načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Aventura 2 – Španělština pro SŠ a JŠ- učebnice + PS + 2CD – Kateřina Brožová; C. Ferrer Peňaranda

Aventura 2 - Španělština pro SŠ a JŠ- učebnice + PS + 2CD
-15%
sleva

Kniha: Aventura 2
Autor: Kateřina Brožová; C. Ferrer Peňaranda
Podtitul: Španělština pro SŠ a JŠ- učebnice + PS + 2CD

Druhý díl nové třídílné učební řady pro studenty španělštiny od 15 let výše, odpovídá úrovni A2 podle SERR. Používané strategie:- témata a jazyk odpovídající věkové skupině mladých lidí- rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností- reálie ... (celý popis)
Titul je na partnerském skladu >50ks - doručujeme za 3 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  529 Kč 450
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 59%hodnoceni - 59%hodnoceni - 59%hodnoceni - 59%hodnoceni - 59% 60%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Klett
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 226
Rozměr: 298 x 189 x 18 mm
Úprava: ilustrace.
Vydání: 1. vydání
Jazyk: česky španělsky
Vazba: Knihy - paperback
Datum vydání: 1. 7. 2010
ISBN: 978-80-7397-043-7
EAN: 9788073970437
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Druhý díl nové třídílné učební řady pro studenty španělštiny od 15 let výše, odpovídá úrovni A2 podle SERR. Používané strategie:- témata a jazyk odpovídající věkové skupině mladých lidí- rovnoměrný rozvoj všech řečových dovedností- reálie jako nedílná a přirozená součást učiva- komiks jako poutavá forma prezentace- důraz na komunikaci- jasné a přehledné vysvětlení gramatiky- moderní grafické zpracování aventura 2 zahrnuje v jednom svazku učebnici a pracovní sešit (v druhé části knihy). Tvoří ji deset lekcí, dvě opakovací jednotky, shrnující a procvičující probranou látku a testující řečové dovednosti studenta a jazykové portfolio. Do knihy jsou vložena 2 CD s poslechovými cvičeními, které namluvili rodilí mluvčí. Ke knize je připojen španělsko-český slovníček. (španělština pro střední a jazykové školy Učebnice a pracovní sešit Kateřina Brožová, Carlos Ferer Pearanda.)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Kateřina Brožová; C. Ferrer Peňaranda - další tituly autora:
Aventura 1 Španělština Aventura 1 Španělština
 (CD)
Aventura 2 - Španělština pro SŠ a JŠ - Metodická příručka - CD Aventura 2 - Španělština pro SŠ a JŠ
 (CD)
Aventura 3 - Španělština pro SŠ a JŠ - Metodická příručka - CD Aventura 3 - Španělština pro SŠ a JŠ
Aventura 3 - Španělština pro SŠ a JŠ- učebnice + PS + 2CD Aventura 3
 
Ke knize "Aventura 2 - Španělština pro SŠ a JŠ- učebnice + PS + 2CD" doporučujeme také:
Německy s úsměvem nově - Doplňkový sešit Německy s úsměvem nově
Německy s úsměvem nově UČ + mp3 ke stažení Německy s úsměvem nově UČ + mp3 ke stažení
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

obsah

Е

F

^ Antes de empezar ...

K om unikace, g ra m a tika a slo vn í zásoba:

co už um ím e po p ro b rá n í

a Ventura 1

Reálie:

zem ě Latinské A m e riky

a jejich zajím avosti

De cinco estrellas

1 A LEA LAS SIGUIENTES

RECOMENDACIONES

1 В ESTO ES UN DESASTRE

Kom unikace:

po psat ho tel, h o te lo vé služby a po koj

re zervova t si ub ytován í

dávat pokyny, rady a doporučení

ve form álních situacích

ro zu m ě t výstražným , příkaz, a zákaz, značkám

popsat stav věcí a míst

p o žá d a t o pom oc a službu

Slovní zásoba:

frá ze spojené s rezervací u b ytován í

h o te lo vé služby a h o te lo vý po ko j

výrazy spojené s p říp ra vo u cesty

příd. jm é n a popisující stavy věcí a m íst

G ram atika:

rozkazovací způsob p ro vykání

sloveso estar + příd. jm é n o I (stavy věcí a míst)

vazba a l + in fin itiv

p ře d lo žky pa ra a p o r

p ředložka a p ro vyjá d ře n í vzdálenosti

spojky p e ro a sino

Reálie:

cestovní ruch na Y ucaténu

] De tiendas

2 А гМ Е LO PUEDO PROBAR?

2 В OFERTA EXCLUSIVA ONLINE

K om unikace:

po jm e n o va t n ě kte ré ob chody a d ru h y zboží

h o v o řit o to m , co rá di nosíte

n a ku p o va t oblečení

popsat práci s w e b o vo u strá nkou

popsat, ja k věci vypadají, a v y já d řit svůj názor

na ně

S lovní zásoba:

ob chody a d ru h y zboží

oblečení a je h o popis

výrazy spojené s n á ku p y o n -lin e

číslovky 100-1 000 000

G ram atika:

ne určitá a záp orná zájm ena a příslovce

(shrnutí)

p ře d m ě t přím ý a nepřím ý

zájm ena p ře d m ě tu přím éh o a n e přím ého I

sloveso pa recer

Reálie:

Fair Trade a kolu m b ijské káva

ЧiVaya fauna!

3ANO VUELA, PERO CORRE

M UY RÁPIDO

3 В A VECES ESTÁ DE M A L HUMOR

K om unikace:

říci, co je do b ré a špatné pro živ. p rostře dí

říci, co dě lá te p ro živo tn í p rostře dí

v y já d řit svůj ná zo r a souhlas či nesouhlas

s názory druhých

vyjá d řit, co dě lá te v tu to chvíli

p o jm e n o va t ně která zvířata a popsat je

z e p ta t se ně koho, ja k se cítí, a po psat vlastni

p o city a nálady

G ram atika:

g e ru n d iu m

esta r v p řít. čase + g e ru n d iu m

nepravid. slovesa v p řít. čase prostém (shrnutí)

sloveso estar + přídavn é jm é n o II (stavy osob)

Reálie:

G alapágy

V 35

S lovní zásoba:

výrazy p ro popis ž iv o tn íh o p rostře dí

do m ácí a divo ká zvířata

příd. jm é n a vyjadřující p o city a nálady

spojovací výrazy

I jCómo pasa el tiempo!

4 A ANTES TO DO ERA DIFERENTE

4 B čQUÉ ES DE TU VIDA?

K om unikace:

vyprávět o dětství a jin ých ob dobích života

p o pisovat osoby, věci a m ísta v m inu losti

po jm e n o va t n ě kte ré běžně po užívané vynálezy

a h o v o řit o to m , ja k zm ě n ily náš živo t

re agova t na zprávy

p o ro vn a t m in u lý a současný život

S lovní zásoba:

té m a ta spojená s dětstvím

výrazy cha rakte rizující o b d o b í m in u lo sti

vynálezy a přístroje d e n n íh o u ž ití

frá ze v yjadřující údiv, radost, překvapení,

líto s t a hněv

G ra m atika

im p e rfe k tu m

slovesné vazby s in fin itiv e m

(estar a p u n to de, acabar de, vo lve r a, d e ja r de)

tv o ře n í příslovcí

Reálie:

Říše Inků a Inkové dnes

я Lo pasado, pasado está

5 A SE GRADUÓ CUANDO TENÍA

25 AŇOS

5 В COMO LO ECHABA DE MENOS

VOLVÍ CON ÉL

K om unikace:

h o v o řit o některých význam ných historických

událostech

vyprávět p říh o d y a z á žitky z m in u lo sti I

vyprávět o živo tě slavných osobností

vyprávět o vztazích a o to m , ja k jste ně koho

po znali

S lovní zásoba:

ud álosti veřejnéh o života

zá kla d n í ž iv o tn í události

d ů le žité oka m žiky m ezilidských vztahů

G ram atika

m in u lý čas jed n o d u ch ý (shrnutí)

p o u žití m in u lé h o času je d n o d u ch é h o

a im p e rfe kta I

p ředložka a s předm ě tem

přím ým (4. pád)

Reálie:

Isabel A lle nde


aventura 2

j Fel icidades!

K om unikace: G ram atika:

h o v o řit o to m , ja k se slaví různé svátky vazba so le r + in fin itiv

6 A iQUIERES QUE ТЕ AYUDE? vyprávět, ja k slavíte na rozen iny s u b ju n k tiv u p říto m n é m čase

6 В і А QUIÉN SE LO VAS vyjá d řit, co ob vykle d ě lá te

p o u žití s u b ju n k tiv u p ro vyjá d ře n í přání

A REGALAR?

p o g ra tu lo v a t a p o p řá t vše nejlepší a ve vedlejších větách předm ětných a účelových

v y já d řit p řání a p o tře b y zájm ena p ře d m ě tu p řím é h o a ne přím é h o II

p ře d a t vzkaz q u e a q u é (shrnutí)

Ä 7S

v y já d řit zám ěr a účel

Reálie:

S lovní zásoba: vánoce a jin é svátky ve šp. hovořících zem ích

svátky a oslavy

dárky

gratulace a přání

vzkazy

karneval v Bolívii

K om unikace:

popsat vlastnosti osob

vyjádřit, co byste dělali nebo nedělali v určité situaci

ho vo řit o m ezilidských vztazích

vyjádřit pocity, které ve vás vzbuzují různé činnosti

S lovní zásoba:

povahové vlastnosti

m ezilidské vztahy

výrazy vyjadřující p o city vůči lidem , věcem

a činnostem

škola a vyučováni

G ram atika:

po d m iň o va cí způsob a je h o p o u ž ití

zp o d sta tň o vá n í přídavných jm e n

n e u rčité zá jm e n o cualquiera

slovesa jako gustar (molestar, d a r репа, rabia ...)

před lo žko vé vazby sloves a přídavných jm e n

Reálie:

španělské časopisy o živote ch slavných

a latinsko am e rické te le n o ve ly

A rg e n tin ci, je jic h povaha a záliby

Más vale prevenir

8 A DEBERÍAS CUIDARTE MÁS

8 B ES NECESARIO MANTENER

LA ESPALDA RECTA

103

K om unikace:

popsat své zdravotní potíže a říci, co vás bolí

rozum ět radám lékaře a všeobecným doporučením

ho vo řit o tom , jak pečovat o svůj vzhled

dávat pokyny, rady a doporučení v neform álních

situacích

popsat pozice a pohyby při cvičení

S lovní zásoba:

části lidského těla

zdrav, potíže, nem oci, léky a léčebné prostředky

osobní hygiena a péče o vzhled

po hyby a cviky

výrazy uvozující všeobecná do poru čení

G ram atika

rozkazovací způsob (shrnutí)

zvra tn á slovesa (shrnutí)

slovesa ser a estar + přídavn é jm é n o (shrnutí)

podm . způsob p ro vyjá d ře n í rad a do po ru če n í

g e ru n d iu m p ro vyjá d ře n í způsobu a současně

probíhajících dějů

Reálie:

salsa

# iMenuda história!

ADE REPENTE SE FUE LA LUZ ...

В DUO QUE NO QUERÍA VOLVER

115

K om unikace:

vyprávět p říhod y a zážitky z m inulosti II

vyprávět smyšlené příběhy

činnosti probíhající v určitý okam žik v m inulosti

vyjá d řit současně probíhající děje v m inulosti

vyjá d řit m inulé děje přerušené jiným dějem

m yšlenky a slova, která zazněla v m in u lo sti

S lovní zásoba:

de tektivky

záhadné a strašidelné příběhy

příběhy n á m ořn íků a průzkum níků

G ram atika:

p o u ž ití m in u lé h o času je dn odu chéh o

a im p e rfe kta II

estar v im p e rfe k tu + ge ru n d iu m

im p e rfe ktu m v nepřím é řeči

člen (shrnutO

Reálie:

d o b y tí M exika

ї ї

Viviendo al máximo

10 A TENGO MUCHAS GANAS

DE IR CONTIGO

10 В SE ME DA BIEN LA GRAMÁTICA

127

K om unikace:

in fo rm o va t o životních zážitcích a zkušenostech

vyjá d řit přání a očekávání

p o rozum ět in fo rm a t. te x tů m a předat inform ace

ho vo řit o svých schopnostech a dovednostech

h o v o řit o zkušenostech se studiem španělštiny

S lovní zásoba:

nevšední a e xtrém n í zážitky

slovesa vyjadřující schopnosti a dovednosti

stud ium cizího jazyka a info rm ace o kurzech

g ra m a tické te rm ín y

G ram atika:

složený čas m inulý

použití subjunktivu II

slovesa venir-ir, traer-llevar

vazba llevar + g e rund ium

absolutní superlativ (-ísimo)

tvoření zdrobnělin (-ito)

Reálie:

spanglish

latinsko am e rická populace v USA

Carlos Santana

£Te acuerdas? Unidad de repaso 1 71

<Te acuerdas? Unidad de repaso 2 139

Cuaderno de ejercicios 147

Porfolio 210

Vocabulario espaňol-checo 214

Cosas del corazón

7 A NOS ENTENDEMOS TAN BIEN ...

7 В ME DA RABIA ESPERAR MUCHO

TIEMPO




       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.