načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Andrej Hlinka vo svetle dokumentov - Róbert Letz

  > > > > > Andrej Hlinka vo svetle dokumentov  
Andrej Hlinka vo svetle dokumentov
-6%
sleva

Kniha: Andrej Hlinka vo svetle dokumentov
Autor:

Reprezentatívny výber 59 dokumentov pokrývajúcich azda všetky podstatné etapy a dimenzie verejného účinkovania Andreja Hlinku, kňaza, politika a národného dejateľa, ponúka možnosť ...
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Jazyk: slovensky
Vaše cena s DPH:  525 Kč 493
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
16,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 39Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Post Scriptum
Rok vydání: 16.09.2015
Počet stran: 360
Rozměr: 190x255
Úprava: 357 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile
Vydání: Prvé vydanie
Jazyk: slovensky
ISBN: 978-80-8956-736-2
EAN: 9788089567362
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Reprezentatívny výber 59 dokumentov pokrývajúcich azda všetky podstatné etapy a dimenzie verejného účinkovania Andreja Hlinku, kňaza, politika a národného dejateľa, ponúka možnosť utvoriť si pomerne komplexný obraz o jednej z najvýraznejších osobností novodobých slovenských dejín. Napriek rozličným prístupom k interpretácii jeho postojov a činov je nespochybniteľné, že Hlinka rozhodujúcim spôsobom prispel k dotvoreniu Slovákov v moderný a sebavedomý štátotvorný národ. Aj preto v jeho neobyčajne košatom životnom príbehu-zvlášť, ak je to na báze pramenného materiálu-môže pozorný čitateľ nachádzať nové horizonty našej národnej historickej pamäte, ba odkrývať mnohé podstatné otázky týkajúce sa formovania našej identity, odkazu predkov, či zmyslu našich dejín, a to aj tých budúcich.

Předmětná hesla
Hlinka, Andrej, 1864-1938
* 19.-20. století
* 1864-1938
Katoličtí kněží -- Slovensko -- 19.-20. století
Politici -- Slovensko -- 19.-20. století
Kniha je zařazena v kategoriích
Róbert Letz - další tituly autora:
Bratia Letzovci -- Život a dielo Štefana a Bela Letza Bratia Letzovci
Letz, Róbert; Letz, Ján
Cena: 71 Kč
Slovenské dejiny IV -- 1914 - 1938 Slovenské dejiny IV
Letz, Róbert
Cena: 419 Kč
Slovenské dejiny V -- 1938 - 1945 Slovenské dejiny V
Letz, Róbert
Cena: 419 Kč
Drahomilovaní moji! Drahomilovaní moji!
Letz, Róbert; Belák, Blažej
Cena: 305 Kč
Odkaz živým Odkaz živým
Letz, Róbert
Cena: 220 Kč
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH
N A Ú V O D .............................................................................................................................................. 9
P r v á ča sť
O C H R A N C A S L A B Ý C H 15
1. S práva o zalo žení R u ž o m b e rs k é h o k ato líc k e h o k r u h u , A n d re j H lin k a zvo lený za
ta jo m n ík a [1894] ............................................................................................................................. 19
2. Ú ryvok z b ro ž ú ry o p o tre b e z a k la d a ť gazd o v sk é p o tra v n é a ú v e rn é spolky [ 1895] .... 20
3. D ôležitosť spolkov p ri zle p šo v a n í h m o tn é h o p o sta v e n ia ľu d u [1897] .............................. 22
4. K ritik a nízkej ú ro v n e v z d e lá v a n ia v šk olách a m a ď a riz á c ie v školstve [1897] ................. 24
5. Reč A n d re ja H lin k u n a ro k o v a n í sto lič n é h o v ý b o ru , k ritik a p o litik y v lád n ej L ib e rá l­
nej stra n y [14. 12. 1898] ................................................................................................................ 25
6. R eč A n d re ja H lin k u n a z h ro m a ž d e n í Ľ udovej stra n y v R u ž o m b e rk u o h o sp o d á r­
skych, politických a m o rá ln y c h d ô sle d k o c h lib e rá ln e j v lád y [ 1900] ................................ 29
7. R eč A n d re ja H lin k u o z á k o n o c h tý k ajú c ic h sa cirkevný ch z áležito stí [1900] ................. 34
8. Výzva k ň a z o m p o d p o ro v a ť S p o lo k sv. V o jte c h a a slo v en sk ú k a to líc k u lite ra tú ru
[1904] ................................................................................................................................................. 41
D r u h á ča sť
V B O JI Z A P R Á V A S L O V E N S K É H O N Á R O D A V U H O R S K U 47
9. Ž a lo b a p ro ti A n d re jo v i H lin kov í a ď alším o b ža lo v a n ý m v ru ž o m b e rsk o m p rocese
[O k tó b e r 1906] ............................................................................................................................... 51
10. Z á z n a m o vý slu ch u A n d re ja H lin k u p o č a s ru ž o m b e rs k é h o p ro c e su [26. 11. 1906] .... 59
11. O b h a jo b n á r e č A n d re ja H lin k u v p r o c e s e v R u ž o m b e r k u [ 5 .1 2 .1 9 0 6 ].............................. 65
12. A n d rej H lin k a v p o le m ic k o m č lá n k u re a g u je n a výčitky, že je b u r ič a o p u stil u h o rsk ú
Ľ u d o v ú s tra n u , sú č a sn e fo rm u lu je svoje p o litic k é p rin c íp y [1907] ............................... 72
13. H lin k a reag u je n a tra g é d iu v Č e rn o v e j p očas je h o cesty p o Č e c h á c h a M orave
[1907] ................................................................................................................................................. 78
14. S práv a o p re d n á šk e A n d re ja H lin k u v P ra h e [1907] ......................................................... 81
15. List A n d re ja H lin k u p re d n á s tu p o m d o väzby, v k to ro m re k a p itu lu je a o b h aju je
svoju verejn ú čin n o sť a vyzdvihuje m ra v n ý v ý z n a m p re sa d z o v a n ia p rá v slovenského
n á ro d a [10. 11. 1907] .................................................................................................................... 82
16. List A n d re ja H lin k u m o ra v sk ý m p ria te ľo m n a p ísa n ý p ri n á s tu p e d o väzby
[29.11. 1907] .................................................................................................................................... 85
17. S p ráv a A lojza K olísk a z n á v šte v y A n d re ja H lin k u a ď alších slov en ský ch väzňov
v S e g e d ín e [1907] ............................................................................................................................ 87

18. O b h a jo b n á reč A n d re ja H lin k u v b ra tisla v sk o m tlačo v o m p ro ce se [4 .5. 1908] ............ 89
19. O b r a n a A n d re ja H lin k u p ro ti o b v in e n ia m spišského b isk u p a S á n d o ra P á rv y h o a d ­
re so v a n á K o n g re g á c ii ko n cilu [1908] ........................................................................................ 96
T r e t i a ča sť
P R I N C Í P Y H L I N K O V E J A U T O N O M I S T I C K E J P O L I T I K Y
V Č E S K O S L O V E N S K E J R E P U B L I K E 111
20. R eč A n d re ja H lin k u n a ľudovom z h ro m a ž d e n í v R u ž o m b e rk u , v k to re j o d m ie ta
p o n u k y n a z o trv a n ie Slovákov v U h o rsk u [17. 11. 1918] ...................................................... 115
21. A n d rej H lin k a vyzýva k a to líck e k ň a z stv o n a S lo vensk u k v e rn o sti n o v é m u č e s k o s lo ­
v en sk ém u štá tu [10. 11. 1918] ...................................................................................................... 117
22. P rv ý prejav A n d re ja H lin k u v p oslan eck ej sn em o v n i N Z v P ra h e , v k to ro m o b h a ju je
svoje zásady, vyzýva k re šp e k to v a n iu oso b ito sti S lo v en sk a a Slovákov a reag u je n a
b a g a te lizo v an ie svojich z á slu h [30. 1. 1919] ............................................................................ 118
23. H lin k a v lastiz ra d ca? D o k u m e n t, v k to ro m A . H lin k a b e z p ro s tre d n e reag u je n a obvi­
n e n ia z v la stiz ra d y a vysvetľuje d ô v o d y svojej cesty d o P a ríž a [2 9.9.19 19] ..................... 122
24. L ist A n d re ja H lin k u p o slan co v i V áclavovi M yslivcovi, v k to ro m vysvetľuje svoje p o ­
stoje a p o u k a z u je n a n e p ria z n iv é p o litic k é p o m e ry n a S lovensku [13. 10. 1919] .......... 129
25. V y stú p e n ie A n d re ja H lin k u v p o slan e ck e j sn em o v n i N Z , v k to ro m p re d n ie so l rezo ­
lú c iu V ý k o n n é h o v ý b o ru Slovenskej ľudovej s tra n y a p o u k á z a l n a a k ú tn e p ro b lé m y
S lo vensk a [9. 11. 1920] ................................................................................................................... 134
26. A d v e n tn á ú v a h a A n d re ja H lin k u v k to rej k o m e n tu je zlú so c iá ln u situ á c iu n a Sloven­
sku a v y m e n ú v a p rík la d y u p re d n o s tň o v a n ia českých p ra c o v n ík o v [ 1920] ...................... 138
27. A . H lin k a v p a rla m e n te h o d n o tí d o v te d ajší v ý vin Č S R z p o h ľa d u Slov en ska, p o u k a ­
zuje n a škodlivosť c e n tra liz m u , č e c h o slo v a k izm u a n e d o s ta to č n ú p o zo rn o sť, k to r á sa
ve n u je h o sp o d á rsk e j, školskej a k u ltú rn e j o b lasti [18. 12. 1929] ........................................ 141
28. A n d re j H lin k a k o m e n tu je p rie b e h P rib in o v ý c h slá v n o stí v N itre , o d su d z u je p rís tu p
vlád y k ich o rg a n iz ác ii a chváli vyspelosť n á r o d a [1933] .................................................... 154
29. Z á z n a m z ro k o v a n ia A . H lin k u s m in is tro m v n ú tr a V. Č e rn ý m o o b n o v e n í p e rio d ík
H S Ľ S , z a sta v e n ý c h p o P rib in o v ý ch slá v n o stiac h v N itre [15.11.1933] ............................. 156
30. D va re p o rtá ž n e č lá n k y z n ávštevy p u b lic istu F. K o c o u rk a u A . H lin k u v R u ž o m b e r­
ku p o n ú k a jú p o h ľad z českej s tra n y n a ty p ick é č rty H lin k o v ej o so b n o sti, a tm o sfé ru
v je h o p ô so b isk u a n a je h o n á z o ry n a sú č a sn é p o litic k é d ia n ie [ 1933] ............................... 159
31. A n d re j H lin k a píše p re české n ov iny o h isto ric k ý c h k o re ň o c h česko-slovenského
vzťahu a b r á n i id e u slovenskej n á ro d n e j svo jby tno sti [1934] ............................................. 171
32. V in te rv ie w V aleria S. V ilin sk éh o s A . H lin k o m p re L ido vé n o viny H lin k a o d m ie ta
sn a h y o rev íziu štá tn y c h h ra n íc Č S R , v y ja d ru je sa o vzťahu k Poľsku a o m o ž n o stia c h
v stu p u H S Ľ S d o v lád y [1934] ...................................................................................................... 174
33. R o z h o v o r Jú liu sa S ta n a s A n d re jo m H lin k o m v č aso p ise P olitik a. H lin k a h o d n o tí
m la d ú slovenskú g e n e rá c iu a v y ja d ru je sa o je j p e rs p e k tív a c h [1934] ............................... 176

Š tv r tá časť
H L IN K A O K R E S Ť A N S T V E , V I E R E A C I R K V I 185
34. V ian očn á ú v a h a p o u k a z u je n a v ý z n a m p r íc h o d u J e ž iš a n a svet v k o n te x te
kultúrno-historickom a o so b n o m , p rič o m z d ô ra z ň u je tiež n á b o ž e n sk ú h o d n o tu c h u d o b y
[1906] ................................................................................................................................................. 189
35. Ú vaha n a d Je ž išo v ý m u trp e n ím n a Veľký p ia to k vy zd v ih u je K risto v k ríž ak o p ro ­
stried o k v e d ú c i k p r e m e n e člov ek a [ 1907] .............................................................................. 192
36. Ú vaha o v ý zn a m e vysviacky p rv ý ch slovenských k ato líck y ch biskupov. V yzdvihuje
ra d o stn é za d o sťu čin e n ie vo svetle m in u lo sti a p o u k a z u je n a ú lo h y v d o b e n e p ria z n i­
vo hľadiacej n a cirkev [1921] ....................................................................................................... 195
37. P a rla m e n tn á reč A. H lin k u , v k to re j reflektuje o d lišn o sti m ed zi Č e c h m i a Slovák­
m i vo vzťahu k n á b o ž e n stv u , p rip o m ín a k ato líck e tra d íc ie v českých k rajin á c h
a p ro ticirkevn ú o rie n tá c iu č a sti p olitiko v h o d n o tí a k o p ríč in u n e z h ô d [21. 3. 1925] ... 200
38. P ríspevok o v ý z n am e n á b o ž e n stv a , o so b itn e k resťan stv a, k to ré H lin k a c h á p e ako zá­
k la d n é h o n o siteľa m o rá ln y c h h o d n ô t v sp o lo č n o sti a ak o o slo b o d z u jú c u h isto ric k ú
silu p rin á ša jú c u dô sto jn o sť k a ž d é m u človeku [1931] .......................................................... 207
39. O poslan í S po lku sv. V o jtecha p ri šíren í n á b o ž e n sk ej a n á ro d n e j osvety a je h o m ieste
v d e jin ách slovenských k atolíkov [1933] .................................................................................. 212
40. Z am y slen ie o v ý z n am e v eľk o n o čn éh o p o so lstv a p re sú č a sn ý svet a p rín o se kresťan­
stva, k toré p o n ú k a ľudstvu v ý c h o d isk á z k rízy [1937] ......................................................... 215
P ia ta časť
H L I N K A O Č A M I I N Ý C H O S O B N O S T Í 223
41. S práva ap o što lsk é h o n u n c ia v P ra h e C le m e n te M ic a ru k a rd in á lo v i š tá tn e m u sekre­
tárovi Svätej stolice P ietro v i G a s p a r r im u [4. 2. 1921] .......................................................... 227
42. R o b e rt W illiam S eton-W atson o A n d re jo v i H lin k o v í v k n ih e N ové Slovensko
[1924] ................................................................................................................................................ 228
43. V avro Š ro b á r o A n d re jo v i H lin k o v í vo svojich m e m o á ro c h [1931] ................................ 231
44. Václav C h á b p o d á v a z h ŕň a jú c e h o d n o te n ie v záv ere svojej k n ih y o A n d re jo v i H lin ­
koví [1934] ........................................................................................................................................ 239
45. A lfred F u ch s o A n d re jo v i H lin k o v í v p ríh o v o re k je h o s e d e m d e s ia tin á m [ 1934] ........ 241
46. Ferko Skyčák c h a ra k te riz u je A n d re ja H lin k u [1934] .......................................................... 248
47. T id o J . G a š p a r - lite rá r n a sp o m ie n k a n a p rv é stre tn u tie s A n d re jo m H lin k o m
[1934] ................................................................................................................................................ 251
48. M ilo U rb an o v ý z n a m e A n d re ja H lin k u p re k u ltú r n y život [1938] ................................ 257
49. Ľ udo B ešeňovský p rin á š a o so b n é s p o m ie n k y n a A n d re ja H lin k u [ 1954] .......................... 259
Š ie s ta časť
Z Á V E R Ž I V O T N E J C E S T Y A O D K A Z A N D R E J A H L I N K U 271
50. Z ávet A n d re ja H lin k u [1933] ...................................................................................................... 275

51. O d k a z A n d re ja H lin k u slo v e n sk é m u n á r o d u p re d n e s e n ý n a sláv n o stn ej m a n ife stá ­
cii v R u ž o m b e rk u p ri p ríle ž ito sti je h o 70. n a ro d e n ín [28. 9. 1934] ............................... 276
52. O d k a z A n d re ja H lin k u S lovákom v A m e rik e [7. 8. 1938] ................................................. 278
53. P ríh o v o r A n d re ja H lin k u po čas n áv šte v y p re d s e d u Slovenskej ligy v A m e rik e P e tra
H le tk a n a ru ž o m b e rsk e j fare [7. 8. 1938] ................................................................................ 281
54. P o sled n ý verejn ý prejav A n d re ja H lin k u k z h ro m a ž d e n iu z b a lk ó n a ru ž o m b e rsk ej
fa ry p ri ro z lú č k e s d e le g á c io u a m e ric k ý c h Slovákov [7. 8. 1938] ................................... 282
55. O d k a z A n d re ja H lin k u slovenskej m lá d e ž i p r i p rílež ito sti k ra jin sk é h o z letu Sloven­
ského O rla v Ž ilin e [ 16. 8. 1938] ............................................................................................... 282
56. S p o m ie n k a le k á ra E m a n u e la F ila n a p o sle d n é chvíle A n d re ja H lin k u [1938] ............. 283
57. P o h re b A n d re ja H lin k u v R u ž o m b e rk u za c h y te n ý v d obovej tlači [21.8. 1938] .......... 286
58. R ozlúčkový prejav M ila n a H o d ž u n a p o h re b e A n d re ja H lin k u [21.8.1938] ................. 293
59. R ozlúčkov á r e č jo z e fa T is a n a p o h re b e A n d re ja H lin k u [21 .8.193 8] .............................. 294
C H R O N O L Ó G I A Ž IV O T A A N D R E J A H L IN K U A H IS T O R IC K E J
P A M Ä T I O Ň O M .............................................................................................................................. 303
S U M M A R Y .......................................................................................................................................... 343
Z O Z N A M P O U Ž IT Ý C H P R A M E Ň O V A L IT E R A T Ú R Y ................................................ 346
M E N N Ý R E G I S T E R ....................................................................................................................... 350


       

internetové knihkupectví ABZ - online prodej knih


Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist