načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Biostatistika pro lékaře – Bohumír Procházka

Biostatistika pro lékaře
-1%
sleva

Kniha: Biostatistika pro lékaře
Autor: Bohumír Procházka

Monografie představuje matematickou statistiku a její možnosti jako nástroj medicíny založené na důkazu. Pro prezentaci praktických příkladů a ukázek výpočtů je v knize použit volně šiřitelný počítačový program R (The R Foundation for ... (celý popis)
Titul doručujeme za 6 pracovních dní
Vaše cena s DPH:  380 Kč 376
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Karolinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2015
Počet stran: 346
Rozměr: 24 cm
Úprava: ilustrace, 1 mapa
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Obecná biologie
Jazyk: česky
Vazba: brožovaná
EAN: 9788024627823
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Monografie představuje matematickou statistiku a její možnosti jako nástroj medicíny založené na důkazu. Pro prezentaci praktických příkladů a ukázek výpočtů je v knize použit volně šiřitelný počítačový program R (The R Foundation for Statistical Computing.

Popis nakladatele

Autor představuje matematickou statistiku a její možnosti jako nástroj medicíny založené na důkazu. Výklad je soustředěn především na popis principů statistického uvažování a interpretaci výsledků. Věnuje se i ukázkám nesprávného provedení analýz a chybné interpretace výsledků. Dále seznamuje i s možnostmi využití statistického programu R, který je volně dostupný a nabízí použití libovolných statistických nástrojů. Kniha překonává vzdálenost mezi medicínou a matematikou a hledá společný jazyk, který poskytne medicíně objektivní nástroje k hodnocení biologickým. (principy základních metod a jejich interpretace s využitím statistického systému R)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Bohumír Procházka - další tituly autora:
Stručná biostatistika pro lékaře Stručná biostatistika pro lékaře
 (e-book)
Stručná biostatistika pro lékaře Stručná biostatistika pro lékaře
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

1 . Ú vod 11

2 . O b e c n é ú v ah y 17

2.1. R ozdíly biologie a m a te m a tik y .................................................................................................. 17

2.2. P řís tu p y к řešení p ro b lém ů ......................................................................................................... 18

2.3. P o p u la ce a v ý b ě r z ák lad s ta tistic k é i n d u k c e..................................................................... 19

3 . T ypy sle d o v an ý c h veličin 23

3.1. C o m ůžem e s l e d o v a t....................................................................................................................... 23

3.2. T y p y n á h o d n ý ch v e l i č i n................................................................................................................ 24

3.2.1. A lte rn a tiv n í v e l i č i n y.......................................................................................................... 25

3.2.2. N o m in áln í v e l i č i n y .............................................................................................................. 25

3.2.3. O rd in á ln í veličiny ............................................................................................................. 26

3.2.4. K v a n tita tiv n í v e l i č i n y...................................................................................................... 28

3.2.5. C eločíselné v e lič in y............................................................................................................. 30

4. Z ák lad n í s ta tis tic k é c h a ra k te ris tik y 3 3

4.1. M iry p ro k v a lita tiv n í v e l i č i n y...................................................................................................... 34

4.1.1. P r a v d ě p o d o b n o s t................................................................................................................. 35

4.1.2. R e la tiv n í č e t n o s t................................................................................................................. 36

4.2. M íry p o l o h y.......................................................................................................................................... 37

4.2.1. P r ů m ě r (a ritm e tic k ý ) ...................................................................................................... 37

4.2.2. G eo m etrick ý p r ů m ě r.......................................................................................................... 38

4.2.3. M e d i á n ................................................................................................................................... 39

4.2.4. M o d u s...................................................................................................................................... 40

4.2.5. U sek n u tý p r ů m ě r................................................................................................................. 41

4.2.6. Kvant.il ................................................................................................................................... 41

4.3. M íry m ěřítk a ( v a r i a b i l i t y )............................................................................................................. 41

4.3.1. R o z p t y l................................................................................................................................... 42

4.3.2. R o z p ě t í................................................................................................................................... 43

4.3.3. M ezikvartilové r o z p ě t í...................................................................................................... 44

4.3.4. O d h a d M A D ........................................................................................................................ 44

4.3.5. V ariační k o e f i c i e n t............................................................................................................. 45

4.4. O s ta tn í c h a r a k te r is tik y.................................................................................................................... 45

4.4.1. Sikinost, s k e w n e s s............................................................................................................. 45

4.4.2. Š p ič a to st k u rto sis .......................................................................................................... 46

4.5. P ra k tic k é p řík la d y je d n o tliv ý c h c h a r a k te r i s t ik..................................................................... 47

5. M o d ely n á h o d n é veličiny - ro z lo ž en í p ra v d ě p o d o b n o s ti 51

5.1. N o m in áln í v e l i č i n y............................................................................................................................ 51

5.2. D isk ré tn í (celočíselné) k v a n tita tiv n í v e l i č i n y......................................................................... 51

5.2.1. B inom ické r o z l o ž e n í.......................................................................................................... 51

5.2.2. M u ltin o m ick é rozložení .................................................................................................. 52


Obsah

5.2.3. Poissonovo r o z l o ž e n í........................................................................................................... 53

5.2.4. N e g ativ n ě binom ické (Pascalo v o ) r o z lo ž e n í............................................................... 54

5 .2 .5 . N akažlivá r o z lo ž e n í............................................................................................................... 54

5.3. S p o jité k v a n tita tiv n í v e l i č i n y..................................................................................................... 55

5.3.1. N o rm á ln í (G a u sso v o ) r o z l o ž e n í.................................................................................... 55

5.3.2. L o g aritm ick o -n o rm á ln í rozložení ................................................................................ 57

5.3.3. E x p o n en c iá ln í r o z l o ž e n í.................................................................................................. 58

5.3.4. W eibnllovo r o z l o ž e n í......................................................................................................... 58

5.3.5. R o v n o m ěrn é r o z l o ž e n í..................................................................................................... 59

5.3.6. L ogistické r o z lo ž e n í.............................................................................................................. 59

5.4. V ý b ě ro v á rozložení rozložení testo v acích s t a t i s t i k .......................................................... 60

5.4.1. x 2- r o z lo ž e n i........................................................................................................................... 61

5.4.2. S tu d e n to v o t - r o z l o ž e n í..................................................................................................... 61

5.4.3. F ish ero v o F -ro zlo žen í ....................................................................................................... 62

6 . S ta tis tic k é o d h a d y a t e s ty - z á k la d n í principy 65

6.1. O d h a d y p o p u lač n ích c h a r a k t e r i s t i k.......................................................................................... 65

6.2. B o dové o d h a d y.................................................................................................................................. 66

6.3. In terv a lo v é o d h a d y........................................................................................................................... 66

6.3.1. In terv alo v é o d h a d y p o p u lač n ích c h a ra k te ristik in te rv aly sp o leh liv o sti . . 68 6.3.2. In terv alo v é o d h a d y p re d ik č n í i n t e r v a l y................................................................... 70

6.3.3. In terv alo v é o d h a d y to le ra n č n í i n t e r v a l y ............................................................... 71

6.4. R o zd íl in te rp re ta c e in te rv a lu sp o leh liv o sti a to le ra n č n íh o i n t e r v a l u ............ 71

6.5. O b e c n é p rin c ip y p ři k o n stru k ci o d h a d l i................................................................................... 74

6.6. S ta tistic k é t e s t y.................................................................................................................................. 75

6.7. N ové m o žn o sti v ý p o č e tn í t e c h n i k y........................................................................................... 78

7 . O v ěřo v án í ty p u ro z lo ž e n í d a t - klíč к v o lb ě m o d e lu 81

7.1. G rafické zo b razen í v ý b ěro v éh o r o z l o ž e n í............................................................................... 81

7.2. T e sty к ov ěřen í ty p u r o z lo ž e n í..................................................................................................... 85

7.2.1. у 2 te s ty d o b ré s h o d y..................................................................................................... 85

7.2.2. K o lm o g o rů v -S m irn o v ů v t e s t........................................................................................... 86

7.2.3. T est n o rm a lity S h a p i r ů v - W i l k ů v................................................................................ 87

7.2.4. D alší m o ž n o s t i.................................................................................................................... 87

7.3. V ý zn am z n alo sti ty p u r o z lo ž e n í.................................................................................................. 88

8. P o ro v n á n í k v a n tita tiv n í veličiny je d n o h o v ý b ě ru s p e v n o u h o d n o to u 93

8.1. T e sty c h a ra k te ristik ......................................................................................................................... 93

8.1.1. Je d n o v ý b ě ro v ý Z-test. ..................................................................................................... 94

8.1.2. Je d n o v ý b ě ro v ý t - t e s t .......................................................................................................... 95

8.1.3. Je d n o v ý b ě ro v ý z n am én k o v ý (m ed ián o v ý ) t e s t........................................................ 97

8.1.4. Je d n o v ý b ě ro v ý W ilcoxonův t e s t................................................................................... 98

8 .2. In terv alo v é o d h a d y..............................................................................................................................100

8.2.1. In terv a ly s p o l e h l i v o s t i...........................................................................................................100

8.2.2. P re d ik čn í i n t e r v a l y..................................................................................................................102

8.2.3. T o le ran č n í i n t e r v a l y ..............................................................................................................103

8.2.4. K o n stru k c e in terv alo v ý ch o d h a d ů m eto d o u b o o ts tr a p ........................................104

8.2.5. P ra k tic k é u k ázk y intervalových o d h a d ů .......................................................................104

8.2.6. C o n ejso u in terv alo v é o d h a d y...........................................................................................104

6


Obsah

9. P o ro v n á n i k v a n tita tiv n í veličiny v e d v o u rů z n ý ch v ý b ě re c h 109

9.1. D vě s k u p i n y..............................................................................................................................................109

9.1.1. D vouv ý b éro v ý t - t e s t ,.............................................................................................................109

9.1.2. P o ro v n á n í d v o u r o z p ty l ů......................................................................................................111

9.1.3. D vou v ý b ěro v ý z n am én k o v ý te s t ( m e d i á n o v ý )..........................................................111

9.1.4. D v o u v ý b é ro v ý W ilcoxonův t e s t.......................................................................................112

9.1.5. P o z n á m k a к te s tů m p o ro v n á n í d v o u s k u p i n ..............................................................113

9.2. P á ro v é p o r o v n á n í...................................................................................................................................113

9.2.1. P á ro v ý t - t e s t............................................................................................................................114

9.2.2. P á ro v ý z n am én k o v ý t e s t ( m e d i á n o v ý ).........................................................................114

9.2.3. P á ro v ý W ilcoxonův t e s t......................................................................................................114

9.2.4. P ra k tic k é p o u ž ití p áro v ý ch p o r o v n á m .........................................................................115

9.2.5. N ěkolik p o zn ám ek к p áro v ém u te s tu a k o r e l a c i.......................................................117

10. A n alý za v z ta h u d v o u s p o jitý c h veličin 121

10.1. Společné rozložení d v o u v e l i č i n......................................................................................................121

10.2. K ov arian ce m ír a lin e á rn íh o v z ta h u d v o u v e l i č i n..................................................................124

10.3. K oeficient lin e á rn í korelace .............................................................................................................125

10.4. R o b u stn í v a ria n ty k o relačn ích koeficientů ................................................................................129

10.4.1. S p e a rm a n ů v koeficient m o n o tó n n í korelace ..............................................................129

10.4.2. K e n d a llů v koeficient m o n o tó n n í k o r e la c e.....................................................................129

10.5. P ra k tic k é ukázky rů zn ý ch ty p ů z á v is lo s tí....................................................................................130

10.0. L in e árn í regresní m o d e l .....................................................................................................................131

10.0.1. L in eárn í reg resn í m o d el n o rm á ln ě rozložené n á h o d n é v e l i č i n y..........................132

10.0.2. R eg resn í m o d ely p ro c h áz ející p o č á tk e m (b e z in te rc e p tu ) reg rese p ro c h á ­

zející p o č á t k e m ........................................................................................................................136

10.0.3. V z ta h reg resn íh o lin e á rn íh o m o d elu a lin e á rn íh o korelačn íh o koeficientu . 13S

10.0.4. O b la sti sp o leh liv o sti in terv alo v é o d h a d y ..................................................................141

10.0.5. P ro b lé m y s lin e a rito u a n o rm a lito u tra n s fo rm a c e m o d elu .............................143

10.0.0. O věření p ře d p o k la d u lin e á rn íh o re g re sn íh o m o d e l u................................................144

10.6.7. O d le h lá p o zo ro v án í v reg resi ...........................................................................................147

10.6.8. A n a lý z a r e z i d u í........................................................................................................................149

10.7. V z tah více n ež d v o u v e l i č i n.............................................................................................................154

10.7.1. V íc en á so b n á r e g r e s e.............................................................................................................155

10.7.2. V íc ero z m ě rn á re g re s e.............................................................................................................156

10.7.3. K o relace více v e l i č i n.............................................................................................................157

10.7.4. P o ro v n á n í m o d e l ů .................................................................................................................159

10.7.5. P o ly n o m ick á r e g r e s e.............................................................................................................161

10.8. N e lin e árn í re g re s e...................................................................................................................................163

10.9. R o b u stn í reg resn í m e t o d y .................................................................................................................165

lO .lO M eto d y v yhlazování časových ř a d ..................................................................................................108

11. P o ro v n á n í k v a n tita tiv n í veličiny v e v íce sk u p in á c h - a n a lý z a ro z p ty lu - A N O V A 171

11.1. P o d m ín k y p o u ž ite ln o sti a n a lý z y ro z p ty lu ................................................................................173

11.1.1. T e s t s h o d y ro z p ty lů .............................................................................................................174

11.2. V íce sk u p in a n a lý z a ro z p ty lu je d n o d u c h é h o tř íd ě n í z p ů so b v ý p o č tu......................176

11.2.1. K o n t r a s t y...................................................................................................................................181

11.3. M eto d y m n o h o n áso b n éh o s r o v n á v á n í...........................................................................................184

11.4. N e p ara m etrick é v a ria n ty a n a lý z y r o z p t y l u................................................................................188

11.5. V z ta h m ezi regresí a a n alý zo u r o z p ty l u ........................................................................................189

7


Obrnili

11.6. A n a lý z a ro z p ty lu d v o jn é h o t ř í d ě n í..............................................................................................190

11.7. O p a k o v a n á p o z o r o v á n í........................................................................................................................196

11.8. T esto v án í m o d e lu a „ p o d m o d e lu “ ..................................................................................................198

11.9. O b e cn ě jší m o d ely a n a lý z y r o z p t y l u..............................................................................................199

ll.lO M o d e l se sm íšen ý m i e f e k t y................................................................................................................200

11.10.1 P á ro v ý t - te s t p o m o cí m o d e lu se sm íšen ý m i e f e k t y...................................................202

11.10.2.D vouvýběrový t - te s t p o m o cí m o d elu se sm íšen ý m i efek ty ................................208

11.10..'(.Obecnější m o d e l sm íšen ý ch e f e k t ů ...............................................................................208

12. K v a lita tiv n í veličiny a je jic h v z ta h 20 7

12.1. O d h a d a te s ty p ra v d ě p o d o b n o sti a lte rn a tiv n í v e lič in y..........................................................207

12.1.1. A p ro x im ac e n o rm á ln ím r o z lo ž e n ím ................................................................................207

12.1.2. Fleissova k v a d ratic k á a p r o x im a c e...................................................................................208

12.1.8. E x a k tn í bin o m ick ý te s t ..................................................................................................208

12.2. O b e c n á k o n tiu g en čn í ta b u lk a 209

12.3. K o n tiu g en čn í ta b u lk a 2 x 2 .............................................................................................................213

12.3.1. M íry v z ta h u d v o u a lte rn a tiv n íc h v e l i č i n .....................................................................218

12.3.2. M cN em aro v a h y p o té z a sy m e trie ...................................................................................221

12.3.3. S h o d a d v o u h o d n o t i t e l ů.....................................................................................................223

12.4. T y p y s tu d ií zp ů so b y k o n stru k c e k o n tin g en čn ích t a b u l e k ...............................................224

12.4.1. P rů ře z o v á s t u d i e ....................................................................................................................225

12.4.2. K o h o rto v á s t u d i e....................................................................................................................225

12.4.3. S tu d ie p říp a d ů-kont. r o l.........................................................................................................225

12.4.4. T y p y s tu d ií a m íry n e z á v i s l o s t i.......................................................................................226

12.4.5. S tu d ie ty p u p říp a d ů a k o n t r o l a.......................................................................................226

12.4.6. P rů ře z o v á s t u d i e ....................................................................................................................227

12.4.7. K o h o rto v á s t u d i e....................................................................................................................227

12.5. S tra tifik o v an é k o n tiu g en čn í t a b u l k y..............................................................................................2 28

12.6. Test, tr e n d u v k o n tin g en čn í t a b u l c e..............................................................................................232

12.7. S o u v islo st te s tů p ro k a te g o riá ln í a s p o jité v e lič in y.................................................................234

12.8. In te n z ita i n c i d e n c e...............................................................................................................................235

12.9. H o d n o cen í k v a lity sc reen in g o v ý ch t e s tů ...................................................................................237

12.10R O C k ř i v k y.............................................................................................................................................240

13. V ý b ě r a je h o re p re z e n ta tiv n o s t 243

13.1. R u šiv é fa k to ry ......................................................................................................................................244

13.2. K o n stru k c e v ý b ě ru p r o s tu d ie p o p isu jíc í p o p u l a c i.................................................................244

13.3. P lá n y e x p e r i m e n t u...............................................................................................................................246

13.3.1. R o zd ělen í n a sk u p in y (d o v ě t v í ).......................................................................................246

13.3.2. V o lb a k o n tro ln í s k u p i n y.....................................................................................................246

13.3.3. P o u ž ití p l a c e b a.......................................................................................................................247

13.3.4. P á ro v é u sp o řá d á n í d a t ..........................................................................................................248

13.3.5. K řížový p o k u s .......................................................................................................................248

13.4. S tan o v en í ro zsah u v ý b ě r u ................................................................................................................249

13.4.1. R o zsah v ý b ě ru p ro jed n o v ý b ě ro v ý t - t e s t .....................................................................249

13.4.2. R o zsah v ý b ě ru p r o d v o u v ý b é ro v ý t - t e s t....................................................................250

13.4.3. R o zsah v ý b ě r u p ro te s t binom ické v e lič in y.................................................................251

13.5. M e to d a v ážen í ......................................................................................................................................252

13.6. S ta n d a r d iz a c e.........................................................................................................................................253

13.6.1. P řím á s t a n d a r d i z a c e.........................................................................................................255

8


Obsah

13.6.2. N e p řím á s ta n d a r d iz a c e.........................................................................................................256

13.6.3. In v e rz n í s t a n d a r d i z a c e.........................................................................................................256

13.6.4. In te rv a ly sp o leh liv o sti p r o sta n d a rd iz o v a n é u k a z a te l e.............................................257

14. D alší m o d e ly p ro s tu d iu m z áv islo sti veličin 261

14.1. L o g istick á re g re se m o d el záv islo sti a lte rn a tiv n í v e lič in y...................................................261

14.2. D alší m od ely p ro a lte rn a tiv n í veličinu .......................................................................................266

14.2.1. Ú č in n á d á v k a E D 50 či L D 50 ....................................................................................... 266

14.3. Po isso n o v sk á reg rese m o d el záv islo sti p o č tů n a s p o jité či k v a lita tiv n í veličině . 267

15. A n alý za c en z o ro v a n ý c h d a t 26 9

15.1. N e ú p ln á in fo rm ace c e n z o ro v an á d a t a .......................................................................................269

15.2. A n a lý za p ř e ž i t í......................................................................................................................................271

15.2.1. O d h a d d o b y d o u d á lo sti (d o b y p ř e ž i t í )........................................................................273

15.2.2. T a b u lk y p ř e ž i t í.......................................................................................................................274

15.2.3. N e p ara m etrick é m e t o d y.....................................................................................................275

15.2.4. S e m ip a ram e trie k é m e t o d y..................................................................................................279

15.2.5. P a ra m e tric k é m e to d y .........................................................................................................281

15.2.6. Složitější p a ra m e tric k é m o d ely p r o a n a lý z u p ř e ž i t í.................................................283

15.2.7. R o zd íly m ezi n e p a ra m e tric k ý m , p a ra m e tric k ý m a se m ip a ram e tric k ý m p ří­

stu p e m ......................................................................................................................................284

15.3. C en zo ro v an á d a t a h o d n o ty p o d d e te k čn ím l i m i t e m ..........................................................284

15.4. P o u ž iti a n alý zy cenzo ro v an ý ch d a t к o d filtro v á n í e p i d e m i í.............................................286

15.4.1. N alezení ep id em ick éh o p r a h u ..........................................................................................286

15.4.2. O d lm d p o č tu ú m r tí z v ý šen éh o v ý sk y te m e p i d e m i e...............................................288

15.4.3. S lo žitější m o d ely p ro nalezení o d h a d u o čekávaného v ý sk y tu „baseline“ . 291

A. J e m n ý ú v o d d o p ro g ra m u R 29 5

B. V y u žití v ý p o č e tn í te c h n ik y p ro s ta tis tic k á h o d n o c e n í 31 3

C. G rafy - u ž ite č n ý n á s tr o j in te r p r e ta c e a je jic h úskalí 31 5

D . U kázky c h y b n ý ch p o u ž ití s ta tis tik y 321

D .l. C h y b y p ři p o u žív án í s ta tis tik y a in te rp re ta c i v ý sled k ů a n a l ý z ......................................321

D .2. C e sto u s ta tis tik y i m ed icín y к s te jn é m u z á v ě r u ...................................................................330

E. D a ta a sk rip ty к je d n o tliv ý m k a p ito lá m 331

L ite ra tu ra 33 3

R ejstřík 33 7

9
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.