načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Bolesti břicha a jiné břišní obtíže u dětí – doc. MUDr. Miloše Sedláčková CSc.

Bolesti břicha a jiné břišní obtíže u dětí

Elektronická kniha: Bolesti břicha a jiné břišní obtíže u dětí
Autor: doc. MUDr. Miloše Sedláčková

- Lékaři, rodiče, a mezi nimi dítě s bolestmi břicha. Úkolem těch prvních je utišit bolest a pomoci malému pacientovi za jakýchkoliv okolností a s využitím veškerých vědomostí a ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  75
+
-
2,5
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: TRITON
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2002
Počet stran: 165
Rozměr: 17 cm
Vydání: Vyd. 1.
Skupina třídění: Pediatrie
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Triton, 2003
ISBN: 978-80-725-4365-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Lékaři, rodiče, a mezi nimi dítě s bolestmi břicha. Úkolem těch prvních je utišit bolest a pomoci malému pacientovi za jakýchkoliv okolností a s využitím veškerých vědomostí a poznatků. Povinností rodičů je vyrovnat se s onemocněním svého dítěte a účinně spolupracovat s lékaři v terapii i prevenci. K úspěšnému zvládnutí této role potřebují rodiče srozumitelné informace – a právě takové nabízí tato publikace. Dozvíte se v ní, co dělat při náhlých bolestech břicha, zvracení, průjmech, zácpách, nechutenství nebo při spolknutí cizího tělesa. I rodiče nemocného dítěte by se totiž měli stát součástí týmu, jehož úkolem je poskytnout co nejrychlejší a nejúčinnější pomoc.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Bolesti břicha

a jiné břišní obtíže u dětí

Rady rodičům


Člověk má o něčem vědět všechno a o všem něco.

Úvod

Dlouhá léta mé praxe na lůžkovém oddělení i v ordina

ci pro choroby trávicího ústrojí u dětí a dospívajících

v rámci nejstarší pražské dětské nemocnice v naší re

publice dnes u mne vyvolávají vzpomínky nejen na to,

jak jsem se setkávala s nemocnými, ale i se zdravými

dětmi. Uvědomila jsem si i to, že v současné době, kdy

starost rodičů o zdraví jejich dětí je poznamenávána

i starostmi o ekonomický stav rodiny, osobní rozvoj,

sebevzdělávání atd., mění se zároveň také vztah lékař –

pacient. Tento vztah se vytvářel a měnil již od pradáv

na. V České republice nyní vzniká stav, kdy si pacien

ti (v našem případě rodiče nemocných dětí) začínají

uvědomovat, že jsou vlastně klienty lékaře, tak jako je

tomu třeba i u advokáta, v bance, při obchodních tran

sakcích a podobně. Tato situace vznikla v souvislosti

s tržním hospodářstvím. Nelze ale přehlédnout, že i v té

to situaci by měl být navázán v ordinaci lékaře také

„partnerský“ vztah. Zlepšení vztahů mezi lékařem a ro

diči nemocného dítěte bude znamenat, že rodiče (a po

dle možnosti i dítě) budou respektovat lékaře a aktivně

se podílet na řešení zdravotních problémů svého dítěte, Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde obsažené odpovídaly aktuálnímu stavu znalostí v době přípravy díla k vydání. I když tyto informace byly pečlivě kontrolovány, nelze s naprostou jistotou zaručit jejich úplnou bezchybnost. Z těchto důvodů se vylučují jakékoli nároky na úhradu ať již přímých, či nepřímých škod. Tato kniha, ani žádná její část, nesmí být kopírována, rozmnožována, ani jinak šířena bez písemného souhlasu vydavatele. Bolesti břicha a jiné břišní obtíže u dětí Autor: doc. MUDr. Miloše Sedláčková, CSc. © Miloše Sedláčková, 2003 Cover © Renata Ryšlavá, 2003 © TRITON, 2003 Vydalo nakladatelství TRITON, s. r. o., Vykáňská 5, 100 00 Praha 10, www.triton-books.cz ISBN 80-7254-365-2


spívajících. Cílem této publikace je podat o nejzávaž

nějších z nich informace na úrovni laiků, protože i ti,

kteří o nemocné děti pečují mimo zdravotnická zaříze

ní, by se měli stát součástí, členem týmu, jehož úkolem

je poskytnout pomoc dítěti a dospívajícímu v procesu,

který začíná onemocněním trávicího ústrojí a končí

v naprosté většině uzdravením.

Co je to dětská gastroenterologie?

Pediatrie (řecky: pais, paidos = dítě; iatros = lékař)

znamená dětské lékařství, tj. lékařský obor, který se za

bývá lékařskou péčí o děti v děloze ještě před naroze

ním a od narození až do věku dospělosti. Gastroente

rologie (řecky: gaster = žaludek, původně břicho; enter

= střevo, vnitřní, viz česky: vnitřnosti; logos = řeč, nau

ka; logie = koncovka, označující vědecký obor) se za

bývá onemocněními trávicího ústrojí (jícnu, žaludku,

střev, jater, žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní)

a zahrnuje i problematiku léčebné výživy. Je pochopi

telně jedním z nejstarších lékařských oborů.

Pediatrická gastroenterologie je lékařský obor,

který se zabývá onemocněními trávicího ústrojí u dětí

a dorostu. Tak jako v jiných oborech, i zde přinesl tech

nický pokrok prohloubení a rozšíření znalostí o půvo

du těchto nemocí u dětí a dospívajících, o jejich proje

vech, komplikacích, určování (diagnostice) i léčbě.

9Úvod

se kterými k lékaři přicházejí. I lékař by se pak měl k nemocným chovat tak, jak to nová situace vyžaduje. V žádném případě to ovšem neznamená, že to bude vztah jen konzumní. Při přihlédnutí k oběma stranám by mělo celkové zlepšení komunikace v léčebném vztahu dávat rodičům dětí možnost větší kontroly nad problémy, příznaky onemocnění a nad vlastním léčením jejich dětí. Mají-li být rodiče nemocných dětí respektováni jako partneři lékaře, musí především také přijmout zodpovědnost za zdraví svých dětí a mít spoluzodpovědnost za jejich uzdravení.

Ráda bych předem upozornila čtenáře, že tato pub

likace není jednou z celé řady odborných publikací jak pro lékaře, tak i pro laiky, které vypočítávají a popisují choroby trávicího ústrojí u dětí a dospívajících a uvádějí, jak taková onemocnění určovat (diagnostikovat), léčit atd.

Úlohy mají být rozděleny. Lékař má vědět všechno

nebo téměř všechno o lékařském oboru, kterým se zabývá a laici, v našem případě především rodiče, mají být o problému nemoci informováni tak, aby byli schopni se vyrovnat se skutečností, že dítě onemocnělo chorobou (zde trávicího ústrojí), aby věděli, jak a zdali některým těmto chorobám lze předcházet a jak a čím mohou pomoci lékaři, který má dítě léčit a uzdravit.

A tak potenciální čtenář nemá být na konci této kníž

ky poučen o všech nemocích trávicího ústrojí u dětí a do

Bolesti břicha u dětí8


u dospělých. Podstatně méně časté jsou u dětí zhoubné

nádory a degenerativní onemocnění trávicího ústrojí.

O to významnější jsou ty procesy, které, jsou-li přítom

ny již v dětském věku, mohou podmiňovat vznik typic

kého klinického onemocnění, jež se může projevit až

v dospělém věku a právě tato onemocnění u dětí mo

hou být prvním začátkem závažných onemocnění do

spělých.

Zvláštní kategorií pacientů jsou dorostenci a dorosten

ky neboli adolescenti a pak mladí dospělí kolem 20. roku

života. Jejich sociální nezralost, často spojena se zvlášt

nostmi chování, vyžaduje zcela specifický diagnostický,

léčebný a zejména komunikační postup, který je nutný

obzvláště u chronických nemocí. Tento věk musí mít, sa

mozřejmě, i zvláštní výživovou a psychologickou pod

poru.

Diagnostické možnosti u dětí jsou v současné době

srovnatelné s možnostmi u dospělých. Dnešní dosaži

telnost přístrojového vybavení, určeného pro děti,

ovšem ještě neznamená, že každý, kdo toto vybavení

má k dispozici, ho umí u dětí (zejména u těch nejmlad

ších) používat. Nutnost provádět výkony u dětí např.

v inkubátoru nebo v celkové narkóze vyžaduje nejen

přítomnost pediatricky orientovaných lékařů, zdravot

ních pracovníků a celého pracoviště, ale i pediatricky

orientovaných pracovníků oborů styčných, např. chi

rurgů, anesteziologů, rentgenologů a pod.

11Úvod

Nedílnou součástí dětské a dorostové gastroentero

logie jsou také problémy výživy a jejich řešení.

Výživa (a to jak ústy, tak i nitrožilní nebo jiným způ

sobem podávaná) je čárou života zvláště pro malé děti se závažnými onemocněními nejen trávicího ústrojí, ale i s dalšími onemocněními nechirurgickými i chirurgickými, včetně transplantací a popálenin. Bez systému umělé výživy by některé děti se závažnými onemocněními nepřežily.

Chronická podvýživa a nedostatek některých látek

nebo vitaminů, které nezřídka různá onemocnění trávicího ústrojí doprovázejí, zpomalují růst dítěte a dospívajícího i vývoj jejich tělesných systémů včetně imunitního. Na rozdíl od dospělého nemocného, u dítěte může i krátkodobé zaváhání při rozhodování o výživové podpoře vést k trvalým následkům. Některá onemocnění vyžadují velmi speciální výživu. Péče i vedení dětí a dospívajících s potřebou speciální diety se neobejde bez odborných znalostí z oboru dětské gastroenterologie.

Každé dítě se během let vyvíjí. Celá řada příznaků,

které by u dospělého odstartovaly řetězec diagnostických postupů, jsou u dětí, zejména v nižších věkových skupinách, chápány jako známky určitého stadia věkové nezralosti. Tato nezralost se však může podílet na vzniku některých příznaků.

Spektrum onemocnění trávicího ústrojí u dětí a do

spívajících se liší od spektra stejných onemocnění

Bolesti břicha u dětí10


O spolupráci rodičů

s lékařem

V našem státě patří péče o dítě k nejpokrokovějším

programům zdravotní péče vůbec. Na její základní bez

platnost přispívá stát obrovskými finančními částkami,

které zdaleka převyšují finanční účast, kterou každý ob

čan ve formě daní státu odevzdává. Je tedy třeba se za

myslet nad tím, jak se s vynaloženými prostředky hos

podaří, a to nejen jak s nimi hospodaří často kritizovaní

zdravotníci, ale i ti, kteří zdravotní péči „konzumují“.

Komunikace mezi lékařem a konzumentem lékařské

péče musí fungovat z obou stran, v našem případě tedy

také ze strany rodičů nebo jejich zástupců, kteří dítě

k lékaři doprovázejí. Je velmi nezodpovědné, když

osoba, která dítě k lékaři přivede, neví o současných

potížích dítěte téměř nic, neví, co dítě užívá za léky, ne

zná předchorobí nemocného dítěte, zdravotní problé

my v rodině atd. Dotazovat se, často malého, dítěte na

takové věci je opravdu nemístné. Nevěřili byste, kolik

času vyžaduje problém, získat alespoň základní infor

mace o dítěti od doprovázející osoby, která s údivem

zjišťuje, že chcete třeba vědět, jakou mělo dítě porodní

váhu, jak dlouho bylo kojeno, na co má alergii nebo

alespoň jak dlouho má potíže, pro které přichází. Ně

kdy mě napadá, že kdyby byly děti vybaveny čipy s ta

Daná specifika dětské gastroenterologie se nelze na

učit jednorázově ani v rozmezí krátké doby, vyžadují vedle soustavného studia i dlouholeté zkušenosti s každodenním kontaktem s dětmi a dospívajícími. To jsou důvody, proč byste se měli obracet v případě onemocnění vašich dětí na dětského a dorostového lékaře. Plně výkonná pracoviště dětské a dorostové gastroenterologie jsou v České republice na kvalitní úrovni, která snese srovnání nejen v rámci Evropy, ale i celého světa.

Tolik o lékařském oboru, který je pro dítě a dospíva

jícího s onemocněním trávicího ústrojí tak důležitý.

Bolesti břicha u dětí12


ať ho o to požádají či ne, proč lék předepsal nebo nepře

depsal, jaký účinek lze očekávat a zda mohou nastat ně

jaké komplikace. Po ukončení léčby je ale především

nutno lékaře pravdivě informovat o tom, jestli dítě lék

skutečně užívalo tak, jak bylo doporučeno, nebo neuží

valo předepsaný lék vůbec a eventuálně zda byly použi

ty i jiné léky, např. z tzv. alternativní medicíny.

Účinnost nebo neúčinnost léku nelze hodnotit jen

podle objektivních (např. laboratorních) známek vyšet

ření, ale léčbu musíme řídit i podle subjektivních stesků

dítěte. Pro tyto stesky někdy nemáme obecně platná

hodnocení, zvláště když se jedná o dítě, které ještě ne

ní schopno z věkových důvodů své potíže interpretovat.

Protože podle dostupných údajů lékař řídí další vyšetře

ní event. další léčbu, je třeba, aby si rodiče doma sami

všímali, jak děti na léčbu odpovídají, připravili se na

další setkání s lékařem a byli schopni účinek léčby ob

jektivně popsat. Pro ošetřujícího lékaře je neuvěřitelný

a velmi nepochopitelný přístup k léčbě dětí, když rodi

če odpovídají na otázky o účincích léčby: „...nevím, ne

všimla jsem si, no tak, řekni to sám (sama)“ a takovému

pacientovi jsou sotva čtyři, pět roků a jeho dlouhodobá

paměť zdaleka není vyvinuta. Zvláště vždy žasnu, když

se takoví rodiče ptají dětí na časové údaje. Pojmy: vče

ra, dnes a zítra, ráno, odpoledne a večer, v zimě, na ja

ře, čtrnáct dní nebo rok jsou pro malé děti, ale i pro ně

které školáky velmi nepřesná veličina. Musím však říct,

15O spolupráci rodičů s lékařem

kovými zdravotními informacemi, budou mít pediatři více času na nemocné dítě. Ovšem pokud nenastane už doba, kdy matky budou mít čas, přijít se svými dětmi k lékaři samy. Nemůže-li tedy přijít informovaná matka nebo otec (a i ten často narychlo telefonuje matce, aby takové informace získal), bylo by vhodné, aby si rodiče s lékařem buď pohovořili předem, nebo zaslali písemné informace po doprovázející osobě, normální poštou nebo také, je-li to možné, e-mailem.

Ze zkušenosti vím, že je nutné se zmínit o obecně

známém problému, a to o hospodaření s léky. S touto problematikou se setkávají také pediatři. Většina rodičů má rozumný, přirozený postoj k užívání léků. Jsou ale i takoví rodiče, kteří využívají domácích zásob léků pro dospělé a k ordinaci léků pro děti nepotřebují pediatra, protože ordinují sami. Někdy, bohužel, ke škodě dítěte. Neuvědomují si, že dětský lékař musí určit nejen vhodnost podávání léku jejich dítěti, ale i dávku pro to které dítě. Můžeme se tedy setkat se dvěma extrémy. Někteří z rodičů vyžadují léky na všechno a nejsou spokojeni, odcházejí-li od lékaře bez předpisu. Na druhé straně se setkáváme s takovými rodiči, kteří považují léky předem za neúspěšné, ba i škodlivé (jsou různého filozofického nebo náboženského založení). Jsou ale mezi nimi i takoví, kteří si rádi předepsané léky vyzvednou v lékárně a uloží doma, protože na tyto léky mají právo a proto jim patří. Každý lékař by měl vysvětlit rodičům,

Bolesti břicha u dětí14


máme ovšem mnoho možností, jak dítěti od bolesti ne

bo nepříjemnosti při výkonech pomoci. Při nutnosti na

příklad zavést jehlu do žíly (při odběru krve) můžeme

použít místní znecitlivění pomocí náplasti, kterou lze

zakoupit v lékárně. Tu ale nehradí zdravotní pojišťov

ny. Při větších nepříjemných zásazích (např. instru

mentální vyšetření jícnu, žaludku nebo střeva) máme

možnost použít různou škálu znecitlivujících prostřed

ků podle toho, jaký výkon se provádí – od celkové nar

kózy až po částečné znecitlivění (anestezii). K někte

rým z uvedených možností je nutná přítomnost týmu

odborníků, kteří zajišťují úspěšný průběh a bezpečnost

anestezie. Proto musíme předem znát u dítěte, které

k takovému výkonu přichází, výsledek určitých labora

torních vyšetření a je nutné zaručit pozorování dítěte

jednak po výkonu, jednak po anestezii a pak je pobyt

v nemocnici, trvající jeden až tři dny, nutný. Ani tako

vý krátký pobyt v nemocnici není pro dítě v žádném

případě příjemný. Ale i toto odtržení dítěte od rodiny je

někdy nutné a právě v takovém případě jsou to opět ro

diče, kteří hrají významnou úlohu při překonávání těž

ké chvíle odloučení. Pláč dítěte, umocňovaný pláčem

matky při jeho přijímání k hospitalizaci je psycholo

gicky momentem, který negativně ovlivňuje celý pobyt

dítěte v nemocnici. Dnes je tato situace již méně kritic

ká, protože dítě do šesti let (nebo ze zvláštních jiných

důvodů i starší dítě) při pobytu na lůžku může provázet

17O spolupráci rodičů s lékařem

že i pro některé rodiče. Nejsou-li rodiče schopni si fakta pamatovat, pak je lépe, když si vše potřebné od začátku onemocnění dítěte průběžně zaznamenávají a údaje přinesou do ordinace s sebou. Především je totiž pro lékaře velmi důležité, aby o všech příznacích nemoci a také o účincích nasazené léčby věděli úplnou pravdu. Za dítě jsou právně zodpovědní rodiče nebo jeho právní zástupci. Spolu s lékařem nesou tedy zodpovědnost také za péči o jeho zdraví.

Další oblastí, kde rodiče hrají významnou roli při

péči o dítě, je postoj k lékařským výkonům, které je nutno provádět. Některé výjevy, jaké vidíme například při odběru krve dítěti, nejsou projevem bolesti při vpichu, ale především projevem nemístného strachu dítěte před výkonem. Děti obecně snášejí bolest velmi dobře, nemají-li předchozí negativní zkušenosti. Zvláště před prvním výkonem by rodiče měli zaujmout vysvětlující a uklidňující stanovisko, mají mít čas a vůli dítě předem připravit. Nevycházet ze svých negativních zkušeností, ale naopak zdůraznit vlastní kladnou zkušenost s takovým vyšetřením nebo výkonem. Nemá ale smysl zapírat nepříjemnost vyšetření nebo výkonu či dokonce tajit, že takový výkon musí dítě podstoupit. Takové lži si děti snadno a dlouho pamatují a ve většině případů nedávají pak vinu rodičům, kterým věří, ale lékaři a sestře, kteří výkon provedli. Rodiče mají pomáhat dítěti při překonávání strachu i ve snášení bolesti. Dnes

Bolesti břicha u dětí16
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2020 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist