načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Brusinky - Barbara Nesvadbová

Kniha: Brusinky
Autor:

Povídky o životě, o lásce, o sexu a rodičovství Kniha fejetonů, jejichž tématem jsou většinou muži, soužití s nimi, partnerství, přátelství a rodičovství. Hlavní linií knížky ...


Titul doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  211
+
-
ks
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma
Doporučená cena:  249 Kč
15%
naše sleva
7
bo za nákup

hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1%hodnoceni - 62.1% 70%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » MOTTO
Rok vydání: 2016-07-18
Počet stran: 216
Rozměr: 115 x 185 mm
Úprava: 210 stran : ilustrace (převážně barevné)
Vydání: Vydání druhé, v nakladatelství Motto první
Vazba: vázaná s pap. potahem s lam. přebalem
ISBN: 9788026706489
EAN: 9788026706489
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Povídky o životě, o lásce, o sexu a rodičovství Kniha fejetonů, jejichž tématem jsou většinou muži, soužití s nimi, partnerství, přátelství a rodičovství. Hlavní linií knížky je láska a sexuální přitažlivost, což s nadhledem a vtipem ilustrují kresby Mišo Dúhy. „Maminkoooo, maminkoooo, u nás na zahradě je MUŽ.“ Tak touto větou mne má dcera naposledy vytáhla na verandu. Je pravdou, že v mé přefemizované domácnosti je muž jev řídký. Nicméně Bibi to myslela ne jako muž – muž, ale jako muž – přírodní úkaz. Stál tam totiž pomocník našeho zahradníka, do pul těla svlečený, ve dvou prstech svíral hada a s milým úsměvem se ptal, kam že ho má dát. A v tu chvíli se na mne Bibi podívala s vševedoucím úsměvem malé kokety, s výrazem „vidíš, říkala jsem ti, že existujou“. Barbara Nesvadbová se narodila 14. ledna 1975 v rodině dvou lékařů. Matka Libuše pracuje jako psychiatr. Otec Josef psal sci-fi. Vystudovala Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy a v současné době je šéfredaktorkou Harper’s Bazaar. V roce 1997 vydala svou prvotinu Řízkari a poté ještě další knihy – Bestiář, Život nanečisto, Pohádkář, Přítelkyně, Pralinky, Garpíškoviny a Tři maminky a tatínek. Je autorkou námětu a spoluautorkou scénáře k filmum Bestiář a Pohádkář. Založila nadační fond Bazaar Charity, který podporuje mentálně handicapované spoluobčany. Aktivně pracuje pro neziskovou společnost Etincelle, zároveň podporuje Unicef a Helppes. Má dceru Bibianu a čtrnáct zvířat. (fejetony, glosy, povídky)

Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

7 
Tř icí tka
TŘICÍ TK A
olal mi kamarádz Cu ry chu . Že se práv ě
rozve dl a hr oz ně si to už ívá. Pr onajalsi byt
v cent ru a každ ý več er ta m má jin ou pě ta -
dv acít ku .
Pře dsta va, že by něco podobného uděl al a jeho bý -
val á man že lka, je zn ačn ě bizar ní . ne-l i nemož ná. na
dru hé st ra ně , ona si přec e můž e najít ně jaké ji né
ho bb y. tř eba se kone čně na uč í luš ti t křížov ky. vě k
prostě ne ní pověr a. je k nám za tr ace ně nesp ra ved liv ý.
Mark ét a Hru bešová,Pavl ína fe cht erov á, Renata
kale nsk á, luc ie Bl agojević... a hodněmýc h dal šíc h
kamarádekto „u ž má za seb ou “. A nezhro uti ly se.
nao pak. Un isono tvrdí , že je to fa jn . ob čas dok on ce
přid áva jí na sup erla tiv ec h. dozvědě la jse m se , že
nik dy ne měly lep ší sex, hezč í tělo, ne dělaly me nší
chyby ve vztaz ích... Ří kají , že už napro st o pře sně vě dí,
co ne chtějí , a tím páde m se mat ně při bl iž ují k to mu ,
co chtě jí. Hraný ent uzi asmus,že by? Pí šu teď o té
bájn é hran ic i třic eti let. kdy ž mi byl o dvac et sed m,
říka l mů j táta , že mám „pos ledn ích pá r let“. teh dy
js em se do mní va la , že jen om žertuj e. Ale měl pr av du .
sku te čn ě jse m te nkrátměl a těc h „p ár let“.
V
Brusinky_text_new:Sestava 1 15.6.2016 17:53 Stránka 6

9 
Spo lečná domácn ost
8
Barba ra Ne svadbová
edá vno jse m ocen ila exi sten ci br atrů. Mo je
kama rád ka luc ie se potřetí za dob u, co se
známe , st ěhovalaod ně ja ké ho muže(tent
okr át od jogína ). Pov aha , intele kt a char akter
těc hto mužů je teď ir ele vantní. důlež ité je, že všechny
ty tř i vzt ahy zk ra cho val y. A ve chvíli,kdy kon čí,
nastup uj e na sc énu lucči n bratr, kt erý př ije de z hor, kde
ch ová ovce (s nikýmnekom unikujea dívá se na
mra ky). tak te nto bra tr sesto upí ze sv ých výš in do
městs ké ho, nor máln íh o, ko mer ční ho světa a auto –
ještě šp inavé od převá žen í ov eče k – na lo ží deseti
květi nami , při balí kni hy, pár sv ršk ů a vzly kajíc í lu cii –
no a to všech no zas e něka m převeze. vět ši no u prý
mlčí. jen ne dá vno utr ousi l tak ovou doce la pá dnou př
ipomínku. Řek l tot iž: „lu cie, pr oč s tě mi muži musí š
neu stá le byd le t? “
vel ká ot ázka sv ým vý zname m. ne ? Proč totiž mu -
síme s něký m koex is to vat? ne st ačí nám obča sn é ve -
čeře? noci?Pár vík en dů? A zimn í a le tní do vole ná?
nes tačí to? Musí me mí t sp oleč no u prač ku , post el
a kni ho vn u? („ Př edst av si, že si k těm mým Philipům
Rot hům , vonn egu tům a Carv erůmpř ida l svého Hai -
SP OLE ČNÁDO MÁCNOST
N
Šan ce, že v době , kdy budemoje dc era
samosta tn á, což bude nej dřív za třiná ct let, uděl ám dok -
to rát, bud u ps át scéná ře pr o Ho llywo od či se vd ám
za Clau dia Abbada, ty ša nce se blíž í nu le.
sa moz řejměže exi stují vý jimk y. jen žá dnou
neznám. Život fak t nez ačín á ve třiceti.
(2 00 4)
Brusinky_text_new:Sestava 1 15.6.2016 17:53 Stránka 8

11 
Kol ik milen ců snes ou naš e děti
10
Barba ra Ne svadbová
es tra mo jí kamará dky se prá vě podru hé ro
zvád í. na tom by neb ylo nic tak moc divn éh o.
Zvlá štní je vša k důvod . Rozv ádí se kv ůli dětem.
on a má v péči dce ru z prvn ího man žels tví. on
má ve stř íd avé péč i dce ru z prv ní ho man žels tví . ob ěma
dc erám je os m let. neje nže se nap ro sto nesnesou. Žá rlí
na se be a vše možněsi ubliž ují . ještě ke všemuabso -
lu tně nená vid í tř etí dí tě, kte ré mají ti dva ro zvádě jící
se spo lu. jed ná se o sedmiměsíčn í mim ink o. o kl uk a.
ti dva li dé mají pří prav u na zv lá dá ní ko nfli kt ů.
on zách ra ná ř od hor olezců.ona děts ká ps ych oložk a
(po važte tu abs urd itu...).A st ej ně situ ac i moj e dít ě
a tvoje dít ě bije naš e dít ě napr os to nezvlá dli. on o to
tot iž nes mír ně těžké je.
„Hele,ty se mnou as i ne chcešmít něj ak ý vá žn ý
vzt ah , kdy ž mi ani neu ká že š svoj e dítě?“ ře kl mi ne -
dáv no je den z mý ch přá te l. A co na to odpovědě t?
„ne. nech ci.“ nebo:„ne, boj ím se. “ neb o: „ne,
nevěř ím ti. “ vš echn o špa tn ě.
Moje pří te lkyn ě kate řin a, méněúzko stná mat ka ,
než jsem já , ře ší situa ci op ačně . Ukáž e svým dětem
každé ho muže , kte réh o potká . ví tá je se sl ovy :
„PředKOLI K MILENCŮ
SNE SOUNAŠE DĚTI
S
ley ho a kre sl en ého Ast er ix e!! !“ lu ciina znechucená
pří má řeč po třílet ém so užit í s pro de jcem motorek.)
tak že nes tač í nám to? ne, ne stačí . A ne jenžese
chce me ses těho vávat s vidin ou vel ké, klid né a láskyplné
rodiny . ješ tě nav íc se mas ku jeme do lepšíchmim ikry.
ji ž zm iň ovan á lucie zahod ila všechnysv é Baldinini
bo tk y a Max Mara sv etří ky. oblé kl a se do jogín ských
tepl ák ů a zača la chr ou pa t zrní. dnes už ted y zas e nor -
má ln ě jí. Al e zr ní chro upa la dva rok y. dva ro ky !!!
Pr oč mne to ce lé tak moc zauj alo? no protože
jse m si done dá vna mysl ela , že mn e nic, ale vůbe c nic
nev yved e z mé poho dy. Že když je má dcera u svého
tá ty a já zrov na ne mámžádn ou pr áci , že se budu
válet ve va ně, číst básn ičky a chro upa t sl an é mandle.
A změ na. Žádn á horká voda. Bě hal a jse m v poh or -
ká ch po čes kých les íc h. ne je nže kdybymi ně kdo
ře kl, že uj du de set kil omet rů – jen kvů li mu ži, té ob -
ča sné mát ožné entit ě, tak bych si myslel a, že blo uzn í.
vrcholbyly ty boty. nic hnusnějšího jsem je ště na
no ze ne měla . Ale jak mne potě šila ta „mu žská“po -
ch val a, že mi ta hr ůzn á ob uv sluš í. (Bl ábo l, samo -
zře jmě . Al e zkus te těm blá bo lů m nevěřit.) jediné, co
mne na tom ce lé m skut ečn ě děs í, je , že nemámtoho
st oi cky klidn ého bra tra ...
(2 00 6)
Brusinky_text_new:Sestava 1 15.6.2016 17:53 Stránka 10

13 
Utaj ená man želk a
st avte se, zvyk něte si.“ A lo učí se se slovy:„Už se
nikdy ne vrát í. Zvykněte si .“ tr ošku hrůza pro ty malé
hlav y. ni cmén ě ta ky ev ent ual ita. ko nec konc ů můj
sp ol užák ze základníšk oly lukášmě l tatí nků dokonce
os m. osm !!! jednoupři šl i na rodi čo vské sdr uže ní dva
najednou. Mam in ka to zře jmě pře kom bin ovala...
neví m, jak é je správ né ře šen í. je n něja k
podvědomě tuš ím, že ok ou zl ení „bý t tím ná hr adn ím rodi -
če m“ vydrží ch víli. A pak už je to jen nesmírnádřina.
A člově k by mě l vybr at ně ko ho , kdo vydrží.Což pa -
rado xně ne mu sí být ho rol ez ec- záchranář, ale třeba
po čí tačov ý anal ytik . ja k fu rt sed í na jednommíst ě,
mo hli by bý t emo cion ál ně sta bilní.
Z on é ambice„v ydržet“ pl yn e je dn o ne příl iš po -
vz bu divé , avš ak pra vd iv é po na učen í. Že každádalší
živo tní volbaje tě žš í a těž ší.
(2 00 7)
12
Barba ra Ne svadbová
ol ik ma nže ls tví jste už stihl a rozbít?“
ta k tuhl e sug estivn í otázk u mi polo -
žil a žena – stál e je ště man žel ka –
jednoh o mého blí zkéhoka mar ád a. Po
dotýk ám – opra vdu kam ará da.
Po př ímé ot ázce té hezké , vzd ěla né a veli ce dob ře
upr ave né ženy jsem se sebek rit icky po dív al a na své
opr ýs kan é neh ty. „Žád né . Mys lím , že opr avd u žá dné,“
za šept ala jse m veli ce nesm ěle na svo ji seb eob ra nu.
„n ašla jse m u sv ého mu že v prac ov ním st ol e vaše
fot ky. Můžet e mi to te dy něj ak vy sv ětl it?“ ptal a se ta
sy mpati cká dáma.„no , tak to oprav du neví m. ví dám
ho sp or adick y. A rozh odn ě si mn e při ob ěd ech
nefot í. “ snaži la jsem se dál dipl omat ick y balancov at. Ale
prav da – byla jse m už úp ln ě sp letená.„Poc hopte
př ece , kdyb y tam měl ně jak é anonymní porn ohe rečky
jako kaž dý normální chlap , to by mi ne vad ilo. Ale
pro č tam má vás? “ ptal a se . Bi zar ní , že? Ano nymn í
nah é jso u o. k. Ale konkrétní ob leč ená je špat ně. ..
té docela mil é a ke kon ci rozhov oru již velm i
nejis té ženě js em posl éze vys vět lil a, že půjčov at si je jí ho
man žel a roz ho dně ne ho dl ám. Ani třebajen na
UT AJE NÁ MANŽELK A

K
Brusinky_text_new:Sestava 1 15.6.2016 17:53 Stránka 12

věs ta v bíl ém ... kat eřin a měla co dě la t, ab y se dok
ázal a na dech nou t. na jedn ou chá pa la, pr oč ji jen íko vi
rodi če tak ne radi vídají, pro č ji nikdo nez ve na ty ves -
nické za hr adn í gril ovačky. .. sa mozřej mě za čala bre -
čet . také se jí vš ak zača la hrozn ě mota t hla va . Přece
jen je to ale os oba rozu mn á, a tak složit se na no
voměsts ké rad nic i, to se jí nezd álo jak o pě kné a vhodn é
vyv rch ol ení ce lého příb ěh u. A náš Ho nz ík? sam
ozře jm ě že ho vy hod ila . Žije sá m. kd yby si totiž chtě l
vy br at , už by si dáv no vyb ral. A z tohoh le zn ačn ě
netypi ckéh o př íb ěh u pl yne i pou čen í pro onu ma
nželk u, která ná m post ával a před re dak cí . Čl ov ěk to tiž
nikdy neut íká k něk om u. Ale od něk oh o. ..
(2007 )
15 
Utaj ená man želk a
čtvrt eč ní dop ole dne .. . kdy ž jse m se pak nad ní za -
mýšl ela, nec hápa la jsem . Přec e i kd ybyc h s ním sp ala,
nej hor ší možná var ianta je kon fr ontac e, ne ? ještě víc
než ji jsem vša k nechá pa la jeho .
Mé sta diumdive ní vša k dlouhonevydrželo .
dru hý de n js em na ja ké msi gol fovémso aré potkala
půva bn ou drobnou blon dýnk u – sch válně zdů
razňuj i, jak ta žen a vypadala, protož e nap rost o přesně
ztěles ňo va la typ tvo ra , o kter ém jsem byla přesv ěd -
čen a, že ho každ ý mu žsk ý jed in ec mus í jen a je n
opatrovat a chr án it.
tah le dí vka , říke jme jí tř eba ka te řina , mi vyprá -
vě la pří běh. Př íb ěh , jak sedm le t žila s mužem,
s otcem svéh o ma lého sy na . A on si bě hem těchhl e
se dm i le t neje n stač il po říd it jin é dít ě – dc eru. Po -
do bně sta ro u, jak o je kat eřin in syn . ještě se stačil
i ož eni t!!! Cháp et e? ož en it . Přitoms kateři nou stále
žil, jezd il na dov ol ené a cho dil do diva del. Rozumíte
té absu rdi tě? Žij e s ofi ciá lní milenkou a podvádí ji
s neofici áln í man žel kou ?
kdyžkateř ina zj isti la situaci , sam oz řejměse
pta la. kdo by se tak é nept al .. . A te n origin ál ní muž ,
ří kej me mu tře ba Hon za , tv rdi l, že se jednalojen
o fingovano u svatbu . Pro č fingovano u, neprozradil–
to je pr ý pří liš oso bní, to říct nemů že . I kateřinane -
le ni la a zaš la si na rad nici, kd e si nech al a za pomoci
pá r úpl atků uká zat fotky z Hon zí ko vy svatby. tak
te dy na té ves elic i „j en na ok o“ byli rodičeobou
zú čast něný ch, př át elé , dokonce i je jí přátelé!!!, ne -
14
Barba ra Ne svadbová
Brusinky_text_new:Sestava 1 15.6.2016 17:53 Stránka 14


Bára Nesvadbová

BÁRA NESVADBOVÁ


14. 1. 1975

Bára Nesvadbová, česká spisovatelka a novinářka, vlastním jménem Barbara Nesvadbová. Narodila se 14. 1. 1975 v Praze do rodiny dvou lékařů, psychiatrů. Matka Libuše Nesvadbová se stará o emigranty a etnické menšiny, otec Josef Nesvadba ( ? 2005) byl znám spíše jako spisovatel vědeckofantastické literatury.
Nesvadbová absolvovala Fakultu sociálních věd UK, obory žurnalistika a masová komunikace. Poté pracovala jako šéfredaktorka časopisu Xantypa a Playboy, dnes je šéfredaktorkou českého Harper´s Bazaaru. Již na vysoké škole začala spolupracovat s nakladatelkou Romanou Přidalovou. Do té doby psala jen krátké fejetony, které byly později propojeny jednou postavou a vznikly povídky. Vyšla tak její první kniha Řízkaři, která je o sexu, vztazích a tápání mladé novinářky Karly. Následovaly další knihy - Bestiář a Život nanečisto. Kniha Bestiář pak sloužila jako předloha pro stejnojmenný film, který natočila režisérka Irena Pavlásková.
Do povědomí společnosti se však Bára dostala v roce 2001 sňatkem s bývalým ministrem Karlem Březinou, se kterým má dceru Bibianu. Kvůli obrovskému mediálnímu tlaku a údajně utajenému nemanželskému dítěti Karla Březiny podala Bára po dvou letech žádost o rozvod. V současné době pracuje na knížce pohádek Bibi a čtyři kočky. Můžete ji také slyšet na Rádiu Impuls, kde má svůj pořad Zrcadlo Báry Nesvadbové.
       

internetové knihkupectví - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2017 - ABZ ABZ knihy, a.s.