načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Černá krev - Břetislav Olšer

Černá krev
-6%
sleva

Elektronická kniha: Černá krev
Autor:

Ani tato již osmá kniha Břetislava Olšera nezakrývá inspirační zdroje vycházející z židovské kultury a osudů této komunity v horizontu naší generace. Hrdina románu - ostravský ...
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  79 Kč 74
+
-
2,5
bo za nákup

hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2%hodnoceni - 69.2% 80%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » En Face
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Počet stran: 225
Jazyk: česky
Médium: e-book
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-872-6409-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Ani tato již osmá kniha Břetislava Olšera nezakrývá inspirační zdroje vycházející z židovské kultury a osudů této komunity v horizontu naší generace. Hrdina románu - ostravský novinář - je vtažen do téměř detektivní zápletky. Široké spektrum vášní, kdy jako prostředek pomsty je netradičně užito sexu, přináší mnohovrstevnatý příběh pramenící v osudovém utrpení holokaustu.

Zařazeno v kategoriích
Břetislav Olšer - další tituly autora:
Krev pod obojí Krev pod obojí
Olšer, Břetislav
Cena: 41 Kč
Obrázkové staré pověsti české Obrázkové staré pověsti české
Žárský, Bohuslav; Olšer, Břetislav; Janda, Zdeněk
Cena: 158 Kč
Černá krev Černá krev
Olšer, Břetislav
Cena: 165 Kč
Izraelské osudy -- Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi Izraelské osudy
Olšer, Břetislav
Cena: 209 Kč
Krev pod obojí Krev pod obojí
Olšer, Břetislav
Cena: 74 Kč
Izraelské osudy -- Tisíc a jedna pravda ve Svaté zemi Izraelské osudy
Olšer, Břetislav
Cena: 111 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky
Ve, co je na internetu zdarma... * poíta ové pro gr amy, softw are, fr eew are * legá lní MP3 písnik y a alba zdarma * ser iály a TV pořady ke zhlédnut í online * poíta ové hry zdarma, de move rze her B BŘŘEETTIISSLLAAVV OOLLEERR ERNÁ KK KK R R RR E E EE V V VV (eské variace na temnou minulost, zlo i necké geny, mstu, pet ting a bosé n oh y v parku) OSTRAVA Drahé sestře Daně, s ní js me u zbyli jen sa mi dva , akterá se mi s láskou sn aí nahrad it nae nenahraditeln é ro die ibráky. B. O. Š Břetislav Oler, 2006, 2012 2. vydání Š EN FACE, 2012 Vydal Mgr. Radim Poláek, Vydavatelství EN FACE Zámecká 4, 702 00 Moravská Ostrava www.enface.cz ISBN 978-80-87264-09-6 P PŘŘEEDDMMLLUUVVAA Ani po doko není této kníky si nejsem jis t, jes tli jse m nap sal román i nov elu. Jakék ol i da né formy, norm y, p latfor my a re form y s e mi vdycky pří ily. Rád fabuluji adrím se rení, kt eré jsem sl ye l ve Vietnamu : Není těké na ma lova t ty gra, mnohem těí je nakr esli t je - ho kosti! A od t éto moudrosti je u blízko k zásadní liter ární pravdě, e spisovat el ne ní ten, kdo okopíruje svů j ob raz v zrcadle , ale t en, k do se umí vcít it do ivo ta jiných lidí. A tomuto pri ncipu se snaím alespoň přiblíit . Pokouím se být jako sochař, jen nejdříve vy tvoří kostru budoucí postavy z drátů; teprve ty zane opl ácávat hlínou a modelovat. A poté hle dá t en id eální tvar a cizel uje ho d o nejm eních detailů. Ijá mám v hlavě napřed osnovu příbě hu, d o ní vetkává m ivoty svých postav. Jak z h usté mlhy se mi vyn ořují je jich silu ety, tvář e, gestik ulace ruko u, formu ji c haraktery těchto postav, jejich váně, chutě i city asám se snaím do nich převtělit. Někdy iji i několik osudů najednou . T a síra vá empati e a schizofrenie v jednom je vy erp áva jící, tak e a s od as u bývá m na tě le i na duchu r oz lámanějí, ne pov ěstné synk ovo k ole ko. Nakon ec va k své post avy vytvořím a ony zanou ít s vým v lastním ivo tem. Mnohdy nejvíc překvapí m ě samotného; někdy se konec jejich pří běhů i j á dozvím, a kdy dopíu poslední stránku. A pokud bude někomu připadat, e z tét o knih y cítí mnohé mé biograf ické prv ky, mohu ho ujistit, e vechn y osoby a obsazení v n í jsou zcela fiktivní. Podobnost osudů a j men je istě náh odn á. Ne, ne - jsem to j á, v ádné z vy obrazených figur a figurek. Bohuel an i v t om dobrém, natěstí ani v tom patném. lechetné vlastnosti mých hrdinů jsou jen obrazem mého snu ovla st ním charakteru. Přání j e i zde otcem mylenky. A co se týká patností mých postav? Je to jen zaklínadlo a hla s na děje, e se mi ty - to zhoubné rysy jednou provdy vyhnou, stejně jako lenství v některé m ze spolků naprosto zbytených lidí. A naděje př ece umírá předposlední. Pos ledn í je n a řadě lověk... BŘET ISLAVOLE R I I II . . .. L LIIDDII AA LLIIDDIIKKYY Tel Avi v h alil dus ivý c hamsi n z Judské poutě a z měnil mě sto vne ostro u z aloutlou pohlednici. T aké na ranvejí ch Ben Gu ri onova leti tě o mezil píse ný opar pováli vě vi ditelnost a řídicí vě připomín ala dezorientovaného robota, popelícího se na upráeném parko viti. Ve skř ípavé s kořicové mlze se straidelně rozplývala i futuristická silueta boeingu n a pra vid eln é lince do Prahy. Jako by toho ne bylo málo, e ra kety Hiz balláhu u za aly dopadat imezi Haif u a Tel Aviv. Ne rvo zita a vz tek vech na ve chny a na v e ovl ádly také letitní hal u. V nit ro státní lety byly zr u eny a v obřím rentg enovacím tunelu mizel a hl emýdím tempem jen zahraniní zava zadla. Ch eck p ointy obléhali popudliví a detekto ry p ípavě lustrovaní ciz inci, z lovo lně pr skající při kadém h ebrejské m hláení ozpo děných letech, znějícím jako tení almů z Tóry na pokr aován í. Staré něme cké idovky reagovaly klidně, uměly ivrit i jidi a ke ve - mu věd ěly, e nic horího ne úplné zniení o a je v ivotě u st ejně nemůe potkat. Zámořské vdovy b yly zauja ty svým i perky; prsty měly tak překarátovány, e si po k on dolencích za své oligarchické ma nely málem mu se ly d ávat n a tricepsy o ctanové zábaly . Skupinka chasidů se utáboř ila upro střed ha ly; seděli v kruh u na kufrech a překřikovali se, náruivě gestiku lova li o í ránsk ých rake tách dlo uhého dol etu a chroupali maces. Na h lav ách měli i v u poceném dus nu igeli tem prot i deti obalené ko e inové beranice, bez nich nes mě li ujít v zdálenos t d el í ne tyř i lokte. Svými kaftany c ourali po ze - mi plné drobků nekv aen ého chleb a a jejich gnosti tí souvěrci s kipa mi na hla vác h je př ezíravě míje li, ja ko erné ovce sluné rodiny. Nejo dd an ěji vypad ali polt í poutníci; dva dny si n emy li ruce, jimi se dotý kali Bo ího hrobu a zboně doufali, e za tu pokoru u přeijí kajue i vechny turbulen ce. Brusi i d iamantů při ekání na zpr ávy o růst u cen svýc h akcií a indexu PX zase skoro n evnímali, e nastupují do letadla; zel si stírali rezavý pot, na uích měli mobily a před o ima br ila ntní fazety a instin kt svých burziánů. Sotva př iel na řadu, skaut ík z vnit řní o chrany abak s i h o vy chutn al . S gu stem zaín ajícího mocipána mu ro zkucha l kufr a upatlal objektivy. Vyhnul by se té ikan ě, kdyby mlel. Ale neml el. Nemohl si to n echat líbit; jeden z nich dvou se chova l jako meuge a on to roz hodně n ebyl. 6/ B Ř E T I S L A VO L E R Ata medab er ivri t? tes toval ho he brejsk y mladík se sa ténov ou ja rmul kou na n azrzlé hl avě a deseti pihami n a k a dém centime tru tverením svého piaté ho oblieje. Nemluvím hebre jsky! pok ril ra me ny. Jsi Arab. ..? zku sil to s kau tík anglicky. Alláhu ak bar! za hrával si a vichni se po ně m otoili, jako by se do - pustil svatokrádee , přine jle pím v lastizrady. Take jsi Arab! skril id své albíns ké oboí. ech z Valaska! Mám to v pase, staí si ho pře íst, vztekal se. A k emu m á tu galábii? přehán ěl t o s horlivostí leti tní inkvizitor a z kufru mu vytáhl dlouho u bledě modrou k oi li. Jsem náměsíník! zívnul provokativn ě. Galábie byla z le hounké a pot skvě le sající látky, bez ní by subsa - hartí nomádi nepřeili jediný úmorně sálavý den. Za est usm lou - vaný ch satanských dolarů ji k oupil na trh u v Gaze; měl doma u jednu. Hodila se jen do soukromí a na ma kar ní bály . Za veder pod ní býval nah ý a v olný jako pt ák, i kdy mu sa hala a po p aty a měla kapuci. Navíc v ní vypadal t íhlý; v parnu chladila , v zim ě dr el a teplo i chuj na sex asluela i Ritě. Má drogy? zahájil id ofenz ivu a ichnul k němu, jak cvie ný ratlík. Ne! Nějaké z braně? podezřívavě si ho zrzek prohlédl a poblí stojící voják p ev ně s evřel své Uzi. Ne! zalapal po dechu a mezi zuby mu za skřípal judský písek. Balil sis sám zavazad la? zept al se m ladík , jen nabyl přes vědení , e jedině jeho ostrait á n eoblomno st ochrání stát Izr ael před zá nikem . Sám jsem si je naházel i nalapal.. . řekl podráděn ě a za vrel sv ou uklid ňovací f ormulku o blahoslavených chudých duchem. Za rozhřee ní muse l odp ovědět na dalích s edmadvacet otázek atřicet podotázek. Svěřit se muse l i se svými m uslimským i zná mostmi, s důvod y, pro s tále létá do I zraele, za kým, k de na to bere a jestli má něc o s blond ýnkou z vedlejí řa dy , co se po n í pořá d dív á. N etuil, e právě p ro tuto krás ku vzá pětí us pořádá malou neform ální e xhibici. Jsi ob řezaný? zamrk al s kau tík bledými víky s pískovými řasami. Jak roze zná obře zanéh o ida od Araba s obř ízkou? zas mál s e. Take jsi Arab! urputně trval úsenou anglitinou na svém mladík. Chce uká za t toho mého křesjansk ého.. .? nevydrel a zuř ivě si rozepnul kalhoty. Hu ící úl zml knul , vdo vy se přestaly zhlíet v e s vých prstenech E R N Á K R E V / 7 achasidé nec hali k orp ení, jen b yzny smeni mu odmítli věnovat po - zornost, jedině e by měl v po klopci Cullinamův dia mant s třemi tisící karát y. Slicha... bre ptnul omluvu vyjevený skautík, a mu zr ůověly pihy. Kdy se H anz i eval za uznalého po tlesku vděných kolemstojících za se pozap ínal, obul si mokasíny o d haifskéh o B ati, pos kládal fotoaparáty a znovu si n alapa l kufr , zaal se pro změnu zase on vy ív at pohledem na odbavo van é pasa érky. Hledal tu, kterou by mohl svým výstupem přes věd it, e by chtěla sedět v leta dle vedle něho. Měla by mít osm náct, oi b arvy chrp y, trojkov á nesilikonová ňadra , nohy Ma don ny, oduevně le ně nou tvář Audre y Hepbur nové a jak o on fobi i z létá ní, ab y pře d ní mohl dělat otrlého globetrottera, otcovs ky ji kone jit a zap omenout, e sám se výek bál, j ak od poled ní stíny mraků. Posadil se k okýnku, zkontroloval, jestli má v přih rá dce pa pírový pytlí k a ek al na svoj i mú zu. Kdy r yné vytí tu rbi n rozeři lo hladin ku j eho třetího cabe rn etu z Golan v u nifik ovan ém pohárku, byla obsaz en a vechna místa, jen ve dle něho zůstala pořád jetě dvě nadě jně volná. Trezorové dveře letounu ale těce z apadly , p alubní prův odí rozstříkaly lesní vů ni a ádná dychtivá krá ska si k něm u n epřisedla. A na pos lední chvíli uc hnul na vedl ej í sedadl o hekající hromotluk. Byl to dvojník sic ils kého kmotra; vrásitý ja k Metuz além a ířící sm ěsic i z ápachů z jasmínového par fému a zubní vody, je bez úspěchu pl nil y sv ůj úkol elimi novat nevábný odér kořeněného oběda s esnekem . Ne zabrala ani vůn ě rozpra ova ných borovic a Ha nzi si připomněl puch ze synagog y v Derbě. Před vstup em do ní si i dé potí ral i svá bosá chodidla esnek ový m od va rem, aby během půstu a posvátné ho noního bivaku proívali při t ení Talmudu patřiné mar tyrium. St arci to klima oividn ě nepř ek áelo, z hlí el se klidně ve svých pěstěných neh tech a obas si prohrá bnu l bohaté bělavé vlasy, u esa né doza du, je s e mu vyjímaly nad vysok ým elem s r iviérově opálenou kůí. Do prostoru pro příruní zavaza dl a si n ic neodloil, jen v silné ilnaté ruce , s tě kým zlatým prstenem n a malíku, svíral podezřele nadi - tou igelitovou ta ku. Konce bezpe nostn ího pásu si nezapnu l, jen si je přeh odil přes kolena, jak o by mě l v úmys lu kado u ch víli vysednout. Aby oklamal palub - ní per sonál, igelitku si poloil na klín, pevně ji drel a mlel. Teprve a se le tadlo dal o d o pohybu, oto il s e k Hanzimu, vycenil po rcelánové koru nky as divn ým přízvukem esky prohodil: Jste do sti odváný, co...? 8/ B Ř E T I S L A VO L E R Hanziho rados t, e po více n e měsíci koneně slyí i navzdory es - nekovému odéru s voji mateřtinu, netrva la dlouho. Jak to myslíte? e se rád předvádíte, co. ..? uche ch tl se olehaný mu. Závidít e, co...? řekl Han zi zne ch uce ně a provokativně si z amáv al jídelním lístkem p řed nose m. Podíval se přitom n a nezvykle silná mu ov a zápěstí, mohutné dlaně a jeho pře dloktí, porostlá hustým er ným och lupen ím, i k dy h lavu měl bělostnou , jako dobř e s ituo vaný l esn í mu. Na padlo ho, e kdyby se ten divný stařec předváděl př ed ce lní ky stejně jako on , a si by upou tal za - oceánské vdovy mnohem víc A lli um sativum léí i ne urózu , ukl íbl se ten vle zlý kme t. A té mumifikuje! pokril H an zi nos. Poch opil Ho méra, pro se jeh o O dysseus pr ávě esn ekem ubrá nil ná st rahám sexyvědmy Ki rké, je s oblibou proměňovala nevýkonné mue ve ve pře. lov ěk mus í býti připraven; sm rt ve zříceném letounu jest tou nejlep í! řekl stařec s úmyslem ho jetě víc rozhodit; archaismy jeho nezvuné etiny mu ly k hlubokým vr áská m. Niádné výda je za po - hř eb, jen trochu esnek u.. . Hanzi se zajíknul a zapátral po letuce, aby se př esvědila, jestli nemají na palubě íleného únosce. Musel to být blázen s erstvo u ma nikúrou, i kdy dělal, e je ú pln ě normál ní , ale mo hl to j en hrát, aby si lidé my sleli, e poma tení jsou jen oni. Sm rt jest smrt! zatajil dech a ekal, e kadou chv íli nad jejic h hlava mi vystřelí dýchací ohl áv ky pr o nutné okysliování. Nejhůře uduením smrade m... Měl u zu baté plné kecky; myslel na nebohé eny , s hlavami rozt řítěným i o d o celových kuliek , je svitěly z explodujících raket libanonských iítů ; na s ebevrae dný at ent át v Jeruzalémě a těce zraněné oběti, s nimi mluv il v nemo cnici Hadass ah i na setkání s těc e nem ocným p rem iérem a ronem. Sm rt jest je n met aforou skutené ho těstí ! ot rav oval d ál starý mu a pr oplétal s i mas ité p rsty svýc h nadměrných ru kou a v ypadalo to , jak ob y se s nail zauzlovat sisalo vé prov azc e. Vypad áte u te ď na ja stlivce! od sekl Hanz i a chtělo se mu pít. Třeba neiji... zve dl mu husté tmavé oboí a vypadal pojouchle izáhrobně najednou. Hanzi si neviml, e b y si ten o trav a objedna l pivo, přesto mu h o E R N Á K R E V / 9 10 / B Ř E T I S L A VO L E R mate řsky zaobl ená palu bní prův odí přinesla. Mu nadzvedl lec htěný m nehtem svého n adměrného palce plec hový uzávěr, cvrn knul do něho ukazovákem, a plechov ka pr udce zasyela. Led abyle si ji přiloil kústům a pomalu pil . Jako někdo , kd o lokal d ouky jen z dlouhé chvíle. Hanzi út rpn ě s ledoval jeho klidně se pohybující ohryzek a sám íznivě polyka l naprázdn o. Jedno pivo ! ad onil po letuce. Prosím... Během startování se nápoje nepod ávají! řek la dívka stroze a nelí - tostně odela pozavírat dvířka pros toru pro př íru ní zavaz adla. Ale. .. tad y te n pán.. . za vo lal za ní sk omíravě Hanzi. Zpodění do eneme, f ouká nám do z ad vítr o síl e dvě stě kil ometrů v hodině! ozval se hlas kapitána bo eingu . Pasaé ři to b ra li jako er t pr o povzbuzení své psyc hi ky, ale kap itán to snad myslel váně, aby výprava japonských zápasníků sumo nechtěla vrátit příplatek za business cla ss. Vy nejste id, co... nedal si poko j nech těný s pol usedící a nel o rozpoznat, jestli to je n k on statuje, nebo se ptá. Co je vám do toho, zavre l H anzi a znovu zamácha l na letuku. Moh la mít třicet, jedno dítě a dávno přesta la chodit na aerobi k. Mě la m ateřská p rsa ; ve lká, kdysi patrně podobn ě strmá jako sopky esk ého st ředohoří, teď sice pořád jetě plná, a le u hebce m ěk ká, jak o peř í po drakách u jeho va las ké ba biky . Kdy se k němu naklán ěla, ňadra se k němu pod ha lenkou přelila, bř íko se jí zaoblilo a stehna pod vínovo u su kní se napnula. id ida pozná i bez obřízk y! zasu pěl km et, sevřel rty a bles knul temn ým a o ima , o nich by Hanziho babika řekla, e dokáí uhranout. Někteř í Ar abo vé jsou víc idy, ne mnozí idé! v yh rkl Hanzi nevrle . Praví idé s e v Osv ětimi převtělili v ducha k ruté pom sty! pronesl spohř ebním patosem obstaroní pasaé r a stiskl elisti. A vy jst e id , nebo jeho duch? zuřil Hanzi, El male rachamim ... vzde chl mu změněným hlasem a zavřel oi . Hanzi uměl he brejsky jen chabě, ale m odlitbu Boe, plný soucitu, odř íkávanou na idovské du iky znal. Vaí choti neva dí, e si lítáte sá m? s ípnul morous a nepozorova ně se dlouze nadech l, ale ne zakryl, e jeho smířlivý výra z je pouze maska. J ak můete vědět, e má m e nu? zrudl Han zi; nen osil snubn í prsten, jeliko mu pod ním ernal prst, j akoby potil luavku k rá lovskou. A n emáte, slavný urnalist o. ..? u klíbl se ta jem ný pasa ér. E R N Á K R E V / 11 Spodním rte m se zapřel o h orní, a mu k lesly koutky úst a vypadal jak star á indián ská vě tkyně, ale to H an zimu tolik neva dilo; kdy ten poděs mluvil esky, uritě neměl v igelitce dynamit. Kter ý ech by se stolik a unce mi na ruce chtěl vyhodit do povětří. A jste otc em té malé dcery a do spí vajíc ího syna... S někým si mě pletet e... ř ekl Hanzi a rozbolela ho hlava. Celým těl em se na toil k o ký nku, př itis kl e lo na chlad né oválné sklo, aby zmírnil tepání v lebce. Pohlede m na mizející telavivs kou pobření kolonádu se louil s Izraelem a přik azoval si nem yslet na cvoka vedle sebe. R aději se divil, e mu venkovních mínus padesát stupňů Celsia nezmr azilo mo ze k. Napadlo ho, e le go v ym ysleli D áno vé a poté, kdy spatřili Jaffu z p ta í perspe ktivy. Zr ovna tady pod námi... trhl po divín dvoj itou b radou k oký nku azadupal do pa lubního kovralu. ...Tady jsme rozpráili kv arky z Ado lfa Eichm anna! s pokojeně zafuněl. Hanzi se zu řivě otoil. Třel si dlaní ledové elo a krkem se mu vztekle hrnul vzduch, aby na hlasových strunách vybrnka l pár jad rných nadávek, ale neře kl nic, jen si prstem zajukal na elo. St ařec nechal to gest o bez o dezvy, vítě zoslavně si s klopil sedadlo a pohodlně se v něm zavrtěl. Sepjatýma ru kama si k sobě p řitiskl igelitku, opřel svo ji d vojito u bradu o hruď a zavřel oi. Hanzi po lkl, d al si na ui sluchátka hudebního kanálu, chvíli ladil a při Be etho ven ově O sudové se snail za pomenout, co se mu honilo v hlavě. Jestli ten vanil neměl licenci vevěda, bylo to vecko divné. Moc divné. Kdy ho kře o vitě se tisk noucíh o k sedadlu pr obrala le tuka s koer telecími meda ilonky na bakelitovém tácku, místo vedle něho by lo prázdné. Udiven ě se rozh lédl, srovnal si dech, ale utěpa ného vetřelce u nikde nesp atřil. Chvíli si myslel, e se mu jen zdál, nebo e to byl opravdový duch. Ne po něm ucítil allium sativum, jako po Fau sto vi síru. Oddechl si, e zmizel se svými narákami i pod ezřelou igelitovou takou. Vysunul si stolek na jídlo; ze kvír y mu k n ohám vypadla sloená tvr tka pa píru. Ospale etl divn ým těsn opisem zprava doleva : Jsem hněvivý posel Boí, an děl smrti, satan i á bel, samé oko hbité, jemu ádný smrtelník ne unikn e.. . Telecí m edailonky mu zhořk ly a přestal mít slinu i na sauvignon zGola nsk ých výi n. B yl na sebe zlý, e si nec hal p okaz it návrat ovo u melancholii nějakou ří kankou, ktero u zrovna na jeho sedadle ně kdo za - pomněl. Asi by s i ji pokazit nenecha l, kdyby ta slova idovskéh o a lmu nebyla psa ná arabsky... Nevěděl, jes tli se má p ovao vat z a z baběl ce, nebo sla bocha. Utěoval se, e zb abělec je ur itě jen te n, k do si o sobě myslel, e je slaboch. Asi by si měl přede psat lázně , n ěkd e na Tahiti, nebo alespoň v Lipové. NNÁÁVVRRAATT Ta ljánk o a rlatánko, u celej ivot jsem dneska zdá se propotil , broukal si na os lavu, kdy se podvozek leta dla se zpoděním, ale s jistotou přimkl k ruzyňs ké mu bet onu. Okuda vovou Taljánk ou arlatánk ou kř til své stále miz ivějí jastné dny , vstřícná gesta osudu i národy s na dhlede m a svo ji enu Ritu. Tu ale v poslední době za úplně ne jpravějí Ta ljá nku a rlatánk u nep ova oval. Koneně byl zase doma; s ám sobě nadosa h. Na ulici do s ebe vr áe - ly pomlo uvané hlavy a tie hřmělo; tchán se op il v bar u Sav a, hajlo val avystrkoval holý zadek na blokovou d ůvěrnici, s yn Mar ek byl viděn při netřídění o dpadu a man elka Rita v baru Merkur s úplně cizím muem. Milov al návraty z cest. Moná víc ne jejich za átky. K dvanáctým narozeninám dostal kníku Objevení T róje. Koupil m u ji o tec, venko vs ký uitel s moudrým elem Leonarda da Vinciho, klo - tov ými rukávy Jindřich a Plach ty a katanovými vlasy po své valaské matce. Hein rich Schliemann ho n adchl svou tvrdou hlavou a neotřesitel nou vírou, s ní od hod laně zobal slepému Homérovi z r uky. Jednou t é objeví svoji Tróju! chlá cholil ho otec, jen býval obas pat et ický, kdy p sal místnímu fará ři kázá ní o kajíc né Mář í Ma gda leně amarnot ratn ém s ynovi. el sám pro ti smě ru ruiek zpod ěné doby. Valaský don Quijot. Jako praktikujíc ího kat olíka ho nevpu stili po dvaceti letech uitelování do jeho mě janky. Uitel fyziky a nadpř irozené síly...? Ideologická di - verze. A t ak m us el na nádraí skládat uhlí, aby uivil s voji estilen nou rodinu. Veer y bez příprav na vyuování se mu dlouily; l at insky a f ran - couzsky u umě l, proto za a l s an glitinou . L ekce mu d ával ml ad ý ka plan, cho dil za ním na far u po směně v uhelných sk ladech. Kondice měl zdarma , vlas tně za svá kázání. Byl rozený objevitel. Ví, e ten Sha kespea re byl v last ně Třas ohruk a? pochlubil se svým prvním průzkume m slovník u. S takovým jmé nem a co dokáza l... 12/ B Ř E T I S L A VO L E R A co so udruh kolní inspek tor Ma jngit? da l mu s yn domác í úk ol. Takové pra ivé hovno a jak s tebou zamáva lo... Pak vy pra vil s yna do světa, aby se snail. A ten se i s tátovou flexare - tou snail. ád né prad ávné m ěst o sic e neobj evil , al e svoji Trój u přec e jen nael. Odkryl ji pod nánosy dobrých i zlých let v lidsk ýc h duích a asl, kolik za vát ých Hisar liků b ylo v lovcí ch tygrů a sběraích kobřího jedu vdungli kolem Mekongu, v kafrech, bouř ících se v jihoafrickém Sowetu i mez i modlícími se idy u jeruzalém ské Zdi ná řků, kde jako marionety na neviditelných motouz cích pokyvovali neholeným i hla va - mi v irokých kloboucích a etli zprava dolev a a lmy z Bible. Ned otkn e s e ele zem své lebky. ..! A kolik nesourodých vrstviek bylo v p alestin ských dě tech v G aze , je se před kadým vyuováním mo dlily , e není Boha kromě Boha a e prorok Muhammad je po se l B oí . A z píva ly, e ch tějí prolít muednick ou krev za Al-Kuds, jak nazývaly Jeru zalém a m ěly intif ádu za bá - jené povyraení, zvlátě kdy jejich vzpoura kam ení zr anila nějakého ida a molotovovův koktejl zapálil izraelský tank. Kd yby měl dui na malovat , vypadala by jako t rojhranná a voskem za - pe etěná l ahvik a se zaob lenými rohy ze zelenkavě prů zranéh o skla, do ní mu starý bed uín na fouka l slámko u O marovu meitu z pěti barev mouné ho písku Sinaje. Poku d b y vosk r oztopil, k orko vou zátku vytá hl a lahvik ou zatř epal, barvy té písité scené rie by se smís ily v ulehanou duhu, jen tak do větru. Tak si předs tavoval i du i Bulata O kudavy ... Kdy si toho to v Rusk u zakořeně ného gruz ínskéh o Ar mén ce vy íhal při jogg ingu - spí to byla rychlá chůze - podél kremelské z di, místo poz dra vu mu za al s chraplav ou drzostí z pív at jeh o Des átý prapor: Signá ly lí taj na raket ě a kul ky hvízdaj do polí a my chcem v yhrát boj, svůj boj v to m s vě tě u jedno u provdy, aj to stojí c ok oli... Bá sník se otoil, v rozpací ch udělal zadýchan ou úklon u, tá zavě za tleskal a v ajovně na Ka linins kém prospektu pak od po věd ěl na vech - ny jeho otázky a jetě mu věnov al svůj zpěvník. Útlý notýsek, podobný těm trampským se songy eských zálesáků. Pro Hanziho to byly kultovní vere pro kadý případ, zaříka dlo ve - ho zlého. Měl rád bás ně bez patosu, bez exotické viněty se z latým pís - mem a lacinými metaforami, přiem v láhvi se pak skrýva l jen slabý odvar z Noe movy rafinovan é t oxické alchymie ze slunc e, révy, rmutu, cukru a kvasinek rodu Saccha romyces, někdy i brandy. Sázel na improvizaci, cíleně si pě stoval jen plnovous a přechodný E R N Á K R E V / 13 senti ment a ne mohl se dok at, a mu mezi zuby znovu zask řípe pra ch jeho ro dné h roud y, co si je tě neuměla zamést před vlastním prahem. Př i kadém návratu se těil na aklimatizaci v mu káty pr ovoněném by - tu tři plus jedna s obstaroním nábytkem, který si s en ou Ri tou poříd ili za své úspory a peníze, je dostali míst o s vatebních darů. Vem zv aným host ům dali najevo, e nestojí o vys ava e, mi xéry asady příborů, ale e si své novomanelské sebevědo mí víc posílí př iměřenými p eně ními ástka mi, ja k to o sva tbách v ecích iníva li pragm at iní id é. Jej ich kosmopolitní minist át na skorozápad od Jordánu mu př irostl k srdci. Objevil své t éma a pro ten rok, v něm pr emiér Ariel aron překroil s to t yřicet kil o ivé váhy, spřádal velké plán y. Chtěl nap sat román a popsa t odvráce nou str anu svého Měsíce. Nevěř il v Boha kupíků, j en v z emskou gravita ci a e a zemře, vpatřině civilizované zemi zreinkarnuje v nesmrtelný bestseller. A je - liko si b yl sko ro j istý , e mu osud koneně ro zdal sprá vné karty, nepř ipou těl s i, e by ho za věrné s lu by pacifismu a dobr é sku tky pro lidstv o mohl zklamat, i kdy měl n a mysli v arování z atvrzelého tibetskéh o lámy. Ten měl jas no, jak dosáhnou t věn os ti: Musí uinit tisíc dvě stě dobrý ch sk utků z a sebou! Pokud ale po tis ící m sto d evades átém devá tém ud ělá jen jeden patný, musí za ít od zaátku ... Kolik ivo tů by m usel proít, aby si tímto způsobem stihl vyslouit nesmr telnos t, to mu u láma neprozradil. Byl Moravák křtěný v setínskou Bevou. Měl s tatnou postavu, valaské srdce a dobro tiv ou tvář po matce. V jeho vlasech a plnovousu se jevily katanové gen y otco vých prapředků z Pá lavských vrchů, kteří se mohli rekrutovat té z řa d vojáků armád tří císa řů od Slavkova . Snad iproto m ěl rád dívky, je toho moc nenamluvily a bůhv ípro ni kam ne - spěchaly. Brzy se chystal os lavit svých d va atyřice t; k dyby nosil erný ka ftan apejzy, měli by z něho radost rutí chas idé v j er uzalém ské tvrti Mea Shearim. V oích mu j iskřil o i cos i azuro vě árijského s ocelovým odstínem. Jeily se mu chlupy, aby t o nem ělo nic s tím , e jeh o tchá n Petr A dolf erný-Schwarz byl s ynem vet erána wehrmachtu od Wester plate M anfreda Schwarze a je ho eny Gizell y, dozorkyně SS vBir kenau. Byl t o irý ne pokrev ní blud. Pro od inění tohoto stihomamu velebil kde mohl vůli Izraelců, oddaných domovině svých praotc ů, i kdy byla 14/ B Ř E T I S L A VO L E R plná a n a k ost vysc hlých vá dí Kumránu a n evrai vosti Arabů. idé milo - vali pouj Malého prince, je byla nádherná tím, e skrývala studn u. Uctívali tu monoteistickou sou, jejím bohem byla voda . A po kud ex istoval pták Fénix , b yl uritě iz raelský , e doká zal vstát zpopela a stát se je tě s iln ějí ne předtím; křivda, bolest a al udělaly ze slabos kých idů v diaspoře nebojácný pospolitý nár od, jako k dy nii vá erupce Slunce kdysi vytvořila a dodnes poháněla ivot na Zemi... Přál si, aby jeho knihy vycházely právě v Izraeli a vů bec by n eměl nic prot i tomu , kdyby tam patřily k nejchtěnějím. V esku by ale o sobě jako o nejtenějím autorovi zaal váně přemý let . Nest ál o p ost mediálně okroukovaného lite ráta v po trhle tr ní zem i, je s i vdy potr - pěla na nějaké ho to ho v el kéh o bratra, v ní byl y nejsledovanějí ji - hoamerické t elenove ly, r eality show, bulvá r s celebritami na jedno pouit í a román y p ro dívk y od grafomana s vágní sexuální orientací. Nesnáe l náměstí ucpaná zuřivými fana tik y, sk andujícími Alláh, Alláh, Duce, Duce , aro n, a ron, ei, ei a nesoucími na r amenou něko ho jen proto, e se chtěl nechat s muednickou vidinou ráje roztrhat dyn amite m v plném kolním autobuse, nebo e dokáz al nejlíp ze vech dopravit klack em ku s prye do klece zaputěné v ledu. Věřil, e jen skromnost , nebo umění být nad věcí j e výsadou skute ných mistrů. Kdy naposled uspořá da l dav s pěnou u úst ovace chi ru rgům, k teří tra nsp lan tovali pacie ntovi najednou s rdce, ledvinu i játra za ro ní plat, rovnající se týde nní mzdě otulpnovaného negramoty v kopakách? Nikdy nepřiel na chu j vejkoviná m ko munar da Haka , jedn ou svo - jí post avou ho ale ten to k omisař Ří jnové revoluc e n adchl. Byl jí obecní imbecil, n a něh o volali: Pepku, vysko a zame! A Pepek, vedený pod krycím hes lem J osef V ys koil ve svazcích dona e ů ra kousko-uherské policie, vyskoil a meel jak na lesy. Kdy pak slyel pivní dav skandovat: Kdo neskáe, není ech !, pochopil národní ge ny i alkoho lismus Haka a byl rád , e je z Valaska. Svět pouliních křiklou nů pr o ně j byla jen virtuální re alit a filmového tajfu nu z o bříh o větráku. To skute né a jedin e né vytvářeli nez námí stvo řitelé, bez n ich b y se vude pr od ucírovali jen paňácové v dresech kupíků a poujo ví kejklíři se svě tskou slávou, polní trávou. Pr otivila se mu svě tla ramp nandrolonov ých sval ovců a vykr ad aů ciz ích myle ne k, ijících na dluh a vrub ostatních. Bůh příli plýtval, kdy stvořil tol ik zb ytených lidí... Z Gazy znal, jak exploduje zfanatizovaná ulice a bál se toho; před - E R N Á K R E V / 15 stavo val si, jak ten amok n ií jeh o děti Marka a Ditu . Pokud v něm vz kypě la lu , by lo to v tomto pří padě. Izrael byl ne znii telný, před út oky z áti se obalil oázami pospolitos ti, jak o zr nko písku vzácnou per - letí, byl po uhou se tinou r ozloh y vech ar abských států, přesto se st al pevným bodem, kolem něho se toil svět. Izrael byl sloitý jako Talmud, temný i osvícený, jako noc nad Judskou po utí, ván ivě kru tý, gamblersky závislý n a lásce i nenávi sti. Lidé v něm podléhali dobru i zlu, byli hří ní i oddaní své víře. ád né p oz lát ko, kaír - ka, parodie; ani v dui, a ni v oích. Kuřáci sáli nikotin s asfaltem a ke zhoubné metastázi, si on isté u po g ener ace brán ili půdu , vyrvan ou sv ými patriarchy písitému úhoru a Filitíncům, a muslimo vé tam na kolenou pro lévali krev za Alláha s lehkostí, s jakou Evropané utrá celi peníze za vepřo vá kole na. Zpoátku se v něm o stýchal zasmát, aby neurazil pi etu, j ako při vstupu do domu s mutku. I vzduch tam byl vyprahlý. V Izr ael i byli skoro vich - ni pot omci vyděděnců; poníených , oebr aených a vyhnanýc h, na kadém k ro ku provázen ých duemi svých zemřelých. Asi proto mu při - padali nedotknutelní, zarputile pragmati tí a nesmiř itelní. Kdo první vys lovil genius loci, musel stát v Jeruzalémě u Západní zdi. Nikde jinde nelo vn ímat du cha toh o míst a ta k silně, n ikde nepozna l nic z ta k nehomogenní a přest o tvárné hmoty, nikde jinde se nedělo tolik fari zejský ch i s vatých proměn, nikd e nebylo víc zběsile pok or ných a e - mukoli propadlých lidí. Jer uzalém asi musel být sva té i hří né město v jednom. Bez vody nebylo ivota a bez hříchu sva tosti, bez aury světla nelo pochopit beznaděj temnoty. V tom byl Al-Kuds lidsky pra vdivý, proto ho oaro val; ádná z jeh o Taljáne k arl atánek nebyla tolik svůdná i lico měr ná zároveň. id Jig al Amir tvrdil, e miluje Boha, ale milov al jen sá m s ebe, proto zastřelil premiéra Jicchaka Rabina. id Jiccha k Rab in m usel zem ří t, pro toe miloval idovs ký stát a ch těl pro něh o m ír. A v r áji musel mít splín, e po letech poaduje tře tina jí m tolik milovaných Izraelců s vobo du pro jeho vr aha... imon Pere s, jeho kulka nezasáhla, poněva d se zdrel na ře nické tribuně říkal, e se někdy cítí být holubem míru a ji ndy jestřábem války, ale n e schizofr enik em, ab y mohl s plnit poslání idovské ho vyjednáva e s Jásirem Arafatem... Jásir Ara fat se toh o n edoil; otrávili h o moná jeho pa lestintí souk- 16/ B Ř E T I S L A VO L E R menovci z Hamasu a svádě li to na idy. Otec Stavitel Abú Ammar se sta l před asně mued níke m, e seděl s bezvěrc i na dv ou idlích. To ve úasné i zloinně asymetri cké , nelogické a na bubř elé z pa ra - doxů se odehrávalo v idovském s tátě a Palestinské autonom ní samo - správě za bohorovného přihlí ení potměilé ho Bo ha, co se asi ř ídil jiným Desate rem, ne které sám svěřil i dům a Muham madovi posk ytl jeho patno u kopii. Zabíje j a ub liuj blinímu svému! est s et třináct příkazů Tóry ho drádilo. Nikdo nikdy nenechal idy na pokoji, snad prot o byli tak nevra i ví a nedů tkliví k arabské mu světu a ten jim nezůs tával n ic dluný. Pět Mo jíových knih k tomu nabádalo... Zni ho, udě lej z něj domov pro vrány a krysy, kde ádný beduín nepř iváe svého velblouda...! Moná i proto tam na poátku spěchal jako love c lebek, slídil po trag édi ích, íhal na atentáty, nut il zne přátelené stra ny, aby se mu vyzná - valy, pr o je dna druh ou vrad í a ne míní s tím př est at. A k dy celé dny netrpěliv ě ek al s fot oa pará tem na sebevraedný út ok m ěl vz tek, e si ne vydělá ani na slanou vodu. Pak se změnil. Za al nesnáet své te nářsk y uslzené příběhy m atek, hořek ujíc ích nad smrtí svých synů. Chtěl Izraeli i sv ětu pomoci. Snílek, vycho vaný vkřesjanské pokoře svým moudrým otcem. Měl mindrák z dob, kdy pro něj byl Bůh největ í au toritou. J ako k ato lík al e nesná el pon iování idů. Jeí byl přece té id. Byl z idovské m atky, měl obřízku a tento původ mu nemohl zapřít ani jeho otec - Bůh. Ten přece ve z osnova l, bez okázalé smrti jeho hebrejského syna by nebylo křesja nů, ani islámu, bez idů bychom neznali Boha, ani Desatero, tak pro je zatr acovat? Ne byl Jid á , nejvíc proklínaný a piněný zrádce, jen obětním beránkem a zároveň nejdůl eitěj ím l ánkem Boí konspirace, spř íka zem přímo od Jeíe: iň, co má u initi! Z eho tedy idy vinit; e byli vyvolení, ale ne proto, a by vládli lidstvu, ale aby za ně ho tr pěli...? Kdyby v r áji Adam s Evou proh lédli Boí lest a necha li plody s tromu věděn í netknuté, nebylo by sexu, ani lidstv a, jedině, e by neposkvr něná poetí byla zavede na plo ně. Křesjané si vytvoř ili k onk urenní církev, aby i jim zůstalo něco za nehty z idy objevené boské ideologie. Kdo komu víc podrazil nohy; idé l idstv u, i křesja né idů m j ejich neus tál ým ikano vá ním a halo causte m? Proto je hájil, aby ulehil vině svého dětského kat olict ví. Pr opadl E R N Á K R E V / 17 chiméře sprave dlnosti, kt erou chtěl pro kadého a za kado u cen u. Dě sil se jen, e j ednou za ne říkat: Co bych byl, kdy by n eexistovala patno st jiných? V absolutní pravdu a nesmrte lno st u dávno nevěřil. Tu relativní povaoval za veliinu p římo úměr nou lidské paměti. Za s otva znatelnou stopu v písku, kterou vítr hravě zahla dil, kdy s i zam anul. Jen t en, kdo se d okázal udret v mozk ových zá vitec h pozůstalých, il nejdé le i se sv ou r elativn í pravd ou . M usel si a le na před zajistit patřiný pub lic relati ons, ma sivní medi ální kampaň, nejlíp se do st at do en cyklo - pedie Britannica, do globální povinné etby. O v em nejid eálnějí bylo prosadit svůj ivoto pis do Bible. Jen Starý a Nový zákon s třetím dodatkem zvaným k orán zaru ovaly prakticky věný ivot vem, kdo b yli v těchto svatých textech a jejich kom piláte ch vede ni v dobrém i zlém. Proto m ěl Bůh ja ko jediný jistou abs olutní n es mrtelnost, se záru n í lhůtou na dobu, ne pla netu Zemi zlik viduje meteorit, mírové snah y USA nebo islám. Jeí Kristus, popravený Říma ny jak o zlo inec , se t ak st al vlá dcem sp olku N ezniitel ných a byl víc nes mrtelný, ne Alexander Maked onsk ý, Napole on, Hitler, Kennedyovský klan, Walesa, Havel, bin Ládin a milión dal ích vůd ců d ohromady, vetně fo tbalo vé m afie, k jejich spole n é mediá lní věn ost i se hodilo motto: ...Un pue ris place at e t decla ma tio fia t! Jen aby se líbil ch lapc ům asta l se tématem řenických cvie ní! Kone n ě se nael. Tak si to vz neeně ří ka l, a by s e pov zbudil . U Goethe tvrdil, e dvě a dvě jsou in con creto jen dvě a dvě a ne ty ři. Víra a smělost se nedaly sítat. idovský stá t se m u stá val přech od ným dru hým dom ovem , přest o oplýval nevázanou bla eností, kdy měl za sebou návrat do toho prvního. Po třeb oval se v ně m zbavit izraels kých úleků a pookřát v net e nosti stře dní Evr opy, v ní si u nikd o necht ěl pamatovat boj na bodáky, v ní se neumíralo v rozvalinách po zemětřesení a pod vlna mi tsuna mi, kde byly teploty mírné, revoluce same tové, ceny regulované a bída jen na vlastní ádost. Byl zase doma. Jeho tělo víc dychtilo po r oz vrz aném křesle a páteři lahodí cí latexové matraci, ne po eně Ritě. Byl d oja tý, kdy u vchodu spatřil choulíc í se mou rovato u koku. To kdysi toulavé kotě mu dě lalo rado st. Vlastně si je vyhl édl, kdy s e vrátil z jedn é z cest do Izraele . V rodině Hany Ringové měli takových bezprizorních s trávn íků několi k. ádné jídlo nesmí přijít nazmar! Kdo přeil koncentrák, ten si jídla 18/ B Ř E T I S L A V O L E R váí ! tvrdila. Ne skonila v plyn u jen prot o, e se stal záz ra k; dos tala se na Schindlerův seznam. Co nesn íme my, snědí toulavé Micky... Stra katá koka, s rů ovým u mákem, c o byl i v par ném létě vdy zat vrzele studený , si na Hanziho brzy zv ykla . Říka l jí Nina , n e snad z nos - talgi e po náho dné echovovs ké lásce ze svých ruských putování. Nina byla zkr atka poát eních písmen vlastností, jich si u t oho koiího mazla nejvíc c til. B yla nezávislá, inteligentní a něná altru istka. Otře la se m u o nohu a vyskoil a na ta ku, aby ji odnesl, ani by poklád al zavazad la. N apřed napustil van u pr o ni, přidal pěnu a pořádně ji vy drhl. Mysle l i n a děti, pro které byla Nina miláek. Byl zase d oma. Tr ávil je tě telecí medail ónky zapité co lou cateringové koer spolenos ti Tamam a u objí mal sv é dě ti a soukal oteklá chodidla do vy - chozených trepek. Rita měla spoustu zákazni c, i kdy trva lé úesové krea ce znaně podraily. Pak si sedl do k řesla a zavřel oi. Jednou rukou h lad il s ametově pulzující klubko ve s vém kl íně, vdruhé mě l láhev piva a s příjemnou hořkostí v ústech odpoíval, na vzka z anděla s mrti mal ach ha -mave ta pro tu chvíli zapomněl. Byli na tom s Nino u st ejně. Oba měli t ou lavé boty , pr ahli z e sebe spláchnout prach a jinak nic ví c, jen trochu to ho ivo iného tepla a la skání. Zno vu si hověl ve svém koutě, kde měl knihovnu a starodávný poí - ta, s jeho wordy se snail poznat sám sebe. Sna d té zabedněné el ek - tro nice přik láda l pře hnaně velký význ am , a le někdy mu př ipadalo, e jedině přes ni se mu podaří vydávit sousta tě ko stra vitelného s vět a. A kromě to ho h líd al za zdí jetě jeden ivot. V e vedlejím bytě il je - ho t chán. B yl vdo vec, mě l necel ých třiaedes át, v s obě silikóz u a srdce po dvou inf arktech, za sebou rozedmu plic a před sebou neur itý po et dnů. RROODDIINNNNÉÉ VVRRÁÁSSKKYY Petr erný, kdysi Adolf Schwarz. Změnil si jméno poté, kdy se z B onu vystěhoval do Prahy, odkud ho posl ali do Ostravy, aby si tam v up achtěném podzemí napra vil k ádro vý profi l, jeliko jeh o matka Gize lla Schwarzo vá z př edm ěstí Ber lín a byla kdysi führe rovi od danou dozorkyní v koncen traním tá boře Břez inkaBir kenau. Se synem v e skoslovensku se stýkala zřídka. Zásti za to moh la jeho přízemní nechuj pinit se její minulostí, zásti nor malizace . Ani ma tka toho moc s nikým o svém údobí árijské jun gefr au n ena mluv ila . Kdo by o to stál. K dy ji odso udi li k de seti letům E R N Á K R E V / 19 za zloiny proti lidskos ti, bylo mu osmnáct a jeho invalidní otec se oběsil v unif ormě weh rma ch tu, s elezným kříem na hr udi. Skoro de set let il v relativním klidu, oba s u dědy z otcovy strany vKolíně nad Rýnem, kde studo val práva. Na konci padesát ých let před ali Rusové německé vládě dokumenty z Osvětimi. V sezna mech dozorkyň byla i jeho matka. Do té doby s i bláhově myslel, e je statená Němka , je v pracovních tábor ech hlídala nebezpené zloince. Pak si přeetl zápis z matina výs lechu... V lá gru jse m si vybrala za sluku těhotnou Ester LöwinsteinovouRonovou. Nemohla jsem za to, e pak la do plyn u. Nerozhodovala jsem o tom, e denně musely zemřít tisí ce st arců, en a dě tí. Plnila jsem jen rozkazy. M ám s nad odpovídat za utrpení vech...? ...Ano, organ izovala jsem pře sun vězenkyň do plynu. Dost ala jsem takov ý rozk az... Je pravdou, e jsme na idovky p outěly slu ební psy. Jen pár jich ale při tom zemřelo, ostatní úto ky přei ly. Ester jsem ale po - mohla. Dala js em jí práci, hod ně je dla, mohla se koupa t v t eplé v odě... ...Kadý to věděl, e jsem se k ní chovala dobře. Kdyby nic, ulehila jsem jí ivo t v lágru. Byly jsme obě tě hot né . Měla jsem dost starostí se svým dě ckem, nemoh la jsem peo vat té o to j ejí. Vzal s i je doktor Meng ele. Víc nevím! M rz í mě, e její dítě nepře ilo, e z em řela i ona... Byl v oku, snail si namluvit, e celá ta osvětimská kau za je jen i - dobole vická pro paganda. Říkal si, e a b ud e pr ávník, svoji matku oistí a od halí to světové spiknutí. Pracovala v berlí nské nemocnici jako vrch - ní sestr a a pacienti si ji nemohli vynachv álit za její ohleduplnost. Důka zy ho vyděsily, pár měsíců se ma rně spoléhal na justiní omyl, na od halení pokraující protiněme cké konspirac e, k ojence z a z loince ale povaovat ne mohl. Zn enávid ěl obě str any. Gize llu Schwarzovou propustili z e zdr avotních důvodů z vězení otyři roky dřív a musela na operaci srdce, potom do sa nator ia. Pak u zdařile přeívala v Ber líně, ve vi lce na ko nci jastné Hol bainovy u lice, n a ni za celou válku dopadly jen dvě bomby. Měla p říz eň hvě zd . Neproklínala osu d, naopak. Dal jí syna, co měl vlasy i oi po ní. Skoro osmnáct roků mat eřského těstí brala jako nejúas nějí dar, za který v dě ila nejvě tímu kr veprolití. Takový u osud byl; neřestný k poctivcům a blahos klo nn ý k lotrům . Kdyby to b ylo na idech, doivotně b y skuela od muk pekelných ve vězeňské samot ce, hladová a nemytá, a by sama kemral a o smrt. Marně, m use la by v té bídě bíd doít, aby tr pěla, ja ko její oběti. Osud vak p řece jen t res tal; její milovaný Dolfi se zaal s vé ma tky bát. 20/ B Ř E T I S L A VO L E R Mladík byl z toho v eho bezradný; do té doby zuřil na celý svět, e tak hr oz ivě zn iil Němec ko. J eho zemi. Teď se o citl ve dvo jím o hni. Sl yel, e mlad í idé v jeho věku, pokud pře ili, byli u dávno mui. Chtěl být té muem, aby mohl prchat světem. Jen alibisticky prcha t; roli ne hrál směr, jenom rych lost, s jak ou by se d ostal co nejdál od rodi nné hanby. Vědě l ale, e kd yb y utík al celý ivot, stejně by před svým prokletím neut ekl. íle ná pravda o bacha řce z O světim i ho z asáh la navdy; jak se měl smířit s tí m, e se j í naro dil v děsivém id ovské m hrobě. Prot o nem ěl idy rá d. Ne být jich, nikdy by tol ik netrpěl. V dotené m vědomí si hřál výitku; oni u neili, on il. Nesná el je, mohli za jeho tra uma. Přestal mít rád i svou matku. Neb ýt její posedl osti niit idy, mohl být třeba diplomatem. Místo t oh o byl jen z hrz ené nic. Př eruil studia ave dvacet i se oen il, aby př iel na jiné mylenky. Vz al si Annu Sal drov ou, drobnou dívku s v ěně pro vinil ým ús měv em, dceru jednoho z ř idiů es kého zastupite lstva a přestěhovali se do ech, později do Ostravy. Byl to je n z babě lý útěk z pudu sebezác hov y. Stal se ru baem n a achtě, jeho ena dostala za roz hřee ní p ráci kniho vnice v politické kole. Kdo mohl , prch al z východu na západ, oni o br áceně. Tá hl v sobě káru psanc e, těkou od harampá dí dá vných vin. Na před děti nechtěl. Bál se, jak jim řekne kdo je, kde se narodil a ko - mu. Jeho ena Ann a a le na dítěti trvala. Tak přila n a svět Rita. Teprve v první třídě jí ř ekli, e její otec je N ěmec . Z těch hodných. Kdyby byl z těch zlých, ne dovolili b y mu přece ít v echách , a ni na Mora vě. Běh em svých pr vníc h prázdnin na Valasku jí za alo být divné, pro má jen jednu babiku a jed noho dědeka, kdy o statní děti jich mají nej míň po dvou. Nutná informace obsahovala milosrdnou le, e její něm et í praro die pa dli ve válce. S dětsk ou zvídavostí a kolními o snov ami přilo i pátrání, na kt eré stra ně berlínská babika s dědou bojovali. A to byl as na úplnou prav - du. Nesla ji těce, bála se spoluák ů, a kdy ve vylo najevo, nastaly její kruné boje o e st zbývajících lenů rodiny erných. Postupně se ozbrojila imunitou vzdoru a to u byl jen krok k hra né pýe. Nebyla-li lepí ne ostatní, b yla roz hodně jiná. Áríjská. Věděla, e to byla smě n á póz a, ale lep í, ne a by neměla ádnou. S tejně s e bála ; nejvíc genů Gizelly Schwarzové, e v sobě mohla mít její zhoubnou eses manskou krev. Věř ila, e je diný, kdo ji mohl zkrotit, b yl roma ntic ký s větoběník Jan E R N Á K R E V / 21 eva l. Po dvouleté zná mos ti, kdy s i lás ku vět i nou vyznávali v jeho tele - fonáte ch z Vie tnamu, New Yorku nebo Johannesburgu se v zali. J ejí o tec os lovova l svého zet ě zásadně Hanzi; inil tak ze směné nostalgie, e tím měl vedle seb e ale spoň n ěco ge rmá nského. Jan mu zně l příli p odřadně slovansky. M an el jeho dcery si na toto jméno se shovívavostí sobě vlastn í zvykl, s tejně jako oko lí. Budil pak po - zornost u při představo vání; Hanzi eval mátl. Ne kadý věděl, e le cheval je pr o Fran couze ků ň. Ha nz i o t chá na dbal a měl neust ále nap jatý sluch, aby přes p anelovou stěnu zaslechl kadý podezřelý ramot. Nejasné signály stárn oucího ivota se m u mísily d o klapotu staré klávesnice a da tlích synkop, je vyluzoval, kdy se trefov al do sk oro vymaz aných písmenek. Psal o smrti azá roveň před ní hlídal jeden zkomír ajíc í ivot. Myslí se mu prolínaly dva světy; před zdí a za zdí. Vechny zdi mu při pada ly stejné; ínská i berlínská , stejně jak o ta mez i USA a Mexikem i mezi Saudsko u A rábi í a Irák em, znal i tu i zrael - skou na hra nicích s Gazou a Zá pa dn ím břehem Jor dá nu, dotýkal se Zdi nářků i The Wall s osmapade sáti tisíci jmény Am er ianů , zabitých ve vietnamské válce. Podo bná byla i zeď me zi ním a tchánem. Byla vzty en a zední ky , zdící mi Ba sso vovou m etodou, aby rozdělovala, oddělovala a střeila, ale ve svém důsledku natěstí víc spojovala ne dělila. Stejn ě jako ty os - tatní. Mnohé u padly, byly dáv no zboř en y, na jiné ten konec teprve ekal, i kdy na ně bylo vidět a z Vesmíru, pro da lí se teprve stavěly základy. Pamatoval si na do bu, kdy v místě je ho prac ovny nebylo nic. J en sy - rový ostravský vzd uch s oxidy síry, cem entovým pra chem a elezá ren - ským popílkem. Pak chtěli na Vánoce zedníci pr émie a urychleně postavil i i j ej ich podla í. Ch odili s e s Rito u dívat, jak jim b yt ro st l. Naprot i staveni tě se v zapráeném březo vém h ájku vestoje milov ali opřeni o hladký a bě lavě se loupající kmen a přitom pohledy hypnoti - zov ali svůj budoucí domo v a nevěd ěli, zda li je víc vzruuje s ex n ebo vidina lonice s ve lkou poste lí. V bytě jetě nebyly ani dveře a u marlborkami uplatili neúplatného hlídae, aby se mohli projít svou jastnou budoucností, jetě bez o mítky, par ketové pod lahy a s tropu , míst o něho zatím trely k z amraenému nebi jen zre zivělé armatury. I tak v sobě hřá li slunení svit, přestoe na ně c hladivě prelo. Tady na píu ro mán, co dostane Nobelovu c en u a tám hle na tom 22/ B Ř E T I S L A VO L E R


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist