načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Anglicko-český/ česko-anglický lékařský slovník - kolektiv autorů TZ-one

Anglicko-český/ česko-anglický lékařský slovník

Elektronická kniha: Anglicko-český/ česko-anglický lékařský slovník
Autor:

Nový, původní ANGLICKO-ČESKÝ/ ČESKO ANGLICKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK pro studium a praxi přináší aktuální lékařské termíny a slovní spojení.  Heslář zahrnuje v obou ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Jazyk: cs,en
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  290
+
-
9,7
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 824
Jazyk: cs,en
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-878-7309-0
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Nový, původní ANGLICKO-ČESKÝ/ ČESKO ANGLICKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK pro studium a praxi přináší aktuální lékařské termíny a slovní spojení.  Heslář zahrnuje v obou částech více než 53.000 termínů. Nepostradatelný pro každého, kdo chce překládat odborné texty z/do angličtiny.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK

více než 53 000 hesel

dělení anglických hesel

aktuální lékařské termíny § § §

vydání v elektronické podobě


ANGLICKO-ČESKÝ

ČESKO-ANGLICKÝ

LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK

TZ-

2013ANGLICKO-ČESKÝ

ČESKO-ANGLICKÝ

LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy nesmí být reprodukována

a šířena v žádné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné

užití této knihy bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji legálně nabyla, a to vroz

sahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy, konverze do jiných formátů,

prodej, pronájem, půjčování, darování, umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one

ISBN 978-80-87873-09-0 (PDF verze)


5

PŘEDMLUVA

Nový, původní lékařský překladový slovník pro studium a praxi přináší aktuální lékařské

termíny a slovní spojení. Heslář zahrnuje v obou částech více než 53.000 termínů.

Nepostradatelný pro každého, kdo chce překládat odborné texty z/do angličtiny.

Z úsporných důvodů využívá slovník hnízdování hesel, která jsou uspořádána alfabeticky.

Struktura členění slovníku nabízí přehlednou orientaci při vyhledávání hlavních

i odvozených hesel s využitím různé tučnosti a řezů písma. Členění textu vychází

z principu srozumitelnosti, stručnosti a přehlednosti. V anglicko-české části je naznačeno

dělení slov a gramatické informace k heslu.

Pro snazší vyhledávání a rychlou orientaci v hesláři je hlavní heslo vysázeno tučně

a odlišným typem písma, překlad obyčejným řezem písma. Gramatické jevy, zkratky

a doplňující informativní text je uváděný menším typem písma. V některých případech je

význam překladu blíže upřesněn v kulatých závorkách.

Rádi přivítáme vaše připomínky, které by mohly další upravené vydání zkvalitnit.

Redakce


6

ROZLIŠOVACÍ ZNAKY

Hesla

Hlavním rozlišovacím znakem je tučnost písma. Základní heslo včetně synonym je vysazeno

tučným stojatým písmem. Příslušný ekvivalent v obyčejném menším řezu písma.

Zkratky slovních druhů jsou vyznačeny obyčejnou kurzívou.

adj příslovce

noun podstatné jméno

plural množné číslo

TYPY HESEL

Jednoslovná hesla

Terminologická slovní spojení jsou řazena podle řídícího podstatného jména v 1. pádě.

Inverzi slovního pořádku proti přirozenému naznačuje čárka (,). Výjimku tvoří vlastní

jména, která jsou uváděna v přirozeném slovosledu. Rovněž překlady hesel jsou psány

vždy v přirozeném slovosledu.

HESLOVÉ ODSTAVCE

Vztahuje-li se ke klíčovému slovu více termínů, je využit tzv. heslový odstavec. Čtvereček

() je v heslovém odstavci uveden pro přehlednost a rychlejší vyhledávání. Slovní spojení

vztahující se ke klíčovému heslu (ať v přirozeném nebo převráceném slovosledu) jsou

řazena abecedně.

Tilda (~) nahrazuje jednoslovné nebo víceslovné heslo, popř. část slova, opakující se

v dalších slovních spojení.

Svislice (|) za hlavním heslem nebo hranatou závorkou [...]| odděluje klíčové slovo,

které je dále nahrazeno tildou (~). Závorky ( ) obsahují všechny doplňující informace k heslu. STRUKTURA HESLOVÉHO ODSTAVCE 1. klíčové heslo 2. slovní spojení v převráceném slovosledu

 ~, ... (čárka naznačuje inverzi slovního pořádku proti přirozenému)

3. slovní spojení v přirozeném slovosledu

 ~ ...


ANGLICKO-ČESKÁ ČÁST9

A

abnormal

A

albacltelrilal adj abakteriální,nebakteri

ální, bezbakteriální, aseptický, sterilní

ablarlticlullar adj extraartikulární,mi

mokloubní, netýkající se kloubu

albalsia noun abázie, poruchakoordina

ce při chůzi, neschopnost chůze

albalsic adj abazický, projevujícípo

ruchu chůze

albatlic adj abazický, projevujícíporu

chu chůze

abldolmen noun abdomen, břicho 

acute ~ akutní břicho, náhlá příhoda

břišní lower ~ podbřišek surgical

~ akutní břicho, náhlá příhoda břišní

abldomlilnal adj abdominální; břišní

abldomlilnallgia noun abdominalgie,

týkající se břicha a řitě

abldomlilnolcenltelsis nounabdomi

nocentéza, břišní punkce za účelem

vysátí tekutin

abldomlilnolcysltic adjabdominocys

tický, týkající se břicha a močového

měchýře

abldomlilnolgenliltal adjabdominogeni

tální, týkající se břicha a pohlavních

orgánů

abldomlilnolhyslterlecltolmy nounab

dominohysterektomie, odnětí dělohy

provedené břišní cestou

abldomlilnolperlilnelal adjabdomino

perineální, týkající se břicha a hráze

abldomlilnoslcolpy nounabdominosko

pie, vyšetření dutiny břišníendo

skopem

abldomlilnolscroltal adjabdominoskro

tální, týkající se břicha a šourku

abldomlilnoltholraclic adjabdominoto

rakální, týkající se břicha a hrudníku

abldomlilnolvaglilnal adjabdominovagi

nální, týkající se břicha a pochvy

abldomlilnolveslilcal adjabdominovezi

kální, týkající se břicha a močového

měchýře

abldulcens noun abducens, nervusab

ducens, nerv odtahující

abldulcent adj abdukční, odtahující

ablduct v odtahovat, upažit

ablducltion noun abdukce, odtažení,

upažení

ablducltor noun abduktor, odtahovač

(sval)

ablerlrant adj aberující, odchylný,vy

skytující se jinde, deviantní, vyšinutý,

nenormální

ablerlraltion noun aberace, odchylka,

úchylka, odklon chromosome ~

chromozomální odchylka

albillilty noun, plural WLHVschopnost,mož

nost, způsobilost, dovednost

albilolgenlelsis noun abiogeneze

albiloglelnous adj vztahující se kabio

genezi

abilonlerlgy noun abiotrofi e

albilolsis noun abióza

albilotlic adj neživotný, neživý

albiloltrolphia noun abiotrofi e

albilotlrolphy noun abiotrofi e

ablirlriltant uklidňující prostředek;

uklidňující

ablirlriltaltion noun atonie; ochablost

abllacltaltion noun odstavení kojence

abllate v provést ablaci (tkáně) ,ode

jmout, odříznout, odstranit, snést

abllaltion noun ablace, odnímání,od

chlípení

abllaltive adj ablační

alblephlalria noun ablefarie, chybění

očního víčka

alblephlalry noun ablefarie, chybění

očního víčka

albleplsia noun ablepsie, slepota

albleplsy noun amauróza, slepota,ty

fl óza

ablnorlmal adj abnormální


10

A

abnormalcy

ablnorlmallcy noun, plural FLHVúchylka

ablnorlmallilty noun, pluralWLHVabnormalita, odchýlení od normy chromosome ~ chromozomová aberace,

chromozomální anomálie

ablnorlmilty noun, plural WLHVabnormita,

odchylka od normálu

albort potratit, zmetat; selhat (orgán) ,

zakrnět; přerušit

albortled adj nevyvinutý, potracený

alborltilcide noun aborticid, látkazpůsobující potrat

alborltilfalcient prostředek na vyhnání

plodu

alborltion noun abort, zmetání artifi cial ~ umělý potrat complete ~

úplný potrat celého plodu criminal

~ trestný potrat early ~ časný potrat

 habitual ~ habituální potrat,opakující se samovolný potrat imminent

~ hrozící potrat incipient ~ potrat

počínající incomplete ~ abortus

incompletus, neúplný potrat, neúplný

potrat bez odchodu placenty amembrán induced ~ umělý potrat late

~ potrat po utvoření placenty a před

28. týdnem těhotenství recurrent

~ habitual abortion spontaneous

~ spontánní potrat tubal ~ tubární

potrat voluntary ~ potrat, interupce,

přerušení těhotenství, náhlé ukončení

těhotenství

alborltive adj abortivní, vyvolávající

potrat; nezralý

alborltus noun abort, potrat

alboullia noun abulia

albralchia noun abrachie, vrozenénevyvinutí paží

albralchilaltism noun bezpažnost

albralchilolcelphallia nounabrachiocefalie, vrozené nevyvinutí paží a hlavy

albralchilolcephlallus nounabrachiocefalus, jedinec bez vyvinuté hlavy

a paží

albralchilus noun abrachius, člověk,

kterému chybí horní končetina

albralsion noun abraze, otěr, oděrka,

opotřebení oděrem, oškrabávání

ablscess noun absces; hlíza acute ~

akutní absces appendiceal ~nahromadění hnisu ve slepém střevě,

tyfl oempyém appendicular ~ hlíza

kolem červovitého přívěsku biliary

~ žlučový absces postihující zejména

žlučník bone ~ kostní absces 

brain ~ mozkový absces cerebral

~ cerebrální absces, mozkový absces

 chronic ~ studený absces circumtonsillar ~ paratonzilární absces

 cold ~ studený absces diffuse ~

fl egmóna Douglas’ ~ abscesDouglasova prostoru gingival ~ parulis,

slizniční absces v dásni hepatic

~ hepatický absces, jaterní absces

 intrarenal ~ ledvinový absces 

kidney ~ ledvinový absces liver ~

abscessus hepatis; jaterní absces 

mebic ~ absces způsobený amébami

 metastatic ~ metastatický absces,

sekundární absces paranephric

~ paranefritický absces pelvic ~

pánevní absces perianal ~perianální absces perinephric ~ absces

v ledvinném pouzdře perisinuous ~

perisinuózní absces peritonsillar ~

peritonzilární absces phlegmonous

~ fl egmóna psoas ~ absces nabederním svalu pulmonary ~ plicní

absces renal ~ ledvinový absces

 retromammary ~ retromamární

absces retropharyngeal ~retrofaryngeální absces, zahltanový absces 

retrotonsillar ~ retrotonzilární absces

 stitch ~ absces v místech sešití 

subdiaphragmatic ~ subfrenický

absces subdural ~ subdurálníabsces subhepatic ~ podjaterní absces

 subphrenic ~ podbrániční absces,

subfrenický absces, nahromadění

hnisu pod bránicí sudoriparous ~

absces potní žlázy sweat ~ abscess

absces potní žlázy zygomatic ~

11

A

acceptor

jařmový absces

ablsence noun absence, nepřítomnost,

chybění ~ of life abióza ~ of

menses menostáza, vynechávání

menstruace ~ seizure absence;

duševní nepřítomnost; malý záchvat

ablsollute adj absolutní, úplný

ablsorb absorbovat, pohlcovat,vsa

kovat

ablsorblalble adj absorbovatelný,pohl

titelný, vstřebatelný

ablsorblate noun absorbát, absorbovaná

látka

ablsorlbelfalcient látka podporující

vstřebávání

ablsorblent absorbent, absorpčníčini

dlo, absorbující látka

ablsorbling adj absorpční, pohlcující

ablsorpltion noun absorpce, pohlcování,

vstřebávání, resorpce, nasávání

ablsorpltive adj schopný absorbovat/

pohlcovat, pohltivý

ablstilnent adj abstinentní

albullia noun abulie, chorobná ztráta vůle

albunldant adj hojný, rozšířený

albuse zneužití, špatné použití,nešetr

né zacházení alcohol ~ abúzusal

koholu drug ~ zneužití/ zneužívání/

špatné použití léku

alcallcullia noun akalkulie, neschopnost

počítat

alcanltha noun páteř, spina bifi da

alcanltholcyte noun akantocyt,vroubko

vaná červená krvinka

alcanltholcyltolsis noun akantocytóza,

nadbytek trnitých buněk v krvi

alcanlthoid adj hrbolatý, trnitý

aclanltholma noun, pluralWDPDVakan

tom, kožní nádor vycházející ze

stratum spinosum

aclanltholsis noun, plural VHVakantóza,

ztluštění a zhrubění pokožky,ztluš

tění pokožky

alcanlthrolcyte noun akantocyt,vroub

kovaná červená krvinka

alcanlthrolcyltolsis noun akantocytóza,

nadbytek trnitých buněk v krvi

alcaplnia noun akapnie, nepřítomnost

CO

2

v krvi

alcarldia noun akardie, vrozenénevy

vinutí srdce

alcarldilac adj akardiak, plod bezvyvi

nutého srdce

alcarldilalcus noun akardiak, plod bez

vyvinutého srdce

aclalrilalsis noun, plural VHVakarióza,

napadení roztočem, onemocnění

způsobené roztoči (svrab)

alcarlilcide akaricid, prostředek nahu

bení roztočů; akaricidní

alcarlildilalsis noun akarióza, napadení

roztočem, onemocnění způsobené

roztoči (svrab)

aclalrilnolsis noun akarióza, napadení

roztočem, onemocnění způsobené

roztoči (svrab)

alcarlilolsis noun akarióza, napadení

roztočem, onemocnění způsobené

roztoči (svrab)

aclalrolderlmaltiltis nounakaroderma

titida, kožní onemocnění způsobené

roztoči

Acarus scabiei Sarcoptes scabiei,

zákožka svrabová

alcarlylote noun bezjaderný

alcatlallalselmia noun akatalázie,aka

talazemie

alcatlallalsia noun akatalázie,akatala

zemie

aclalthislia noun neklid, nepokoj,ne

schopnost posedět, vedlejší účinek

některých neuroleptik

aclcellerlant akcelerátor, urychlovač;

urychlující

aclcellerlate v urychlovat (se) ,zrych

lovat (se)

