načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Angličtina jedna pět IV. - Richard Ludvík

Angličtina jedna pět IV.
-4%
sleva

Elektronická kniha: Angličtina jedna pět IV.
Autor:

Jste mírně až středně pokročilí a chtěli byste si rozšířit slovní zásobu o dalších 350 anglických slovíček a opravdu se něco naučit? Tato e-kniha je vytvořena přímo pro ... (celý popis)


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: KKnihy.cz
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF, EPUB, MOBI
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
ISBN: 9788075700223
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Jste mírně až středně pokročilí a chtěli byste si rozšířit slovní zásobu o dalších 350 anglických slovíček a opravdu se něco naučit? Tato e-kniha je vytvořena přímo pro vás. Kniha nabízí 1750 vět (5 vět pro každé slovíčko) v angličtině s českým překladem. Žádná nudná doplňování, která vás neposunou, ale jednoduché věty, které potřebujete v praxi. Tato e-kniha vám pomůže lépe si zapamatovat například: nálada, host, očekávat, výsledek, stín, názor, trvat, nejhorší, litovat, bez, v podstatě, přidat se, hádka, schovat, dokud, strach, dát, nářadí, chutnat, většina, obejmout, náhle, cizinec, faktura, doprava, mince, slepý, inzerát, důvod, hrdý, jestli, množství, strop, obejmout, pravda, pozvat, pryč, sourozenec, věk a další a další slovíčka. Navíc na konci e-knihy naleznete abecední seznam všech slovíček s výslovností s hypertextovým odkazem přímo na procvičující věty.

Související tituly dle názvu:
Angličtina jedna pět Angličtina jedna pět
Ludvík Richard
Cena: 149 Kč
Angličtina jedna pět II. Angličtina jedna pět II.
Ludvík Richard
Cena: 149 Kč
Angličtina jedna pět IV. Angličtina jedna pět IV.
Ludvík Richard
Cena: 149 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Angličtina jedna pět IV.

pokročilí

Richard Ludvík

1. vydání

vydáno v únoru 2017 jako 45. publikace

vydal Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

ISBN 978-80-7570-020-9 (epub)

ISBN 978-80-7570-021-6 (mobi)

ISBN 978-80-7570-022-3 (pdf)


1

INVITE

1. They invited me to the party.

2. I didn‟t invite his parents.

3. She came because I invited her.

4. Are you going to invite John?

5. He invited me to Paris.

POZVAT

1. Oni mě pozvali na párty.

2. Já nepozval jeho rodiče.

3. Ona přišla, protoţe já jí pozval.

4. Chystáš se pozvat Johna?

5. On mě pozval do Paříţe.

ABLE

1. He isn‟t able to finish it.

2. You should be able to sing.

3. She wasn‟t able to pay it.

4. If you are able, you can do it.

5. Are you able to talk to him?

SCHOPEN, SCHOPNÝ

1. On není schopen to dokončit.

2. Ty bys měl být schopen zpívat.

3. Ona nebyla schopna to zaplatit.

4. Pokud jsi schopen, můţeš to dělat.

5. Jsi schopen mluvit s ním?


DRY

1. Last summer was dry.

2. Dry areas need more water.

3. Some food for dogs is dry.

4. After shower I need a dry towel.

5. I wear only dry clothes.

SUCHÝ, SUCHO

1. Minulé léto bylo sucho.

2. Suché oblasti potřebují více vody.

3. Nějaké jídlo pro psy je suché.

4. Po sprše potřebuji suchý ručník.

5. Nosím jen suché oblečení.

2

PEACE

1. At the end of war is peace.

2. We are coming in peace.

3. Tibet tried to live in peace.

4. Criticism never made peace.

5. Will there be a peace on Earth?

MÍR

1. Na konci války je mír.

2. My přicházíme v míru. (teď)

3. Tibet zkoušel ţít v míru.

4. Kritika nikdy neudělala mír.

5. Bude mír na Zemi?


ABOVE

1. Planes fly above the clouds.

2. Ceiling is above my head.

3. Today is above zero.

4. What is above these houses?

5. The ball flew little above.

NAD

1. Letadla létají nad mraky.

2. Strop je nad mojí hlavou.

3. Dnes je nad nulou.

4. Co je nad těmito domy?

5. Míč letěl trochu nad.

TRAFFIC

1. The traffic was bad in the morning.

2. In Belgium is a slow traffic.

3. On the traffic lights to the left.

4. What is this traffic sign?

5. I don‟t like traffic jam.

DOPRAVA, DOPRAVNÍ

1. Doprava byla ráno špatná.

2. V Belgii je pomalá doprava.

3. Na dopravních světlech doleva.

4. Co je tato dopravní značka?

5. Nemám rád dopravní zácpu.


3

FACTORY

1. My cousin owns a factory.

2. Machines are in a chocolate factory.

3. Above the factory was bad air.

4. They built a new factory behind the town.

5. Employees work in a factory.

TOVÁRNA 1. Můj bratranec vlastní továrnu. 2. Stroje jsou v továrně na čokoládu. 3. Nad továrnou byl špatný vzduch. 4. Oni postavili novou továrnu za městem. 5. Zaměstnanci pracují v továrně.

TWICE

1. We met twice last week.

2. This movie I saw twice.

3. Twice is between once and three times.

4. He asked me twice the same question.

5. On Wednesday she called twice.

DVAKRÁT 1. Potkali jsme se dvakrát minulý týden. 2. Tento film jsem viděl dvakrát. 3. Dvakrát je mezi jednou a třikrát. 4. On se mě ptal 2x na stejnou otázku. 5. Ve středu volala dvakrát.

ANSWER

1. Can you answer this question?

2. She didn‟t answer directly.

3. You should answer during next 3 days.

4. Just answer my question.

5. I didn‟t have time to answer.

ODPOVĚDĚT (NA)

1. Můţeš odpovědět na tuto otázku?

2. Ona neodpověděla přímo.

3. Měl bys odpovědět během příštích 3 dnů.

4. Jen odpověz na moji otázku.

5. Neměl jsem čas odpovědět.

4

LIST

1. How long is this list?

2. Sorry but you are not on the list.

3. I wrote you a shopping list.

4. Read this list of companies.

5. We need a list of guests.

SEZNAM

1. Jak dlouhý je tento seznam?

2. Omlouvám se, ale nejste na seznamu.

3. Napsala jsem ti nákupní seznam.

4. Přečti tento seznam firem.

5. Potřebujeme seznam hostů.

DOESN’T HAVE TO

1. This man doesn‟t have to go to army.

2. She doesn‟t have to answer.

3. It doesn‟t have to be here.

4. Work doesn‟t have to be boring.

5. Life doesn‟t have to be perfect.

NEMUSÍ

1. Tento muţ nemusí jít do armády.

2. Ona nemusí odpovídat.

3. To nemusí být zde.

4. Práce nemusí být nudná.

5. Ţivot nemusí být dokonalý.

PRETTY

1. Models should be pretty.

2. All three girls in our class were pretty.

3. Pretty faces are in magazines.

4. I told her that she is pretty.

5. Pretty and smart girl is dangerous.

KRÁSNÁ

1. Modelky by měly být krásné.

2. Všechny tři dívky v naší třídě byly krásné.

3. Krásné tváře jsou v časopisech.

4. Řekl jsem jí, ţe je krásná.

5. Krásná a bystrá dívka je nebezpečná.

PROMISE

1. Promise me something.

2. They promised to work hard.

3. I promised that I will go with her.

4. She promised that she‟ll be there.

5. A promise is a promise.

SLÍBIT, SLIB

1. Slib mi něco.

2. Oni slíbili pracovat tvrdě.

3. Slíbil jsem, ţe pojedu s ní.

4. Ona slíbila, ţe bude tam.

5. Slib je slib.

AGE 1. It‟s normal in this age. 2. We live in information age. 3. Do you know her age? 4. Age is number of years which you lived. 5. We are the same age.

VĚK 1. To je normální v tomto věku. 2. My ţijeme v informačním věku. 3. Znáš její věk? 4. Věk je číslo roků, které jsi ţil. 5. My jsme stejného věku.

SHOULDER

1. Did you see the tattoo on his shoulder?

2. She had a bag over her shoulder.

3. My arms start at my shoulders.

4. She likes my wide shoulders.

5. Bodybuilder showed us his shoulders.

RAMENO

1. Viděl jsi to tetování na jeho rameni?

2. Ona měla tašku přes (její) rameno.

3. Moje paţe začínají u mých ramen.

4. Líbí se jí (má ráda) moje široká ramena.

5. Kulturista nám ukázal jeho ramena.

6

WISH

1. What did you wish?

2. I wish you good luck.

3. Make a wish.

4. Fisherman had three wishes.

5. What is on your wish list?

PŘÁT SI, PŘÁNÍ

1. Co sis přál?

2. Přeju ti hodně štěstí.

3. Přej si něco. (Udělej přání.)

4. Rybář měl tři přání.

5. Co je na tvém seznamu přání?

ADULT

1. Are children and adults different?

2. Adults are more responsible.

3. I am adult because I don‟t grow.

4. Adults are older than children.

5. This movie should be only for adults.

DOSPĚLÝ

1. Jsou děti a dospělí jiní?

2. Dospělí jsou zodpovědnější.

3. Jsem dospělý, protoţe nerostu.

4. Dospělí jsou starší neţ děti.

5. Tento film by měl být jen pro dospělé.

VACATION

1. He took many pictures on his vacation.

2. Anyway, how was your vacation?

3. I look forward to my vacation.

4. She is not available. She has vacation.

5. What happened during your vacation?

DOVOLENÁ

1. Udělal mnoho fotek na jeho dovolené.

2. Mimochodem, jaká byla tvá dovolená?

3. Těším se na mojí dovolenou.

4. Ona není k dispozici. Má dovolenou.

5. Co se stalo během vaší dovolené?

7

BENCH

1. Bench is for two or more people.

2. Are benches from wood or metal?

3. I was sitting on a bench 20 minutes.

4. It all started on a garden bench.

5. We can sit on the bench over there.

LAVIČKA

1. Lavička je pro dva nebo více lidí.

2. Jsou lavičky ze dřeva nebe kovu?

3. Seděl jsem na lavičce 20 minut.

4. Všechno to začalo na zahradní lavičce.

5. Můţeme sedět na lavičce támhle.

FORGET

1. Did you forget his name?

2. Don‟t forget to turn off the lights.

3. You shouldn‟t forget your pin number.

4. I will never forget my first date.

5. Don‟t forget to make a wish.

ZAPOMENOUT

1. Zapoměl jsi jeho jméno?

2. Nezapomeň vypnout světla.

3. Neměl bys zapomenout tvoje číslo pinu.

4. Nikdy nezapomenu moje první rande.

5. Nezapomeň něco si přát.

LAND

1. We are standing on dry land.

2. Indians lost their land.

3. We bought attractive land.

4. He owns a lot of land.

5. 300 thousand people live in Iceland.

ZEMĚ, PŮDA, POZEMEK

1. Stojíme na suché zemi.

2. Indiáni ztratili jejich půdu.

3. Koupili jsme atraktivní pozemek.

4. On vlastní hodně půdy.

5. 300 tisíc lidí ţije na Islandu.

8

OVER

1. I jumped over the bench.

2. They built a bridge over the river Kwai.

3. Who flew first over the ocean?

4. Over is from one side to another.

5. One flew over the cuckoo‟s nest.

PŘES

1. Skočil jsem přes lavičku.

2. Postavili most přes řeku Kwai.

3. Kdo letěl první přes oceán?

4. Přes je z jedné strany na druhou.

5. Přelet nad kukaččím hnízdem.

TOWEL

1. On the beach I lie on a large towel.

2. Towels should be in the bathroom.

3. Is your first name on the towel?

4. He had a towel around his neck.

5. Could you bring me a towel, please?

RUČNÍK

1. Na pláţi leţím na velkém ručníku.

2. Ručníky by měli být v koupelně.

3. Je tvoje křestní jméno na ručníku?

4. On měl ručník kolem jeho krku.

5. Mohla bys mi přinést ručník, prosím?

MEMORY

1. Actors should have a fantastic memory.

2. How do you train your memory?

3. Memory can be your friend or enemy.

4. Older people have worse memory.

5. My pc has a lot of free memory.

PAMĚŤ

1. Herci by měli mít fantastickou paměť.

2. Jak trénuješ tvojí paměť?

3. Paměť můţe být tvůj kámoš nebo nepřítel.

4. Starší lidé mají horší paměť.

5. Můj počítač má hodně volné paměti.

9

LOW

1. Price of gold is now low.

2. Around our house is a low wall.

3. They offered me a low salary.

4. What is low is not high.

5. Do you drink low-fat milk?

NÍZKO, NÍZKÝ

1. Cena zlata je teď nízko.

2. Okolo našeho domu je nízká zeď.

3. Oni mi nabídli nízký plat.

4. Co je nízko, není vysoko.

5. Piješ nízkotučné mléko?

IMPROVE

1. Would you like to improve your English?

2. You can improve with practicing.

3. Improve your life.

4. When you improve, you are better.

5. My memory improved.

ZLEPŠIT (SE)

1. Chtěl bys zlepšit tvojí angličtinu?

2. Můţeš se zlepšit (s) procvičováním.

3. Zlepši tvůj ţivot.

4. Kdyţ se zlepšíš, jsi lepší.

5. Moje paměť se zlepšila.

SKILL

1. What skills do you need in your job?

2. Last year I improved my pc skills.

3. They tested my writing skills.

4. Selling skills are useful.

5. Talent plus skill is the best.

DOVEDNOST

1. Jaké dovednosti potřebuješ v práci?

2. Loni jsem zlepšil mé pc dovednosti.

3. Oni testovali moje psací dovednosti.

4. Prodejní dovednosti jsou uţitečné.

5. Talent plus dovednost je to nejlepší.

10

WITHOUT

1. Could you travel without money?

2. He saw me without makeup.

3. She couldn‟t live without me.

4. They began without you.

5. I was five days without my mobile.

BEZ

1. Mohl bys cestovat bez peněz?

2. On mě viděl bez makeupu.

3. Ona by nemohla ţít beze mě.

4. Oni začali bez tebe.

5. Byl jsem pět dní bez mého mobilu.

REPAIR

1. When will they repair the highway?

2. He can repair everything.

3. I already repaired a similar car.

4. Are you able to repair this?

5. We don‟t repair such things.

OPRAVIT 1. Kdy oni opraví tu dálnici? 2. On umí opravit všechno. 3. Já uţ jsem opravil podobné auto. 4. Jsi schopen opravit toto? 5. My neopravujeme takové věci.

ENERGY

1. We are going to use energy from the sun.

2. Running gives me energy.

3. When you have energy, you aren‟t tired.

4. A lot of energy is a lot of action.

5. Did you steal my energy drink?

ENERGIE 1. Chystáme se pouţít energii ze slunce. 2. Běhání mi dává energii. 3. Kdyţ máš energii, nejsi unaven. 4. Hodně energie je hodně akce. 5. Ukradl jsi mi můj energetický nápoj?

11

SMELL

1. I smell gas.

2. Do you smell coffee here?

3. Dogs smell better than people.

4. When you smell, you use your nose.

5. I smell strong perfume.

CÍTIT (NOSEM)

1. Cítím plyn.

2. Cítíš tady kávu?

3. Psi cítí lépe neţ lidé.

4. Kdyţ cítíš, pouţíváš tvůj nos.

5. Cítím silný parfém.

DIFFERENCE

1. I don‟t see any difference.

2. We have to show them the difference.

3. Find all ten differences.

4. What‟s the difference?

5. The difference is huge. You‟ll see.

ROZDÍL

1. Nevidím ţádný rozdíl.

2. Musíme jim ukázat ten rozdíl.

3. Najdi všech deset rozdílů.

4. Co je ten rozdíl?

5. Ten rozdíl je obrovský. Uvidíš.

WORSE

1. It‟s worse than you think.

2. It will be better, not worse.

3. What‟s worse than war?

4. It could be worse.

5. Ten years ago it was worse.

HORŠÍ

1. Je to horší neţ si myslíš.

2. Bude to lepší, ne horší.

3. Co je horší neţ válka?

4. Mohlo by to být horší.

5. Před deseti lety to bylo horší.

12

MUSCLE

1. Bodybuilders have the biggest muscles.

2. I use my muscles for moving.

3. Body has about 650 muscles.

4. How often do you stretch your muscles?

5. Cyclists need strong leg muscles.

SVAL

1. Kulturisti mají ty největší svaly.

2. Pouţívám moje svaly na pohybování.

3. Tělo má asi 650 svalů.

4. Jak často protahuješ tvoje svaly?

5. Cyklisti potřebují silné svaly nohou.

COLLECTION

1. My client has a collection of coins.

2. Did you see his butterfly collection?

3. He has a great collection of CD‟s.

4. In collection should be similar things.

5. She spoke about her collection of shoes.

SBÍRKA

1. Můj klient má sbírku mincí.

2. Viděla jsi jeho sbírku motýlů?

3. On má skvělou sbírku cédéček.

4. Ve sbírce by měli být podobné věci.

5. Ona mluvila o své sbírce bot.

CREATE

1. Company created new positions.

2. I create in my atelier every Sunday.

3. Frankenstein created a monster.

4. Who creates your future?

5. Everybody can create a problem.

TVOŘIT, VYTVOŘIT

1. Firma vytvořila nové pozice.

2. Tvořím v mém ateliéru kaţdou neděli.

3. Frankenstein vytvořil monstrum.

4. Kdo vytváří tvojí budoucnost?

5. Kaţdý můţe vytvořit problém.

13

FOREVER

1. We can be friends forever.

2. Three years or forever?

3. You can‟t be young forever.

4. This will change your life forever.

5. Are you going to wait here forever?

NAVŽDY

1. My můţeme být přátelé navţdy.

2. Tři roky nebo navţdy?

3. Ty nemůţeš být mladý navţdy.

4. Toto změní tvůj ţivot navţdy.

5. Chystáš se tu čekat navţdy?

PEN

1. Ink is in every pen.

2. Pen is for one hand only.

3. How much is the cheapest pen?

4. Can I get a pen?

5. I sign contracts with a blue pen.

PERO

1. Inkoust je v kaţdém peru.

2. Pero je pouze pro jednu ruku.

3. Kolik je (stojí) nejlevnější pero?

4. Mohu dostat pero?

5. Podepisuji smlouvy (s) modrým perem.

AGREE

1. I understand but I don‟t agree.

2. Do you agree with me?

3. You shouldn‟t agree with everything.

4. I agree with the first idea.

5. Do you think that she will agree?

SOUHLASIT

1. Rozumím, ale nesouhlasím.

2. Souhlasíš se mnou?

3. Neměl bys souhlasit se vším.

4. Souhlasím s tou první myšlenkou.

5. Myslíš, ţe ona bude souhlasit?

14

ALIVE

1. I am glad that you are alive.

2. That bastard is still alive.

3. Who is alive, is not dead.

4. Wanted. Dead or alive. $500.

5. They found him but he wasn‟t alive.

NAŽIVU

1. Jsem rád, ţe jsi naţivu.

2. Ten bastard je stále naţivu.

3. Kdo je naţivu, není mrtvý.

4. Chtěný. Mrtví nebo ţiví. 500 dolarů.

5. Oni ho našli, ale nebyl naţivu.

HIGHWAY

1. States build highways from city to city.

2. Horses can‟t go on highway.

3. Longest highway is in Australia.

4. On some highways you have to pay.

5. AC/DC is on highway to hell.

DÁLNICE

1. Státy staví dálnice od města k městu.

2. Koně nemohou jet po dálnici.

3. Nejdelší dálnice je v Austrálii.

4. Na některých dálnicích musíš platit.

5. AC/DC je na dálnici do pekla.

OPPORTUNITY

1. Do you see opportunities around you?

2. Opportunity is a chance for new things.

3. Internet offers new opportunities.

4. It‟s a great business opportunity.

5. She is still waiting for an opportunity.

PŘÍLEŽITOST

1. Vidíš příleţitosti kolem sebe?

2. Příleţitost je šance pro nové věci.

3. Internet nabízí nové příleţitosti.

4. To je skvělá obchodní příleţitost.

5. Ona stále čeká na příleţitost.

15

UNFAITHFUL

1. Unfaithful people risk a lot.

2. Is it normal to be unfaithful?

3. “Unfaithful” is a great movie.

4. Rihanna was unfaithful in her song.

5. Unfaithful wives have to lie.

NEVĚRNÝ

1. Nevěrní lidé riskují hodně.

2. Je to normální být nevěrný?

3. “Nevěrná” je skvělý film.

4. Rihanna byla nevěrná ve své písni.

5. Nevěrné manţelky musí lhát.

WATCH

1. I had a collection of digital watches.

2. I think my watch stopped.

3. Do you wear a watch?

4. He swims with his watch.

5. Cheap watches aren‟t elegant.

HODINKY

1. Měl jsem sbírku digitálních hodinek.

2. Myslím, ţe se moje hodinky zastavily.

3. Nosíš hodinky?

4. On plave s jeho hodinkami.

5. Levné hodinky nejsou elegantní.

PUPIL

1. Every pupil should read this book.

2. Young student is a pupil.

3. There are 28 pupils in my class.

4. All pupils should know study technology.

5. Pupils are small people.

ŽÁK

1. Kaţdý ţák by si měl přečíst tuto knihu.

2. Mladý student je ţák.

3. Je 28 ţáků v mé třídě.

4. Všichni ţáci by měli znát studijní tech.

5. Ţáci jsou malí lidé.

16

APOLOGIZE

1. Don‟t forget to apologize.

2. It isn‟t late to apologize.

3. Never apologize for what you feel.

4. He already apologized.

5. I am not perfect and I apologize.

OMLUVIT SE

1. Nezapomeň se omluvit.

2. Není pozdě se omluvit.

3. Nikdy se neomlouvej za (to) co cítíš.

4. On uţ se omluvil.

5. Nejsem dokonalý a omlouvám se.

STYLE

1. What style is the best for me?

2. Taylor wrote in a simple style.

3. How to find your own style.

4. Versace created new styles.

5. She hired a new stylist.

STYL

1. Jaký styl je pro mě nejlepší?

2. Taylor psal jednoduchým stylem.

3. Jak najít svůj vlastní styl.

4. Versace vytvořil nové styly.

5. Ona najala nového stylistu.

JUDGE

1. Judge sent him to the prison.

2. You shouldn‟t judge me.

3. The judge who was not fair.

4. Only God can judge me.

5. Does judge have a wooden hammer?

SOUDCE, SOUDIT

1. Soudce ho poslal do vězení.

2. Neměl bys mě soudit.

3. Soudce, který nebyl fér.

4. Jen bůh mě můţe soudit.

5. Má soudce dřevěné kladivo?

17

FOREIGNER

1. Foreigners don‟t live in our country.

2. More foreigners visited our city.

3. Are you able to speak with foreigners?

4. They hired me because I am a foreigner.

5. She had a date with a foreigner.

CIZINEC

1. Cizinci neţijí v naší zemi.

2. Více cizinců navštívilo naše město.

3. Jsi schopna mluvit s cizinci?

4. Oni mě najali, protoţe jsem cizinec.

5. Ona měla rande s cizincem.

DECIDED

1. I decided during the weekend.

2. The judges decided about my success.

3. I decided to stay here.

4. She decided to go abroad.

5. We decided to give you a chance.

ROZHODL

1. Rozhodl jsem se během víkendu.

2. Soudci rozhodli o mém úspěchu.

3. Rozhodl jsem se zůstat tady.

4. Ona se rozhodla jet do ciziny.

5. My jsme rozhodli, dát ti šanci.

WILLING

1. She is not willing to help me.

2. I am willing to change.

3. Are you willing to pay more?

4. They are not willing to listen.

5. Is she willing to risk?

OCHOTNÝ

1. Ona není ochotná mi pomoct.

2. Jsem ochoten se změnit.

3. Jsi ochoten zaplatit víc?

4. Oni nejsou ochotni poslouchat.

5. Je ona ochotná riskovat?

18

ART

1. Life without art is sad.

2. His pictures were in art gallery.

3. He was studying art fifteen years.

4. Art should communicate well.

5. Pessimists shouldn‟t talk about art.

UMĚNÍ

1. Ţivot bez umění je smutný.

2. Jeho obrazy byly v umělecké galerii.

3. On studoval umění patnáct let.

4. Umění by mělo komunikovat dobře.

5. Pesimisti by neměli mluvit o umění.

RECEIVE

1. I just received a letter from my aunt.

2. Did you also receive this message?

3. I received your invitation.

4. We didn‟t receive the money.

5. You should receive your parcel soon.

OBDRŽET, DOSTAT

1. Právě jsem obdrţel dopis od mojí tety.

2. Obdrţel jsi také tuto zprávu?

3. Obdrţel jsem vaší pozvánku.

4. My jsme neobdrţeli ty peníze.

5. Měl byste obdrţet váš balík brzy.

INTERVIEW

1. I had a job interview this morning.

2. Interview is very important.

3. Could you come for an interview?

4. Bob Dylan didn‟t give interviews.

5. Antonio gave 27 interiviews in one day.

POHOVOR, ROZHOVOR

1. Měl jsem pracovní pohovor dnes ráno.

2. Pohovor je velmi důleţitý.

3. Mohla byste přijít na pohovor?

4. Bob Dylan nedával rozhovory.

5. Antonio dal 27 rozhovorů v jeden den.

19

MAIN

1. Her main motivation is speaking.

2. Main difference which I saw was speed.

3. Your main enemy is time.

4. What is below the main station?

5. They ordered main course.

HLAVNÍ

1. Její hlavní motivace je mluvení.

2. Hlavní rozdíl, který já viděl, byla rychlost.

3. Váš hlavní nepřítel je čas.

4. Co je pod hlavním nádraţím?

5. Oni si objednali hlavní chod.

PHOTOGRAPHER

1. Photographers live with a camera.

2. Why are you a wedding photographer?

3. Sara married a crazy photographer.

4. Photographers create art with photos.

5. Juraj is a successful photographer.

FOTOGRAF

1. Fotografové ţijí s foťákem.

2. Proč jsi svatební fotograf?

3. Sara si vzala šílenýho fotografa.

4. Fotografové vytváří umění s fotkama.

5. Juraj je úspěšný fotograf.

SPEED

1. Sandra plays in movie Speed.

2. Their new car has a higher speed.

3. Planes cannot fly without speed.

4. The speed limit was 65 miles per hour.

5. Do you know the speed of light?

RYCHLOST 1. Sandra hraje ve filmu Rychlost. 2. Jejich nové auto má vyšší rychlost. 3. Letadla nemohou létat bez rychlosti. 4. Rychlostní limit byl 65 mil za hodinu. 5. Znáš rychlost světla?

20

PREGNANT 1. She was pregnant before the wedding. 2. Take care of your pregnant woman. 3. Our neighbor is pregnant. 4. She won‟t be pregnant forever. 5. Did you know that she was pregnant?

TĚHOTNÁ

1. Ona byla těhotná před svatbou.

2. Postarej se o tvou těhotnou ţenu.

3. Naše sousedka je těhotná.

4. Ona nebude těhotná navţdy.

5. Věděl jsi, ţe je těhotná?


IGNORE

1. Stop ignoring me.

2. You can‟t ignore that I am pregnant.

3. Arnold ignored the pain.

4. Ignore her and you will get her.

5. Be so good that they can‟t ignore you.

IGNOROVAT

1. Přestaň mě ignorovat.

2. Nemůţeš ignorovat, ţe jsem těhotná.

3. Arnold ignoroval bolest.

4. Ignoruj jí a dostaneš jí.

5. Buď tak dobrý, ţe tě nemůţou ignorovat.

TRUTH

1. Tell me the truth.

2. Is there truth in advertising?

3. Who knows the truth?

4. Is he telling us the truth?

5. Find facts and you will find the truth.

PRAVDA

1. Řekni mi pravdu.

2. Existuje pravda v reklamě?

3. Kdo zná pravdu?

4. Říká nám pravdu? (teď)

5. Najdi fakta a najdeš pravdu.


21

STEP

1. How? Step by step.

2. Take two steps back.

3. We will do it in three steps.

4. You need to take a first step.

5. It was a very logical step.

KROK

1. Jak? Krok za krokem.

2. Vem (Udělej) dva kroky zpět.

3. Uděláme to ve třech krocích.

4. Potřebuješ vzít (udělat) první krok.

5. To byl velmi logický krok.

MAYBE

1. Yes. No. Maybe.

2. Maybe it‟s worse.

3. Maybe you should apologize.

4. When you are not sure, say “maybe”.

5. Maybe we will meet again.

MOŽNÁ

1. Ano. Ne. Moţná.

2. Moţná je to horší.

3. Moţná by ses měl omluvit.

4. Kdyţ si nejsi jistý, řekni “moţná”.

5. Moţná se potkáme znovu.


SAND

1. Sand is in desert or on the beach.

2. Dry sand in summer is hot.

3. Write a message in sand.

4. It‟s hard to walk in sand.

5. We played volleyball on sand.

PÍSEK 1. Písek je v poušti nebo na pláţi. 2. Suchý písek v létě je horký. 3. Napiš vzkaz v písku. 4. Je těţké procházet se v písku. 5. Hráli jsme volejbal na písku.

22

MEAL 1. I smell some meal. 2. Wait. I will finish the meal soon. 3. It was a delicious meal. 4. I am willing to test your meal. 5. My kids prefer Happy Meal.

JÍDLO (HOTOVÉ)

1. Cítím nějaké jídlo.

2. Počkej. Dokončím to jídlo brzy.

3. To bylo lahodné jídlo.

4. Jsem ochoten otestovat tvoje jídlo.

5. Moje děti preferují Happy Meal.


PREFER

1. I prefer hockey to football.

2. She prefers to live in village.

3. Do you prefer traveling by bus or car?

4. People prefer truth to lie.

5. Gentlemen prefer blondes.

PREFEROVAT, DÁVAT PŘEDNOST

1. Dávám přednost hokeji před fotbalem.

2. Ona preferuje ţít ve vesnici.

3. Preferuješ cestování busem nebo autem?

4. Lidé dávají přednost pravdě před lţí.

5. Páni mají radši blondýnky.

SOFTWARE 1. Company bought new software. 2. Software is a program in your pc. 3. Microsoft creates software. 4. Software costs a lot of money. 5. In computer is software and hardware.

SOFTWARE 1. Firma koupila nový software. 2. Software je program ve tvém počítači. 3. Microsoft vytváří software. 4. Software stojí hodně peněz. 5. V počítači je software a hardware.

23

INVOICE

1. We just received your invoice.

2. I prepared invoice for $300.

3. What should be on the invoice?

4. Accountant decided about the invoice.

5. You should pay your invoices on time.

FAKTURA

1. My jsme právě obdrţeli vaší fakturu.

2. Připravil jsem fakturu na 300 dolarů.

3. Co by mělo být na faktuře?

4. Účetní rozhodla o faktuře.

5. Měl bys platit tvé faktury na čas.

HATE

1. We will not hate you.

2. She hates cleaning the bathroom.

3. Hate is a strong negative emotion.

4. Dear school. I hate you.

5. Don‟t teach kids to hate.

NENÁVIDĚT, NENÁVIST

1. My tě nebudeme nenávidět.

2. Ona nenávidí uklízet koupelnu.

3. Nenávist je silná negativní emoce.

4. Drahá školo. Nenávidím tě.

5. Neuč děti nenávidět.

POWDER

1. Skiers love fresh snow powder.

2. Mix milk with cocoa powder.

3. In the meal is just a little chilli powder.

4. I drink green powder with water.

5. From stone can be powder.

PRÁŠEK, PRACH

1. Lyţaři milují čerstvý sněhový prach.

2. Namixuj mléko s kakaovým práškem.

3. V jídle je pouze trochu čili prášku.

4. Piji zelený prášek s vodou.

5. Z kamene můţe být prach.

24

NARROW

1. Old towns have narrow streets.

2. We slept on a narrow bed two years.

3. Some roads are wide, some narrow.

4. This door is narrow for our furniture.

5. The bridge is narrow. Be careful.

ÚZKÝ

1. Stará města mají úzké ulice.

2. Spali jsme na úzké posteli dva roky.

3. Nějaké silnice jsou široké, nějaké úzké.

4. Tyto dveře jsou úzké pro náš nábytek.

5. Ten most je úzký. Buď opatrný.

MAGAZINE

1. He read the magazine in the train.

2. His photograph was in local magazine.

3. She spent $15 on magazine.

4. He works as an editor in a magazine.

5. What is the price of this magazine?

ČASOPIS

1. On četl časopis ve vlaku.

2. Jeho fotografie byla v místním časopise.

3. Ona utratila 15 dolarů za časopis.

4. On pracuje jako editor v časopise.

5. Jaká je cena tohoto časopisu?

ORIGINAL

1. Original list was shorter.

2. Original thing is what existed first.

3. What was in his original collection?

4. The original price was very high.

5. Her style was very original.

PŮVODNÍ, ORIGINÁLNÍ

1. Původní seznam byl kratší.

2. Originální věc je, co existovalo prvně.

3. Co bylo v jeho původní sbírce?

4. Původní cena byla velmi vysoká.

5. Její styl byl velmi originální.

Toto je pouze náhled elektronické knihy. Zakoupení její plné

verze je možné v elektronickém obchodě společnosti eReading.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist