načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv – Veronika Bílková

Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv
-1%
sleva

Kniha: Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv
Autor: Veronika Bílková

Je porušování lidských práv jednou z příčin terorismu? Zasahují teroristické činy do práva lidských práv? A do jaké míry toto právo ohrožuje boj proti terorismu? Takové otázky si klade tato publikace, která nabízí komplexní pohled na ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  380 Kč 376
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Aleš Čeněk
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2014
Počet stran: 352
Rozměr: 230x150
Jazyk: česky
Nakladatelské údaje: Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014
EAN: 9788073805135
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Je porušování lidských práv jednou z příčin terorismu? Zasahují teroristické činy do práva lidských práv? A do jaké míry toto právo ohrožuje boj proti terorismu? Takové otázky si klade tato publikace, která nabízí komplexní pohled na problematiku ochrany lidských práv v rámci boje proti terorismu. První část publikace je věnována vysvětlení klíčových konceptů terorismu, boje proti terorismu a lidských práv. Druhá část představuje čtyři základní dimenze vztahu těchto konceptů (porušování lidských práv jako jedna z příčin terorismu, porušování lidských práv teroristickými činy, porušování lidských práv v rámci boje proti terorismu, ochrana lidských práv obětí teroristických činů). Třetí část podrobněji rozebírá dopady boje proti terorismu na lidská práva.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Veronika Bílková - další tituly autora:
Výjimečné stavy a lidská práva Výjimečné stavy a lidská práva
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

O b sa h

O b sa h

S e z n a m z k r a t e k ................................................................................................................................7

Ú v o d .....................................................................................................................................................11

Č á s t 1 - O c h r a n a l i d s k ý c h p r á v v r á m c i b o j e p r o t i t e r o r i s m u

- k l í č o v é k o n c e p t y ...................................................................................................2 1

1. k a p i t o l a - T e r o r i s m u s...........................................................................................................2 3

1.1 D e fin ic e te r o r is m u - v ý v o j s n a h o s ta n o v e n í d e fin ic e..........................................23

1.1.1 D isk u s e o v h o d n o s t i a m o ž n o s ti s ta n o v e n í d e fin ic e t e r o r i s m u------24

1.1.2 V ývoj s n a h o s ta n o v e n í p r á v n í d e fin ic e t e r o r is m u................................28

1.2 D e fin ic e te r o r is m u - s t a n d a r d n í p r v k y d e f i n i c e...................................................33

1.2.1 O b je k tiv n í s t r á n k a t e r o r i s m u........................................................................34

1.2.2 S u b je k tiv n í s t r á n k a te r o r i s m u........................................................................35

1.2.3 O k r u h p o te n c iá ln íc h p a c h a t e l ů...................................................................36

1.3 H is to r ie t e r o r i s m u...........................................................................................................38

1.3.1 R a n ý te r o r is m u s (s ta ro v ě k - 19. s t o l e t í )....................................................39

1.3.2 M o d e r n í te r o r is m u s (2 0 . s to le tí)...................................................................41

1.3.3 S o u č a s n ý te r o r is m u s (2 1 . s t o l e t í ).................................................................44

1.3.4 T e ro ris m u s v Č e sk é r e p u b l i c e........................................................................4 7

1.4 Z á v ě re č n é z h o d n o c e n í.....................................................................................................50

2 . k a p i t o l a - B o j p r o t i t e r o r i s m u ..........................................................................................5 2

2.1 Boj p r o ti te r o ris m u - p o je m , s tra te g ie , o p a t ř e n í....................................................52

2.1.1 P o je m b o j p r o ti t e r o r i s m u...............................................................................53

2 .1 .2 S tra te g ie (m o d e ly ) b o je p r o ti t e r o r i s m u....................................................54

2 .1 .3 O p a tř e n í p ř ijím a n á v rá m c i b o je p r o ti t e r o r i s m u..................................57

2.2 M e z in á r o d n ě p r á v n í ú p r a v a b o je p r o ti te r o ris m u

- ius a d bellum a ius in bello.........................................................................................60

2.2.1 P ro tite r o r is tic k á ú p r a v a ius ad b ellu m.........................................................60

2.2 .2 P ro tite ro ris tic k á ú p r a v a ius in b ello.............................................................64

2.3 M e z in á r o d n í tr e s tn ě p r á v n í ú p r a v a b o je p r o ti te r o ris m u

- u n iv e r z á ln í r o v i n a.........................................................................................................66

2.3.1 P ro tite ro ris tic k é in s tr u m e n ty p řija té n a p ů d ě O S N................................67

2 .3 .2 P ro tite ro ris tic k é s m lo u v y p řija té n a p ů d ě o d b o r n ý c h o rg a n iz a c í . .70

2.4 M e z in á r o d n í tr e s tn ě p r á v n í ú p r a v a b o je p r o ti te r o ris m u

- re g io n á ln í r o v in a .........................................................................................................72

2.4.1 P ro tite ro ris tic k é in s tr u m e n ty R a d y E v r o p y..............................................73

2.4 .2 P ro tite ro ris tic k é in s tr u m e n ty E v ro p sk é u n i e............................................74

2.4 .3 P ro tite ro ris tic k é in s tr u m e n ty d a lš íc h re g io n á ln íc h o r g a n i z a c í------77

2.5 Z á v ě re č n é z h o d n o c e n í......................................................................................................80

3 . k a p i t o l a - L i d s k á p r á v a.........................................................................................................8 2

3.1 L id sk á p rá v a - p o je m a v y m e z e n í...............................................................................82


Boj p r o t i t e r o r i s m u z p o h l e d u o c h r a n y l i d s k ý c h p r á v

3.1.1 L id s k á p r á v a - p o je m a je h o s l o ž k y.............................................................83

3.1 .2 L id s k á p rá v a - p řir o z e n o p r á v n í p o je t í........................................................87

3.1 .3 L id sk á p rá v a - a lte rn a tiv n í p o je t í.................................................................91

3.2 P rá v o lid s k ý c h p rá v - ty p o lo g ie p rá v a z á v a z k ů.......................................................95

3.2.1 T y p o lo g ie lid sk ý c h p r á v...................................................................................95

3.2.2 Z á v a z k y v y p lý v ající z p rá v a lid sk ý c h p r á v.................................................98

3.3 P rá v o lid s k ý c h p rá v - p r á v n í ú p r a v a...................................................................... 100

3.3.1 U n iv e rz á ln í sy s té m o c h r a n y lid s k ý c h p r á v ........................................... 101

3.3.2 R e g io n á ln í s y s té m y o c h r a n y lid sk ý c h p r á v........................................... 106

3.4 Z á v ě re č n é z h o d n o c e n í ............................................................................................... 109

Č á s t 2 - O c h r a n a l i d s k ý c h p r á v v r á m c i b o j e p r o t i t e r o r i s m u

- z á k l a d n í d i m e n z e ...............................................................................................111

4 . k a p i t o l a - P o r u š o v á n í l i d s k ý c h p r á v j a k o j e d n a z p ř í č i n t e r o r i s m u . ..113

4.1 V ý z k u m p ř í č in t e r o r i s m u..................................................................................... 113

4.2 V ý sled k y v ý z k u m u p ř íč in te r o r is m u - ty p o lo g ie , p ř ís tu p y a k a ta lo g y . . . 116

4.2.1 Z á k la d n í ty p o lo g ie p ř í č in a h la v n í te o re tic k é p ř í s t u p y.................... 116

4.2 .2 S tr u k tu r á ln í te o r ie p ř íč in t e r o r is m u........................................................ 118

4.2 .3 R a c io n á ln í te o r ie p ř íč in t e r o r i s m u........................................................... 120

4 .2 .4 I n d iv id u á ln í te o r ie p ř íč in t e r o r i s m u.........................................................120

4 .2 .5 M u ltik a u z á ln í te o r ie p ř íč in t e r o r i s m u.................................................... 122

4 .3 P o ru š o v á n í lid sk ý ch p rá v ja k o je d n a z p ř íč in te r o r is m u............................. 123

4.3.1 P o ru š o v á n í lid s k ý c h p rá v a te r o r is m u s - s t r u k tu r á ln í ro v in a . . . 124

4 .3 .2 P o ru š o v á n í lid s k ý c h p rá v a te r o ris m u s

- stra te g ic k á a in d iv id u á ln í r o v i n a.................................................... 125

4 .3 .3 P o ru š o v á n í lid sk ý c h p rá v a te r o ris m u s

- reflexe v m e z i n á r o d n í m p r á v u......................................................... 126

4 .4 Z á v ě re č n é z h o d n o c e n í............................................................................................ 127

5 . k a p i t o l a - P o r u š e n í l i d s k ý c h p r á v c o b y d ů s l e d e k t e r o r i s m u.......................1 2 8

5.1 P o ru šen í lidských p ráv co b y dů sled ek te ro ris m u - p ra m e n y a s ta n o v is k a .. . 128

5.2 P o ru š e n í lid s k ý c h p rá v ze s tra n y s t á tů................................................................132

5.2.1 O d p o v ě d n o s t s tá tu z a p o r u š e n í lid sk ý c h p rá v

z p ů s o b e n é v la s tn ím i č i n y .................................................................... 133

5.2.2 O d p o v ě d n o s t s tá tu za p o r u š e n í lid sk ý c h p rá v

z p ů s o b e n é č in y n e s t á tn í h o a k t é r a.................................................... 136

5.2.3 O d p o v ě d n o s t s tá tu z a z a n e d b á n í z á v a z k u b d ě lo s ti

( d u e d ilig e n c e )........................................................................................... 138

5.3 P o ru š e n í lid s k ý c h p rá v ze s t r a n y s tá tů - a lte r n a tiv n í p o h le d y................. 139

5.3.1 A lte r n a tiv n í p o h le d y o p ř e n é o sp e c ific k o u p o v a h u

(b o je p r o ti) te r o r is m u............................................................................. 139

5.3.2 A lte r n a tiv n í p o h le d y o p ř e n é o sp e c ific k o u p o v a h u

p rá v a lid s k ý c h p r á v................................................................................. 143

5.4 P o ru š e n í lid sk ý c h p rá v ze s tr a n y te r o ris tic k ý c h s k u p i n / t e r o r i s t ů.......... 145


O b sa h

5.4.1 T e o re tic k á v ý c h o d is k a h o r i z o n tá l n í k o n c e p c e lid s k ý c h p r á v 146

5.4.2 H o r iz o n tá ln í k o n c e p c e lid sk ý c h p rá v

a te r o ris tic k é č i n y......................................................................................... 149

5.5 T e ro ristic k é č in y ja k o ji n á p o r u š e n í m e z i n á r o d n í h o p r á v a.......................... 154

5.5.1 A lte r n a tiv n í k v a lifik ace te r o ris tic k ý c h č in ů s t á tů.............................. 155

5.5 .2 A lte r n a tiv n í k v a lifik ace te r o ris tic k ý c h č in ů

te r o ris tic k ý c h s k u p i n.................................................................................. 158

5.5 .3 A lte r n a tiv n í k v a lifik ace te r o ris tic k ý c h č in ů je d n o t l i v c ů................. 159

5.6 Z á v ě re č n é z h o d n o c e n í................................................................................................. 164

6 . k a p i t o l a - P o r u š e n í l i d s k ý c h p r á v v r á m c i b o j e p r o t i t e r o r i s m u 1 6 6

6.1 P rá v n í ú p r a v a o c h r a n y lid sk ý c h p r á v v rá m c i b o je p r o ti t e r o r i s m u 166

6.1.1 P ra m e n y p o je d n á v a jíc í o o c h r a n ě lid sk ý c h p rá v

v rá m c i b o je p ro ti t e r o r i s m u.................................................................... 167

6 .1 .2 Z á k la d n í p re m is y o c h r a n y lid s k ý c h p rá v v rá m c i b o je

p r o t i t e r o r i s m u.............................................................................................. 168

6.1 .3 K o n k r é tn í p ra v id la o c h r a n y lid s k ý c h p r á v v rá m c i b o je

p r o t i t e r o r i s m u............................................................................................. 171

6.2 V ý h ra d y v ů č i a p lik a c i p r á v a lid s k ý c h p rá v v rá m c i b o je p r o ti t e r o r i s m u . 176

6.2.1 T e ro ris té si lid s k á p rá v a n e z a s l o u ž í........................................................ 176

6.2 .2 P rá v o lid sk ý c h p rá v o h ro ž u je e fe k tiv itu b o je p r o ti te r o r is m u . . . 180

6.2 .3 N a b o j s te r o r is m e m s e a p lik u je m e z in á r o d n í

h u m a n i tá r n í p r á v o....................................................................................... 183

6.3 P r á v n í in s titu ty zajišťující flex ib ilitu p rá v a lid sk ý ch p rá v v b o ji

p r o ti t e r o r i s m u............................................................................................................. 192

6.3.1 I n s titu t lim ita c e lid sk ý c h p r á v.................................................................... 193

6.3 .2 I n s titu t d e ro g a c e lid sk ý c h p r á v.................................................................. 195

6.3 .3 I n s titu ty o b e c n é h o m e z i n á r o d n í h o p r á v a ?........................................... 198

6.4 Z á v ě re č n é z h o d n o c e n í....................................................................................................201

7 . k a p i t o l a - O c h r a n a l i d s k ý c h p r á v o b ě t í t e r o r i s m u...........................................2 0 3

7.1 D ů v o d y n á r ů s tu z á jm u o p o s ta v e n í a lid s k á p rá v a o b ě tí t e r o r i s m u 203

7.1.1 N á r ů s t p o z o r n o s ti v ě n o v a n é te r o r is m u a p rá v a o b ě tí

te r o ris tic k ý c h č i n ů .........................................................................................2 04

7.1 .2 P rá v n í ú p ra v a p rá v o b ě tí a o b ě ti te r o ris tic k ý c h č i n ů...........................205

7.2 M e z in á r o d n ě p r á v n í ú p r a v a p o s ta v e n í o b ě tí t e r o r is m u......................................209

7.3 P o v a h a „ lid sk ý c h p rá v “ o b ě tí t e r o r i s m u..................................................................212

7.3.1 Js o u „ p rá v a o b ě tí te r o ris m u “ lid s k ý m i p r á v y ?......................................213

7.3.2 J a k js o u „ lid sk á p rá v a o b ě tí te r o r is m u “ p r á v n ě k o n s tr u o v á n a ? . . 214

7.3.3 M ají „ lid sk á p r á v a o b ě tí te r o r is m u “ p o v a h u p rá v de lege lata

či de lege ferenda'?...........................................................................................217

7.4 O b s a h m e z in á r o d n ě p r á v n í ú p ra v y p o s ta v e n í o b ě tí te r o ris tic k ý c h č in ů . .218

7.4.1 P o je m o b ě ti t e r o r i s m u....................................................................................219

7.4 .2 K o n k r é tn í (lid s k á ) p r á v a o b ě tí t e r o r i s m u................................................222

7.5 Z á v ě re č n é z h o d n o c e n í....................................................................................................226


Boj p r o t i t e r o r i s m u z p o h l e d u o c h r a n y l i d s k ý c h p r á v

Č á s t 3 - O c h r a n a l i d s k ý c h p r á v v r á m c i b o j e p r o t i t e r o r i s m u

- u ž š í p o j e t í................................................................................................................2 2 9

8 . k a p i t o l a - D o p a d y b o j e p r o t i t e r o r i s m u n a l i d s k á p r á v a

- k o n k r é t n í p r o t i t e r o r i s t i c k é p r a k t i k y..............................................2 3 1

8.1 M im o ř á d n á p ř e d á v á n í...................................................................................................232

8.1.1 M im o ř á d n á p ře d á v á n í - p o je m a p r a x e.................................................232

8.1 .2 M im o ř á d n á p ře d á v á n í - v y š e třo v á n í .....................................................234

8.1 .3 M i m o ř á d n á p ř e d á v á n í - n e jz n á m ě jš í p ř í p a d y.....................................237

8.1 .4 M i m o ř á d n á p ře d á v á n í - k o n k r é t n í lid s k o p rá v n í im p lik a c e 239

8.1 .5 M im o ř á d n á p ře d á v á n í - z á v ě re č n é z h o d n o c e n í.................................243

8.2 C íle n é p ro tite ro ris tic k é s a n k c e ....................................................................................243

8.2.1 C íle n é p ro tite ro ris tic k é s a n k c e - p o je m a r e ž i m y................................244

8.2.2 C íle n é p ro tite ro ris tic k é s a n k c e

- ju d i k a tu r a a ú p ra v )' re ž im u 13 7 3......................................................... 246

8.2.3 C íle n é p ro tite ro ris tic k é s a n k c e

- ju d i k a tu r a a ú p ra v )' re ž im u 1 2 6 7 /1 9 8 9.............................................. 248

8.3 C íle n é p r o tite r o r is tic k é sa n k c e - z á v ě re č n é z h o d n o c e n í..................................254

9 . k a p i t o l a - D o p a d y b o j e p r o t i t e r o r i s m u n a l i d s k á p r á v a

- j e d n o t l i v á p r á v a a d o b r á p r a x e ........................................................2 5 6

9.1 D o p a d y p ro tite r o r is tic k ý c h o p a tř e n í n a lid s k á p rá v a a b s o lu tn í p o v a h y .. 256

9.1.1 P rá v o n a ž i v o t...................................................................................................256

9.1.2 Z á k a z m u č e n í a ji n é h o n e lid s k é h o a p o n iž u jíc íh o

z a c h á z e n í a tr e s tá n í.........................................................................................261

9.1.3 Z á k a z d i s k r i m i n a c e........................................................................................264

9.1 .4 P rá v o n a sp ra v e d liv ý p r o c e s........................................................................266

9.2 D o p a d y p r o tite ro ris tic k ý c h o p a tř e n í n a lid s k á p rá v a re la tiv n í p o v a h y .. . 270

9.2.1 P rá v o n a s v o b o d u a b e z p e č í........................................................................270

9.2 .2 P rá v o n a s o u k r o m ý a r o d i n n ý ž i v o t...........................................................272

9.2 .3 P o litic k á p r á v a...................................................................................................274

9.2 .4 H o s p o d á řs k á a s o c iá ln í p r á v a......................................................................275

9.3 D o p a d y p r o tite ro ris tic k ý c h o p a tř e n í n a lid s k á p rá v a

- p ř ík la d y d o b r é p r a x e..................................................................................................277

9.3.1 D o b r á p ra x e - o b e c n ě jš í m a te r iá ly.............................................................277

9.3.2 D o b r á p ra x e - sp ecific k é m a t e r i á l y...........................................................278

9 .4 Z á v ě re č n é z h o d n o c e n í....................................................................................................282

Z á v ě r.................................................................................................................................................2 8 4

S u m m a r y .......................................................................................................................................2 9 8

L i t e r a t u r a.......................................................................................................................................3 0 0

O a u t o r c e .......................................................................................................................................3 3 1

V ě c n ý r e j s t ř í k ................................................................................................................................3 3 2
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.