načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Anglicko-český / česko-anglický kapesní slovník – kolektiv autorů TZ-one

Anglicko-český / česko-anglický kapesní slovník

Elektronická kniha: Anglicko-český / česko-anglický kapesní slovník
Autor: kolektiv autorů TZ-one

– Tento Anglicko-český / česko-anglický kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů. – Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní překlady nenáročných textů. Obsahuje více než 35.000 hesel a cca. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  99
+
-
3,3
bo za nákup

hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7%hodnoceni - 75.7% 100%   celkové hodnocení
1 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » TZ-one
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2013
Počet stran: 944
Jazyk: cs en
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-878-7329-8
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Tento Anglicko-český / česko-anglický kapesní slovník je praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů.

Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní překlady nenáročných textů. Obsahuje více než 35.000 hesel a cca. 80.000 jejich ekvivalentů. Slovní zásoba byla vybírána tak, aby respektovala frekvenci užití. Je tedy zacílena na nejčastěji užívaná slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka.

Kromě samotných překladů je základní frazeologie rozšířena o ustálené obraty a fráze, doplňkové informace a upřesňující významy, které uživateli pomohou vybrat nejvhodnější výraz.

Předností slovníku je výslovnost všech základních anglických hesel jak v anglicko-české části, tak i v části česko-anglické.

Slovník je doplněn přílohou obsahující mluvnické minimum a konverzaci zaměřenou na fráze a spojení, které uživateli pomohou domluvit se v nejrůznějších situacích. 

Věříme, že vám bude slovník užitečným pomocníkem.

Zařazeno v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ANGLICKO-ČESKÝ

ČESKO-ANGLICKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

TZ-

2013ANGLICKO-ČESKÝ

ČESKO-ANGLICKÝ

KAPESNÍ SLOVNÍK

TZ-

2013


Informace pro uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této elektronické knihy

nesmí být reprodukována a šířena v žádné podobě bez předchozího

písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy

bude trestně stíháno.

Používání elektronické verze knihy je určeno jen osobě, která ji

legálně nabyla, a to v rozsahu stanoveném autorským zákonem.

Jakékoliv neoprávněné užití jako např. kopírování, úpravy,

konverze do jiných formátů, prodej, pronájem, půjčování, darování,

umísťování na servery, sdílení atp. je zakázáno!

první vydání 2013

© Mgr. Tomáš Zahradníček - TZ-one (PDF verze)

ISBN 978-80-903606-5-5


5

OBSAH Úvodem.....................................................................................

Použité zkratky..........................................................................

Práce se slovníkem....................................................................

ANGLICKO-ČESKÁ ČÁST....................................................

PŘÍLOHA - MLUVNICKÉ MINIMUM Anglická výslovnost..................................................................

Anglická abeceda......................................................................

Podstatná jména.........................................................................

Přídavná jména..........................................................................

Zájmena.....................................................................................

Číslovky.....................................................................................

Slovesa.......................................................................................

Pořádek slov v anglické větě....................................................

Tvoření slov v angličtině..........................................................

PŘÍLOHA - KONVERZAČNÍ MINIMUM

Společenský styk......................................................................

Osobní údaje..............................................................................

Určování času...........................................................................

Nemoc.......................................................................................

Lidské tělo................................................................................

Cestování...................................................................................

Na ulici.......................................................................................

Ubytování, restaurace................................................................

Nákupy.......................................................................................

ČESKO-ANGLICKÁ ČÁST....................................................

6

7

8

11

421

423

424

433

435

436

437

449

450

453

459

460

462

465

466

468

469

472

474

6

Úvodem

Tento anglicko-český a česko-anglický kapesní slovník je

praktická a jednoduchá pomůcka pro nejširší okruh uživatelů,

která upoutá především formátem vhodným pro cestování či

do školy. Slouží k dorozumění v různých situacích a umožní

překlady nenáročných textů. Obsahuje více než 35.000 hesel a

cca. 80.000 jejich ekvivalentů. Slovní zásoba byla vybírána tak, aby

respektovala frekvenci užití. Je tedy zacílena na nejčastěji užívaná

slova a obraty, a to jak ze spisovného, tak i z hovorového jazyka.

Kromě samotných překladů je základní frazeologie rozšířena

o ustálené obraty a fráze, doplňkové informace a upřesňující

významy, které uživateli pomohou vybrat nejvhodnější výraz.

Předností slovníku je výslovnost všech základních anglických

hesel jak v anglicko-české části, tak i v části česko-anglické.

Slovník je doplněn přílohou obsahující mluvnické minimum

a konverzaci zaměřenou na fráze a spojení, které uživateli

pomohou domluvit se v nejrůznějších situacích. Příloha odděluje

anglicko-český heslář od hesláře česko-anglického.

Věříme, že vám bude slovník užitečným pomocníkem.

Autoři Použité zkratky abbr zkratka adj přídavné jméno adv příslovce am. americký anat. anatomie apod. a podobně archit. architektura astrol. astrologie astron. astronomie atd. a tak dále aut. automobilizmus biol. biologie bot. botanika brit. britský círk. církevní conj spojka div. divadlo ek. ekonomika el. elektrotechnika f rod ženský fot. fotografování fyz. fyzika geol. geologie geom. geometrie hanl. hanlivý hist. historie hovor. hovorový hud. hudba chem. chemie intr citoslovce j.č. jednotné číslo jaz. jazykověda let. letectví liter. literatura

m rod mužský

mat. matematika

med. medicína

n rod střední

náb. náboženství

noun podstatné jméno

num číslovka

opt. optika

part částice

phr fráze

pl plurál

polit. politika

pomn. pomnožný

prep předložka

pron zájmeno

prům. průmysl

přen. přeneseně

psychol. psychologie

rad. radiová technika

ryb. rybářství

slang. slangový

sport. sportovní

stav. stavebnictví

tech. technika

TV televizní technika

um. umění

vb sloveso

voj. vojenství

vulg. vulgární

výp. výpočetní

technika

zejm. zejména

zool. zoologie

žel. železnice

Heslo je psáno tučně, překlad

obyčejným řezem písma.

Přepis výslovnosti je uveden

u každého základního hesla,

a to v hranatých závorkách.

(k výslov nosti podrobněji viz

str. 421 - Anglická výslovnost).

V česko-anglické části je

upozor ňo váno na slovesa (vb)

a podstatná jm. s určením rodu

(m – mužský, f – ženský, n

– střední, pl – plurál, pomn.

– pomnožný).

V anglicko-české části jsou

určeny u všech základních

hesel slovní druhy, přičemž

je-li význam hesla překládán

do češtiny více slovními

druhy, jsou překlady odděleny

symbolem (zkratky slovních

druhů viz str. 7 – Použité

zkratky). Práce se slovníkem adresa f address  chyták m catch , snag  motive  noun motiv ignorovat vb ignore  kalhoty f pomn. trousers ,

pants 

salvage  noun záchrana;

zachráněné věci sběr (papíru)

 vb zachránit


9

Synonymní překlady jednoho

významu jsou odděleny čárkou,

skupina synonym blízkých

základnímu tvaru středníkem

a překlady různých významů

tučnou kurzivovou číslicí,

přičemž význam hlavního

hesla je upřesněn v závorce, a

to tučným kurzivovým typem

písma.

Příkladová slovní spojení jsou

uváděna kurzivou za symbolem

 a jsou zařazena k patřičnému

heslu.

Symbol tildy (~) nahrazuje

hlavní heslo nebo jeho část

(před lomítkem).

Oborové zkratky a stylistické

údaje k heslům jsou uváděny

kurzivou menší velikostí

písma.

maskovat vb (utajovat) mask

, conceal ; voj. camoufl age  (líčit) make up 

mléčn/ý milk  ~á

čokoláda milk chocolate (mlékárenský) dairy  ~é výrobky dairy products (mléčně bílý) milky ; (sklo) frosted 

magnetism  noun

 fyz. magnetizmus neodolatelnost, přitažlivost

myth  noun mýtus přen.

výmysl, nepravda ANGLICKO-ČESKÁ ČÁST abandon  vb opustit

(co), nechat (co kde) vzdát

se (čeho) noun bezsta rostnost

 with ~ bezstarostně

abate  vb polevit, opad nout,

utišit se

abattoir  noun jatka abbey  noun opatství abbot  noun opat abbreviate  vb zkrátit abbreviation  noun

zkratka

abdicate  vb zříci se

 abdikovat, odstoupit

abdomen  noun břicho abduct  vb unést

(násilím) odtáhnout (sval)

aberration  noun 

úchylka, anomálie, odchylka 

pomatení

abet  vb navádět, napomá

hat

abide  vb snést, vystát

 zůstat

abide by vb dodr žovat,

uznávat

ability  noun schopnost;

talent, nadání

abject  adj poní žený,

servilní ubohý

ablaze  adj planoucí, hořící

 be ~ být v plame ni, hořet

able  adj nadaný, schopný

able-bodied  adj zdatný,

tělesně schopný

abnormal  adj nenor

mální, abnormální

aboard  adv na palubu;

na palubě

abolish  vb zrušit; odvolat

abolition  noun zrušení;

odvolání

abominable  adj

ohavný, odporný, mizerný

aborigine  noun domo

ro dec, původní obyvatel

abort  vb med. přivodit

potrat ukončit, předčasně

zrušit

abortion  noun potrat

 zrušení

abound  vb hojně se

vyskytovat, překypovat ~

with sth oplývat čím

about  adv asi, přibliž ně,

okolo There’s ~ forty parking

spaces. Je tam asi čtyřicet parko

vacích míst. skoro, téměř

 sem a tam prep o (kom/čem),

ohledně (koho/čeho), na (koho/co)

 He told me ~ his friend. Říkal

mi o své přítelkyni.

about-face  noun obrat

o 180°, obrat čelem vzad

about-turn  noun obrat

o 180°, obrat čelem vzad

about-turn

A a


14

above  adv nahoře; naho

ru; výše shora, výše (uve deno) prep přes (co), více než (co) nad (kým), nadřa zený, nadřízený adj shora uvedený ~ all především

above board  adj čestný;

korektní, správný (chování)

abrasive  adj brusný

(papír) hrubý, neomalený noun brusivo

abreast  adv vedle sebe,

bok po boku keep ~ of držet krok s čím

abroad  adv v zahra ni čí,

v cizině; do zahraničí, do ciziny na věřejnosti, mezi lidmi

abrupt  adj náhlý,

nečekaný ostrý, strmý; strohý

abruptly  adv náhle,

neočekávaně, prudce stroze

abscess  noun med. absces,

hnisavé ložisko

absence  noun nepří

tomnost, absence nedostatek

absent  adj nepřítomný

absent-minded 

adj duchem nepřítomný, nepozorný, roztržitý

absolute  adj abso

lutní, úplný, naprostý abso lutistický (monarchie)

absolutely  adv úplně,

naprosto, absolutně ~ not! V žádném případě! Vyloučeno!

absolve  vb zprostit,

osvobodit

absorb  vb absor bovat,

pohlcovat, vstřebat (z)mírnit,

(z)tlumit

absorption  noun

 absorpce, pohlcení nasávání

(kapaliny) zaujetí, ponoření se

 utlumení

abstain  vb zdržet se

(čeho); vystříhat se (čeho); nehla

sovat

abstract  adj abstrakt ní,

teoretický noun abstraktní

dílo obsah, výtah

absurd  adj nesmyslný,

absurdní, směšný

abuse  noun nesprávné

užívání, zneužívání týrání

 urážky, nadávky drug ~

narkomanie vb zneužívat

 týrat urážet (koho), nadávat

(komu)

abusive  adj urážlivý,

hanlivý, vulgární (mluva)

abysmal  adj hrozný,

otřesný, děsný

abyss  noun propast

AC noun abbr (alternating current)

střídavý proud

academic  adj 

akademický, vysokoškolský,

univerzitní studijní, výzkum

ný noun vysokoškolský učitel,

univerzitní učitel

academy  noun akade

mie

accelerate  vb 

zrychlit, urychlit přidat plyn

above


15

acceleration 

noun zrychlení, urychlení akcelerace (vozidla)

accelerator  noun

pedál plynu (v autě)

accent  noun přízvuk; ozna

čení přízvuku; důraz (na co)

accept  vb přijmout,

akceptovat uznat smířit se, tolerovat

acceptable  adj přija

telný

acceptance  noun

přijetí; souhlas; akceptace

access  noun přístup, vstup

accessible  adj pří stup

ný, dostupný

accessory  noun příslu

šenství; doplněk adj přídavný

accident  noun 

neštěs tí, nehoda ~ insu rance úrazové pojištění náho da by ~ náho dou

accidental  adj ná hod

ný, nahodilý; neúmyslný

accidentally  adv

náhodně, náhodile; neúmyslně

acclaim  noun uznání,

chvála vb uznávat, chválit, vychvalovat

accommodate  vb

 mít kapacitu ubytovat (koho) vyhovět, přizpůsobit (se)

accommodating  adj

úslužný, ochotný, nápomocný

accommodation 

noun ubytování, bydliště

accompany  vb 

doprovodit (koho) přiložit

accomplice  noun spolu

pa chatel, spoluviník

accomplish  vb 

uskutečnit, vykonat dosáh

nout (čeho)

accomplished  adj

vynikající, skvělý, perfektní

accomplishment 

noun výkon, výsledek splně

ní; provedení

accord  noun dohoda;

shoda, souhlas of his own ~

dobrovolně vb poskytnout;

udělit; shodovat se, korespon

dovat

accordingly  adv podle

toho; tudíž, proto

account  noun účet,

konto ~ number číslo účtu, číslo

konta záznam, zpráva, popis

 on no ~ v žádném případě

account for vb

zdůvodnit, vysvětlit; být příči

nou

accountable  adj

zodpovědný (za co)

accountancy  noun

účetnictví

accountant  noun

účetní

accumulate  vb

(na)shromáždit; (na)hromadit se

accuracy  noun správnost,

výstižnost; přesnost

accuracy


16

accurate  adj přesný,

správný, bezchybný

accusation  noun obvi

nění, nařčení

accuse  vb obvinit, na

řknout (koho z čeho); obžalo vat (koho z čeho)

accustom  vb navyk nout

(čemu)

accustomed  adj při

vyklý (čemu)

ace  noun eso (v kartách; teni se)

 adj vynikající

ache  noun bolest touha

 vb bolet prahnout (po čem) My head ~s. Bolí mě hlava.

achieve  vb dosáhnout,

docílit

acid  adj kyselý noun

kyse lina

acknowledgement 

noun uznání, přiznání oce nění, uznání potvrzení příjmu

acne  noun akné, trudo vitost

acorn  noun žalud

acoustic  adj akus

tic ký, zvukový sluchový noun akustika

acoustics  noun aku

sti ka

acquaint  vb seznámit,

obeznámit (koho s čím)

acquaintance  noun

 známost známý (člověk) znalost (čeho)

acquire  vb získat, poří

dit si (co); osvojit si, na být (co)

acquisition  noun získá

ní (čeho); nabytí (čeho); pří růstek;

akvizice

acquit  vb zprostit viny,

osvobodit ~ oneself well

osvědčit se

acquittal  noun zproštění

viny

acre  noun akr

acrid  adj ostrý, štiplavý,

palčivý

acrobat  noun akrobat,

artista

across  prep přes, napříč

(čeho); na opačné straně adv

napříč; na druhé straně to run

~ přejít na druhou stranu

act  noun čin, skutek 

přetvářka, předstírání put on

an ~ hrát divadýlko, předstírat

 vb jednat; řídit se (čím); chovat

se (jak); fungo vat jako (kdo/ co)

acting  adj úřadující, zastu

pující noun herectví; hraní

action  noun čin, akce, jed

ná ní bitva žaloba, opatření

 take ~ jednat, podniknout

kroky

activate  vb uvést do cho

du, aktivovat

active  adj aktivní, čino

rodý; bystrý

actively  adv aktivně

(konat)

activity  noun aktivita,

činnost

accurate


17

actor  noun herec

actress  noun herečka

actual  adj skutečný,

opravdový současný

actually  adv ve sku

tečnosti; totiž, vlastně

acumen  noun postřeh

acupuncture  noun

akupunktura

acute  adj akutní, nalé

havý, náhlý, vážný pronikavý

 ostrý bystrý

ad  noun abbr inzerát

A. D. adv abbr (Anno Domi

ni) našeho letopočtu, po Kristu

ad hoc  adj k tomuto

účelu

ad lib  vb improvizovat 

adv improvizovaně, spatra noun

improvizace

ad nauseam  adv do

omrzení, do nekonečna

adamant  adj neústup ný

adapt  vb přizpůsobit

se (čemu), zvyknout si (na co);

upravit (co), modifikovat (co);

adaptovat se

adaptable  adj při

způsobivý, adaptabilní

adaptation  noun

 adaptace, přizpůsobení 

úpra va, přepracování, adapta ce

(divadelní)

adaptor  noun adaptér;

rozdvojka (zásuvka)

add  vb přidat co (k če mu) 

sečíst, dávat dohromady

adder  noun zmije

addict  noun narkoman

 nadšenec, fanoušek

addicted  adj závislý

(na čem), propadlý (čemu)

addiction  noun závislost;

sklon; narkomanie

addictive  adj návy kový

addition  noun přídavek,

dodatek připojení, přístavba

 zvětšení, zvýšení in ~

kromě toho, mimoto in ~ to

sth kromě čeho, mimo co

additional  adj doda tečný,

doplňkový

additive  noun přísada

address  noun adresa, byd

liště vb adresovat, poslat

(komu co) pronést projev

adept  adj zkušený, zběhlý,

obratný noun odborník, mistr

adequate  adj dosta tečný,

přiměřený

adhere  vb dodr žovat

(co) lnout (k čemu)

adhesive  noun lepidlo 

adj přilnavý, lepivý, adhezní

adjacent  adj přilehlý,

sousední, sousedící (s čím)

adjective  noun přídavné

jméno, adjektivum

adjourn  vb odložit;

přerušit; skončit; odročit

adjudicate  vb rozho

dovat; posuzovat

adjust  vb přizpůsobit se

(čemu), upravit, seřídit

adjust


18

adjustable  adj nasta

vitelný, upravitelný

administer  vb 

spravovat, vést, řídit, vyko návat zadat (úkol) podat (lék)

administration 

noun admi nistrativa, správa, řízení

administrative  adj

administrativní, správní

administrator 

noun správce

admiration  noun

obdiv

admire  vb obdivovat

(koho/co); chválit (koho/co); kochat se (čím)

admirer  noun obdivo

vatel, ctitel

admission  noun vstup,

přístup ~ fee vstup né přijetí přiznání vstupné

admit  vb vpustit (koho

kam) připustit (co), uznat (co) přijmout (kam)

ado  noun povyk, zdržování

adolescence  noun ado

lescence, dospívání

adolescent  adj adoles

centní, dospívající, pubertální, mladistvý noun ado lescent, dospívající, puberťák, mladistvý

adopt  vb adoptovat,

osvojit si přijmout, převzít zavést (co) odhlasovat, zaujmout (stanovisko)

adoption  noun adopce,

osvojení přijetí, převzetí 

schválení

adore  vb obdivovat (koho,

co); zbožňovat, milovat, uctí vat

(koho)

adorn  vb (o)zdobit, (z)kráš

lit (co)

adrift  adj nezakot vený

(loď), unášený (větrem) neovlá

daný zmatený osamo cený

adult  noun dospělý (člo věk),

dospělec adj dospělý, vyzrálý

adultery  noun cizo

ložství

adulthood  noun dospě

lost

advance  vb postou pit,

pokročit, zlepšit se přibližovat

se půjčit (komu co) uspíšit

(termín) zvý šit (ceny) noun

 postup pokrok záloha

 zlepšení zvýšení (cen)

 útok in ~ předem adj

před běž ný

advanced  adj pokro

čilý rozvinutý, vyspě lý (země);

pokrokový

advantage  noun výho

da; užitek; převaha take ~ of

sth využít čeho

advantageous  adj

výhodný (pro co)

adventure  noun dobro

družství; riskantní operace

adventurous  adj

riskující; podnikavý

adverb  noun příslovce

adjustable


19

adversary  noun soupeř,

protivník, sok

adverse  adj nepříznivý;

nepřátelský; odmítavý

adversity  noun nepřízeň

osudu

advert  noun abbr brit. rekla

ma, inzerát

advertise  vb dělat

reklamu, propagovat; inze rovat

 rozhlašovat, dát na vědomí

advertisement  noun

reklama, inzerát

advertiser  noun

inze rent

advertising  noun rekla

ma, inzerce

advice  noun rada, dopo

ručení

advisable  adj dopo ru

čitelný, vhodný

advise  vb (po)radit

(komu co), doporučit (komu co)

 zrazovat (od čeho) poradit

(komu) oznámit (co)

adviser  noun poradce,

rádce

advocate

1

 noun zastán -

ce, stoupenec, obránce právní

zástupce, advokát

advocate

2

 vb zastávat se

(čeho); obhajovat

aerial  adj vzdušný; letecký

(snímek); visutý noun anténa

aerobics  noun aerobik

aeroplane  noun letadlo

aesthetic  adj este tický

afar  adv daleko, v dálce

affable  adj vlídný, laska vý,

přívětivý, přátelský

affair  noun záležitost, věc;

událost; aféra

affect  vb ovlivnit (koho),

působit dojmout (koho) 

předstírat

affected  adj předstíraný

 afektovaný posti žený 

dojatý (čím)

affection  noun afekt;

láska náklonnost, sympatie

affectionate  adj laska

vý, milující, oddaný

affi liated  adj přidružený,

připojený, přičleněný, sesterský

(společnost)

affi nity  noun sympatie

 podobnost, příbuznost

affl ict  vb postihnout (koho

čím)

affl uence  noun bohatství,

blahobyt

afford  vb dovolit si, dopřát

si poskytnout, umožnit

afloat  adv na vodě, na

hladině; nad vodou; ve vzdu chu

afoot  adv v přípravě 

there is something ~ něco se

připravuje

afraid  adj ustrašený,

polekaný; ustaraný Don’t be

~ (of it). Neboj se (toho).

Africa  noun Afrika

after  prep (místně)

za go ~ them jít za nimi

after


20

 (časově) po right ~ breakfast hned po snídani (násle du jící) za, po (čem) (za kým, ve stopách koho) Go ~ him. Jdi za ním. adv (místně) vzadu (časově) později, potom conj až, když

aftermath  noun nás

ledky

afternoon  noun odpo

ledne

afters  noun hovor. moučník,

dezert, zákusek

after-shave (lotion) 

 noun voda po holení

afterwards  adv pozdě

ji, potom

again  adv znovu, opět,

zas(e)

against  prep proti (komu/

čemu); vůči (komu); v rozporu s

age  noun věk, stáří ~

group věková skupina doba, epocha come of ~ do sáhnout dospělosti vb (ze)stárnout zrát (víno)

agency  noun agentura;

vládní organizace

agenda  noun agenda,

program jednání

agent  noun zástupce,

jednatel agent špión

aggravate  vb zhor šit,

ztížit rozzlobit

aggregate  noun souhrn,

nakupení vb nakupit, nahromadit adj úhrnný, celkový

aggression  noun agrese,

útok

aggressive  adj agre siv

ní, útočný důrazný průbojný

 podnikavý soutěživý

agile  adj hbitý, čilý, svižný

agitation  noun agitace

 znepokojení míchání

ago  adv před (časově) How

long ~? Jak je to dlouho?

agony  noun utrpení, muka,

agónie (předsmrtná); křeč die

in ~ umřít v bolestech

agree  vb (with sb/ sth)

souhlasit (s kým, čím), zastá

vat stejný názor (to sth)

svolit (k čemu) shodovat se,

dohodnout se, domluvit se 

schválit, odsouhlasit (návrh)

agreeable  adj pří jemný,

potěšující, sympatický

agreed  adj dohodnut,

odsouhlasen

agreement  noun sou

hlas; dohoda; smlouva peace

~ mírová dohoda

agricultural  adj

zemědělský

agriculture  noun

zemědělství

ahead  adv vpředu; dopře du;

kupředu; v předstihu go right

~ jít rovně

aid  noun pomoc, výpomoc

 po můcka in ~ of ve prospěch

(koho, čeho) vb pomoci; podpo

rovat

aftermath


21

AIDS  noun abbr (acquired

immune deficiency syndrome)

AIDS, syndrom získaného selhání

imunity

ailing  adj churavý

ailment  noun one moc

nění

aim  vb zamířit, zacílit

 zaměřit se (na koho) 

usilovat (o co) noun úmysl,

cíl achieve the ~ dosáh nout

cíle zacílení

aimless  adj bezcílný,

marný

aimlessly  adv bez cíle,

marně

air  noun vzduch, ovzduší;

éter letecká doprava by

~ letecky ~ hostess letuška,

stevardka vb ventilovat; vy

větrat; vyjádřit

airbed  noun nafukovací

matrace

aircraft  noun letadlo,

letoun

airfi eld  noun letiště

airgun  noun vzduchovka

airmail  noun letecká pošta

 by ~ leteckou poštou

airplane  noun am. letadlo

airport  noun letiště

airspace  noun vzdušný

prostor

airstrip  noun startovací/

přistávací dráha

airtight  adj vzducho těsný

airy  adj vzdušný, větraný

aisle  noun ulička (mezi se dadly)

 přen. There is no hurry to walk

down the ~. Do ženění není třeba

se hnát.

ajar  adj pootevřený

alarm  noun alarm,

poplach alarm clock budík

 úzkost poplašné zařízení

 vb znepokojit (ko ho), vyděsit

(koho)

album  noun album

alcohol  noun alkohol,

líh

alert  adj bdělý, čilý, ostražitý

 noun poplach, poho tovost vb

upozornit (koho na co), varovat

(koho před čím)

alias  adv alias, neboli 

noun pseudonym; falešné jméno

alibi  noun alibi; výmluva

alien  noun cizinec; přistě

hovalec; mimozemšťan adj

cizí

alienate  vb ztratit (čí)

podporu znepřátelit si (koho)

alight  adj hořící, zapálený

 osvětlený vb snést se,

přistát vystoupit

align  vb seřadit seřídit

(stroj)

alike  adj podobný 

adv stejně, podobně look ~

vypadat stejně

alimony  noun výživné,

alimenty

alive  adj živ, naživu; plný

života; existující

alive


22

all  adj všichni, všechny,

všechna ~ of the girls všechny

dívky veškerý, celý, všechen

 ~ of the letters všechny dopisy

 (o časovém období) celý ~

day/night celý den/ noc adv

 úplně, docela, naprosto 

nějak (zdůraznění vlastnosti) 

pron všechno, vše; všichni

all right  adj dobrý,

v pořádku adv dobře, v pořád

ku; tak dobrá; v pohodě

allegation  noun obvině

ní (z čeho)

allege  vb tvrdit, uvádět,

prohlásit

allegedly  adv údajně

allegiance  noun věrnost,

loajálnost

allergic  adj (to sth)

alergický (na co)

allergy  noun alergie,

averze

alleviate  vb ulehčit,

zmírnit, zmenšit

alley  noun ulička, cesta, alej

alliance  noun spojenectví,

aliance, spolek

allied  adj spojenecký

(vojska)

all-in  adj se vším všudy

allocate  vb přidělit,

rozdělit

allot  vb přidělit, určit;

rozdělit

allotment  noun přidě

lení, příděl, díl, dávka

allow  vb dovolit, povolit;

nechat, připustit

allow for vb počítat

(s čím), vzít v úvahu (co)

allowance  noun příspě

vek, podpora; kapesné sleva

 tolerance ~s for sth brát

v úvahu co

alloy  noun slitina

all-time  adj rekordní;

nejlepší; absolutní

alluring  adj svůdný,

přitažlivý, lákavý

ally  noun spojenec, přízni vec

almighty  adj vše mo

houcí hrozný (hádka)

almond  noun mandle

almost  adv skoro, téměř

alone  adj sám, samotný;

samotní leave sb ~ nechat

někoho o samotě adv sám,

osamocen

along  prep po; podél, podle,

u adv určitým smě rem, dále,

vpřed She walked ~ the street

alone. Šla sama po ulici.

aloof  adj odměřený,

rezervovaný, chladný (člověk)

 adv stranou, opodál

aloud  adv nahlas, hlasitě

alphabet  noun abeceda

alphabetical  adj

abecední

alpine  adj alpský, vysoko

horský

Alps  noun pl the ~ Alpy

already  adv už, již

all


23

alright  adj dobrý, v po

řád ku adv dobře, v po řád ku,

správně; tak dobrá; v pohodě

Alsatian  noun německý

ovčák, vlčák

also  adv také, rovněž;

mimoto

altar  noun oltář

alter  vb (z)měnit se; upravit

alteration  noun 

změna úprava, adaptace

alternate

1

 adj střída vý;

jiný, alternativní on ~ days

každý druhý den

alternate

2

vb střídat se

alternative  adj

alternativní, jiný noun alterna

tiva, jiná možnost, volba

although  conj ačkoliv,

třebaže, přestože

altitude  noun nadmořská

výška

alto  noun alt (hlas)

altogether  adv úplně,

celkem, vcelku, naprosto, zcela

aluminium  noun hliník

always  adv vždy, vždycky;

stále, pořád

a.m. abbr (ante meridiem)

adv dopoledne

amalgam  noun amal

gám směs

amalgamate  vb 

spojit (se), sloučit (se) chem.

amal ga movat

amass  vb (na)hromadit,

(na)shromáždit

amateurish  adj ama

térský, neprofesionální

amaze  vb udivit (koho);

ohromit (koho) be ~d (at) sth

divit se čemu

amazement  noun

překvapení, údiv, úžas

amazing  adj úžasný,

vynikající

ambassador  noun

velvyslanec

amber  noun jantar

ambiguity  noun dvoj

značnost, nejasnost

ambiguous  adj dvoj

značný, dvojsmyslný; nejasný

ambition  noun ambi -

ce, ctižádost touha

amble  vb loudat se, jít pomalu

 noun chůze, loudání se

ambulance  noun ambu

lance, sanitka

ambush  noun nástraha

 přepadení vb přepadnout

ze zálohy

amenable  adj pří stup ný

(čemu); poddajný

amend  vb pozměnit,

opravit, doplnit, napravit

amendment  noun

 dodatek novela zákona

 zlepšení

America  noun Amerika

American  adj ame

rický noun Američan

amiable  adj laskavý,

přátelský

amiable


24

amicable  adj přá telský,

kamarádský

amiss  adj špatný There’s

something ~. Tady něco neklape.

ammonia  noun amo niak,

čpavek

ammunition  noun

 střelivo, munice argumenty

(proti čemu)

amnesty  noun amnestie

among  prep mezi, obklo pen

(kým/čím)

amoral  adj amorální

amorous  adj zamilo

vaný

amount  noun částka,

obnos, suma; množství vb činit,

stát (kolik); rovnat se (čemu)

ampere  noun ampér

amphibian  noun obojži

vel ník

amplifi er  noun zesi

lovač

amuse  vb pobavit, obve

selit, rozptýlit

anaemia  noun anémie,

chudokrevnost

analogy  noun obdoba,

analogie, podobnost

analyse  vb analyzovat,

rozebrat

analysis  noun analýza,

rozbor

analytical  adj ana

lytický

analyze  am. vb analy zo

vat, rozebrat

anarchy  noun anarchie,

bezvládí

anatomy  noun anatomie,

stavba těla; pitva

ancestor  noun předek,

předchůdce

anchor  noun kotva

 opora, jistota, útočiště vb

 zakotvit; upevnit (co k čemu)

 podpořit

anchovy  noun ančovička,

sardel

ancient  adj antický,

starověký, starobylý; starý

ancillary  adj po moc ný,

doplňkový

and  conj a ~ so on a tak

dále Try ~ come. Snaž se

přijít.

anew  adv znovu; nově;

jinak

angel  noun anděl; milá ček

anger  noun rozčilení,

zlost, hněv, zuřivost vb roz čí lit,

(roz)hněvat, zlobit

angle  noun úhel; hrana,

roh stanovisko vb rybařit,

chytat ryby na udici

angler  noun rybář

angry  adj rozhněvaný,

rozčilený be ~ zlobit se

anguish  noun muka,

útrapy; úzkost

angular  adj hranatý

(obličej); kostrbatý (písmo)

animal  noun zvíře;

živočich bestie adj živo

amicable


25

čišný; zvířecí

animate  adj živý, živoucí

  vb oživit; animovat

animated  adj živý,

čilý kreslený, animo vaný (fi lm)

animosity  noun odpor,

nevraživost, nepřátelství

aniseed  noun anýz (koření)

ankle  noun kotník

annexe  noun přístavba

 přídavek, doplněk příloha

annihilate  vb zničit,

rozdrtit vyhladit (popu laci)

anniversary  noun

výročí

announce  vb oznámit,

zveřejnit, inzerovat

announcement  noun

zpráva, oznámení; inzerát

announcer  noun

hlasa tel

annoy  vb dráždit, otravo vat,

jít na nervy

annoyance  noun rozmr ze

lost, naštvání, podrážděnost

annoyed  adj rozmrzelý,

mrzutý

annoying  adj mrzutý,

otravný

annual  adj každoroční,

roční noun ročenka

annul  vb zrušit, anulovat,

odvolat

anonymous  adj

anonymní

anorak  noun větrovka

(bunda)

another  adj další, ještě

jeden; jiný

answer  noun odpověď;

řešení vb odpovědět; reago

vat; vyřešit  ~ the door

otevřít dveře

answer back  vb

odmlouvat

answer for vb

zodpovídat se, nést následky (za

co), ručit (za)

answerable  adj (z)odpo -

vědný (za co/komu)

answering machine 

 noun telefonní záznamník

ant  noun mravenec

antagonism  noun

nepřátelství, odpor

antagonize  vb

znepřátelit si (koho)

Antarctic  noun the

~ Antarktida

antenatal  adj prena

tální, předporodní

antenna  noun anténa;

tykadlo

anthem  noun hymna

anthology  noun výbor,

soubor, antologie

anti-  pref proti

antibiotic  noun anti

bioti kum

antibody  noun proti látka

anticipate  vb očekávat;

předvídat; předbíhat

anticipation  noun

očekávání; naděje

anticipation


26

anticlockwise  adv

proti směru hodinových ručiček

antics  noun pl opičky,

kašpařiny

antiquated  adj

zastaralý, překonaný

antique  noun starožit

nost ~ shop staro žitnictví antické umění adj antický; starožitný

antiquity  noun 

starožitnost starověk, antika

antiseptic  adj antisep

tický, dezinfekční

antisocial  adj

protispo lečenský, antisociální; samotářský

anus  noun řiť, anus

anxiety  noun úzkost,

tíseň, znepokojení

any  adj nějaký (v táza cích

a podmínkových větách) Have you ~ children? Máte nějaké děti? žádný (v zá po ru) I haven’t ~ money. Nemám žádné peníze. který ko liv, jakýkoliv, každý at ~ rate v každém případě pron nějaký, někdo (v tázacích větách) žádný poněkud, ještě už ne, nijak, o nic

anybody  pron někdo;

nikdo

anyhow  adv jakkoliv

anything  pron něco,

cokoli; nic

anyway  adv beztak, stejně;

mimochodem

anywhere  adv někde,

kdekoli, někam; nikde

apathy  noun apatie, lho stej

nost, otupělost

ape  noun opice vb napodo

bovat (koho), opičit se (po kom)

aperitif  noun aperitiv

aperture  noun otvor,

štěrbina

apex  noun vrchol; vyvrcho

lení (kariéry)

apiece  adv za kus;

za osobu

apologize  vb omlu vit

se (komu za co)

apology  noun omluva

apostle  noun apoštol

apostrophe  noun

apostrof

appal  vb zděsit, konster

novat

appalling  adj strašný,

děsný, hrozný

apparatus  noun 

apa rát, přístroj aparatura, vy

ba vení ústrojí

apparel  noun šaty, oděv

apparently  adv zřejmě,

zdánlivě

apparition  noun zjevení,

přízrak

appeal  vb apelovat,

obrátit se (na) odvolat se,

protestovat; líbit se (komu)

appealing  adj přitažlivý,

atraktivní; pro sebný

anticlockwise


27

appear  vb zdát se,

jevit se; vypadat objevit se, zjevit se vystupovat, hrát It ~s unfair to me. Zdá se mi to nespravedlivé.

appearance  noun 

vystou pení (na veřejnosti) vzhled, zevnějšek objevení se

appease  vb uklidnit, utišit;

uspokojit

appendix  noun slepé

střevo, apendix dodatek

appetite  noun chuť (k jíd

lu), apetit

appetizer  noun před

krm; aperitiv

appetizing  adj chut ný;

lákavý, přitažlivý

applaud  vb tleskat,

aplaudovat schvalovat, souhlasit

applause  noun potlesk,

aplaus

apple  noun jablko

appliance  noun zařízení,

přístroj, aparát

applicable  adj přísluš ný,

platný, použitelný

applicant  noun žadatel,

uchazeč

application  noun 

žádost (o co), přihláška použití, využití píle, snaživost aplikace (počíta čová)

applied  adj aplikovaný

apply  vb aplikovat,

použít, upotřebit týkat se 

zažádat (o co)

appoint  vb jmeno vat,

ustanovit určit vyba vit

(nábytkem)

appointed  adj urče ný,

stanovený

appointment  noun

jmenování; funkce; úřad

appraisal  noun posouzení,

zhodnocení; odhad

appraise  vb odhadnout,

ocenit

appreciable  adj zjevný

appreciate  vb ocenit;

uvědomovat si; být vděčný

appreciation  noun

uznání, pochopení, smysl; poro

zumění

appreciative  adj

vděčný

apprehend  vb 

zatknout, dopadnout, zadržet

 pochopit

apprehension  noun

obava; zadržení, zatčení

apprehensive  adj

znepokojený

apprentice  noun učeň,

učedník

apprenticeship  noun

učení; učňovská léta

approach  vb přiblížit

se; navázat kontakt; přistu

povat noun příchod; přístup,

přístupová cesta

approachable  adj

přístupný; vlídný

approachable


28

appropriate

1

 adj

vhodný, přiměřený; adekvátní,

odpovídající

appropriate

2

 vb

přivlastnit si; vyhradit, přidělit

approval  noun schválení;

souhlas

approve  vb schválit;

souhla sit (s) potvrdit,

uzná vat (koho) Do you ~?

Souhlasíte?

approximate  adj

přibližný

approximately  adv

přibližně, asi

apricot  noun meruňka

April  noun duben

apron  noun zástěra; rampa

(letiště)

apt  adj výstižný, vhod

ný nadaný, schopný 

nakloněný, náchylný be ~

to do sth mít sklon k čemu, být

náchylný k čemu

aptitude  noun nadání,

dispozice, talent

aquarium  noun

akvárium

Aquarius  noun astrol.

Vodnář

aquatic  adj vodní

Arab  adj arabský noun

Arab

arable  adj orný

arbitrary  adj svévol ný;

náladový

arbitration  noun

arbitráž, rozhodčí řízení

arc  noun oblouk

arcade  noun arkáda;

podlou bí

arch  noun oblouk, klenba;

křivka; podloubí vb ohnout,

prohnout

archaeologist  noun

archeolog

archaeology  noun

archeologie

archaic  adj zastaralý

archeology  am. noun

archeologie

architect  noun architekt,

stavitel

architecture  noun

architektura, stavitelství

archives  noun pl archiv

Arctic  adj polární the

~ Arktida

ardent  adj vášnivý, vřelý,

žhavý

arduous  adj obtížný,

náročný

area  noun oblast, území;

čtvrť, region; zóna, centrum 

rozloha

arena  noun aréna (stadion);

aréna (politická)

arguably  adv pravdě

po dobně

argue  vb tvrdit, deba

tovat, prohlašovat; obhajovat,

argumentovat

argument  noun argu

ment, důvod diskuse, debata,

appropriate

1


29

polemika, spor, kontroverze

argumentative 

adj hádavý

aria  noun hud.       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.