aclcellerlaltion noun urychlení, zrychlení

aclcellerlaltor noun akcelerátor,kata

lyzátor

aclcellerlomlelter noun akcelerometr,

měřič zrychlení

aclcepltor noun příjemce, akceptor

12

A

access

aclcess noun přístup(nost) , vstup

aclceslsolry adj pomocný, přídavný,

přídatný, vedlejší, druhořadý,doda

tečný, náhradní

aclcildent noun nehoda, porucha, úraz,

náhoda cerebrovascular ~ce

rebrovaskulární příhoda, mozková

mrtvice electrical ~ úrazelektric

kým proudem

aclcildenltal adj náhodný

aclclilmaltion noun aklimatizace,při

způsobení se

aclclilmaltilzaltion noun aklimatizace,

přizpůsobení se

aclcomlmoldaltion noun akomodace,

přizpůsobení, ubytování

aclcomlpalnyling adj doprovodný

aclcouchelment noun porod, slehnutí

aclcreltion noun přirůstání, přírůstek,

růst, narůstání

aclculmullaltion noun hromadění,naku

pení, akumulace

aclculmullaltive adj akumulační,na

hromaděný

alcelllullar adj acelulární, bezbuněčný,

nebuněčný

alcenltric adj acentrický

alcelphallia noun acefalie, vrozenéne

vyvinutí hlavy

alcephlallism noun acefalie, vrozené

nevyvinutí hlavy

alcephlallolbralchia nounacefalobra

chie, anomálie, kdy chybí hlava a

paže

alcephlallolbralchilus nounacefalobra

chius, zrůda bez hlavy a paží

alcephlallolcarldia noun acefalokardie,

nevyvinutí hlavy a srdce

alcephlallolgasltria noun acefalogastrie,

nevyvinutí hlavy, hrudníku a horní

části břicha

alcephlallolpoldia noun acefalopodie,

nevyvinutí hlavy a chodidel

alcephlallolstolmia noun acefalostomie,

nevyvinutí hlavy, ale je přítomný

ústní otvor na přední části těla

alcephlally noun acefalie, vrozenénevy

vinutí hlavy

alcerlvullus noun, plural OLvápennékon

krementy mozku

acleltablullar adj acetabulární, týkající

se acetabula

acleltablullecltolmy nounacetabulekto

mie, chirurgické odstranění acetabula

acleltablullolplaslty nounacetabuloplas

tika, plastická operace acetabula

acleltablullum noun, plural ODacetabulum,

kloubní jamka pro kost stehenní

acleltal noun acetal

acletlalldelhyde noun acetaldehyd,

ethanal

alcetlamlide noun acetamid

acletlalmilnolphen noun paracetamol

acletlanlillide noun fenylacetamid

acletlarlsol noun acetarsol

alceltas noun acetát, octan

acleltate noun acetát, octan, ethanoát

alceltic adj octový

Alceltolbaclter noun bakterie octového

kvašení

acleltollylsis noun acetolýza

acleltone noun aceton

alceltolnelmia noun acetonemie,přítom

nost acetonu v krvi

acleltonlulria noun acetonurie, ketonurie,

výskyt acetonu v moči

acleltolphelnetlildin noun fenacetin

alceltolsal noun kyselinaacetylsalicy

lová

acletlphelnetlildin noun fenacetin

alceltum noun, plural WDzředěná kyselina

octová

alcetlyllaltion noun acetylace

alceltyllcholline noun acetylcholin

alcetlyllene noun ethyn, acetylen

alcetlyllilzaltion noun acetylace

achlallalsia noun achalazie, porucha

svalového svěrače kardie v oblasti

žaludku ~ of the cardia relaxace

svalů svěrače žaludku esophageal

~ achalazie, kardiospazmus pelvi

rectal ~ aganglionární megakolon,

A

acid

Hirschsprungova choroba

ache bolest stomach ~ gastralgie

alcheillia noun acheilie, vrozenénevyvinutí jednoho nebo obou rtů

alcheilria noun acheirie, vrozenénevyvinutí jedné nebo obou rukou

alchilllolburlsiltis noun achilloburzitida,

zánět burzy ležící nad Achillovou

šlachou

alchillloldynlia noun achillodynie, bolest

Achillovy šlachy

achlilllorlrhalphy noun sešití Achillovy

šlachy

alchillloltelnotlolmy nounachillotenotomie, protětí Achillovy šlachy

achlilllotlolmy noun achillotomie, protětí

Achillovy šlachy

alchlorlhyldria noun achlorhydrie,nepřítomnost/ nedostatek kyselinychlorovodíkové v žaludeční šťávě

alchollia noun acholie, potlačená sekrece

žluči

alchollic adj acholický, bez žluče

achlollulria noun acholurie

alchonldrolgenlelsis nounachondrogeneze, porucha vývoje a růstu kosti

z chrupavky, zejm. u kostí nakončetinách

alchonldrolplalsia noun achondroplazie,

porucha růstu kostí a chrupavkyvedoucí k trpasličímu růstu

alchonldrolplasltic adjachondroplastický

alchonldrolplaslty noun achondroplazie,

porucha růstu kostí a chrupavkyvedoucí k trpasličímu růstu

alchrolmalsia noun albinizmus, bledost

achlrolmatlic adj achromatický,bezbarvý

achrolmaltin noun achromatin,euchromatin

alchrolmaltism noun achromatismus,

bezbarvost, barvoslepost

alchrolmaltoplsia noun achromatopsie,

barvoslepost, úplná barvoslepost

alchrolmaltoplsy noun achromatopsie,

barvoslepost, úplná barvoslepost 

complete ~ achromatopsie,barvoslepost, úplná barvoslepost

alchrolmaltolsis noun achromatóza,

chorobný nedostatek barviva (v kůži,

vlasech) , albinismus

alchrolmaltous adj bezbarvý

alchrolmaltulria noun achromaturie,vylučování téměř bezbarvé moči

alchrolmia noun achromatizmus;achromazie

alchrolmin noun achromatin,euchromatin

alchyllia noun achylie, nedostatek šťávy,

nedostatek střevní mízy

aclid kyselina; kyselý, jedovatý 

acetic ~ octová/ ethanová kyselina

 acetylsalicylic ~ acetylsalicylová

kyselina acrylic ~ propenová/akrylová kyselina adenylic ~ kyselina

adenosinmonofosforečná, kyselina

adenylová alginic ~ alginovákyselina ascorbic ~ kyselina askorbová,

vitamín C benzoic ~ benzoovákyselina beta-ketobutyric ~ kyselina

acetoctová boracic ~ kyselina boritá

 boric ~ kyselina trihydrogenboritá

 butanoic ~ butanová kyselina 

butyric ~ butanová kyselina caproic

~ hexanová kyselina caprylic ~

oktanová kyselina carbolic ~karbolová kyselina carbonic ~ kyselina

uhličitá carboxylic ~ karboxylová

kyselina cholic ~ cholová kyselina 

chromonucleic ~ deoxyribonukleová

kyselina, deoxyribonulkeovákyselina, DNA citric ~ citronová kyselina

 cyanhydric ~ kyanovodík deoxyentosenucleic ~deoxyribonulkeová kyselina, DNA deoxyribonucleic ~ deoxyribonulkeová kyselina,

DNA desoxyribonucleic ~ kyselina

dezoxyribonukleová diacetic ~

kyselina acetoctová diamino ~

diaminokyselina dicarboxylic ~dikarboxylová kyselina ethanedioic ~


14

A

acidaminuria

kyselina šťavelová oxalová formic

~ mravenčí/ methanová kyselina 

gentisic ~ 2,5-dihydroxybenzoová

kyselina glacial acetic ~ ledová/

bezvodá kyselina octová glutaric

~ pentandiová/ glutarová kyselina 

heparinic ~ heparin hexadecanoic

~ palmitová/ hexadekanová kyselina

 hexanoic ~ hexanová kyselina 

hydrochloric ~ kyselinachlorovodíková, chlorovodík hydrocyanic ~

kyanovodík hydrofl uoric ~ fluorovodík hydroxy ~ hydroxykyselina

 informational ribonucleic ~mediátorová RNA, mRNA lactic ~ 2-hyd-

roxypropanová/ mléčná kyselina 

lipoic ~ kyselina lipoová messenger ribonucleic ~ mediátorová RNA,

mRNA methylmalonic ~ kyselina

izojantarová; kyselinametylmalonová monocarboxylic ~ kyselinamonokarbonová neuraminic ~ kyselina

neuraminová nicotinic ~pyridin>-3-karboxylová/ nikotinová kyselina

 nucleic ~ nukleová kyselina octadecanoic ~ kyselina oktadekanová 

octanoic ~ oktanová kyselina oleic

~ olejová kyselina orthophosphoric ~ kyselina fosforečná, kyselina

ortofosforečná osmic ~ kyselina

dihydrogenosmová oxalic ~ethandiová/ šťavelová kyselina palmitic

~ palmitová/ hexadekanová kyselina

 phenylic ~ fenol phosphoric ~

kyselina orthofosforečná phytanic

~ kyselina fytanová prussic ~kyanovodík (HCN) pteroylglutamic

~ kyselina listová; kyselinapteroylglutamová pyridoxic ~ kyselina

pyridoxová pyrophosphoric ~

kyselina tetrahydrogendifosforečná

 retinoic ~ vitamin A acid ribonucleic ~ ribonukleová kyselina,

RNA salicylic ~ kyselina salicylová

 soluble ~ acid transferová RNA,

tRNA stearic ~ stearová kyselina,

oktadekanová kyselina succinic

~ butandiová/ jantarová kyselina 

template ribonucleic ~ mediátorová

RNA, mRNA transfer ribonucleic

~ transferová RNA, tRNA uric ~

kyselina močová amino ~aminokyseliny bile ~ žlučové kyseliny 

fatty ~ mastné kyseliny free fatty

~ mateřské mléko phosphatidic ~

diglyceridfosforečné kyseliny

aclidlamlilnulria noun nadbytekaminokyselin v moči

aclildelmia noun acidemie

acid-fast adj kyselinovzdorný, odolný

ke kyselinám

alcidlic adj kyselý

aclildimleltry noun acidimetrie, titrace

kyselinou

alcidlilty noun kyselost, stupeň kyselosti,

acidita, jedovatost total ~ celková

kyselost

alcidlolgenlic adj acidogenní,způsobující kyselost (zejména moči)

alcidlolphil acidofi l

acidlolphile adj acidofi lní

aclildolphillic adj acidofi lní Lactobacillus ~ laktobacil

aclildolsis noun acidóza, zvýšení kyselé

reakce krve a tkání carbon dioxide

~ respirační acidóza compensated

~ kompenzovaná acidóza hypercapnic ~ respirační acidóza lactic

~ acidóza z nahromaděné kyseliny

mléčné metabolic ~ metabolická

acidóza nonrespiratory ~metabolická acidóza renal tubular ~

ledvinná tubulární acidóza, renální

tubulární acidóza respiratory ~

respirační acidóza

acid-soluble adj rozpustný v kyselinách

acid-stable adj odolný vůči kyselinám

aclildulria noun acidurie, nadměrně

kyselá moč

aclildulric adj acidofi lní

aclilnal adj sekreční, acinový

aclilnar adj sekreční, acinový


15

A

acromioclavicular

aclilnelsia noun akineze

aclilnetlic adj akinetický

alcinlic adj sekreční, acinový

alcinlilform adj laločnatý

aclilnose adj sekreční, acinový

aclilnous adj sekreční, acinový

aclilnus noun, plural QLacinus, lalůček

žlázy

alcladlilolsis noun akladióza

aclme noun orgazmus

aclne noun akné, trudovina ~ rosacea

akné rosacea, růžovka ~ rosacea

keratitis keratitida rosacea, rosacea

rohovky, růžovka rohovky oil ~

akné vyvolaná působením olejů

aclnelgenlic adj způsobující trudovitost

alcolmia noun plešatost

alconliltase noun akonitasa,akonitát

-hydratasa

alcor noun noun kyselost žaludku

alcolrea noun chybění zornice,nepří

tomnost zorničky, nepřítomnost

zřítelnice

alcolria noun chorobná nenasytnost

alcorltan noun kortikotropin, ACTH,

adrenokortikotropní hormon

alcousltic adj sluchový

alcousltics plural akustika

aclquired adj získaný, druhotný,ne

vrozený

aclral adj akrální, okrajový

alcralnia noun akranie, částečné nebo

úplné nevyvinutí lebky

alcralnilus noun akranius, jedinec sne

vyvinutou lebkou

alcratlulrelsis noun akraturéza,neschop

nost udržet moč

aclrelmolnilolsis noun akremonióza

aclrid adj hořký, ostrý, štiplavý,dráž

divý

aclrildine noun akridin

alcritlolchrolmalcy noun barvoslepost

aclrolaslphyxlia noun akrocyanóza

aclrolcenltric adj akrocentrický,(chro

mozom) mající centromer těsně

u kraje

aclrolcelphallia noun akrocefalie,věžo

vitá lebka

aclrolcephlallolsynldacltyllia nounvro

zený defekt hlavy a končetin

aclrolcephlallolsynldacltyllism noun

akrocefalosyndaktylie, vrozenýde

fekt hlavy a končetin

aclrolcephlallolsynldacltylly nounakro

cefalosyndaktylie, vrozený defekt

hlavy a končetin

aclrolcephlally noun akrocefalie,věžo

vitá lebka, hypsicefalie, příliš vysoká

hlava

aclrolchorldon noun neurofi bromatóza

aclrolcylalnolsis noun akrocyanóza,

červenofi alové zbarvení okrajových

částí těla

aclrolderlmaltiltis noun akrodermatitida,

zánět kůže na končetinách

aclrolderlmaltolsis noun, pluralVHVakro

dermatóza, kožní onemocnění rukou

nebo nohou

aclroldynlia noun akrodynie, bolest

v končetinách a koncových částech

těla

aclrolkerlaltolsis noun akrokeratóza,

bradavice na rukou a nohou

aclrolmaclria noun dolichostenomelie,

abnormálně dlouhé prsty na rukou

nebo na nohou, arachnodaktylie,

Marfanův syndrom

aclrolmeglally noun akromegalie,one

mocnění dospělých charakteristické

zvětšeným růstem okrajových částí

těla (např. končetin, nosu, brady)

aclrolmellallgia noun akromelalgie,

bolestivý otok a zrudnutí zejména

chodidel a prstů

alcrolmilal adj akromiální, akrominální,

nadpažkový

aclrolmiclrila noun akromikrie,vroze

né zkrácení a zmenšení končetin a

obličeje

alcrolmilolclalviclullar adjakromio

klavikulární, týkající se nadpažku a

kosti klíční


16

A

acromiocoracoid

alcrolmilolcorlalcoid adjakromioko

rakoidální, týkající se zobcovitého

výběžku a nadpažku

alcrolmilolhulmerlal adjakromiohumerál

ní, týkající se nadpažku a kosti pažní

alcrolmilon noun, plural PLODakromion,

nadpažek

aclrolmilonlecltolmy nounakromionek

tomie, odstranění nadpažku

alcrolmilolscaplullar adjakromioskapu

lární, týkající se nadpažku a lopatky

alcrolmiloltholraclic adjakromiotorakál

ní, týkající se nadpažku a hrudníku

aclrolneulrolsis noun akroneuróza,

funkční nervová porucha postihující

končetiny

aclrolpachly noun akropachye,paličko

vité prsty na rukou nebo nohou

aclrolpachlylderlma nounakropachyder

mie, ztluštění kůže okrajových částí

končetin ~ with pachyperiostitis

pachydermoperiostóza

aclrolpalrallylsis noun akroparalýza,

ochrnutí končetin

aclrolparleslthelsia noun akroparestézie

aclrolpholbia noun akrofobie, smrtelný

strach z velkých výšek

aclrolsclelrolderlma noun akroskleróza,

sklerotické onemocnění horníchkon

četin, často i krku a obličeje

aclrolsclelrolsis noun akroskleróza,

sklerotické onemocnění horníchkon

četin, často i krku a obličeje

aclrolsome noun akrozom, orgán nahla

vě spermie

aclrolsphelnolsynldacltyllia nounakro

cefalosyndaktylie, vrozený defekt

hlavy a končetin

aclrolterlic adj akrální

alcrotlic adj akrotický, ovlivňujícípo

vrch, týkající se kožních žláz, týkající

se poruchy pulzace

aclroltism noun porucha pulzace, ztráta

pulzu

aclroltrophlolneulrolsis nounakrotro

foneuróza, trofi cká porucha končetin

aclryllalldelhyde noun akrolein

alcryllalmide noun akrylamid,prope

namid

aclryllate noun propenoát

alcryllic adj pryskyřičný

aclryllolniltrile noun propennitril,ak

rylonitril

acltin noun aktin (protein)

acltinlic adj vzniklý chemickýmúčin

kem světla

acltilnism noun chemický rozkladsvět

lem

acltilnolcultiltis noun aktinodermatitida,

zánět kůže způsobený nadměrnou

radiací

acltilnolderlmaltiltis nounaktinodermati

tida, zánět kůže způsobenýnadměr

nou radiací

acltilnolmylcete noun aktinomyceta

acltilnolmylceltic adj aktinomycetární

acltilnolmylceltolma nounaktinomyko

tický mycetom

acltilnolmylcin noun aktinomycin

actinomycin D daktinomycin

acltilnolmylcolma noun aktinomykom,

uzlovitý útvar při aktinomykóze

acltilnolmylcolsis noun aktinomykóza,

onemocnění způsobené mikrobem ze

skupiny Actinomycetaceae

acltilnolmylcotlic adj aktinomykotický

acltilnolneulriltis noun aktinoneuritida,

zánět nervů způsobený radiací

acltilnolphyltolsis noun aktinomykóza,

botryomykóza, nokardióza,onemoc

nění vyvolané nokardiemi azachva

cující obvykle plíce

acltilnoltherlalpy noun aktinoterapie,

léčení onemocnění pomocí ozáření

acltilvaltion noun aktivace, oživení,

spouštění

acltilvaltor noun aktivátor, aktivujícípří

sada prothrombin ~ protrombinasa,

enzym nutný ke koagulaci krve

acltive adj aktivní, účinný, citlivý

(přístroj)

acltolmylolsin noun aktomyosin


17

A

adenocystoma

alculilty noun jasnost, ostrost visual ~

zraková ostrost

aclulpreslsure noun akupresura, metoda

stavění krvácení

aclulpunclture noun akupunktura,lé

čebné vpichování jehel do určitých

částí těla zejména k odstranění bolesti

alcute adj akutní, prudký, náhlý, ostrý

alcutelness noun ostrost, akutnost,

prudkost

alcylclic adj necyklický

aclyl noun acyl

alcysltia noun acystie, vrozené chybění

měchýře

aldacltyllia noun adaktylie, nevyvinutí

prstů na nohou nebo na rukou

aldacltyllism noun adaktylie, nevyvinutí

prstů na nohou nebo na rukou

aldacltylly noun adaktylie

adlalmanltine adj týkající se zubní

skloviny

adlalmanltilnolma noun adamantinom,

nezhoubný epitelový nádor pitu

itary ~ supraselární cysta

adlalmanltolblast noun ameloblast,buň

ka tvořící sklovinu

adlalmanltolblasltolma nounadamanti

noma, ameloblastom

adlalmanltolma noun sklovinový nádor

adlapltaltion noun adaptace,přizpůso

bení (se) dark ~ samovolnépřizpů

sobení oka snížené intenzitě světla 

scotopic ~ adaptace na tmu

aldaptlaltive adj adaptivní, schopný

adaptace, přizpůsobivý

aldapltion noun adaptace, přizpůsobení

(se)

aldapltive adj adaptivní, schopnýadap

tace, přizpůsobivý

adldict navykat, propadnout (čemu) ;

jedinec navyklý (na drogy)

adldictled adj navyklý (na)

adldicltion noun návyk (na) , sklon;

návykový alcohol ~ závislost naal

koholu drug ~ narkomanie,toxi

komanie morphine ~ morfi nizmus

adldicltive adj návykový

adldiltive aditivum, přísada, přídavek,

doplněk, aditivační/ aditivní složka

adlduct produkt adice, adukt, adiční

sloučenina

adlducltion noun addukce, pohybdo

vnitř, přitažení

adlducltor noun adduktor, přitahovač

(o svalu)

adlelnallgia noun adenalgie, bolest žláz

aldenldritlic adj bez dendritů (nervová

buňka)

adlelnecltolmy noun adenektomie,chi

rurgické vynětí adenoidních vegetací

(mízní uzliny)

aldelnia noun adenie, chronický zánět a

zvětšení lymfatických uzlin

aldenlilform adj adeniformní, mající tvar

žlázy, uzliny

adlelniltis noun adenitida, zánět žláz

nebo mízních uzlin mesenteric ~

mezenterická lymfadenitida, zánět

mezenteria podobný akutnímu zánětu

slepého střeva

adeno- infl uence

adlelnolaclanltholma nounadenoakan

tom

adlelnolblast noun adenoblast, buňka

schopná tvořit parenchym žláz

adlelnolcanlcroid noun adenoakantom

adlelnolcarlcilnolma nounadenokar

cinom, rakovinný nádor žláz ~ of

kidney Grawitzův tumor mucinous

~ nádor provázený hojným výtokem

hlenu, hlenotvorný karcinom renal

~ Grawitzův tumor

adlelnolcele noun adenokéla, žlázový

tumor, výduť

adlelnolcelllulliltis noun adenocelulitida,

zánět žlázy a přilehlé buněčné tkáně

adlelnolchonldrolma nounadenochon

drom, tumor žlázové a chrupavčité

tkáně

adlelnolcyst noun adenocysta, cysta

žlázy

adlelnolcysltolma noun adenocystom,


18

A

adenocyte

adenom spojený s cystickýmivý

růstky

adlelnolcyte noun adenocyt, zraláse

kreční buňka žlázy

adlelnoldynlia noun adenodynie, bolest

žláz

adlelnolfilbrolma noun adenofibrom,

nezhoubný nádor ze žlázové avazi

vové tkáně

adlelnoglelnous adj adenogenní,vznik

lý ze žlázové tkáně

adlelnolhylpophlylsis nounadenohy

pofýza

adlelnoid adj adenoidní, žlázovitý, žláze

podobný

adlelnoildal adj adenoidní

adlelnoidlecltolmy nounadenoidekto

mie, odnětí mandlí, odstraněníade

noidních vegetací

adlelnoidliltis noun adenoiditida,zá

nět adenoidních vegetací, zbytnělé

mandle

adlelnoids plural adenoidy, adenoidní

vegetace, hltanová mandle, nosní

mandle

adlelnollilpolma noun adenolipom,ne

zhoubný nádor obsahující tukovou a

žlázovou tkáň

adlelnollilpolmaltolsis nounadenolipo

matóza, výskyt mnoha adenolipomů

adlelnollymlphiltis noun lymphadenitis,

zánět lymfatické uzliny

adlelnollymlpholcele nounadenolymfo

kéla, dilatace lymfatických cév

adlelnolma noun, plural PDVPDOWD

adenom, nádor ze žlázové výstelky 

cystic ~ adenocystom, kystadenom,

cystadenom, cystický tumor vystlaný

žlázovým epitelem fi broid ~ fibro

adenom, adenofibrom, nezhoubný

nádor ze žlázové a vazivové tkáně 

islet cell ~ inzulom, maligní tumor

Langerhansových ostrůvků slinivky

břišní, nesidioblastom, nezidiom 

ovarian tubular ~ arhenoblastom

 Pick’s tubular ~ androblastom

 prostatic ~ hypertrofie prostaty;

zbytnění prostaty sweat gland ~

hidradenom, benigní epiteliom potní

žlázy, spirom, adenom potních žláz 

testicular tubular ~ androblastom 

thyroid ~ adenom štítné žlázy

adlelnolmallalcia noun adenomalacie,

změknutí žláz

adlelnolmaltoid adj adenomatoidní

adlelnolmaltolsis noun adenomatóza,

výskyt mnoha adenomů ~ of theco

lon benigní polypy na tlustém střevě

 multiple endocrine ~ adenomatóza

pankreatu, příštitných tělísek nebo

nadledvin

adlelnomlaltous adj adenomatózní,tý

kající se adenomu, žláznatý, žlázový

adlelnolmylolfi lbrolma nounadenomyo

fi brom, nádor ze žlázové a svalové

tkáně

adlelnolmylolma noun adenomyom,ná

dor ze žlázové a svalové tkáně

adlelnolmylolmaltolsis nounadenomyo

matóza, výskyt mnoha adenomyomů

adlelnolmylolsarlcolma nounadenomyo

sarkom, zhoubný nádor ze žlázové a

svalové tkáně ~ of kidneynefroblas

tom, Wilmsův nádor

adlelnolmylolsis noun adenomyóza,os

trůvky děložní sliznice na svalovině

děložní, vnitřní endometrióza

adlelnolneulral adj adenoneurální,týka

jící se žlázy a nervu

adlelnoplalthy noun adenopatie, žlázové

onemocnění

adlelnolpharlynlgiltis nounadenofarin

gitida, zánět mandlí a hltanu

adlelnolsarlcolma noun adenosarkom,

zhoubný nádor ze žlázové a pojivové

tkáně embryonal ~ Wilmsův nádor,

nefroblastom

adlelnolsclelrolsis noun adenoskleróza,

vazivové ztvrdnutí žlázové tkáně

aldenlolsine noun adenozin

adlelnolsis noun adenóza, onemocnění

žláz


19

A

adolescent

adlelnoltome noun adenotom, nástroj

na vyříznutí nosních mandlí

adlelnotlolmy noun adenotomie,odstra

ňování nosních mandlí, vyříznutí

adenoidních vegetací

adlelnoltonlsilllecltolmy nounadenoton

zilektomie, vynětí nosních a krčních

mandlí

adlelnous adj žlázový

adlelnolvilral adj adenovirový

adlelnolvilrus noun adenovirus

adlelnyllpylrolphoslphate nounadeno

sintrifosfát; kyselinaadenosintrifos

forečná

alderlmolgenlelsis noun adermogeneze,

špatný vývoj kůže

adlherlence noun přilnutí, přilepení,

lepivost, přilnavost

adlherlent adj lepivý, lnoucí, přilnavý

adlhelsion noun adheze, přilnutí,při

lnavost, přilepení, soudržnost; srůst

sousedních tkání

adlhelsilotlolmy noun adheziotomie,

operační oddělování srůstů

adlhelsive adhezivum, pojivo; lepivý,

přilnavý; přirostlý, srůstový

adlilalbatlic adj adiabatický

adliladlolcholkilnelsia nounadiadocho

kineze, neschopnost zastavit pohyb

a nahradit ho jiným

adliladlolcholkilnelsis nounadiadocho

kineze, neschopnost zastavit pohyb

a nahradit ho jiným

adlilalspilrolmylcolsis noun plísňové

plicní onemocnění

adlilpecltolmy noun adipektomie,chirur

gické odstranění tukové tkáně

aldiplic týkající se tukové tkáně,týka

jící se tuků

adipo- tuková buňka

adlilpolcele noun adipokela, tuková kýla

adlilpolcelllullar adj adipocelulární,ob

sahující tuk a buněčnou tkáň

adlilpolcere noun mrtvolný tuk

adlilpolcyte noun adipocyt, tukovábuň

ka, tuková buňka

adlilpolfi lbrolma noun adipofi brom,tu

mor z tukové a vláknité tkáně

adlilpolgenlelsis noun adipogeneze,

produkce tuků

adlilpolgenlic adj adipogenní, tvořící

tuky nebo tukovou tkáň

adlilpoid adj tukový, jako tuk

adlilpolkilnelsis noun adipokineze,uvol

ňování mastných kyselin do krevního

oběhu

adlilpolkilnetlic adj adipokinetický

adlilpollylsis noun adipolýza, trávení/

rozkládání tuků

adlilpollytlic adj lipolytický

adlilpolnelcrolsis noun adiponekróza,

odumření tukové tkáně

adlilposlallgia noun adiposalgie, pocit

bolesti v podkožní tukové tkáni

adlilpose tukový

adlilpolsis noun, plural VHVadipozita,

otylost, tučnost

adlilposlilty noun nadměrná obezita,

tloušťka

adlilpolsulria noun adiposurie, tuk v moči

aldiplsia noun adipsie, chybějící pocit

žízně

adliltus noun, pluralDGOLOWXVWXVOHVpří

chod, přístup, vchod, vstup

adljalcent adj přilehlý, přiléhající,

sousední

adljunct noun doplněk, náhražka,přída

vek; přídatný

adljulvant adjuvans, pomocná látka

adlmilniclullum noun, plural ODopora,

podpěra

adlminlisltraltion noun podání (léku)

adlmitltance noun přístupnost, admitace,

zdánlivá vodivost

adlnexla plural adnexa, připojené orgány

adlnexlecltolmy noun adnexektomie,

chirurgické odnětí přídatných orgánů

(zejm. vaječníků a vejcovodů)

adlolleslcence noun adolescence, doba

dospívání

adlolleslcent adolescent, adolescentní,

dospívající člověk


20

A

adoral

adlolral adj adorální, namířený směrem

k ústům

adlrelnal adrenální, ležící u nadledviny,

týkající se nadledviny

adrenal-cortical adj adrenokortikální,

týkající se kůry nadledvin

aldrelnallecltolmy noun adrenalektomie,

odnětí nadledvin

aldrenlallinlelmia noun adrenalinemie,

zmnožení adrenalinu v krvi

aldrelnalliltis noun adrenitida, zánět

nadledvin

adlrelnerlgic adj adrenergický,adrenergní; adrenergikum

aldrelnic adj adrenální

adlrelniltis noun adrenitida, zánětnadledvin

aldrelnolcorltilcal adj adrenokortikální,

týkající se kůry nadledvin

aldrelnolcorltilcoltrolphic adjadrenokortikotropní

aldrelnolcorltilcoltrolphin noun ACTH,

adrenokortikotropní hormon

aldrelnolcorltilcoltrolpic adjadrenokortikotropní

aldrelnolcorltilcoltrolpin noun ACTH,

adrenokortikotropní hormon

aldrelnolgenliltal adj adrenogenitální

aldrelnolleulkoldysltrolphy nounadrenoleukodystrofi e

aldrenlollytlic adrenolytický

aldrelnolmeglally noun adrenomegalie,

zvětšení nadledvin

aldrelnolmilmetlic adj adrenomimetický,

s účinkem podobným epinefrinu

adlrelnolstelrone noun adrenosteron,

androgenní hormon produkovaný

nadledvinami

aldrelnoltrolphin adj ACTH,adrenokortikotropní hormon

adlrenloltrolpin noun ACTH,adrenokortikotropní hormon

adlsorblate noun adsorbát, adsorbovaná

látka

adlsorblent adsorbent, adsorpční/adsorbující látka

adlsorpltion noun adsorpce, povrchové

pohlcování

aldult dospělý

adlvenltiltia noun vnější vrstva cévní

stěny

adlverse adj protikladný, nepříznivý,

nežádoucí

aldylnamlia noun astenie, adynamie

aldylnamlic adj adynamický, slabý

aellulrolpholbia noun ailurofobie

aerlate v větrat, provzdušňovat,provzdušnit

aerlatled adj větraný, provzdušňovaný

aerlaltion noun větrání, provzdušňování

aerlelmia noun aeroembolismus,plynová embolie, vzduchová embolie

aerlilal adj aeriální, vzdušný

aerlobe noun aerob(nímikroorganismus) , aerobiont

aerlolbic adj aerobní

aerlolbilolsis noun schopnost života jen

za přítomnosti kyslíku

aerlolcele noun aerokéla, rozšířenídutiny plynem

aerlolemlbollism noun aeroembolismus,

plynová embolie, vzduchová embolie

aerlolgram noun RTG snímek orgánu

rozšířeného vzduchem

aero-otitis noun aerootitida, otitisbarotraumatica, zánět ucha při létání

ve vysokých výškách

aerloplalthy noun aeropatie, onemocnění

způsobená změnami v atmosférickém

tlaku

aerlolphalgia noun aerofagie, polykání

vzduchu

aerlolphil noun aerofi l

aerlolpholbia noun aerofobie, chorobný

strach z průvanu nebo čerstvého

vzduchu

aerlolsol noun aerosolový, mlhovina

aerloltiltis noun aerootitida

alfelbrile adj afebrilní, bezhorečnatý

aflfect postihnout, ovlivnit, působit

aflferlent aferentní, přinášející,přívodný


21

A

agraphia

aflfi nlilty noun, plural WLHVafi nita,sluči

vost, podobnost

aflfl icltion noun muka, choroby

alfilbrinlolgelnelmia nounafibrinoge

nemie

aflterlbirth noun lůžko; placenta

aflterlbrain noun myelencefalon;pro

dloužená mícha

aflterleflfect noun dodatečný účinek

aflterlload noun stah (srdečníhosvalo

vého vlákna)

aflterlpains plural poporodní bolesti,

poporodní stahy

algallacltia noun agalakcie, nevytvoření

mléka v mléčné žláze po porodu

algallacltolsulria noun agalaktosurie,

chybění galaktózy v moči

alganlglilonlic adj aganglionární

alganlglilolnolsis noun aganglionóza,

nevyvinutí nervových uzlin

algar noun agar blood ~ krevní agar 

nutrient ~ živný agar

algasltria noun agastrie, chybění žaludku

age věk, stáří; stárnout old ~ senium;

stařecký věk

algelnelsia noun ageneze, vrozenénevy

vinutí orgánů

algenlelsis noun, plural VHVageneze,

vrozené nevyvinutí orgánů

algenliltallism noun agenitalizmus,ná

sledky chybění pohlavních orgánů,

nepřítomnost genitálií

algent noun agens, reagent, činidlo,

zástupce, prostředek anesthetic ~

anestetikum contrast ~ kontrastní

látka histamine ~-blocking agent

antihistaminikum, protihistaminový

prostředek, antihistaminová látka 

radiomimetic ~ radiomimetikum

algeulsia noun ageuzie, ztrátachuťo

vých vjemů

aglglomlerlate shluk; shlukovat

aglglultilnaltion noun aglutinace,shlu

kování (se) platelet ~ aglutinace

krevní destiček warm ~ tepelná

aglutinace

aglglultilnin noun aglutinin, aglutinující

látka cold ~ chladový aglutinin 

complete ~ aglutinační protilátka 

incomplete ~ nekompletní protilátka

aglglultinlolgen noun aglutinogen,spe

cifi cký antigen přítomný v červených

krvinkách

aglglultolgen noun aglutinogen,speci

fi cký antigen přítomný v červených

krvinkách

aglgralvaltion noun zhoršení, ztížení

aglgrelgate shluk; nakupit se, hromadit,

seskupit

aglgrelgaltion noun shlukování,spo

jování

agliltatled adj agitovaný, neklidný,

rozrušený

algloslsia noun aglosie, chybění jazyka

alglylcon noun aglykon, genin

aglnalthia noun agnatie, chybění dolní

čelisti

aglnolgenlic adj nejasného původu

aglnolsia noun agnozie, neschopnost

rozpoznávat předměty, neschopnost

rozumět vjemům, porucha chápání,

rozeznávat osoby a předměty

aglomlphilalsis noun anodontie

aglomlpholsis noun agomfi áza

algolnadlal adj agonádový, postrádající

pohlavní žlázy

aglolnal adj agonální, týkající se agónie

aglolnist noun agonista, souhlasněpůso

bící sval/ lék/ hormon

aglolnisltic adj agonistický

aglolny noun agonie, (silná) bolest

aglolralpholbia noun agorafobie, strach

z velkého otevřeného prostoru

algranlullar adj agranulární, bez obalu

zrn, hladký

algranlullolcyte noun agranulocyt, bílá

krvinka bez granul

algranlullolcyltolsis nounagranulocytó

za, zvýšené vyplavení agranulocytů

do krevního řečiště

algraphlia noun agrafie, neschopnost

psát


22

A

ague

algue noun horečka (zejména u malárie)

algylria noun agyrie, neúplné vyvinutí

mozkových závitů

aichlmolpholbia noun aichmofobie,

strach ze špičatých předmětů

aid podpora, pomoc, pomocné léčivo;

pomáhat, podporovat

aillment noun neduh, indispozice

aillulrolpholbia noun ailurofobie

air vzduch, tah; větrat, provzdušňovat

 alveolar ~ vzduch v alveolách 

reserve ~ zásoba vzduchu v plicích

 residual ~ reziduální vzduch tidal

~ respirační vzduch

alkarlylolcyte noun bezjaderná buňka

(např. erytrocyt)

alkarlylote noun bezjaderná buňka (např.

erytrocyt)

aklalthislia noun neklid, nepokoj,ne

schopnost posedět, vedlejší účinek

některých neuroleptik

alkilnelsia noun akineze, neschopnost

pohybu, ochrnutí

alkilnelsis noun akineze, neschopnost

pohybu, ochrnutí

alkilnetlic adj akinetický

alkolria noun chybění zornice,nepřítom

nost zřítelnice

alla noun, plural DOODHkřídlo ~ of ilium

lopata kosti kyčelní sacral ~ křídlo

křížové kosti

allacltalsia noun alaktázie, syndrom

chybění laktázy ve střevě

allallia noun alalie, neschopnost mluvení

způsobená paralýzou hlasivek

allalnine noun alanin

allar adj alární, mající křídla, týkající

se křídel

allasltrim noun alastrim, mírná forma

pravých neštovic, neštovice s velmi

lehkým průběhem, variola minor

[alba]| linea ~ vazivový útvar jdoucí

od mečovitého výběžku hrudní kosti

k symfýze miliaria ~ potničky bílé

 corpus ~ bílé tělísko, zjizvená tkáň

nahrazující žluté tělísko

allbildulrila noun albinurie, vylučování

příliš světlé moči

allbilnism noun albinismus

allbilno noun albín

allbilnoidlism noun podobný albinismu

allbilnulria noun albinurie, vylučování

příliš světlé moči

allbulginlea noun tuhý vazivový obal

varlete, Tunica albuginea

allbulgilnelotlolmy noun odstranění

tunicy

allbulgilniltis noun zánět bělma

allbulgo noun leukom

allbulmen noun bílek, bílkovina

allbulmin noun živočišná bílkovina,

albumin Bence-Jones ~Benceův

-Jonesův protein

allbulmilnate noun albuminát,sloučeni

na albuminu s alkálií

allbulmilnaltulria noun albuminaturie,

vylučování bílkovin močí

allbulmilnolchollia noun albuminocholie,

bílkovina ve žluči

allbulmilnoid albuminoid, protein svy

sokým obsahem síry

allbulmilnollylsis noun proteolýza,roz

pad bílkovin

allbulmilnous adj bílkovinný, bílkovitý

allbulmilnulretlic adj albuminuretický,

lék působící vylučování albuminu

močí

allbulminlulria noun albuminurie, výskyt

albuminu v moči

allbulminlulric adj albuminurický

Alcanlthila lecltullalria noun štěnice

(Cimex)

allcapltonlulria noun alkaptonurie

allcolhol noun ethanol, ethylalkohol

 absolute ~ absolutní (bezvodý)

alkohol/ líh ~ dehydrogenaseal

koholdehydrogenáza dehydrated

~ absolutní alkohol denatured ~

denaturovaný alkohol ethyl ~etha

nol, ethylalkohol isopropyl ~izo

propylalkohol methyl ~ methanol

allcolhollic adj alkoholik (osoba) debr />

23

A

alkalosis

lirium ~ blouznění pijanů

allcolhollism noun alkoholismus, otrava

alkoholem

allcolhollulria noun alkoholurie,přítomnost alkoholu v moči

alldelhyde noun aldehyd acetic ~ethanal, acetaldehyd methyl ~ methanal,

formaldehyd

alldolhexlose noun aldohexosa

alldol noun aldol

alldollase noun aldolasa

alldolpenltose noun aldopentóza

alldose noun aldosa

alldolside noun aldosid

alldoslterlone noun aldosteron

alldolsterlonlism noun aldosteronismus

alldolsterlolnolma noun tumor vylučující

aldosteron

alldolsterlolnolpelnia nounaldosteronoenie, nedostatek aldosteronu

alldolsterlonlulria noun aldosteronurie,

vylučování aldosteronu močí

alldoltetlrose noun aldotetróza

alldoxlime noun aldoxim, aldehyd-oxim,

hydroxyimin

alleulkelmia noun aleukemie,onemocnění z nedostatku leukocytů v krvi

alleulkelmic adj aleukemický

alleulkia noun aleukie, nepřítomnost

leukocytů v krvi

alleulkolcyltolsis noun leukopenie

allexlila noun alexie, neschopnost čtení

allexlilpharlmic protijedový; protijed

allexlilthylmia noun alexitymie

allga noun, plural DOOJDVDOOJDHchaluha,

řasa

allganleslthelsia noun analgezie, snížená

vnímavost pro bolest

allgelsila noun algezie, přecitlivělost

na bolest, vnímání bolesti

allgelsic adj bolestivý, týkající secitlivosti na bolest

allgelsilolgenlic adj algeziogenní,způsobující bolest

allgetlic adj bolestivý, týkající secitlivosti na bolest

allgilcide noun algicid, prostředek nahubení řas

allginlulrelsis noun bolest při močení

allgolgenlic adj algeziogenní,způsobující bolest

allgollaglnia noun algolagnie, sexuální

uspokojení z pociťování bolesti či

vnímání bolesti jiných active ~

sadizmus passive ~ masochizmus

allgolphillia noun algolagnie, sexuální

uspokojení z pociťování bolesti či

vnímání bolesti jiných

allgolpholbia noun algofobie, chorobný

strach z bolesti

allilcylclic adj alicyklický

allienlaltion noun pocit odcizení,mentální porucha

allilelnia noun alienie, chybění sleziny

allilment noun potrava, pokrm, výživa

allilmenltalry adj vyživovací, výživný,

zažívací

allilmenltaltion noun výživa, dieta parenteral ~ parenterální výživa

allilphatlic adj alifatický, mastný,tukový

alliploltroplic adj alipotropní,neovlivňující tukový metabolismus

allive adj živý, produktivní

allkalleslcence noun alkalita, zásaditost;

alkalizace

allkalleslcent adj částečně (mírně)

alkalický

allkalli I noun, plural OLHVOLVII adjalkalinezásada, alkálie, alkalický kov;

alkalický, zásaditý

allkallimleltry noun alkalimetrie, titrace

zásadou

allkalline adj alkalický, zásaditý

allkallinlilty noun alkaličnost, bazicita

allkalloid alkaloid animal ~ ptomain

 cadaveric ~ ptomain putrefactive ~ ptomain ergot ~s námelové

alkaloidy

allkallolsis noun alkalóza metabolic ~

metabolická alkalóza respiratory ~

respirační alkalóza


24

A

alkaluria

allkallulria noun alkalurie, vylučování

zásadité moči

allkane noun alkan, parafi nickýuhlovodík

allkalnet noun Alkanna tinctoria,alkanová červeň, červené barvivo získané

z kořenů hadince

allkapltonlulria noun alkaptonurie

allkyllaltion noun alkylace

alllalcheslthelsia noun allestezie

alllanltilalsis noun alantiáza, otravaklobásovým jedem

alllanltolic adj alantoický

alllanltoid adj alantoidní

alllanltolin noun allantoin

alllanltolis noun, plural WROLOGHValantois,

zárodečný obal, zárodečný výchlipek

alllel noun alela; alelomorfa

alllele noun alela, gen, dědičný základ

znaku

alllellism noun alelizmus

alllellolmorph noun alela, gen, dědičný

základ znaku

alllellolmorphlism noun existence nebo

dědičný přenos genů

alllerlgen noun alergen

alllerlgenlic adj alergenní

alllerlgic adj alergický

alllerlgilzaltion noun alergizace,senzibilizace

alllerlgollolgy noun alergologie

alllerlgolsis noun, plural VHValergóza,

choroba z přecitlivělosti

alllerlgy noun, plural JLHValergie,přecitlivělost bronchial ~ astma 

contact ~ kožní reakce při kontaktu

s alergenem drug ~ alergie na lék(y)

 food ~ alergie na potraviny gastrointestinal ~ alergie na potraviny 

pollen ~ konjunktivitida spojená se

sennou rýmou

allleslthelsia noun allestezie

alllelvilate v zmírnit, ulevit

alllelvilaltion noun úleva, umírnění,

zmírnění

alllolanltilbodly noun aloprotilátka,

izoprotilátka

alllolcheilria noun alocheirie, chybná

lokalizace podráždění

alllolcheslthelsia noun allestezie

alllolchelzia noun vylučování stolice

neobvyklým otvorem

alllolchilria noun alocheirie, chybná

lokalizace podráždění

alllolcorltex noun alokortex

allloleslthelsia noun allestezie

alllolgelnelic adj homologní, alogenní

alllolgenlic adj homologní, alogenní

alllolgraft noun aloimplantát, aloštěp,

alotransplantát

alllolkerlaltolplaslty nounalokeratolastika, náprava rohovkyalotranslantátem

alllolkilnelsis noun alokineze, pasivní

nebo vynucený pohyb

alllomlerlism noun al(l) omerie

alllolmorlphic adj al(l) omorfní

alllolpathlic adj alopatický

allloplalthy noun alopatie

alllolplalsia noun aloplazie

alllolplasltic adj aloplastický

alllolplaslty noun aloplastika

alllolpsylcholsis noun alopsychóza,

halucinogenní a iluzorní vnímání bez

poruchy motorického systému

alllolsterlic adj allosterický

alllolsterlism noun allosterismus

allloltolpia noun alotopie, špatná pozice

nějakého orgánu

allloltoplic adj dystopický

allloltranslplanltaltion nounalotranslantace

allloltrope noun alotrop, alotropická

modifi kace, fyzikálně odlišné formy

prvků

allloltrolpic adj alotropický

alllotlrolpy noun alotropie,mnohotvárnost

allloltype noun allotyp

allloltylpy noun allotypie

allolpelcia noun alopecie, holohlavost,

plešatost climacteric ~ alopecieobbr />

25

A

ametropia

jevující se v klimaktériu, podmíněná

endogenními vlivy Jonston’s ~alo

pecie projevující se vypadávánímvla

sů v ostře ohraničených kruhovitých

ložiskách seborrheic ~ ponenáhlá

alopecie postihující muže

allum noun kamenec

allulminlilum noun hliník

allulmilnolsis noun aluminóza

allulmilnum noun aluminium; hliník

allvelolbronlchilolliltis nounalveobron

chiolitida, zánět průdušinek a plicních

sklípků

allvelollar adj náležející k alveolu

allvelollecltolmy noun alveolektomie,

odnětí částí dásní (při léčenínovo       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist