načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Apokalypsa - Albrecht Dürer

Apokalypsa

Elektronická kniha: Apokalypsa
Autor:

 Soubor grafických cyklů vynikajícího německého malíře a grafika z přelomu patnáctého a šestnáctého století. Kniha obsahuje český, latinský a německý text Zjevení sv. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  179
+
-
6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VOLVOX GLOBATOR
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 80
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-857-6913-5
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

 Soubor grafických cyklů vynikajícího německého malíře a grafika z přelomu patnáctého a šestnáctého století. Kniha obsahuje český, latinský a německý text Zjevení sv. Jana a doprovodnou studii „Obraz a slova“ s vysvětlujícím textem k jednotlivým figurám.

Zařazeno v kategoriích
Albrecht Dürer - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

APOKALYPSA

AlbrechtDürer

VOLVOX GLOBATOR


Albrecht Dürer: Apokalypsa

Doprovodný text: Michaela Hájková

ISBN 978-80-7511-250-7 (pdf)


ÚVODEM

Již téměř sto let se v Itálii ubíráumělecký vývoj novou renesanční cestou a jen

o málo později se po západoevropských

dílnách umělců a řemeslníků šíří technika

dřevořezu, když v roce 1498 spatří poprvé

světlo světa Dürerova Apokalypsa, kniha

obsahující patnáct grafických listů (tzv.figur) a text Zjevení sv. Jana. Byla vydána

vlastním umělcovým nákladem v dílnějeho kmotra Antona Kobergera, vydavatele

a tiskaře v říšském městě Norimberku, a to

hned ve dvou verzích: latinsky pod názvem

„Apocalypsis cum figuris" a německy pod

titulem „Die heimlich OffenbarungJohannis".

Dürerovi nepatří prvenství v užití formy

ilustrované knihy, jak se domnívaliněkteří badatelé označujíce ho za „objevitele

obrazového alba". Jeho Apokalypsou senaopak uzavírá období inkunabulí, velkých

tištěných knih. Vzpomeňme jen naApokalypsu z nizozemského Haarlemu, která

se objevila v podobě vázané tištěné knihy

pravděpodobně již někdy kolem roku 1430!

Avšak přesto nelze odepřít první Dürerově

knize punc jedinečnosti. Jednak pro dosud

nevídanou technickou dokonalost, ke které

dřevořez dovedl užitím jemného šrafování

připomínajícího spíše dřevoryt, jehožnástup kolem roku 1700 znamenal vlastně

už jen technické dovršení problémuzměnou nástroje v ruce tvůrcově, a jednak pro

nespornou kvalitu uměleckou. Ta spočívá

především v tom, že Dürer dokázalvýtvarnou formou obsáhnout celý dějApokalypsy (s čímž se do jeho doby nesetkáme)

a ještě mnohem víc. Téměř ve všechobrazech spojil několik dějů odehrávajících

se ve dvou sférách – nebeské a pozemské.

V každém z těchto listů se prolínají jako

hlasy mohutné polyfonie nadčasové vize

Janovy se zcela reálnými prvky německé

krajiny, dobové architektury a krojů.

Dürer povýšil knižní ilustraci nasvébytný obraz, na autonomní dílo nezávislé na

textu. Při pohledu na něj vlastněnevnímáme vidění židokřesťanského básníkaprvního století po Kristu, ale před našima

očima vyvstávají hrůzy posledních dnů, jak

je viděl norimberský umělec na samém

sklonku 15. století v dusném ovzduší před

reformační bouří. Avšak o to důležitější je

v tomto případě chápat obraz i slovojako dvě neoddělitelné složky jednoho celku,

kdy jedna na pozadí druhé sděluje svénejniternější poselství. Snad nejvýstižněji se

v tomto smyslu o Apokalypse vyjádřil Max

Dvořák, když řekl: „Tak stojí Apokalypsa

mezi dvěma světy, jeden uzavírá a druhý

zahajuje, spojujíc to, co bylo předrenesancí, i to, co přišlo po ní."

Vydání, které držíte v rukou, si neklade

za cíl podat interpretaci Dürerovagrafického cyklu. Takových pokusů, jistě velmi

záslužných, bylo učiněno v rozsáhlédürerovské literatuře již mnoho. Tato kniha je

spíše snahou o prezentaci samotného díla

ve spojení s textem jako jeho nedílnousoučástí, jejím úkolem je rozkrýt prostor pro

hledání na úkor totality tvrzení. Za cenné připomínky k textu děkuji PhDr. Ing. Janu Roytovi Praha, červen 1993 Michaela Hájková

5
ZJEVENÍ SVATÉHO JANAKapitola I

S

vatý Jan divné vidění, kteréž jemu

9. na ostrově Patmos 11. Pán Kristus

zjevil, vypravuje.

Zjevení Ježíše Krista, kteréž dal

jemu Bůh, aby ukázalslužebníkům svým, které věci měly by se díti brzo,

on pak zjevil, poslav je skrze anděla svého

služebníku svému Janovi, 2 kterýž osvědčil

slovo Boží a svědectví Jezukristovo, acožkoli viděl. 3 Blahoslavený, kdož čte i ti,

kteříž slyší slova proroctví tohoto aostříhají toho, což napsáno jest v něm; nebo čas

blízko jest.

4 Jan sedmi zborům, kteříž jsou v Azii:

Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest

a kterýž byl a kterýž přijíti má, a odsedmi duchů, kteříž jsou před oblíčejem trůnu

jeho, 5 a od Ježíše Krista, jenž jest svědek

věrný, ten prvorozený z mrtvých a kníže

králů země, kterýž zamiloval nás a umyl

nás od hříchů našich krví svou 6 a učinil nás

krále a kněží Bohu a Otci svému, jemuž buď

sláva a moc na věky věků. Amen. 7 Aj, béře

se s oblaky, a uzříť jej všeliké oko i ti,kteříž ho bodli; a budou plakati pro něj všecka

pokolení země, jistě. Amen. 8 Jáť jsem Alfa

i Oméga, totiž počátek i konec, praví Pán,

kterýž jest a kterýž byl a kterýž přijíti má,

ten všemohoucí.

9 Já Jan, i bratr váš i spoluúčastník

v ssoužení i v království i v trpělivostiJežíše Krista, byl jsem na ostrově, kterýž slove

Patmos, pro slovo Boží a pro svědectvíJežíše Krista. 10 A byl jsem u vytržení ducha

v den Páně i uslyšel jsem za sebou hlasveliký jako trouby, 11 an dí: Já jsem Alfa

i Oméga, ten první i poslední, a cožvidíš, piš do knihy a pošli sedmi zborům,

kteříž jsou v Azii, do Efezu a do Smyrny

a do Pergamonu a do Tyatiru a do Sardy

a do Filadelfie i do Laodicie. 12 I obrátil

jsem se, abych viděl ten hlas, kterýžmluvil se mnou, a obrátiv se, uzřel jsem sedm

svícnů zlatých, 13 a prostřed těch sedmi

svícnů podobného Synu člověka,oblečeného v dlouhé roucho a přepásaného na

prsech pasem zlatým. 14 Hlava pak jeho

a vlasové bílí, jako bílá vlna, jako sníh, a oči

jeho jako plamen ohně. 15 Nohy pak jeho

podobné mosazi jako v peci hořící; a hlas

jeho jako hlas vod mnohých. 16 A měl

v pravé ruce své sedm hvězd, a z ústjeho meč s obou stran ostrý vycházel; a tvář

jeho jako slunce, když jasně svítí. 17 A jakž

jsem jej uzřel, padl jsem k nohám jeho jako

mrtvý. I položil ruku svou pravou na mne,

řka ke mně: Neboj se. Já jsem ten první

i poslední 18 a živý, ješto jsem byl mrtvý,

a aj, živý jsem na věky věků. Amen. A mám

klíče pekla i smrti. 19 Napiš ty věci, které

jsi viděl, a které jsou a kteréž se majídíti potom. 20 Tajemství těch sedmi hvězd,

kteréž jsi viděl v pravici mé, a sedm svícnů

zlatých: Sedm těch hvězd jsou andělésedmi zborů, a sedm svícnů, kteréžs viděl, jest

sedm zborů.

Kapitola II

S

vatý Jan z rozkazu Páně psal čtyřem

správcům čtyř zborů, totiž Efezského,

8. Smyrnenského, 12. Pergamenského

18. a Tyatirského.

Andělu Efezské církve piš:Totoť praví ten, kterýž drží těch sedm hvězd

v pravici své. kterýž se prochází u prostřed

těch sedmi svícnů zlatých: 2 Známť skutky

tvé a práci tvou i trpělivost tvou, a ženemůžeš trpěti zlých; a zkusil jsi těch, kteříž se

praví býti apoštolé, ale nejsou, a shledals

je, že jsou lháři. 3 A snášel jsi a trpělivost

máš a pro jméno mé pracovals a neustal.

4 Ale mámť proti tobě to, že jsi tu první

lásku svou opustil. 5 Protož pomni odkud

jsi vypadl, a čiň pokání a první skutky.

Pakliť toho nebude, přijdu na teberychle a pohnuť svícnem tvým z místa jeho,

nebudeš-li pokání činiti. 6 Ale toto máš,

že nenávidíš skutků Mikulášenců, kterých

i já nenávidím. 7 Kdo má uši, slyš, co Duch

praví církvím: Tomu, kdož svítězí, dám jísti

z dřeva života, kteréž jest u prostřed ráje

Božího.

8 Andělu pak Smyrnenské církve piš.Toto praví ten první i poslední, kterýž bylmrtvý a ožil: 9 Vím o skutcích tvých i o ssoužení

a chudobě, (ale bohatý jsi), i o rouhání

těch, kteříž se praví býti Židé a nejsou, ale

zběř satanova. 10 Nebojž se nic toho, cotrěti máš. Aj, uvržeť ďábel některé z vás do

vězení, abyste skušeni byli, a budetemíti úzkost za deset dní. Budiž věrný až do

smrti, a dámť korunu života. 11 Kdo má uši,

slyš, co Duch praví církvím: Kdo svítězí,nebude uražen do smrti druhé.

12 Andělu pak Pergamenské církve piš:

Totoť praví ten, kterýž má ten meč s obou

stran ostrý: 13 Vím skutky tvé, i kdebydlíš, totiž tu, kdež jest stolice satanova, a že

držíš se jména mého a nezapřel jsi víry

mé ani v těch dnech, když Antipas,svědek můj věrný, zamordován jest u vás, tu,

kdež bydlí satan. 14 Ale mámť málo proti

tobě, že tam máš ty, kteříž drží učeníBalámovo, kterýž učil Baláka pohoršení klásti

před oblíčejem synů Izraelských, aby jedli

modlám obětované a smilnili. 15 Tak i ty

máš ty, kteříž drží učení Mikulášenců, což

já v nenávisti mám. 16 Činiž pokání.Pakli nebudeš, přijdu na tebe brzy a bojovati

budu s nimi mečem úst tvých. 17 Kdo má

uši, slyš, co Duch praví církvím: Tomu, kdož

vítězí, dám jísti tu mannu skrytou a dám

jemu kamének bílý a na tom kaménkujméno nové napsané, kteréhož žádný neví, než

ten, kdož je přijímá.

10

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist