načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Cesta domů - Bobbie Pyronová

Cesta domů
-15%
sleva

Kniha: Cesta domů
Autor:

Pro Betty je její šetlandský ovčák Tam nejlepší přítel a největší životní radost. Když je rozdělí automobilová nehoda, zdá se, jako by všechny hvězdy popadaly z nebe a nic už ... (celý popis)
Titul doručujeme za 5 pracovních dní
pravděpodobně doručíme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  199 Kč 169
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 70.3%hodnoceni - 70.3%hodnoceni - 70.3%hodnoceni - 70.3%hodnoceni - 70.3% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014-11-09
Počet stran: 336
Rozměr: 145 x 205 mm
Úprava: 334 stran : ilustrace
Vydání: 1. vyd.
Název originálu: Dog’s way home
Spolupracovali: ilustrace Magdalena Nováková
Vazba: brožovaná lepená
ISBN: 9788026405870
EAN: 9788026405870
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Pro Betty je její šetlandský ovčák Tam nejlepší přítel a největší životní radost. Když je rozdělí automobilová nehoda, zdá se, jako by všechny hvězdy popadaly z nebe a nic už nemělo smysl. Dny, které je dělí, se postupně mění v týdny a pak i měsíce, ale Betty na svého pejska nemůže zapomenout. Tama před cestou domů neodradí ani drsná zima amerických Modrých hor, hlad ani nebezpečí. Jak ale najde svou dívku, která se mezitím přestěhovala neznámo kam? Cesta domů je nezapomenutelným příběhem o nekonečné lásce mezi dvěma věrnými přáteli. Příběh o přátelství jedenáctileté Betty a jejího psího kamaráda Tama. Pro děti okolo 10 let.

Popis nakladatele

Pro Betty je její šetlandský ovčák Tam nejlepší přítel a největší životní radost. Když je rozdělí automobilová nehoda, zdá se, jako by všechny hvězdy popadaly z nebe a nic už nemělo smysl. Dny, které je dělí, se postupně mění v týdny a pak i měsíce, ale Betty na svého pejska nemůže zapomenout. Tama před cestou domů neodradí ani drsná zima amerických Modrých hor, hlad ani nebezpečí. Jak ale najde svou dívku, která se mezitím přestěhovala neznámo kam? Cesta domů je nezapomenutelným příběhem o nekonečné lásce mezi dvěma věrnými přáteli.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Bobbie Pyronová - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "Cesta domů" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

- 8 -

2. kapitola

Tam

3HVþHNDO6OHGRYDOGtYNXMDNREFKi]tDXWRDRWH

YtUiGYHĜH8UþLWČVH]DFKYtOLYUiWtRWHYĜHGYtĜND

SĜHSUDYND YH]PHKRGRQiUXþt$ SDNEXGH]DVH

YãHFKQRWDNMDNPiEêW

'YHĜHDXWDVH]DERXFKO0RWRU]DEXUiFHO7DP

]DNĖXþHOD WODSNRX]DãNUiEDOQDGYtĜND.GHMH

GtYNDMHKRGtYNDGtYNDYRQtFtSRWUiYČD PêGOH

D SRWXVH]YXNHPWOXNRXFtKRVUGFHSĜtPRX MHKR

XFKD"3ĜHVWRåH7DPDGČOLORRGMHKRSDQLþNVRWYD

QČFRSĜHVPHWUFtWLOVHVWHMQČMDNREWREORWLVtF

PLO

3ĜHSUDYNDVH]DþDODQDNRUEČQiNODćiþNXUW-

PLFNSRKXSRYDWD NROpEDW7DPVLSRY]GHFKO

VFKRXOLOVHQDVWDUpPUXþQtNXQDGQČSĜHSUDYN

D UR]KRGOVHVSiW

***

3UREXGLOKRSUXGNpQiUD]$XWRKUR]LYČ]DMH-

þHOR3UXGFH]DWRþLORQDMHGQXVWUDQXSRWRPQD


- 9 -

GUXKRXD SĜHSUDYNDVHSVHPQDUD]LODGRNRYRYp

SRVWUDQLFHQiNODćiþNX1RVPXQDSOQLORGSRUQê

SDFKVSiOHQpJXP

7DPYMHNOD]HYãHFKVLOVHVQDåLOXGUåHWQDQR

KiFK5iQD]YXNWUKiQtD SUDVNiQtNRYXWĜtãWČQt

VNOD$XWRVHSĜHYUiWLORURYQRXGRKXVWp]HOHQp

VWČQURGRGHQGURQĤD NDOPLt=YXNNĜLNXGtYN

D åHQQDSOQLO7DPDVWUDFKHP

3RWRPVHSVtVYČWRWRþLOY]KĤUXQRKDPD6WURP

VHPtKDOQDGKODYRX]HPČVHSURPČQLODY QHEH

=QRYXD ]QRYXSDGDOY]GXFKHPD]DVHWYUGČQDUi

åHOMDNVHSĜHSUDYNDĜtWLODGROĤ]HVWUPpKRQiVSX

SUþRGYãHKRFR]QDO

7LFKR.OLG

1ČFROiNDORSVDYHQ] WHPQRW%OWRMHMtKODV

NWHUêKRYRODO%ODYGČãHQi0XVt]DQt7Hć

KQHG

7DPYVWDO5DPHQRD ERNPČOY MHGQRPRKQL

7ODSNPČO]DPRWDQpGRVWDUpKRUXþQtNXNWHUêP

PXGtYNDYVWODODSĜHSUDYNX1RKKRQHFKWČO

GUåHW=DNQLþHOD QDVORXFKDOMHVWOLVHR]YHMHMt

KODV8VOãHODOHMHQãXVWČQtY SRGURVWXD SUDVNQXWt

YČWYLþN=GRODN QČPXVWRXSDODRVWUiYĤQČYRG

7DPVHUR]WĜiVO9]SRPtQNDQDNĜLNMHKRGtYNKR

QDSOQLODSDQLNRX


- 10 -

7DP]DãWČNDOD]DGUiSDOQDGYtĜNDNOHFH=DWOD

þLOSURWLQLPFHORXVYRXYDKRX3ĜHSUDYNDYUDWFH

EDODQFXMtFtQDVNDOQtPYêþQČONXVHQDNORQLOD

NXSĜHGX3RWRPVHL VHSVHPUR]MHODSRVNDOQt

VWČQČD V KODVLWêPãSORXFKQXWtPGRSDGODGRĜtþN

SRGQt=PRFQLOVHMtSURXGD UFKOHMLXQiãHOSUþ

RGEĜHKX'RRWYRUĤY SĜHSUDYFHVHYDOLODOHGRYi

YRGD7DPQHQiYLGČOYRGX1HUDGSODYDO1HVQiãHO

PRNUpWODSN7HćPXYRGDVWRXSDODDåN EĜLFKX

-HKRGXãL]DFKYiWLODKUĤ]D7DPVHFKRXOLOY]DG

QtPNRXWČNOHFHSRWRP]DþDO]QRYXãNUiEDWQD

GYtĜNDDåVLUR]GUiVDOSROãWiĜND ]OiPDOGUiSN

=DWODþLOGRGYtĜHN6WiĜtD UH]EUiQLO]iSDGFH

]ĤVWDWQDVYpPPtVWČ3RYROLOD7DPVHSRQRĜLOGR

WHPQpYDOtFtVHYRG7iKODKRSUþRGNOHFHDOH

]QiPNQDMHKRRERMNXVH]DFKWLO]DGUiWČQi

GYtĜNDD QHFKWČOKRSXVWLW7DPWiKO]HYãHFKVLO

=XĜLYČWUKDOKODYRX]HVWUDQQDVWUDQX9RGDPX

YQLNDODGRWODPL GRQRVX=DSĜHOVHSĜHGQtPD

QRKDPDR SĜHSUDYNXSRQRĜLOKODYXSRGYRGXD Yãt

VLORX]DWiKO2ERMHND ]QiPNNWHUpNDåGpPX

ĜtNDONGRMHD åHSDWĜt MtPXVNORX]O]tt NUNX3R-

WRPKRSRSDGOSURXGD ]PtWDOMtPSRĜHFHSUþRG

SĜHSUDYND RERMNXD Y]SRPtQHNQDWHSORXPČN-NN

NRXSRVWHOR NWHURXVHV QtPGČOLODMHKRGtYND


- 11 -

3. kapitola

Betty

3URERX]HODMVHPVH]H]ORYČVWQpKRQHNOLGQpKR

VSiQNXDVUGFHPLEXãLORVQDGPLOLRQNUiW]DPL

QXWX.ROHPEORRVWUpVYČWOR=HYãHFKVLOMVHPVH

VQDåLOD]DRVWĜLW]UDNDEFKXYLGČODYãHFKQGĤ

YČUQČ]QiPpYČFLYHVYpPSRNRMtþNX6YRXVEtUNX

NDPHQĤD StUHNQDNQLKRYQČ6YpPDSSĜtEČKĤ

YYČãHQpQD]GL6YRXVWDURXNWDUX3RKiU

D VWXåNNWHUpMVPHV 7DPHP]DSRVOHGQtGYDURN

YKUiOL$ 7DPRYRWHSOpWČOtþNRSĜLWLVNQXWpN WRPX

PpPX

7DP$åQČNGHY]DGXQDSRNUDMLYČGRPt«VHPL

]GiORåHVHPXVWDORQČFR]OpKR1HGRNi]DODMVHP

WRXFKRSLWD Y]SRPHQRXWVLDOHPXVHODMVHP

3RNXVLODMVHPVHSRVDGLWÄ$X³YMHNODMVHP

7HSOiGODĖPČ]DWODþLOD]SiWNGRSRVWHOHÄ/Hå

NOLGQČ%HWW³0iPLQKODV

-HMtREUD]VHSRPDOX]DRVWĜRYDO5XNXPČODYEOH

GČPRGUpSiVFHGUXKRXVFKRYDQRXY WOXVWpYUVWYČ

EtOpViGU-HGQXSRORYLQXREOLþHMHPČODPRGURX

D RWHNORX1HMYtF]HYãHKRPČDOHYGČVLOSRKOHG


- 12 -

GRMHMtFKRþt

Ä&R«NGHWRMVHP"³]HSWDODMVHPVHD ]QRYXVL

]NXVLODVHGQRXW

Ä-VLY QHPRFQLFL%HWW0ČOMVPHRãNOLYRXQH-

KRGX1HSDPDWXMHãVLWR"³2GKUQXODPLYODV

] þHODWDNMDNRXåPLOLRQNUiWSĜHGWtPNGåMVHP

EODQHPRFQiQHERVPXWQi

Ä7iWDMHQDFHVWČ³ĜHNODPDPNDÄ0ČOEWXEêW

NDåGRXFKYtOL³0OXYLODþtPGiOUFKOHMLÄ-DNPLOH

WČGRNWRĜLSXVWtSRMHGHPHGRPĤ$ WHQWRNUiWQH

SRGiOQLFL9tPåHWREOKORXSêQiSDG1HYtP

FRMVHPVLPVOHOD±³

Ä7DP³YNĜLNODMVHPD SĜHUXãLODML=DFKYiWLODPČ

SDQLNDÄ.GHMH7DP"³

3RY]GFKODVLD SRGtYDODVHMLQDP

Ä0DPL"³

2þLVHMt]DOLOVO]DPL0RMHVUGFHMDNREVHYĜHOD

åHOH]QiSČVW-HGQD] YODVWQRVWtPpPiPMHåH

QLNGQHSOiþH$QLNGåMtYORQLQDMDĜHXPĜHODMHMt

QHMPLOHMãtODPDDQLNGåVLUR]Ĝt]ODSUVWSĜLNUi

MHQtMDEOHNQDNROiþNWHUêMVHPFKWČODXSpFWDQL

NGåWiWDRGMHOVHVYRXNDSHORXSUþQDFHOpWêGQ

3ĜLWiKODVLåLGOLD SRVDGLODVH3UVWRKêEDODPRX

SĜLNUêYNXQDPDOpYDUKiQNÄ.GåMVPHYOHWČOL

]HVLOQLFHD SURUD]LOLVYRGLGOD7DPRYXSĜHSUDYNX


- 13 -

WRYKRGLORYHQ] NRUEQiNODćiNX³

3HYQČMVHPVHYĜHODRþL=DþDOVHPLYEDYRYDW

GUREQpVWĜtSNPHGDLOH]DSUYQtPtVWRNWHURX

MVPHV 7DPHPYKUiOLQD DJLOLW]iYRGHFK.OLNDWp

VHUSHQWLQQDYLUJLQVNpVWUDQČGiOQLFHSĜHV0RGUp

KRU1iKOêKQČGê]iEOHVN$XWR]PtWDMtFtVHQD

YãHFKQVWUDQ$ SRWRP«WPD

= RþtPLYWUVNOVO]Ä-HPUWYê"³]DãHSWDOD

MVHP6WČåtMVHPWDVORYDGRNi]DODYVORYLW

äiGQiRGSRYČć2WHYĜHODMVHPRþLÄ0DPL"³

Ä1HYtP%HWW³

Ä-DNWRPVOtãåHQHYtã"³

0iPDVHQDPČ]DKOHGČODVYêPDãHGLYêPDRþLPD

2þLPDNWHUpMVRXVWHMQpMDNRWPRMHÄ1HYtP

SURWRåHSĜHSUDYNDYOHWČOD] QiNODćiNX$ 7DP

EOXYQLWĜ³

Ä7VKRQHKOHGDOD"³

2GNUiþHODNRNQXÄ%HWWPČOMVPHWČåNRXQH

KRGX2EČMVPHEOEĤKYtMDNGORXKRYEH]YČ

GRPt.GåMVHPSĜLãODN VREČYãXGHEODNUHY«

D WVQHUHDJRYDOD³2WRþLODVHNHPQČ]iG7DN

SRWLFKXåHMVHPMLVRWYDVOãHODĜHNODÄ1HYČGČOD

MVHPMHVWOLQHMVL«³

Ä$OH7DP±³

2WRþLODVHD Ui]QČPČXWQXODÄ0RMHSUYQtVWDURVW


- 14 -

MVLEODW%HWW8SĜtPQČĜHþHQRQD7DPDMVHP

DQLQHSRPVOHOD0XVHODMVHPFRQHMGĜtYVHKQDW

SRPRF³

Ä7ĜHEDWDPSRĜiGMHãWČMH³YNĜLNODMVHPÄ0ĤåH

EêW]UDQČQê³

ÄěHNODMVHPR QČPSROLFLL³RGYČWLODPiPDÄ6Ot-

ELOLPLåHSRãORXSiUVWUiåQtNĤD RFKUiQFĤ]YtĜDW

DEVHSRQČPSRGtYDOL³

Ä$ KOHGDOLKR"³QDOpKDODMVHP

0DPNDVHRGPOþHODÄ-HãWČKRQHQDãOLDOHVOtELOL

åHEXGRXKOHGDWGiO³

1HPRKODMVHPVHDQLQDGHFKQRXW9ãHFKQPR]-

NRYp]iYLWPLEČåHOQDSOQpREUiWNDEVLSR

VNOiGDOYãHFKQWVWĜtSNGRKURPDG

3UiYČY WXFKYtOLVHUR]OpWOGYHĜH9SOQLODMHWi-

WRYDãLURNiUDPHQDMHKRQH]NURWQpYODVUR]HYOiWp

NROHPKODY.GåXYLGČOPiPXRERþtVHPX

]NUDEDWLOR3ĜLSRKOHGXQDPČ]EOHGOMDNRVWČQD

'YČPDGORXKêPLNURNSĜHãHOSRNRMD RSDWUQČPČ

VHYĜHOY QiUXþt3RSUYpRGVYpKRSUREX]HQtMVHP

VHUR]SODNDODÄ$FKWDWL³Y]ONDODMVHPPXGR

NRãLOHÄ=WUDWLODMVHP7DPD³

&KWLODMVHPWiWX]DUXNXÄ0XVtPHVHWDPYUiWLW

]SiWNWDWLD SRGtYDWVHSRQČP0ĤåHEêWRãNOLYČ

]UDQČQê³


- 15 -

3RGtYDOVHQDPiPXVH]YHGQXWêPRERþtP

0DPND]DYUWČODKODYRXÄ%HWWPiãQHMHQRWĜHV

PR]NXDOHWDNp]ORPHQêNRWQtN'QHVNDWČGRPĤ

QHSXVWt³

Ä-HPLGREĜH³ĜHNODMVHPKRQHPD RGNRSODSHĜLQX

Ä7DPEXGHQHMVStãSĜHVQČWDPNGHMVPHQDERXUDOL

D EXGHQDQiVþHNDWY SĜHSUDYFH³

0iPDV WiWRXVLYPČQLOLMHGHQ]WČFKVYêFKSR

KOHGĤ7iWDĜHNOÄ&YUþNXRGQHKRGXåXEČKO

FHOêGHQ³

-DNMHWRPRåQp"Ä7DNWRWDP PXVtPHMHWKQHG

+OHGiPČ&tWtPWR³

Ä1HPĤåHPH%HWW³ĜHNODPDPNDÄ3RGOHSDQD

GRNWRUDPXVtPEêWSR]tWĜtY $VKHYLOOXYQHPRF

QLFLX VSHFLDOLVWDEVHPLSRGtYDOQDUDPHQR³

%ODMVHPY SDVWLDOHPXVHODMVHPVHGRVWDWN 7D-

PRYL

0DPNDVHRWRþLODN WDWtQNRYLÄ1HPRKOEVWDP

]DMHW0LFKDHOLD SRUR]KOpGQRXWVHWDP"ěHNQXWL

NXGMHW³

Ä1H³VNRþLODMVHPMtGRĜHþLÄ-iPXVtPMHWWDN³

3ĜHKRGLODMVHPQRKSĜHVKUDQXSRVWHOH%ROHVWt

MVHPVHPiOHPSR]YUDFHOD

0DPNDPL]GUDYRXUXNRXVHYĜHODUDPHQR3HYQČ

2EOLþHMPČODSRSHODYê


- 16 -

Ä/HåY NOLGX%HWW-HGQRSRGUXKpP9tãFR

SĤMGHPHVH]HSWDWSDQDGRNWRUDNGEWČSRGOH

QČMPRKOLSURSXVWLW-DNPLOHĜHNQHåHPĤåHãMHW

GRPĤSRMHGHPHURYQRXQDGiOQLFLKOHGDW7DPD³

Ä$OH±³]DþDODMVHPSURWHVWRYDW

7DĢNDPLSRORåLOSUVWQDUWÄ3VVW]ODWtþNR.GR

Yt"7ĜHEDXåKRQČNGRQDãHO0iSĜHFHQDRERMNX

LGHQWL¿NDþQt]QiPN³

Ä$ MHRþLSRYDQê³GRGDODPDPND

Ä1DYtFEOY WpSĜHSUDYFH³ĜHNOWDĢNDÄ1LNDPWL

QHXWHþH³

2EDVHXVPiOLDOH] MHMLFKRþtMVHPþHWODåHWRPX

FRĜtNDMtVDPLQHYČĜt
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist