načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Betlémy na Slezskoostravském hradě - Miloš Polášek; Mgr. Radim Polášek Ph. D.

Betlémy na Slezskoostravském hradě

Elektronická kniha: Betlémy na Slezskoostravském hradě
Autor: ;

Množství betlémů, desítky českých, polských a slovenských tvůrců. To vše přináší tato elektronická obrazová publikace, určená pro počítače a tablety. Obrazové svědectví ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  247
+
-
8,2
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » En Face
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 88
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-872-6438-6
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Množství betlémů, desítky českých, polských a slovenských tvůrců. To vše přináší tato elektronická obrazová publikace, určená pro počítače a tablety. Obrazové svědectví unikátních tematických výstav v hradní galerii detailně prezentuje invenci jednotlivých autorů, množství technologických a materiálových nápadů, ale i obsahových inovací (hornický betlém, kazetové či keramické betlémy atp.). Publikace je doplněna i výběrem zajímavých fotografií z expozic betlémářské tvorby z moravských muzeí (Frýdek-Místek, Velké Karlovice, Bartošům betlém ve Štramberku či tvorba Kočišové z Vnorov).

Zařazeno v kategoriích
Miloš Polášek; Mgr. Radim Polášek Ph. D. - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

MI LOŠ &RADIM POLÁŠEK


©Miloš Polá šek 1975–2 012, ©Radi mPolášek 20 11-2012

Vyd al Mg r. Rad im Po lášek, Vydavatelstv íEn Face ©2013, ww w.enf ace. cz

Žádnou fotografii ztéto pub lika ce nelze dále šířit ,an iužít vjin énež virtuální podobě pro vlastní potř ebu.

Ve vydavatelství En Face je možn ozískat licen ci na další tiskové čivýstavní užití zde publikovanýchfotografií.

ISBN 978-80-87264-38-6

Vše, co je na internetu zdarma...

*počít ačové prog ramy, sof tware, free ware

*legální MP 3písnič ky aal ba zd arma

*seriál yaTV pořady ke zhlédnutí online

*počít ačové hry zd arm a, demoverze her

Výst avy betl émů na Slezskoostravském hr ad ě

Rok 200 4 byl pr o Sl ezskoostrav ský hra d rokem přelo mo vým a historicky ve lmi důležitý m. Do té doby nepřístu pné a

zdevastov an émísto, kte rýmod 13.století procházela historie ,sevtomto roc eop ět po rekon struk ci otevř el oavkv ět nu při ví tal o

své pr vní návštěvník y. V pr osinci téh ož rok u byla zde na hradě první výstav a betlémů. Všichn i organizá toři vý st avy by li

poc hopite lně zv ědav ina ohlas ná vštěvník ů. Anikdo nebyl zkla mán .Již pr vnívýs tavu zhl éd lo asi 18 000 návš těvn íků .

Hra dje místem tajuplným ;prostředím,kam senávš těvníci chodí pob avi t, odp oč íva taod reago vat od vše ch st ar ost í. Včase ván oc se zde lidé chovaj íúpl ně jinak než vobchodn íchcentrech či na vánočníc hjarmarcích vcentru města. Již při vstup udo hradu, kt erý je vánočně nasvícen avyzdoben, ná vštěvníci po dlehnou slavn ostní atmos féř e, jso upok orníatiší .Dětem září oč iúdi vem adospělí se doj mou při vzpomínce na Vánoce, betlém avánoč ní poh od usvých dětských let

Vý stavy betlémů seča sem staly na hrad ětradicí .Každá je něčím specifi cká apřesto, že stále vystavu jem e„bet lém y“, sna žím e se vnést do každé výsta vy nový prvek. Něco ,co ná všt ěvníka ,kt erý sem chodí pravideln ěača sto iněkolikrát během výst avy, opět zaujme.

Hra dní galer ie, kde se vý stav ykona jí, je podkrovní pr os tor vonící dře ve m, jeh lič ím, pu rpu rou ava nil ko u. Od rok u2004 se zde vystř ída ly st ov ky be tlémů adesítky tvůrců. Velká čás tautorů zde vystavuje opak ovan ě–jako na pří kl ad Lad isl av Kr ál, Fr antiše k Juračka, Marti nCigánek, Oldři ch Unar, Milouš Onderka, Jarka Ryb ová, Leon ard On der ka, Fr ant išek Gajd a, Fran tišek Nedo mle l, Miloslava Vaší čková ,IvaRy šk ová, Lud mila Kočišová amnoho dalších českýc humělc ů. Vý sta vse však zúča st ňují také umělci sl ovenští apolští. Mezi ty za hraniční, kte ří nevyne chali ani jeden roč ní k, patří pa ní Bri gita Simka aJan Czupr yniak zPol ské republiky.

Ka ždou výstavu doplňuje bohatá vá noční výzdoba, poka ždé jinak temati ck yzaměř en á. Nap řík lad vloni, kd yován ocí ch ne byl sníh, tak na našem hradě jsme vš ude měli za sněženou přírodu avš eužpř ivstup una výstavu byl opokryto sně hem. Dokaž dé výstavy se navíc snažíme zako mponova tpok ažd éjiný zají mavý prvek. Ať užtobyla expoz ice ostolo vání našich babi ček, hist orick é cukrá řské potřeby, starodávné sportovní potřeby adalš í.

Už při vst upu do hradní galerie se návš těvník oc itne vúplně jiném, kou zel né matém ěř pohá dko vé msvětě .Pr och ází se me zi

vš emi těmi nádhernýmibetlémy avuš íchmu zní vánoční pís ně. Vě tšina ná všt ěvní ků se zde po sad íadá si ván očn ípun č, zatímco

jejich děti mal uj íperníčky spaní perníkářkou...

Tato tradice hrad ních výstav by nikdy nevznikla, kdy by neby lo člověka, který je betl émům abet lemářům cel ým srdcem oddán

adíky němuž jsou výstavy tak úspěšné. Je topa nJiří Cveš per. To on mě před pár lety zas vě tildo tajů tét oproble mat iky ajá se

vpod statě už jen snažím pok račo vat vtéto prá ci.

Takže popřejme si, aby tradice výsta vbetlém ůna Slezskoost ravském hrad ěbyla zacho vá na ipro příš tí gen era ce. Atvů rců m

betlémů ať nedochází inspirace achuť do nové tvorby .

ALENA ŠPETÍKOVÁ

kastelánka Sle zskoostravskéhohradu


Betlém ze šust íMá rie Kubalové, Frý dek-Místek –zvýstavy vGale rii Slez skoostravskéhohrad u2011

4


Bet lém Oldřicha Unara, Valaš ské Klo bouky –Slezskoos travský hrad 2011

5


Betlém Kami la Kopřiv y, Stará Ves po dOndř ejníkem –Slezskoo stravský hrad 2011

6


Betlém Jarm ily Hodulík ové ,

Stará Bě lá –Slezs koostravs ký

hrad 2011

7


Kazetový reliéfní betlé mRa dka No go la, Ostrava –Slezskoos trav ský hrad 2011

8


Unikátní betlém ke ramičk y

Milosla vy Vašíčk ové zTře štiny

instalo vaný vdemižonu

–Slezskoostrav ský hra d2011

9


Betlém zmat eriálu Pyros tat Fra ntiška Jur ač ky, Holice –Slezskoo stravs ký hrad 2011

10


Perníko vý betlémy Aleny aMarcely Gajdečko vých, Ostr ava-Petř kovice –Slez sko ostravský hrad 2011

11


Keramický betlém Miloslavy Vašíčko vé, Mohelnice –Slezsk oostr avský hrad 2011

12


Betlém Günt era Robenka ,Os trava-Petřk ovice –Slezskoos trav ský hrad 2011

13


Betlém Dali bor aVaňka (polychromo vaná sádr a) –Slezsko ostravský hrad 2011

14


Betlém Ladislava Krále ,Ostrava –Slezsko ostravský hrad 2011

15


Betlém Milady Kubic ové ,Ostrava –Slezsko ostravský hrad 2011

16


Glazov aný keramický betlé msdesko vým obrazem Br ygidy Simka, Polská rep ub lika –Slezsk oostravský hrad 2011

17


Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné verze je možné v elektronickém

obchodě společnosti eReading.
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist