načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Češi a Slováci ve 20. století – Jan Rychlík

Češi a Slováci ve 20. století
-20%
sleva

Kniha: Češi a Slováci ve 20. století
Autor: Jan Rychlík

Kapitoly se zaměřují na česko-slovenské vztahy během první světové války, v období 1. republiky, za druhé světové války, v poválečném období a zaobírají se také rozpadem ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  598 Kč 478
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,9
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2% 100%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VYŠEHRAD
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2018
Počet stran: 688
Rozměr: 165 x 240 mm
Úprava: ilustrace, mapy, faksimile
Vydání: Vydání ve Vyšehradu druhé
Skupina třídění: Vnitropolitický vývoj, politický život
Vazba: vázaná s papírovým potahem s laminovaným přebalem
Datum vydání: 1. 1. 2018
ISBN: 9788074296314
EAN: 9788074296314
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Kapitoly se zaměřují na česko-slovenské vztahy během první světové války, v období 1. republiky, za druhé světové války, v poválečném období a zaobírají se také rozpadem Československa. Práce rovněž nahlíží na slovenskou vnitřní politiku a postavení Slovenska ve společném státě. Vývoj vztahů mezi Čechy a Slováky v letech 1914-1992 v politické oblasti. Jedná se o přepracované a rozšířené vydání autorovy dvoudílné monografie.

Popis nakladatele

Československo, stát, v němž většina obyvatel dnešní České republiky i Slovenska prožila většinu svého života, patří dnes již do historie. Vztahy mezi dvěma národy, které se na víc než sedm desetiletí sešly v tomto státě jako ve svém domově, ale zůstávají živé a blízké. Kniha historika Jana Rychlíka, si klade za cíl přiblížit především českému čtenáři opomíjenou „druhou stranu“, slovenskou politiku a její specifika v celém období společného státu. Jeho zasvěcené a podrobné líčení, začínající již za Rakousko-Uherska a za první světové války, sleduje vývoj česko-slovenských vztahů především v politické oblasti, postupné zesilování autonomistických tendencí ve slovenské politice s vrcholem v rozbití ČSR po Mnichovu a vytvoření samostatného slovenského státu. Autor věnuje dostatečný prostor nejznámějším aktérům slovenské politiky tohoto období – Andreji Hlinkovi, Milanu Hodžovi či Jozefu Tisovi. Druhá polovina knihy se věnuje slovenské politice v lidově demokratickém Československu, na cestě od centralizace k federaci a v období husákovské normalizace. Závěrečná kapitola pojednává o peripetiích rozpadu Československa a vzniku dvou nových samostatných států na mapě Evropy. Práce Jana Rychlíka, založená na velkém množství archivních materiálů, je ojedinělým příspěvkem k naší stále ještě nedávné a dosud živé minulosti. Výhradní distribuce Pemic E-knihu si můžete zakoupit u distribuce Kosmas

(spolupráce a konflikty 1914-1992)
Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Rychlík - další tituly autora:
Češi a Slováci ve 20. století (2. zv.) Češi a Slováci ve 20. století (2. zv.)
Dějiny Ukrajiny Dějiny Ukrajiny
Od minulosti k dnešku -- Dějiny českých zemí Od minulosti k dnešku
 (e-book)
1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa 1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa
Korespondence T. G. Masaryk  slovenští veřejní činitelé (1918-1937) Korespondence T. G. Masaryk slovenští veřejní činitelé (1918-1937)
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

Předmluva к 2. vydání.................................................................................................. 5

Předmluva............................................................................................................................... 7

Úvod

Qbecná problémy vzniku a vývoje moderních národů

Česko-slovenské vztahy od národního obrození

do I. světové války ......................................................................................................... 11

Stav bádání o česko slovenských v z ta z íc h....................................................................... 11

O becné zákonitosti vývoje národů a vztahů m ezi n im i................................................. 17

Vznik a vývoj českého a slovenského národa a jejich v ztah y..................................... 24

I. Vznik společného státu Čechů a Slováků ............................................... 43

Češi a Slováci na počátku I. světové války . .................................................................. 43

Zahraniční osvobozovací a k c e............................................................................................... 45

Zm ěna postoje dom ácí rep re zen ta ce................................................................................... 50

V znik československého s tá tu............................................................................................... 56

II. Slovensko v I. Československé republice............................................ 69

Spojení Slovenska s českým i ze m ě m i................................................................................. 69

Revoluční národní shrom áždění a S lo v e n sk o.................................................................. 78

Počátky au to n o m ism u.............................................................................................................. 79

Ú stava z roku 1920 ................................................................................................................... 82

N ěkteré specifické otázky česko-slovenských v z ta h ů.................................................... 86

1. Církevní problém.............................................................................................................. 86

2. Jazyková otázka................................................................................................................ 89

3. Personální otázka.............................................................................................................. 96

4. Pozem ková reform a........................................................................................................... 101

5. Problém hospodářského rozvoje S lo v e n sk a.............................................................104

6. O tázka společných československých dějin

a pokus o vytvoření společného národního p říb ě h u.................................................106

První návrh SĽS na autonom ii S lo v en sk a............................................................................110

V stup HSĽS do vlády panské k o a lic e...................................................................................117

Tukův proces a přechod HSĽS do o p o z ic e..........................................................................120

D ruhý návrh HSĽS na a u to n o m ii..........................................................................................126

Vývoj SN S a Z volenský pakt....................................................................................................128

Česká společnost, problém autonom ie a slovenský čechoslovakism us......................131

Postoj hlavních politických stran k slovenské o tá z c e..................................................... 133

Parlam entní a prezidentské volby r. 1935. V láda M ilana Hodži

a jeho pokus o řešení slovenské o tá z k y................................................................................138

Přechod H SĽS na fašistické p o z ic e........................................................................................140

Třetí návrh HSĽS na autonom ii...............................................................................................141

III. Uzákonění autonomie Slovenska a rozbití I. ČSR.........................153

M nichovská krize a Ž ilinská d o h o d a.....................................................................................153

U zákonění autonom ie S lovenska.............................................................................................162

N ěkteré specifické otázky česko-slovenských v z ta h ů......................................................165

1. Personální o tá z k y..............................................................................................................165

2. Problém M oravského Slovenska (S lo v á c k a )..........................................................168

R ozbití Č eskoslovenska..............................................................................................................172

IV. Češi a Slováci za II. světové války.............................................................183

Protektorát Č echy a M orava a slovenský s t á t....................................................................183

V ztahy Slovenska a Protektorátu Č echy a M o ra v a..........................................................200

N ěkteré specifické problém y česko-slovenských vztahů................................................209

1. Postavení Č echů na S lo v e n sk u.....................................................................................209

2. V ztah Č echů к slovenském u státu. Pom ěr Slováků a Č e c h ů.............................217

3. Slováci v p ro tek to rátě......................................................................................................219

4. Tzv. řešení židovské otázky '................................................................................224

M ezinárodní aspekty slovenské o tá z k y................................................................................233

1. O tázka obnovení Č eskoslovenska na Z á p a d ě..........................................................233

2. O tázka obnovení Č eskoslovenska na V ýchodě........................................................243

V. Slovenské národní povstání, jeho státoprávní dopad

a obnova ČSR..................................................................................................................250

Příprava SN P a je jí státoprávní aspekty................................................................................250

Češi a Slovenské národní p o v s tá n í.......................................................................................263

Povstalecká SN R, její sociální a státoprávní pro g ram.....................................................266

O svobození východního Slovenska. M oskevská je d n á n í..............................................273

V I. Slovensko-české vztahy v letech 1945 -1948 .................................. 283

První pražská d o hod a..................................................................................................................283

V znik Prozatím ního národního shrom áždění

a posílení postavení vlády ve vztahu ke Slovensku..........................................................288

D ruhá pražská d o h o d a............................................................................................................... 292

Volby 26. května 1946 a třetí pražská d o h o d a....................................................................293

Postoj českých stran a tzv. m em orandum o S lo v en sk u...................................................304

Příprava nové ústavy a slovenská o tázka.............................................................................307

N ěkteré problém y česko-slovenských vztahů 1945-1948............................................ 311

1. Personální a m ajetkové o tá z k y...................................................................................311

2. Problém retribuce a Tisův p ro c e s.................................................................................326

3. Tzv. ľudácké s p ik n u tí......................................................................................................348

VII. Češi a Slováci v tzv. lidově demokratické ČSR *, 363

Obecná charakteristika vývoje po r. 1948 .......................................................................... 363

Převrat z 25. února a Slovensko...............................................................................................364

Ú stava 9. května............................................................................................................................369

U pevnění centralistického re ž im u..........................................................................................372

K om petenční s p o r y .....................................................................................................................380

N ěkteré problém y česko-slovenských vztahů 1945-1960............................................ 384

1. Industrializace S lo v e n sk a...............................................................................................384

2. Problém tzv. slovenského buržoazního nacionalism u............................................394

VIII. Od centralismu к autonomii,

od autonomie к novému centralismu......................................................417

Slovenská národní rada a rok 1956 ..................................................................................... 417

Role českých a slovenských sp iso v atelů..............................................................................419

Ústavní zákon o pravom oci slovenských orgánů...............................................................420

Završení centralizace. Ú stava 11. července 1960 ........................................................... 425

IX . Od centralismu к federaci .......................................................................434

Hospodářské aspekty slovenské o tázk y................................................................................434

Rehabilitace a jejich politické aspekty...................................................................................435

Role české a slovenské h isto rio g ra fie...................................................................................444

IV. sjezd Svazu československých spisovatelů a česko-slovenský p ro b lé m 457

X. Vznik česko-slovenské federace....................................................................461

Slovenská otázka a pád N ovotného d ik ta tu ry....................................................................461

Causa ALW EG ............................................................................................................................466

Počátky příprav fe d e ra c e...........................................................................................................470

V znik vládní kom ise pro přípravu federace.........................................................................476

Problém dem okratizace a federalizace...................................................................................478

Postoj Č echů к federaci. Ekonom ické otázky......................................................................482

Problém M oravy a S le z s k a......................................................................................................484

D iskuse o zásadách československé fe d e ra c e....................................................................487

Federalizace a otázky arm ády a zahraniční p o litik y........................................................492

Vypracování návrhu zásad československé federace........................................................495

V znik České národní r a d y........................................................................................................ 496

Problém federalizace K S Č........................................................................................................ 498

O kupace Č eskoslovenska a slovenská o tá z k a....................................................................500

Schválení ústavního zákona o československé federaci a navazujících zákonů . . 509

Realizace československé fe d e ra ce........................................................................................527

Personální otázky / Slováci v P ra z e........................................................................................530 X I. Češi a Slováci v období normalizace....................................................... 533

N ástup G ustáva H usáka do čela KSČ a politika norm alizace do srpna 1969 .... 533

D em onstrace 19.-22. srpna a politika m asivních čistek 1 9 69-1 970........................ 535

Rozdíl při průběhu čistek v ČR a S R .....................................................................................537

D eform ace československé fed erace.....................................................................................540

O bdobí „nehybnosti“ (1 9 7 1 -1 9 8 9 )..................................................................................... 545

O pozice proti norm alizaci a česko-slovenský v z ta h....................................................... 553

R ole českého a slovenského e x ilu..........................................................................................557

Politika přestavby a česko-slovenské vztahy......................................................................558

XII. Rozpad Československa.....................................................................................565

Pád kom unistického režim u a slovenská o tá z k a...............................................................565

Č esko-slovenské vztahy do voleb v červnu 1990 .......................................................... 571

Č esko-slovenská jednání 1990 a nový kom petenční zákon...........................................578

Problém česko-slovenské sm louvy a pokus o uspořádání referenda...........................582

O tázka M oravy a Slezska...........................................................................................................586

Problém m ezinárodněprávní subjektivity Slovenska........................................................588

Pokus o česko-slovenské v y ro v n á n í.....................................................................................590

M ilovská dohoda a krach česko-slovenských je d n á n í.....................................................594

Volby 5.-6 . června 1992 a dohoda o rozdělení Č S F R.....................................................596

Z ávěr.............................................................................................................................................618

Pram eny a literatura..................................'................................................................................625

S u m m a ry........................................................................................................................................646

Jm enný rejstřík..............................................................................................................................658       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist