načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Autoškola 2010 -- Pravidla, značky, testy (aktualizováno pro rok 2010) - Ondřej Weigel

Autoškola 2010 -- Pravidla, značky, testy (aktualizováno pro rok 2010)
-6%
sleva

Kniha: Autoškola 2010 -- Pravidla, značky, testy (aktualizováno pro rok 2010)
Autor:

Doplněné vydání učebnice pro autoškoly je aktualizováno k 5.3.2010 a obsahuje veškeré nové zkušební testové otázky i úplné aktualizované znění silničního zákona č. 361/2000 Sb. ... (celý popis)
Titul je skladem 2ks - odesíláme ihned
Ihned také k odběru: Ostrava
Vaše cena s DPH:  159 Kč 149
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
5
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 72.8%hodnoceni - 72.8%hodnoceni - 72.8%hodnoceni - 72.8%hodnoceni - 72.8% 90%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Computer press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2010
Počet stran: 312
Rozměr: 170 x 238 mm
Úprava: sv.
Vazba: brožovaná, šitá nitmi
Datum vydání: 25. 3. 2010
Nakladatelské údaje: Brno, Computer Press, [2001]-
ISBN: 9788025130797
EAN: 9788025130797
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Doplněné vydání učebnice pro autoškoly je aktualizováno k 5.3.2010 a obsahuje veškeré nové zkušební testové otázky i úplné aktualizované znění silničního zákona č. 361/2000 Sb. Obsah knihy je určen pro žáky autoškol, připravující se k závěrečným zkouškám a získání řidičského oprávnění všech skupin, pro řidiče referentských vozidel, řidiče z povolání i pro všechny ostatní řidiče, kteří si potřebují zopakovat dopravní značky, naučit nová pravidla provozu na pozemních komunikacích nebo otestovat svoje znalosti pomoci nových zkušebních otázek. Součástí knihy je i zdravotní příprava, zásady bezpečné jízdy a soubor vzorových odpovědí na zkušební otázky z předmětu Ovládání a údržba vozidla. Z obsahu knihy: - bodový systém a sankce za přestupky - úplné znění zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. - doplněné testové otázky používané v testech u závěrečných zkoušek - otázky a vzorové odpovědi pro zkoušku z ovládání a údržby vozidla - aktuální zákony a vyhlášky pro všechny řidiče - dopravní značky s podrobným výkladem - zásady bezpečné jízdy - zdravotní příprava s názornými ilustracemi - vzor záznamu o dopravní nehodě (pravidla, značky, testy ... : aktualizováno k ...)

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Ondřej Weigel - další tituly autora:
Autoškola 2008 Autoškola 2008
 (jiný)
Karta první pomoci Karta první pomoci
Autoškola 2015 -- Pravidla, značky, testy Autoškola 2015
Autoškola 2016 -- Pravidla, značky, testy Autoškola 2016
Autoškola 2017 -- Pravidla, značky, testy Autoškola 2017
Autoškola 2018 -- Pravidla, značky, testy Autoškola 2018
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

122 AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY Dopravní značky Vybraná ustanovení vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pra vi - dla pro vo zu na po zem ních ko mu ni ka cích a úpra va a ří ze ní pro vo zu na po zem ních ko mu ni ka cích ve znění pozdějších předpisů

§ 3 Oděv ní do plň ky s§ 3 Oděv ní do plň ky s ozna če ním zozna če ním z re tro re flex ní ho ma te ri á lu re tro re flex ní ho ma te ri á lu

(1) Oděv ním do plň kem jsou šle oran žo vé ne bo žlu to ze le né bar vy do pl ně né pru hy z re tro re flex ní ho ma te ri -

álu (dá le jen „šle“) ne bo ves ta oran žo vé ne bo žlu to ze le né bar vy do pl něná pru hy z re tro re flex ní ho ma te -

ri á lu (dá le jen „ves ta“) po dle zvláštní ho tech nic kého před pi su. ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Při provozu na pozemní komunikaci se setkáte s následujícím dopravním zařízením a označením: 1) Dopravní značky:

a) svislé: výstražné, značky upravující přednost, zákazové, příkazové, informativní (provozní, směrové,

jiné) a dodatkové tabulky

b) vodorovné: čáry, šipky, označení stání a parkovišť, označení zastávek a zákazů zastavení a stání,

ostatní značky.

2) Světelné, doprovodné akustické signály a výstražná světla. 3) Dopravní zařízení. 4) Zařízení pro provozní informace. 5) Speciální označení vozidel.

§ 5 Umístění svislých dopravních značek§ 5 Umístění svislých dopravních značek

(1) Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích,

pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. (2) Stálé svislé dopravní značky se podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo

nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky

nebo nad vozovkou. Umísťování svislých dopravních značek na pozemní komunikaci pro pěší upravuje

vláštní právní předpis. (3) Pro zdů raz ně ní výz na mu a zlep še ní vi di tel nos ti lze svi slou do prav ní znač ku umís tit na re tro re flex ním žlu -

to ze le ném flu o res cenč ním pod kla du. (4) Sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, mohou být

s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce. (5) Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích, na dopravních zařízeních a na

zařízeních pro dopravní informace nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní

značkou, dopravním zařízením nebo zařízením pro dopravní informace.

§ 6 Plat nost svi slých do prav ních zna ček § 6 Plat nost svi slých do prav ních zna ček

(1) Svi slá do prav ní znač ka umís tě ná ve dle vo zov ky ne bo nad vo zov kou pla tí pro ce lou vo zov ku v da ném

směru jíz dy. (2) Usta no ve ní od stav ce 1 ne pla tí pro

a) zá ka zo vou ne bo pří ka zo vou svi slou do prav ní znač ku umís tě nou nad vy zna če ným jízdním pru hem,

kte rá pla tí jen pro jízdní pruh, nad kte rým je umís tě na,

b) svi slou do prav ní znač ku upra vu jí cí za sta ve ní ne bo stá ní, kte rá pla tí jen pro tu stra nu po zem ní ko -

mu ni ka ce, u kte ré je umís tě na.

(3) Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší

křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak; to neplatí pro omezení nebo příkaz vyjádřené svislou


123

dopravní značkou „Sněhové řetězy“ (č. C 5a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka Sněhové řetězy – konec“ (č. C 5b), svislou dopravní značkou „Zimní výbava“ (č. C 15a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Zimní výbava – konec“ (č. C 15b), svislou dopravní značkou „Zóna s dopravním omezením“ (č. IP 25a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Konec zóny s dopravním omezením“ (č. IP 25b), svislou dopravní značku „Obytná zóna“ (č. IP 26a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Konec obytné zóny“ (č. IP 26b), a svislou dopravní značku „Pěší zóna“ (č. IP 27a), jejíž platnost ukončuje svislá dopravní značka „Konec pěší zóny“ (č. IP 27b).

(4) Značky upravující přednost „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ (č. P 1), „Hlavní pozemní

komunikace“ (č. P 2), „Konec hlavní pozemní komunikace“ (č. P 3), „Dej přednost v jízdě“ (č. P 4), „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ (č. P 5) a „Stůj, dej přednost v jízdě!“ (č. P 6) platí pro nejbližší křižovatku.

(5) Není-li způsob a uspořádání dovoleného stání vyznačen vodorovnými dopravními značkami, nebo není

li platnost dopravních značek č. IP 11a „Parkoviště“ až č. IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ ukončena jiným způsobem, končí platnost dopravní značky č. IP 11a „Parkoviště“ až č. IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ 5 m před hranicí nejbližší křižovatky.

(6) Není-li platnost dopravní značky č. IP 15c ukončena jiným způsobem, končí její platnost na vzdálenější

hranici nejbližší křižovatky. To neplatí, pokud je ve vzdálenosti do 20 metrů za křižovatkou umístěna jiná dopravní značka č. IP 15c.

(7) Platnost dopravní značky č. IP 11a „Parkoviště“ až č. IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“

přerušuje vjezd na místa ležící mimo pozemní komunikace nebo výjezd z nich.

(8) Dočasná neplatnost dopravního zařízení dopravní značky nebo její části se vyjadřuje škrtnutím nebo

překrytím oranžovo-černým pruhem; tímto způsobem však nemůže být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost.

§ 7 Výstražné značky§ 7 Výstražné značky

a) „Zatáčka vpravo“ (č. A 1a) a „Zatáčka vlevo“

(č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk, b) „Dvo ji tá za táč ka prv ní vpra vo“ (č. A 2a) a „Dvo ji -

tá za táč ka, prv ní vle vo“ (č. A 2b), kte ré upo zorňu -

jí na dva po so bě ná sle du jí cí pro ti směr né smě ro vé

ob lou ky, c) „Kři žo vat ka“ (č. A 3), kte rá upo zor ňu je na kři žo -

vat ku, kde ne ní před nost v jíz dě upra ve na svi slý mi

do prav ní mi znač ka mi, d) „Po zor, kru ho vý ob jezd“ (č. A 4), kte rá upo zor -

ňuje na kři žo vat ku s kru ho vým ob jez dem, e) „Ne bez peč né kle sá ní“ (č. A 5a), kte rá upo zor ňu je

na úsek, kde kle sá ní po zem ní ko mu ni ka ce pře sa -

hu je 10 % ne bo kde míst ní pod mín ky či ní kle sá ní

ne bez peč ným; vy zna čen je sku teč ný sklon po -

zem ní ko mu ni ka ce, f) „Ne bez peč né stou pá ní“(č. A 5b), kte rá upo zor ňu -

je na úsek, kde stou pá ní po zem ní ko mu ni ka ce

pře sa hu je 10 % ne bo kde míst ní pod mín ky či ní

stou pá ní ne bez peč ným, g) „Zú že ná vo zov ka (z obou stran)“ (č. A 6a)

a „Zúže ná vo zov ka (z jed né stra ny)“ (č. A 6b),

které upo zor ňu jí na mís to, kde se opro ti před chá -

ze jí címu úse ku zu žu je vo zov ka, nebo kde se

přibližuje tramvajová kolej k chodníku, h) „Ne rov nost vo zov ky“ (č. A 7a), kte rá upo zor ňu je

na jed not li vé hr bo ly, vý tlu ky, struž ky ne bo na

úsek s ne rov ným po vr chem vo zov ky, i) „Po zor, zpo ma lo va cí práh“ (č. A 7b), kte rá upo -

zor ňu je na umě lou ne rov nost na vo zov ce,

Vyhláška č. 30/2001 Sb.

Zatáčka vpravo

(A 1a)

Zatáčka vlevo

(A 1b)

Dvojitá zatáčka,

první vpravo (A 2a)

Dvojitá zatáčka,

první vlevo (A 2b)

Křižovatka

(A 3)

Pozor, kruhový

objezd (A 4)

Nebezpečné

stoupání (A 5b)

Zúžená vozovka

z obou stran (A 6a)

Nebezpečné

klesání (A 5a)

Zúžená vozovka

z jedné strany

(A 6b)

Nerovnost

vozovky (A 7a)

Pozor, zpomalovací

práh (A 7b)


124

AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY

j) „Ne bez pe čí smy ku“ (č. A 8), kte rá upo zor ňu je na

mís to ne bo úsek po zem ní ko mu ni ka ce, kde mů že

do jít ke smy ku vo zi dla, k) „Pro voz v obou smě rech“ (č. A 9), kte rá upo zor ňu -

je na úsek po zem ní ko mu ni ka ce, kde je na roz díl od

před chá ze jí cí ho úse ku do čas ný ne bo tr va lý pro voz

v obou smě rech; znač ky se uží vá i při ukon če ní

smě ro vě roz dě le né po zem ní ko mu ni ka ce, l) „Svě tel né sig ná ly“ (č. A 10), kte rá upo zor ňu je řidi -

če na mís to, kde je pro voz na po zem ní ko mu ni ka ci

ří zen svě tel ný mi sig ná ly, kte ré by ji nak ne oče ká val, m) „Po zor, pře chod pro chod ce“ (č. A 11), kte rá upo -

zor ňu je pře dem v ob ci v odů vod ně ných pří pa dech,

na pří klad v ne pře hled ném úse ku po zem ní ko mu ni -

ka ce, a mi mo obec vždy na pře chod pro chod ce, n) „Dě ti“ (č. A 12), kte rá upo zor ňu je na mís to ne bo

úsek po zem ní ko mu ni ka ce, kde se v je jí blíz kos ti

dě ti čas to po hy bu jí ne bo shro maž ďu jí, pře chá ze jí

vo zov ku ne bo kde hro zí zvý še né ne bez pe čí je jich

ne na dá lé ho vběh nu tí do vo zov ky, o) „Zví řa ta“ (č. A 13), kte rá upo zor ňu je na mís to nebo

úsek po zem ní ko mu ni ka ce, kde mů že do chá zet

k čas té mu vý s ky tu do má cích zví řat na po zem ní ko -

mu ni ka ci, p) „Zvěř“ (č. A 14), kte rá upo zor ňu je na mís to ne bo

úsek po zem ní ko mu ni ka ce, kde mů že do chá zet

k čas té mu vý s ky tu zvě ře na po zem ní ko mu ni ka ci, q) „Prá ce“ (č. A 15), kte rá upo zor ňu je na prá ci na po -

zem ní ko mu ni ka ci, po pří pa dě je jich sou čás tech ne -

bo pří slu šen stvích, r) „Boč ní ví tr“(č. A 16), kte rá upo zor ňu je na úsek po -

zem ní ko mu ni ka ce, kde ne na dá lý prud ký boč ní ví -

tr mů že ohro zit bez peč nost pro vo zu na po zem ních

ko mu ni ka cích, s) „Od lé tá va jí cí štěrk“ (č. A 17), kte rá upo zor ňu je na

mís to ne bo úsek po zem ní ko mu ni ka ce, kde je na

vo zov ce ve vět ší mí ře vol ný štěrk, t) „Pa da jí cí ka me ní“ (č. A 18), kte rá upo zor ňu je na

mís to ne bo úsek po zem ní ko mu ni ka ce, kde mů že

do jít k se su vům ne bo pa dá ní ka me nů na vo zov ku, u) „Cy k lis té“ (č. A 19), kte rá upo zor ňu je na mís to, kde

cy k lis té vjíž dě jí na vo zov ku ne bo ji pře jíž dě jí, ane bo

na úsek, kde se cy k lis té čas to vy sky tu jí, v) „Le ta dla“ (č. A 20), kte rá upo zor ňu je na mís to, kde

v ma lé výš ce nad po zem ní ko mu ni ka cí pře lé tá va jí

le ta dla, w) „Po zor, tu nel“ (č. A 21), kte rá upo zor ňu je na tu nel,

kde pla tí pra vi dla pro vo zu na po zem ních ko mu ni -

ka cích pro cho vá ní v tu ne lu, x) „Ji né ne bez pe čí“ (č. A 22), kte rá upo zor ňu je na

jiná ne bez pe čí než ta, kte rá je mož no ozna čit

přísluš nou výs traž nou znač kou; druh ne bez pe čí se

vyzna ču je na do dat ko vé ta bul ce vhod ným sym bo -

lem ne bo ná pi sem,

Světelné signály

(A 10)

Pozor, přechod pro

chodce (A 11)

Děti (A 12)

Zvířata (A 13) Zvěř (A 14) Práce (A 15)

Boční vítr (A 16) Odlétavající štěrk

(A 17)

Padající kamení

(A 18)

Cyklisté (A 19) Letadla (A 20) Pozor, tunel

(A 21)

Jiné nebezpečí

(A 22)

Kolona (A 23) Náledí (A 24)

Nebezpečí smyku

(A 8)

Provoz v obou

směrech (A 9)


125

y) „Ko lo na“ (č. A 23), kte rá upo zor ňu je na ne bez pe čí

vý s ky tu ko lo ny sto jí cích ne bo po ma lu je dou cích

vo zi del, z) „Ná le dí“ (č. A 24), kte rá upo zor ňu je na úsek se zvý -

še ným ne bez pe čím čas té ho vý s ky tu ná le dí na vo -

zov ce, aa) „Tram vaj“ (č. A 25), kte rá upo zor ňu je, jest li že je to

nut né v záj mu bez peč nos ti pro vo zu na po zem ních

ko mu ni ka cích, ze jmé na na mís to, kde tram vaj kři -

žu je směr jíz dy os tat ních vo zi del, bb) „Mlha“ (č. A 26), kte rá upo zor ňu je na vý s kyt ml hy,

pří pad ně kou ře sni žu jí cího vi di tel nost, cc) „Ne ho da“ (č. A 27), kte rá upo zor ňu je na mís to do -

prav ní ne ho dy, dd) „Ne bez peč ná kraj ni ce“ (č. A 28), kte rá upo zor ňuje

na úsek po zem ní ko mu ni ka ce, kde je ne bez peč né

vjet na kraj ni ci, ee) „Že lez nič ní pře jezd se zá vo ra mi“ (č. A 29), kte rá upo -

zor ňu je na že lez nič ní pře jezd vy ba ve ný ce lý mi ne bo

po lo vič ní mi zá vo ra mi, ff) „Že lez nič ní pře jezd bez zá vor“ (č. A 30), kte rá upo -

zor ňu je na že lez nič ní pře jezd ne vy ba ve ný zá vo ra mi, gg) „Ná věst ní de s ka (240 m)“ (č. A 31a), „Ná věst ní

de s ka (160 m)“ (č. A 31b) a „Ná věst ní de s ka

(80 m)“ (č. A 31c), kte ré pře dem upo zor ňu jí na

želez nič ní pře jezd, hh) „Výs traž ný kříž pro že lez nič ní pře jezd jed no ko lej -

ný“ (č. A 32a) a „Výs traž ný kříž pro že lez nič ní pře -

jezd ví ce ko lej ný“ (č. A 32b), kte ré ozna ču jí

želez nič ní pře jezd; umís ťu jí se bez pro střed ně před

že lez nič ním pře jez dem. ii) „Pohyblivý most“ (č. A 33), která upozorňuje na

blízkost pohyblivého mostu.

§ 8 Znač ky upra vu jí cí před nost§ 8 Znač ky upra vu jí cí před nost

a) „Kři žo vat ka s ve d lej ší po zem ní ko mu ni ka cí“

(č. P 1), kte rá upo zor ňu je na kři žo vat ku s ve d lej ší

pozem ní ko mu ni ka cí mi mo obec a ozna ču je hlav ní

po zem ní ko mu ni ka ci, b) „Hlav ní po zem ní ko mu ni ka ce“ (č. P 2), kte rá ozna -

ču je hlav ní po zem ní ko mu ni ka ci, a to ze jmé na v ob -

ci; znač ky se mů že užít i uvnitř vět ší ne bo složi těj ší

kři žo vat ky, c) „Ko nec hlav ní po zem ní ko mu ni ka ce“ (č. P 3), kte -

rá in for mu je o tom, že na nej bliž ší kři žo vat ce tato

po zem ní ko mu ni ka ce již ne ní hlav ní, d) „Dej před nost v jíz dě!“ (č. P 4), kte rá ozna ču je ved -

lej ší po zem ní ko mu ni ka ci; té to znač ky se mů že užít

i uvnitř vět ší ne bo slo ži těj ší kři žo vat ky ne bo na mís -

tě, kde se ři di či při ka zu je, opa ku je ne bo zdů raz ňu je

po vin nost dát před nost v jíz dě, e) „Dej před nost v jíz dě tram va ji!“ (č. P 5), kte rá se

uží vá na mís tě, kde je ve spor ných ne bo ji ných pří -

pa dech nut no při ká zat ne bo zdů raz nit ři di či, že má

dát před nost v jíz dě tram va ji,

Vyhláška č. 30/2001 Sb.

Tramvaj (A 25) Mlha (A 26) Nehoda (A 27)

Nebezpečná

krajnice (A 28)

Železniční přejezd

se závorami

(A 29)

Železniční přejezd

bez závor (A 30)

Navěstní deska

(240 m)

(A 31a)

Navěstní deska

(160 m)

(A 31b)

Navěstní deska

(80 m)

(A 31c)

Výstražný kříž

pro železniční přejezd

jednokolejný (A 32a)

Výstražný kříž

pro železniční přejezd

vícekolejný (A 32b)

Křižovatka

s vedlejší pozemní

komunikací (P 1)

Hlavní pozemní

komunikace

(P 2)

Konec hlavní

pozemní

komunikace (P 3)

Pohyblivý most

(A 33)

Dej přednost

v jízdě! (P 4)

Dej přednost

v jízdě tramvaji!

(P 5)


126

AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY

f) „Stůj, dej před nost v jíz dě!“ (č. P 6), kte rá ozna ču -

je ve d lej ší po zem ní ko mu ni ka ci; znač ky se mů že

užít i uvnitř vět ší ne bo slo ži těj ší kři žo vat ky, kde se

řidi či při ka zu je, opa ku je ne bo zdů raz ňu je po vin -

nost dát před nost v jíz dě a kde je ři dič po vi nen za -

sta vit vo zi dlo,

g) „Před nost pro ti je dou cích vo zi del“ (č. P 7), kte rá

při ka zu je ři di či dát před nost v jíz dě pro ti je dou cí mu

vo zi dlu v pří pa dě, kdy se pro ti je dou cí vo zi dla ne -

mo hou bez peč ně vy hnout,

h) „Před nost před pro ti je dou cí mi vo zi dly“ (č. P 8),

kte rá sta no ví před nost před pro ti je dou cím vo zi d -

lem v pří pa dě, kdy se pro ti je dou cí vo zi dla ne mo -

hou bez peč ně vy hnout.

§ 9 Zá ka zo vé znač ky § 9 Zá ka zo vé znač ky

a) „Zá kaz vjez du všech vo zi del (v obou smě rech)“

(č. B 1),

b) „Zá kaz vjez du všech vo zi del“ (č. B 2), kte rá za ka -

zu je vjezd v pro ti smě ru do jed no směr né po zem ní

ko mu ni ka ce,

c) „Zá kaz vjez du všech mo to ro vých vo zi del s vý jim -

kou mo to cy klů bez po stran ní ho vo zí ku“ (č. B 3a),

d) „Zá kaz vjez du osob ních au to mo bi lů“ (č. B 3b),

e) „Zá kaz vjez du ná klad ních au to mo bi lů“ (č. B 4),

kte rá pla tí pro ná klad ní au to mo bi ly i pro ta ha če

pří vě su ne bo ná vě su a spe ci ál ní au to mo bi ly o cel -

ko vé hmot nos ti pře vy šu jí cí 3 500 kg; ne pla tí však

pro obyt né au to mo bi ly,

f) „Zá kaz vjez du au to bu sů“ (č. B 5),

g) „Zá kaz vjez du trak to rů“ (č. B 6), kte rá pla tí i pro

jed no ná pra vo vé trak to ry, mo to ro vé ruč ní vo zí ky

a pra cov ní stro je sa mo jízdné,

h) „Zá kaz vjez du mo to cy klů“ (č. B 7),

i) „Zá kaz vjez du jízdních kol“ (č. B 8),

j) „Zá kaz vjez du po ta ho vých vo zi del“ (č. B 9),

k) „Zá kaz vjez du ruč ních vo zí ků“ (č. B 10), kte rá

zaka zu je vjezd ruč ním vo zí kům o cel ko vé šíř ce vět -

ší než 600 mm,

l) „Zá kaz vjez du všech mo to ro vých vo zi del“

(č. B 11),

m) „Zá kaz vjez du vy zna če ných vo zi del“ (č. B 12), kte -

rá za ka zu je vjezd vo zi dlům vy zna če ných dru hů,

n) „Zá kaz vjez du vo zi del, je jichž oka mži tá hmot nost

pře sa hu je vy zna če nou mez“ (č. B 13) se u jízdní

sou pra vy vzta hu je na jed not li vá vo zi dla sou pra vy,

o) “Zá kaz vjez du vo zi del, je jichž oka mži tá hmot nost

při pa da jí cí na ná pra vu pře sa hu je vy zna če nou

mez“ (č. B 14),

Stůj, dej přednost

v jízdě! (P 6)

Přednost

protijedoucích

vozidel (P 7)

Přednost před

protijedoucími

vozidly (P 8)

Zákaz vjezdu

všech vozidel

(B 2)

Zákaz vjezdu všech motorových

vozidel s výjimkou motocyklů

bez postranního vozíku (B 3a)

Zákaz vjezdu

osobních

automobilů (B 3b)

Zákaz vjezdu

nákladních

automobilů (B 4)

Zákaz vjezdu

autobusů (B 5)

Zákaz vjezdu

traktorů (B 6)

Zákaz vjezdu

motocyklů (B 7)

Zákaz vjezdu

jízdních kol (B 8)

Zákaz vjezdu pota

hových vozidel (B 9)

Zákaz vjezdu ruč ních

vozíků (B 10)

Zákaz vjezdu všech

motorových vozidel

(B 11)

Zákaz vjezdu

vyznačených

vozidel (B 12)

Zákaz vjezdu vozidel,

jejichž okamžitá

hmotnost přesahuje

vyznačenou mez (B 13)

Zákaz vjezdu

všech vozidel

(v obou směrech) (B 1)


127

p) „Zá kaz vjez du vo zi del, je jichž šíř ka pře sa hu je vy -

zna če nou mez“ (č. B 15), kde je roz ho du jí cí oka -

mži tá šíř ka vo zi dla včet ně ná kla du,

q) „Zá kaz vjez du vo zi del, je jichž výš ka pře sa hu je vy -

zna če nou mez“ (č. B 16), kde je roz ho du jí cí oka -

mži tá výš ka vo zi dla včet ně ná kla du,

r) „Zá kaz vjez du vo zi del ne bo sou prav vo zi del, je jichž

dél ka pře sa hu je vy zna če nou mez“ (č. B 17), kde je

roz ho du jí cí oka mži tá dél ka vo zi dla ne bo sou pra vy

včet ně ná kla du,

s) „Zá kaz vjez du vo zi del pře pra vu jí cích ne bez peč ný

ná klad“ (č. B 18), kte rá za ka zu je vjezd vo zi dlům

pře pra vu jí cím vý buš ni ny, snad no hoř la vý ne bo ji -

nak ne bez peč ný ná klad a ozna če ným po dle

zvláštních před pi sů,

t) „Zá kaz vjez du vo zi delpře pra vu jí cích ná klad, kte rý

mů že způ so bit zne čiš tě ní vo dy“ (č. B 19), kte rá za -

ka zu je vjezd vo zi dlům pře pra vu jí cím ro pu ne bo

rop né ma te ri á ly ne bo ji né lát ky, kte ré by mo hly

způ so bit zne čiš tě ní vo dy; množ ství a po pří pa dě

i po va ha ná kla du mo hou být uve de ny na do dat ko -

vé ta bul ce,

u) „Nej vyš ší do vo le ná ry chlost“ (č. B 20a), kte rá za -

ka zu je ři di či pře kro čit ry chlost v ki lo me trech za

ho di nu vy já dře nou čí slem na znač ce; znač ka

ukon ču je plat nost před chá ze jí cí znač ky

č. B 20a s ji ným úda jem na znač ce,

v) „Ko nec nej vyš ší do vo le né ry chlos ti“ (č. B 20b),

kte rá ukon ču je plat nost znač ky č. B 20a,

w) „Zá kaz před jíž dě ní“ (č. B 21a), kte rá za ka zu je ři di -

či před jíž dět mo to ro vé vo zi dlo vle vo; mo to cy kl bez

po stran ní ho vo zí ku lze před jíž dět; znač ka ukon ču -

je plat nost znač ky č. B 22a,

x) „Ko nec zá ka zu před jíž dě ní“ (č. B 21b), kte rá

ukon ču je plat nost znač ky č. B 21a,

y) „Zá kaz před jíž dě ní pro ná klad ní au to mo bi ly“

(č. B 22a), kte rá za ka zu je ři di či ná klad ní ho au to -

mo bi lu o cel ko vé hmot nos ti pře vy šu jí cí 3 500 kg

před jíž dět mo to ro vé vo zi dlo vle vo; mo to cy kl bez

po stran ní ho vo zí ku lze před jíž dět; znač ka ukon ču -

je plat nost znač ky č. B 21a,

z) „Ko nec zá ka zu před jíž dě ní pro ná klad ní au to mo bi -

ly“ (č. B 22b), kte rá ukon ču je plat nost znač ky

č. B 22a,

aa) „Zá kaz zvu ko vých výs traž ných zna me ní“

(č. B 23a),

bb) „Ko nec zá ka zu zvu ko vých výs traž ných zna me ní“

(č. B 23b), kte rá ukon ču je plat nost znač ky

č. B 23a,

cc) „Zá kaz od bo čo vá ní vpra vo“ (č. B 24a),

Vyhláška č. 30/2001 Sb.

Zákaz vjezdu vozidel,

jejichž okamžitá

hmot nost připadající na

ná pra vu přesa huje vy -

zna čenou mez (B 14)

Zákaz vjezdu

vozidel, jejichž

šířka přesahuje

vyznačenou mez

(B 15)

Zákaz vjezdu

vozidel, jejichž

výška přesahuje

vyznačenou mez

(B 16)

Zákaz vjezdu

vozidel nebo

souprav vozidel,

jejichž délka

přesahuje

vyznačenou mez

(B 17)

Zákaz vjezdu

vozidel

přepravujících

nebezpečný

náklad

(B 18)

Zákaz vjezdu

vozidel

přepravujících

náklad, který může

způsobit zněčištění

vody (B 19)

Nejvyšší dovolená

rychlost (B 20a)

Konec nejvyšší

dovolené rychlosti

(B 20b)

Zákaz předjíždění

(B 21a)

Konec zákazu

předjíždění (B 21b)

Zákaz předjíždění

pro nákladní

automobily (B 22a)

Konec zákazu před

jíždění pro nákladní

automobily (B 22b)

Zákaz zvukových

výstražných

znamení (B 23a)

Konec zákazu zvu

kových výstražných

znamení (B 23b)

Zákaz odbočování

vpravo (B 24a)


128

AUTOŠKOLA – PRAVIDLA, ZNAČKY, TESTY

dd) „Zá kaz od bo čo vá ní vle vo“ (č. B 24b),

ee) „Zá kaz otá če ní“ (č. B 25),

ff) „Ko nec všech zá ka zů“ (č. B 26), kte rá ukon ču je

plat nost všech zna ček vy ja d řu jí cích zá ka zy ne bo

ome ze ní pro je dou cí vo zi dla,

gg) „Po vin nost za sta vit vo zi dlo“ (č. B 27), kte rá za ka -

zu je ři di či po kra čo vat v jíz dě bez za sta ve ní vo zi dla

na hra nič ním pře cho du,

hh) „Zá kaz za sta ve ní“ (č. B 28), na níž mů že být v dol -

ní čás ti čer ve né ho kru hu vy zna če na do ba, po kte -

rou zá kaz pla tí; znač ka č. B 28 ukon ču je plat nost

znač ky č. B 29 a zna ček č. IP 11a až č. IP 11c, č. IP

11f až č. IP 12, č. IP 13b a č. IP 13c,

ii) „Zá kaz stá ní“ (č. B 29), na níž mů že být v dol ní

čás ti čer ve né ho kru hu vy zna če na do ba, po kte rou

zá kaz pla tí,

jj) „Zá kaz vstu pu chod ců“ (č. B 30),

kk) „Zá kaz vjez du pro jezdce na zví ře ti“ (č. B 31); zá -

kaz pla tí i pro vstup oso by ve dou cí ta ko vé zví ře,

ll) „Ji ný zá kaz“ (č. B 32), kte rá sta no ví ji ný zá kaz než

ten, kte rý je mož no vy zna čit ji nou znač kou; zá kaz

je vy já dřen ná pi sem na znač ce; uži je-li se ná pi su

„SMOG“, je za ká zá na jíz da pro ur če ná vo zi dla

v úze mí, pro kte ré by la vy hlá še na smo go vá si tu a -

ce podle zvláštní ho práv ní ho před pi su,

mm) „Zá kaz vjez du mo to ro vých vo zi del s pří vě sem“

(č. B 33); zá kaz pla tí i pro mo to ro vá vo zi dla s ná -

vě sem,

nn) „Nej men ší vzdá le nost me zi vo zi dly“ (č. B 34), kte -

rá za ka zu je ři di či mo to ro vé ho vo zi dla jíz du za mo -

to ro vým vo zi dlem je dou cím před ním ve

vzdá le nos ti men ší než vy zna če né na znač ce.

§ 10 Pří ka zo vé znač ky § 10 Pří ka zo vé znač ky

a) „Kru ho vý ob jezd“ (č. C 1), kte rá při ka zu je jíz du po

kři žo vat ce s kru ho vým ob jez dem ve smě ru ši pek

na znač ce zob ra ze ných; značka je vždy doplněna

značkou č. P4 nebo č. P6*,

b) „Při ká za ný směr jíz dy pří mo“ (č. C 2a), „Při ká za -

ný směr jíz dy vpra vo“ (č. C 2b), „Při ká za ný směr

jíz dy vle vo“(č. C 2c),„Při ká za ný směr jíz dy pří mo

a vpra vo“ (č. C 2d), „Při ká za ný směr jíz dy pří mo

a vle vo“ (č. C 2e), „Při ká za ný směr jíz dy vpra vo

a vlevo“ (č. C 2f), kte ré při ka zu jí jíz du smě rem,

kte rým šip ka ne bo šip ky uka zu jí,

Zákaz odbočování

vlevo (B 24b)

Zákaz otáčení

(B 25)

Konec všech

zákazů (B 26)

Povinnost zastavit

vozidlo (B 27)

Zákaz zastavení

(B 28)

Zákaz stání

(B 29)

Zákaz vstupu

chodců (B 30)

Zákaz vjezdu pro

jezdce na zvířeti

(B 31)

Jiný zákaz

(B 32)

Zákaz vjezdu

motorových vozidel s

přívěsem (B 33)

Nejmenší

vzdálenost mezi

vozidly (B 34)

Kruhový objezd

(C 1)

Přikázaný směr

jízdy přímo (C 2a)

Přikázaný směr

jízdy vpravo (C 2b)

Přikázaný směr

jízdy vlevo (C 2c)

Přikázaný směr

jízdy přímo

a vpravo (C 2d)

Přikázaný směr

jízdy přímo a vlevo

(C 2e)

Přikázaný směr

jízdy vpravo

a vlevo (C 2f)

* Značky upravující přednost – „Dej přednost v jízdě“ a „Stůj, dej přednost v jízdě“


129

c) „Při ká za ný směr jíz dy zde vpra vo“ (č. C 3a), „Přiká za -

ný směr jíz dy zde vle vo“ (č. C 3b) při ka zu jí jíz du ve

smě ru, kte rým šip ka uka zu je, bez pro středně před ne -

bo za znač kou,

d) „Při ká za ný směr ob jíž dě ní vpra vo“ (č. C 4a), „Při ká -

za ný směr ob jíž dě ní vle vo“ (č. C 4b) a „Při ká za ný

směr ob jíž dě ní vpra vo a vle vo“ (č. C 4c), kte ré při ka -

zu jí ob jíž dět os trů vek, pře káž ku apod. ve smě ru vy -

zna če ném šip kou ne bo šip ka mi,

e) „Sně ho vé ře tě zy“ (č. C 5a), kte rá při ka zu je ři di či mo -

to ro vé ho vo zi dla o třech a ví ce ko lech po kra čo vat

v jíz dě až po na sa ze ní sně ho vých (pro ti sklu zo vých)

ře tě zů na nej mé ně dvě hna cí ko la; to ne pla tí pro vo zi -

dla vy ba ve ná pneu ma ti ka mi s pro ti sklu zo vý mi hro ty.

f) „Sně ho vé ře tě zy – ko nec“ (č. C 5b), kte rá ukon ču je

plat nost znač ky č. C 5a,

g) „Nej niž ší do vo le ná ry chlost“ (č. C 6a), kte rá při ka zu -

je ři di či jet nej mé ně ry chlos tí v ki lo me trech za ho di nu

vy já dře nou čí slem na znač ce; to ne pla tí, po kud by ta -

ko vou ry chlost vy lu čo va ly pro voz ní pod mín ky,

h) „Ko nec nej niž ší do vo le né ry chlos ti“ (č. C 6b), kte rá

ukon ču je plat nost znač ky č. C 6a,

i) „Stez ka pro chod ce“ (č. C 7a), kte rá při ka zu je chod -

cům užít v da ném smě ru tak to ozna če né ho pru hu ne -

bo stez ky; ji ným účast ní kům pro vo zu na po zem ních

ko mu ni ka cích, než pro kte ré je ten to pruh ne bo stez -

ka ur če na, je je jich uží vá ní za ká záno,

j) „Ko nec stez ky pro chod ce“ (č. C 7b), kte rá ukon ču je

plat nost znač ky č. C 7a,

k) „Stez ka pro cy k lis ty“ (č. C 8a), kte rá při ka zu je cyk lis -

tům užít v da ném smě ru tak to ozna če né ho pru hu ne -

bo stez ky; pru hu ne bo stez ky smí užít i oso ba ve dou cí

jízdní ko lo,

l) „Ko nec stez ky pro cy k lis ty“ (č. C 8b), kte rá ukon ču -

je plat nost znač ky č. C 8a,

m) „Stez ka pro chod ce a cy k lis ty“ (č. C 9a), kte rá při ka -

zu je chod cům a cy k lis tům užít v da ném smě ru tak to

ozna če né ho spo leč né ho pru hu ne bo stez ky; chod ci

a cy k lis té se ne smě jí na vzá jem ohro zit;

n) „Ko nec stez ky pro chod ce a cy k lis ty“ (č. C 9b), kte rá

ukon ču je plat nost znač ky č. C 9a,

o) „Stez ka pro chod ce a cy k lis ty“ (č. C 10a), kte rá při -

ka zu je chod cům a cy k lis tům užít v da ném smě ru vy -

zna če né ho sa mo stat né ho pru hu ne bo stez ky

a ozna ču je je jich si tu o vá ní; chod ci a cy k lis té smě jí

sou sed ní ho pru hu užít jen při ob chá ze ní ne bo ob jíž dě -

ní překáž ky,

p) „Ko nec stez ky pro chod ce a cy k lis ty“ (č. C 10b), kte -

rá ukon ču je plat nost znač ky č. C 10a,

q) „Stez ka pro jezdce na zví ře ti“ (č. C 11a), kte rá při ka -

zu je jezdcům na zví ře ti užít v da ném smě ru tak to

ozna če né ho pru hu ne bo stez ky; pru hu ne bo stez ky

smí užít i oso ba ve dou cí ta ko vé zví ře; ji ným účast ní -

kům pro vo zu na po zem ních ko mu ni ka cích, než pro

kte ré je ten to pruh ne bo stez ka ur če na, je je jich uží vá -

ní za ká zá no,

Vyhláška č. 30/2001 Sb.

Přikázaný směr

jízdy zde vpravo

(C 3a)

Přikázaný směr

jízdy zde vlevo

(C 3b)

Přikázaný směr

objíždění vpravo

(C 4a)

Přikázaný směr

objíždění vlevo

(C 4b)

Přikázaný směr

objíždění vpravo

a vlevo (C 4c)

Sněhové řetězy

(C 5a)

Sněhové řetězy –

konec (C 5b)

Nejnižší dovolená

rychlost (C 6a)

Konec nejnižší

dovolené rychlosti

(C 6b)

Stezka

pro chodce (C 7a)

Konec stezky

pro chodce (C 7b)

Stezka

pro cyklisty (C 8a)

Konec stezky

pro cyklisty (C 8b)

Stezka pro chodce

a cyklisty (C 9a)

Konec stezky pro

chodce a cyklisty

(C 9b)

Stezka pro chodce

a cyklisty (C 10a)

Konec stezky pro

chodce a cyklisty

(C 10b)

Stezka pro jezdce

na zvířeti (C 11a)
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist