načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Anglicko-český stomatologický slovník - Josef Sedláček

Anglicko-český stomatologický slovník

Elektronická kniha: Anglicko-český stomatologický slovník
Autor: Josef Sedláček

Moderní publikace potřebná jak pro komunikaci mezi stomatologickým personálem a anglicky mluvícím nemocným, tak pro odbornou komunikaci v zahraničí a zejména pro překlady anglické ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2006
Počet stran: 204
Rozměr: 22 cm
Vydání: 1. vyd.
Skupina třídění: Stomatologie
Lingvistika. Jazyky
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2007
ISBN: 978-80-247-1273-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Moderní publikace potřebná jak pro komunikaci mezi stomatologickým personálem a anglicky mluvícím nemocným, tak pro odbornou komunikaci v zahraničí a zejména pro překlady anglické odborné literatury (metody, techniky, nástroje, materiály…). Na našem knižním trhu v současnosti zcela chybí. Kniha obsahuje na 4000 hesel a podhesel. ([4000 hesel])

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Josef Sedláček - další tituly autora:
 (e-book)
Česko-anglický stomatologický slovník Česko-anglický stomatologický slovník
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Ing. Josef Sedláček

ANGLICKO-ČESKÝ STOMATOLOGICKÝ SLOVNÍK

© Grada Publishing, a.s., 2007

Cover Photo © profimedia.cz, 2007

Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, Praha 7

jako svou 2742. publikaci

Odpovědný redaktor Mgr. Luděk Neužil

Sazba a zlom Václav Juda

Počet stran 208

1. vydání, Praha 2007

Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.

Husova ulice 1881, Havlíčkův Brod

Autor děkuje za průběžné připomínky MUDr. Erice Lenčové

a MUDr. Ivanu Dziedzicovi.

Názvy produktů, firem apod. použité v knize mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými

ochrannými známkami příslušných vlastníků, což není zvláštním způsobem vyznačeno.

Postupy a příklady v této knize, rovněž tak informace o lécích, jejich formách, dávkování a apli

kaci jsou sestaveny s nejlepším vědomím autora. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají

pro autora ani pro nakladatelství žádné právní důsledky.

Všechna práva vyhrazena. Tato kniha ani její část nesmějí být žádným způsobem reprodukovány,

ukládány či rozšiřovány bez písemného souhlasu nakladatelství.

ISBN 978-80-247-1273-4


5

Předmluva

Slovník byl sestaven na základě studia anglické literatury a citovaných slov

níků, které se v dřívější době objevily na našem knižním trhu a které se týkaly

alespoň zčásti zubního lékařství. Je určen zubním lékařům, zubním techni

kům a všem, kteří pracují v hospodářské nebo obchodní činnosti pro stomato

logický obor. Bude učební pomůckou studentům tohoto oboru a dále překla

datelům dentální anglické literatury.

Pro úsporu místa bylo provedeno hnízdování s použitím rovnítka (=), vlnovky

(~) a pomlčky (-).

Příklady:

1. pod hlavním heslem je bur

v hnízdovaném hesle je fissure = rovná se fissure bur

pokračuje další heslo long-shank = rovná se long-shank bur

2. pod hlavním heslem je burn

v hnízdovaném hesle ~er rovná se burner

pokračuje další heslo spirit = rovná se spirit burner

další heslo je forced-air = rovná se forced-air burner

další heslo je ~isher rovná se burnisher

následuje heslo straight = rovná se straight burnisher

následuje heslo egg-shaped = rovná se egg-shaped burnis

her

3. pod hlavním heslem je cone

v hnízdovaném hesle je ~-shaped rovná se cone-shaped

následuje heslo = bur rovná se cone-shaped bur

Ing. Josef Sedláček


6

Literatura 1. FDI Lexicon of english dental terms. 2

nd

ed., Optichrome LTD, Working,

Surrey GU 21 JL, 1985. 2. GRYCE, R., ŠVEJDA, J. Stručný anglicko-český stomatologický slov

ník. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 3. Stedman ́s Medical Dictionary. 26

th

ed., Williams and Wilkings.

4. SEDLÁČEK, J., BRÁZDA, O. Stomatologický anglicko-český slovník.

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 5. TOPILOVÁ, V. Anglicko-český a česko-anglický lékařský slovník.

Praha: Grada Publishing, 1999. 6. International Standards ISO 1942-5, Dental vocabulary. 7. KLEPÁČEK, J., MAZÁNEK, J. Klinická anatomie ve stomatologii.

Praha: Grada Publishing, 2001. Použité zkratky adj adjektivum amer. americký anat. anatomický arch. archaický fot. fotografický fyz. fyzikální histol. histologický chem. chemický med. medicínský mikrosk. mikroskopický ortodont. ortodontický pl. množné číslo prot. protetický rtg. rentgenový tech. technický 7A, a

abacterial bez bakterií

abality schopnost; chewing =

žvý kací schopnost

abarticulation dislokace kloubu

abate povolit, uklidnit, ustávat,

slábnout; ~ment zmírňování (bolesti), uklidnění, zmenšování

abduction odtažení, abdukce

aberrant odbočující, odchylný,

umís těný jinde

ablate odstranit excizí (amputací);

~io(n) odstranění, snesení

able schopný, vynikající

abluent čistící prostředek, smáčecí

prostředek

abnormal nepravidelný, nepřiro

zený

aboral ve směru od úst, vzdálený

od úst

abradant brusná látka

abrade abradovat, odírat, seškrá

bat, odřít, brousit

abrading abradující, odírající

abrasion obroušení, seškrábání,

abra ze; dentifrice = abraze zubní pastou nebo zubním práškem, denture = abraze zubní náhrady, gingival = otěr gingivy, occlusal = abraze kousacích ploch, optimum speed for = optimální rychlost pro broušení, tooth = abraze zubu, obroušení zubu, tooth brush = abraze zubů kartáčkem

abrasive brousek, brusivo, brusný

materiál, adj brusný, odírající,

abra zivní; = action odírání, obru

šování, = cleaning opísko vání,

= cloth brusné plátno, = disc

brusný kotouč, = efficiency

brusná účinnost, = emery-cloth

brusné smirkové plátno, = grain

brusné zrno, = hardness tvr

dost brusiva, mounted = brou

sek natmelený na stopku, = paper

brusný papír, = powder brusný

prášek, = resi stance odolnost

proti otěru, = tool brusný ná

stroj, = wear opotřebení otěrem,

= wheel brusný kotouč; ~ness

obrušovací schopnost

abscess absces, ohraničený hni

savý zánět; acute = prudký zá

nět, apical = absces na hrotu, vá

ček, granulom, blind = opou

zdřený absces, caseous = absces

se sýrovitým obsahem, chronic =

vleklý hnisavý zánět, cold = stu

dený absces, constitutional =

absces související s celkovou cho

robou, dento alveolar = absces

dentálního původu zachvacující

alve orální kost, diffuse = absces

s infiltrací hnisu do okolí, dry =

absces absorbující se bez odve

dení hnisu, fistulous = absces

s píštělí, gas = absces s plynnými

produkty, = has burst absces se

provalil, = of the cheek tvá

abacterial abscess


8řový absces, = of the pulp hnisavý zánět zubní dřeně, oral soft tissue = absces měkkých tkání dutiny ústní, ossifluent = kostní absces, parodontal = parodontální absces, periapical = apikální absces, perimaxillary = kolemčelistní zánět, root = hnisavý zánět kořenové části dřeně, secondary = metastatický hnisavý zánět, septal = absces nosní přepážky, stitch = absces v místě sešití, subcutaneous = podkožní absces, submucous = pod - slizniční absces, subperio steal = nahromadění hnisu pod okosticí, tongue = absces jazyka

absence nepřítomnost, nedosta

tek; congenital = of teeth vrozená bezzubost, anodoncie

absorb absorbovat, nasáknout, po

hlcovat, vstřebávat; ~able resorbovatelný, vstřebatelný; ~ability vstřebatelnost; ~ate pohlcená látka; ~ent absorpční činidlo, absorbens, vstřebávající, pohlcující; ~er absorpční zařízení, absorpční činidlo, tlumič

absorption nasáknutí, pohlco

vání, vstře bávání; cutaneous = absorpce kůží

abstraction oddělení, odnětí, od

stranění

abutment pilíř, nástavec, sekun

dární díl implantátu; auxiliare =

pomocný pilíř, bridge = zub pro

kotvení můstku, intermediate =

vmezeřený pilíř, isolated = osa

mocený pilíř, primary = pilíř první

třídy, = tooth pilířový zub

abutting dosedající, dotýkající se,

přiléhající; = joint tupý svar, spoj

acanthosis zhrubnutí pokožky; =

nigri cans, adult tmavé zhrub

nutí pokožky v dospělosti, zesílení

pokožky

acceleration zrychlení; = of grow -

th zrychlení růstu

accelerator urychlovač; harde

ning = urychlovač tvrdnutí

access přístup, vchod; difficult =

nesnadný přístup, = of air přístup

vzduchu, = of disease záchvat

bolesti, to lay open the = uvol

nit přístup, zpřístupnit; ~ories

příslušenství, výstroj; casting

= příslušenství k licí technice; pří

slušenství, výstroj; ~ory vedlejší,

postranní, průvodní, přídatný; =

product vedlejší výrobek, po

mocný výrobek, standard = pře

depsané příslušenství

accident úraz, nehoda; ~al úra

zový; = finding vedlejší nález

accomodation přizpůsobení, umí

stění

accomplish dokázat, dosáhnout,

provést

accretion nános, srůst zubů, při

růstání, přídatné zuby; = black

absence accretion


9pigment zčernání zubů, ztmavění zubů, dental plaque = vytvoření zubního povlaku; ~s narůstání zubního kamene, depozita zubního kamene

accumulate nahromadit se, naku

pit se

accuracy přesnost; = of fit of the

denture přesnost nasazení náhrady

accurate přesný

acellular bezbuněčný

ache bolest, bolet; dul = trvalá

bolest, tupá bolest, severe = prudká bolest, ostrá bolest; ~ilia chybění jednoho nebo obou rtů

aching bolestivý

achondroplasia porucha růstu

kostí z chrupavky

acid kyselina, adj kyselý; acetic

= kyselina octová, alginic = kyselina algová, amino = aminokyselina, ascorbic = kyselina askorbová, boric = kyselina boritá, carbolic = kyselina karbolová, carbonic = kyselina uhličitá, citric = kyselina citronová, fatty = kyselina mastná, folic = kyselina listová, food = kyselina obsažená v jídle, formic = kyselina mravenčí, fumic = kyselina dýmavá, hydrochloric = kyselina chlorovodíková, hydrofluoric = kyselina fluorovodíková, inorganic = kyselina anorganická,

lactic = kyselina mléčná, ma

lic = kyselina jablečná, muria

tic = kyselina solná, nitric = ky

selina dusičná, nitromuriatic

= směs kyseliny dusičné a solné,

oleic = kyselina olejová, ortho

phosphoric = kyselina orto

fosforečná, peracetic = kyse

lina per octová, pyruvic = kyse

lina pyro hroznová, silicic = ky

selina křemičitá, suc cinic =

kyselina jantarová, sulphuric =

kyselina sírová, tannic = kyse

lina tříslová, tartaric = kyselina

vinná; ~-proof odolný vůči kyse

linám; ~ify okyselit; ~imetry

určení množství kyseliny; ~ity

kyselost; degree of = stupeň ky

selosti; ~ogenic kyselinotvorný

acicular jehlovitý, jehlový

acquire získat, osvojit si, nabýt;

~d získaný, nabytý

acrid ostrý, dráždivý, štiplavý

acrylate akrylan, akrylát

acrylic akrylátová plastická hmota,

adj akrylový, akrylátový; = ce

ment akrylátový cement, = die

material akrylátová hmota pro

modely pahýlů

act skutek, čin, jednání, úkon, půso

bit, postupovat; block = vykrytí

podsekřivých míst, = stiftly rychle

účinkovat

actino-therapy ozáření, aktinote

rapie

accumulate actino-therapy


10action účinek, zásah, účinnost,

chod (přístroje), běh; bracing = bránění protéze v pohybu, curative = léčivý účinek, irritating = dráždivý účinek, dráždivé půso bení, physiologic = fyziologický děj, prolonged = prodloužený účinek, reciprocial = vzájemný, střídavý účinek, reflex = nervový reflex

activator účinná látka, aktivátor;

mono blok, bimaxilární aparát

active činný, aktivní

activity činnost, působnost, živost,

čilost, aktivita; antimicrobial = účinnost proti mikroorganismům, enzymatic = enzymatická aktivita

actual skutečný, účinný, efektivní;

= cauter žhavý kauter

acupuncture léčebné vpichování

jehel, akupunktura

acuity pronikavost, ostrost; visual

= zraková ostrost

acute ostrý, prudký, akutní

adamantine týkající se skloviny,

diamantový, neohebný, tvrdý

adamantinoma epiteliální nádor,

adamantinom

adapt přizpůsobit, upravit; ~ation

úprava, přizpůsobení, přepracování; peripheral = of denture úprava okrajů protézy; ~er nástavec, nástroj na tvarování, zavádění; band = svorka, kleště na přidržení matrice, napínač matric

addict navyknout, přisoudit; ~ion

návyk

addition přísada, přídavek, při

dání, sčítání; ~al dodatečný, na

víc; test = dodatečná zkouška

additive přísada, přídavek

adenitis zánět žlázy

adenoids adenoidní vegetace nosní,

hlta nová

adequate přiměřený, vhodný, od

povídající

adhere držet, lnout, lepit se na, lpět,

přidržovat se; ~nce přilnavost,

ulpívání, adheze; ~nd materiál,

kterého se drží adhezivum

adhesion přilnavost, adheze, srůst;

denture = lepivost, přilnavost ná

hrady, capillary = kapilární při

lnavost

adhesive přilnavý, ulpívající, při

rostlý, lepkavý, adhezivní ma

teriál; = bond adhezivní vazba,

adhe zivní spojení, = = enamel

coating povlak ulpívající na sklo

vině, orthodontic bracket =

materiál pro upevnění ortodontic

kých zámků, tissue =s tkáňová

adheziva, lepidla; ~ness přilna

vost, adheze

adipose tukový

adjacent sousední, přilehlý, ved

lejší

adjoining vedlejší

adjust upravit, uspořádat, nařídit;

= an apparatus seřídit, namon

action adjust


11tovat přístroj, = a microscopy nastavit mikroskop; ~ing seřízení, nastavení, úprava; occlusion = úprava skusu, = screw stavěcí šroubek; ~ment uspořádání, seřízení, upravení, nastavení, kalibrace, regulace; coarse = hrubé nastavení (mikroskopu), occlusal = úprava okluze

adjuvant vedlejší součást léku

nebo přípravku, adj pomocný, prospěšný, užitečný

administer podat lék; = an an a es

thetic agent podat aneste tikum

administration aplikace, podá

vání léků, vedení praxe; = by injection injekční aplikace, = by mouth podávání léků ústy, = oral per orální podávání léku, sublingual = podjazyková aplikace

admit přijmout pacienta

admix přimísit; ~ture příměs, pří

sada, přimíšenina

adolescence dospívání

adolescent dospívající, mladistvý

adoral blízký ústům, ve směru

k ústům

adsorption povrchové pohlcování,

zadržování, adsorpce

adstringent stahující, svíravý, ad

stringentní

adult dospělý

adventitious náhodný, nahodilý,

cizí, náhodně získaný (nikoli vrozený)

adverse nepříznivý, protikladný,

protistojící, opačný

aerobe aerobní mikrob, faculta

tive = aerob žijící rovněž bez pří

stupu kyslíku, obligate = mik

rob potřebující nutně kyslík

aerobic aerobní, žijící za přístupu

kyslíku

aerodontalgia bolest zubů při ná

hlém poklesu tlaku vzduchu

aestetic(al) krásný, estetický

afebrile bez horečky

affect postihnout, působit (nač),

přepadnout, sklíčit, ovlivnit; ~ed

postižený; ~ion onemocnění, lo

calized = ohraničená afekce, lo

kalizovaný proces

after-match následky

after-treatment následná úprava

po léčbě

after-efect pozdní účinek

agar-agar agar; blood = krevní

agar, = gel agarový gel, = hydro

colloid agarová hydrokoloidní

hmota, = impression mate

rial agarová otiskovací hmota, =

plate agarová plotna

agate achát

age věk, stáří, stárnout, zestárnout;

advanced = pokročilý věk, har

dening = doba tvrdnutí, doba tuh

nutí, vytvrzování (u kovů); ~ing

(aging) stárnutí (materiálu, léku);

accelerated = urychlení stárnutí,

shelf = stárnutí při skladování

adjuvant age


12agent činidlo, činitel, prostředek,

agens; anaesthetic = an e stetikum, bonding = spojovací materiál, připojovací materiál, pojivo, tmel, bording (orto) = nasazení kroužků a zámků fixního ortodontického aparátu, coupling spojovací prostředek, disinfecting = dezinfekční látka, drying = vysoušedlo, vysušující prostředek, enamel bond = látka zvyšující adhezi vůči sklovině, etching = leptadlo, leptací prostředek, flux ing = tavivo, luting = tmel, narcotic = narkotikum, anestetikum, parting = izolační materiál, polishing = leštící materiál, reduc ing = redukční činidlo, separat ing = izolační prostředek, surface tension-reducing = látka snižující povrchové napětí, vasodi latator = látka rozšiřující cévy, vulcanizing = vulkanizační činidlo, wax separating = prostředek pro odstranění vosku

agglomerate shluk, spékat (se),

hromadit, shlukovat (se)

aglossia vrozené chybění ja -

zyka

aggravate zhoršit (se), přitížit se

aggregation seskupení, shluknutí,

agre gace

agglutination spojení povrchovou

adhezí, slepení, srůst, srůst okrajů rány

aglutition obtíž při polykání, ne

schopnost polykat

agnathia chybění čelisti

aid pomůcka, pomáhat, pomoc;

first = první pomoc, = in medi

cinal periodontal therapy pří

pravek pro léčení parodontitidy,

= in physiotherapy fyziotera

peutická pomůcka, prosthetic

speech = obturátor, pomůcka

pro zlepšení řeči (při rozštěpu),

speech = foniatrická pomůcka,

three dimensional visual =

trojrozměrné zobrazení (CT),

názorný model pro demonstraci

a instruktáž; ~e pomocná síla

to aim at být zaměřen na

air vzduch, adj vzduchový, pneu

matický; = blast proud vzduchu,

= blast burner hořák na stlačený

vzduch, plynová pistole, = blower

vzduchové dmychadlo, = bub

ble vzduchová bublina, = cham

ber vzduchová komora, = clea

ner vzduchový filtr, compres

sed = stlačený vzduch, = cooled

vzduchem chlazený, = cushion

vzduchový polštář, = escape

cock odvzdušňovací ventil, expi

red = vydechnutý vzduch, = free

zbavený vzduchu, bez vzduchu, =

gas torch plynový hořák, tavicí

pistole, = gauge tlakoměr, ma

nometr, = hole vzduchová bub

lina, = inlet vzduchová tryska, pří

agent air


13vod vzduchu, inspired = vdechnutý vzduch, = mark povrchová vada způsobená vzduchovou bublinou, = pocket vzduchová bublina (na rozhraní otisku a sádry), = pressure tlak vzduchu, = proof vzduchotěsný, neprodyšný, = tight vzduchotěsný, trapped = ulpělý vzduch, = turbine unit souprava se vzduchovou turbinou, = turbine vzduchová turbinka, warm = teplý vzduch; ~less vzduchoprázdný; ~rotor vzduchový rotační nástroj, rotor; ~ways dýchací cesty

albumin bílkovina

alcoholize nasytit alkoholem, pře

vést do alkoholové řady

alga řasa

algesia vnímání bolesti, cit pro

bolest

algesic bolestivý

alginate alginát; = impression

material alginátová otiskovací hmota, = mould lining alginátová izolace formy

align vyrovnat, seřídit; ~ment

uspořá dání, seřazení; teeth = uspořádání zubů

alimentation výživa

alkali alkálie, zásada; = free bez

alkálií, nealkalický, = resisting odolný vůči alkáliím; ~ne zásaditý, bazický, alkalický; = earth žíravá zemina

allay zmírnit, utišit, utlumit

allergy to acrylic resin alergie

na akrylovou pryskyřici

alleviate ulehčit, zmírnit, uklidnit,

zmenšit; = pain zmírnit bolest

alleviation zmírnění, úleva, uleh

čení

alleviative ulehčující, zmírňující,

uklidňující

allografts štěpy z lidských kostí

alloy slitina, slévat (kovy), legovat;

amalgam = amalgámová slitina,

base metal = slitina obecných

kovů, binary = podvojná slitina,

casting = litina, cobalt-chrom

= chromkobaltová slitina, gold =

zlatá slitina, gold-copper = sli

tina zlata a mědi, high copper

amalgam = slitina pro amalgám

s vysokým obsahem mědi, low

-fusing = nízkotající slitina, low

noble metal contens = slitina

s nízkým obsahem ušlechtilých

kovů, non gamma 2 extra high

copper = slitina bez gamma 2

fáze s vysokým obsahem mědi,

noble = ušlechtilá slitina, palla

dium-silver = slitina stříbropala

diová, silver-tin = slitina stříbra

a cínu, spherical amalgame =

slitina pro sférický amalgám, ter

nary = ternární slitina, wrought

= tvářecí slitina, kujná slitina

alter měnit; ~ation změna, úprava;

~nation změna, střídající se, stří

davý

albumin alter


14alum kamenec

alumina oxid hlinitý, extra levi

gated = extra jemný oxid hlinitý

aluminium hliník; = shell hliní

ková dutinka

alveolalgie bolest alveolu po ex

trakci, suché lůžko

alveolar dásňový, alveolární, lůž

kový, sklípkový

alveolectomy excize alveolárního

výběžku čelisti, alveolektomie

alveolitis zánět zubního lůžka

alveoloclasia zborcení alveolu po

ztrátě zubu

alveolodental příslušející k alve

olu a k zubu

alveoplasty plastika alveolárního

výběžku čelisti

alveolus zubní lůžko, alveol, sklí

pek

amalgam amalgám; = alloy sli

tina pro amalgám, amalgámová slitina, = annealing tepelné ošetření amalgámové slitiny, burnishing of = uhlazení amalgámu, = carrier nosič amalgámu, carving of = plastická úprava povrchu amalgámu, modelace amalgámu, = condensation kondenzace amalgámu, copper-rich = amalgám s vysokým obsahem mědi, = corrosion koroze amalgámu, dental = zubní amalgám, = die amalgámový model pahýlu, = filling amalgámová vý

plň, = fillings amalgámové pi

liny, finishing of = konečná

úprava amalgámové výplně, flow

of = tok amalgámu, gold = zlatý

amalgám, = gun pistole na amal

gám, = in chips amalgámové

piliny, leakage of = okrajová

spára (u amalgámové výplně), =

manipulator hladítko na amal

gám, mercury content of = ob

sah rtuti v amalgámu, nonzinc

= amalgám bez zinku, = plug

ger cpátko na amalgám, polish

ing of = leštění amalgámu, =

powder práškový amalgám,

= restoration amalgámová vý

plň, = scrab amalgámový odpad,

= separator odlučovač amal

gámu, silver = stříbrný amal

gám, spherical (spheroiding)

= sférický amalgám, perlový

amalgám; ~able schopný amal

gamace, amalgamovatelný; ~ate

amalgamovat; ~ation amalga

mace, amalgamování; ~ator mí

sič amalgámu (slitiny se rtutí),

amalgamátor

ambulance sanitní auto, ošetřovna

amelioration zlepšení

ameloblast ameloblast; ~ic sklovi

notvorný, tvořící sklovinu; ~oma

adamentinom, ektodermální epite

liální nádor

amelodentinal dentinosklovinný

amelogenesis vznik skloviny,

alum amelogenesis


15původ skloviny; = imperfecta neúplná tvorba skloviny

ammonia čpavek, amoniak

amorphus (-ous) beztvarý, amor

fní; = solid beztvará pevná látka, = state beztvarý stav

amount množství, částka, rozsah;

double = dvojitá dávka, dvojnásobná dávka, = of undercut hodnota podsekřivosti

ampoule ampule, ampulka

amputate odstranit (chirurg.), am

putovat

amputation odstranění, amputace;

pulp = amputace dřeně

amylase amyláza, enzym štěpící

škrob

anaerobic žijící bez přístupu vzdu

chu, anaerobní

anaesthesia znecitlivění, umrt

vení, anestezie, narkóza; basal = svodná, okrsková anestezie, block = kmenová anestezie, conduction = svodná anestezie, duration of = trvání znecitlivění, endo tracheal = celková anestezie s tracheální intubací, freezing = znecitlivění zmrazením, general = celková anestezie, narkóza, induced = anestezie vyvolaná nějakým agens, infiltration = infiltrační anestezie, insufflation = inhalační anestezie, local = místní znecitlivění, nitrous oxide = anestezie rajským plynem, periphe

ral = ztráta citlivosti způsobená

změnami v periferním nervovém

zakončení, pressure = tlaková

anestezie, protracted = prodlou

žené znecitlivění, pulp = anestezie

dřeně, regional = místní znecit

livění, okrsková anestezie, slight

= mírné znecitlivění, spraying =

znecitlivění způsobené postřikem,

submucous = anestezie apliko

vaná pod sliznici, superficial =

povrchové znecitlivění, surface

= povrchové znecitlivění, topical

= místní znecitlivění

anaesthesiology nauka o nar

kóze, anesteziologie

anaesthesiologist anesteziolog

anaesthetic anestetikum, znecit

livující, umrtvující, narkotický;

general = celkové anestetikum,

local = místní anestetikum, to

pical = povrchové anestetikum

anaesthetist anesteziolog, nar

kotizér

anaesthetisation znecitlivění

anaesthetize anestezovat, narko

tizovat

analgesia snížená vnímavost pro

bolest, analgezie

analgesic analgetikum, adj analge

tický

analgetic analgetický

analyze stanovit, rozložit

analysis rozbor, analýza; bite =

studie vztahů kousacích ploch

ammonia analysis

+


16antagonistů, occlusal = rozbor skusu, = of the study model analýza studijního modelu, orthodontic = orto don tický rozbor, spectral = spektroskopická analýza, volumetric = odměrná analýza

anamnesis anamnéza

anastomosis napojení, spojení,

spojka

anatomical (atomic) anatomický

anatomy anatomie; dental = zubní

anatomie, oral = anatomie dutiny ústní

anchor kotva, kotvící čep, zakot

vit; molecular = to dentine molekulární připojení k dentinu, posterior = zakotvení na zadních zubech, stationary = pevné zakotvení; ~ing kotvení, zakotvení

anchorage kotvení (např. orto

dontického aparátu)

angle úhel, roh; acute = ostrý úhel,

at right = to kolmo k, v pravém úhlu k, bevel = kosý úhel, cavity line = úhel, který svírají stěny kavity, cavo-surface = úhel stěny kavity s povrchem zubu, contact = úhel dotyku, contra = lomený, kolénkový násadec, cusp = sklon hrbolků, gauge = úhlo vá měrka, incisal guide = sklon řezákového vedení, insertion = úhel nasazení, jaw = čelistní úhel, line = úhel mezi stěnami kavity,

obtuse = tupý úhel, = of blade

úhel břitu, úhel čepele, = of the

dip úhel sklonu kolínka, = of inci

dence úhel dopadu, = of man

dible úhel mandibulární, = of re

flection úhel odrazu, point =

úhel tvořený spojením tří stěn ka

vity, right = pravý úhel, right-=

kolénkový násadec, slot = úhel

drážky, visual = zorný úhel

Angle ́s classification Angleova

orto dontická klasifikace posta

vení zubních oblouků podle prv

ních stálých molárů (klíč oklu -

ze)

angular cheilitis bolavé ústní

koutky

angulation směr rtg. paprsků vůči

objektu a filmu; horizontal =

směr centrálního svazku rtg. pa

prsků paralelně se žvýkací rovi

nou, vertical = směr centrálního

svazku rtg. paprsků kolmo k sagi

tální rovině

anhydrous bezvodý

animal zvíře, živočich; experi

mental = pokusné zvíře

ankyloglossia přirostlý jazyk,

velmi krátká jazyková uzdička

ankylosed tooth ankylotický zub,

zub, jehož kořen je pevně spojen

s kostí lůžka (bez periodoncia)

ankylosis ztuhlost kloubu, anky

lóza, znehybnění kloubu

anneal žíhat, vyžíhat, vypálit, po

anamnesis anneal


17pouštět, změkčit; ~ing žíhaný, žíhání; = furnace žíhací pec

anodontia neúplný počet zubů,

vrozené nevyvinutí zubů, bezzubost; congenital = vrozená bezzubost, = spuria nepravá, falešná anodoncie

anodyne lék zmírňující bolest

anomaly výjimečnost, neobvyklost,

úchylka, anomálie; dental = anomálie zubů, dental = in shape and size anomálie tvaru a velikosti zubů, = of articulation porucha artikulace, = of eruption anomálie prořezávání, = of jaw čelistní anomálie, = of structure anomálie ve skladbě, = in the number anomálie v počtu

anoxemia nedostatek kyslíku v krvi

anoxia nedostatek kyslíku v tkáních

annular kruhovitý, prstencový

antagonism protilehlost, antago

nismus

antagonist protilehlý zub téhož kva

drantu druhé čelisti, antagonista; loss of = ztráta protilehlého zubu

antagonize působit proti, být v pro

ti lehlém postavení

antalgic zmírňující bolest

anteflection nadměrné sklonění

dopředu

antenatal před narozením

anterior přední, frontální; = occlu

sion vztah frontálních úseků chru - pu; ~s přední zuby

anterodorsal předozadní

anteroposterior předozadní

anteversion vyklonění dopředu,

ante verze

antibacterial antibakteriální, ni

čící ba kte rie

antibody protilátka

anticariogenic antikariézní, za

mezující vzniku zubního kazu

anticoagulant látka zabraňující

srážení krve

antiflux látka omezující roztékání

pájky

antiinflammatory protizánětlivý

antipyretic protihorečnatý, lék sni

žující horečku

antiseptics antiseptika

antisialogogue látka potlačující

tvorbu slin

antitoxin protijed

antral týkající se čelistní dutiny

antrum dutina, předsíň; = maxil

lary čelistní dutina

anvil kovadlinka

anxiety starost, lhostejnost

apatite apatit

apathic netečný, lhostejný

apathy netečnost, lhostejnost

apectomy resekce kořenového

hrotu

apertognathia otevřený skus

aperture otvor, velikost otvoru, otví

rání, ústí

apex vrchol, hrot; = lingual špička

jazyka, root = hrot kořene

anodontia apex


18aphagia nemožnost polykání, ne

průchodnost jícnu

aphthae afty; oral = ústní afty,

recurrent = recidivující afty, cicatrizing = afty hojící se jizvou

apical hrotový, týkající se hrotu,

apikální

apicectomy resekce kořenového

hrotu

apicoectomy resekce kořenového

hrotu

apicoposterior ležící hrotem do

zadu

apexlocator přístroj k určení ko

řenového hrotu

aplasia chybění orgánu, cemen

tum = vrozené nevyvinutí cementu

apostema absces, výměšek

apparatus ústrojí, přístroj, zaří

zení, aparát; air turbine = vzduchová turbina, anaesthetic = narkotizační přístroj, attachment = závěsný aparát, centrifugal casting = odstředivý licí aparát, electrolytic polishing = elektrolytická leštička, fixation = dlaha, masticating (masticatory) = žvýkací ústrojí, motor driven = elektrická vrtačka, sand blasting = pískovací aparát, soldering = spájecí přístroj, suction = odsavač, savka, ultrasonic = ultra zvukový přístroj, welding = svařovací aparát

appearence vzhled, vzezření,

vnějšek, objevení se; life-like =

živý vzhled, nature = přirozený

vzhled, = of the face vzhled

obličeje, soft = měkký výraz,

tooth-like = vzhledově podobný

zubu

append přivěsit, připojit; ~age

přídatná část; ~ant připojený,

přivislý

appliance zařízení, přístroj, nástroj,

upotřebení, pomůcka, lék, ná

hrada, ortodontický aparát; edge

wise = fixní aparát s obloukem

čtyřhranného průřezu, fixed =

fixní ortodontický aparát, functio

nal = funkční ortodontický apa

rát, pin and tube = fixní aparát

s trny a kanylami (historický apa

rát Angleův), removable = sní

mací aparát, retentive = retenční

aparát, ribbon arch = fixní orto

dontický aparát s obloukem obdél

níkového průřezu (histor.), tem

porary = dočasné zařízení, twin

arch = fixní ortodontický aparát

se dvěma intraorálními oblouky

application použití, nasazení, apli

kace; = of a bandage přiložení

obvazu, topical = místní užití

applicator pomůcka k aplikaci;

root canal = nástroj pro ošetření

kořenového kanálku zubu

apply použít, užít, využít, přilo

žit, upotřebit, aplikovat; = first

aphagia apply
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist