načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: Andragogický slovník -- 2., aktualizované a rozšířené vydání - Jan Průcha; Jaroslav Veteška

Andragogický slovník -- 2., aktualizované a rozšířené vydání

Elektronická kniha: Andragogický slovník
Autor: Jan Průcha; Jaroslav Veteška
Podnázev: 2., aktualizované a rozšířené vydání

Slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Text se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  382
+
-
12,7
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma tištěná forma

hodnoceni - 66.5%hodnoceni - 66.5%hodnoceni - 66.5%hodnoceni - 66.5%hodnoceni - 66.5% 75%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Grada
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Zabezpečení proti tisku a kopírování: ano
Médium: e-book
Rok vydání: 2014
Počet stran: 320
Rozměr: 22 cm
Vydání: 2., aktualiz. a rozš. vyd.
Skupina třídění: Výchova a vzdělávání
ADOBE DRM: bez
Nakladatelské údaje: Praha, Grada, 2014
ISBN: 978-80-247-4748-4
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Text se zabývá teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým a sociálním aspektům učení a vzdělávání dospělých a přináší reálie (andragogické instituce, časopisy, pracoviště, publikace aj.). Slovník je určen odborníkům působícím v oblasti vzdělávání dospělých, pedagogům a manažerům vzdělávání, personalistům, HR specialistům a pracovníkům z útvarů rozvoje a řízení lidských zdrojů, studentům a doktorandům těchto oborů, školským politikům, sociologům i široké veřejnosti. Nakladateská anotace.

Popis nakladatele

Seznamte se s druhým, aktualizovaným a rozšířeným vydáním úspěšného slovníku andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů, zaměřeným na termíny a základní reálie daného tématu.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jan Průcha; Jaroslav Veteška - další tituly autora:
Předškolní pedagogika Předškolní pedagogika
Andragogický slovník -- 2., aktualizované a rozšířené vydání Andragogický slovník
 (e-book)
Multikulturní výchova -- 2. vydání Multikulturní výchova
Andragogický výzkum Andragogický výzkum
Kompetence ve vzdělávání dospělých Kompetence ve vzdělávání dospělých
Přehled pedagogiky -- Úvod do studia oboru Přehled pedagogiky
Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky Mediace a probace v kontextu sociální andragogiky
Přehled andragogiky Přehled andragogiky
 (e-book)
Andragogický slovník Andragogický slovník
 
K elektronické knize "Andragogický slovník -- 2., aktualizované a rozšířené vydání" doporučujeme také:
 (e-book)
Andragogika -- 2., aktualizované a rozšířené vydání Andragogika
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

• Assessment Centre (AC) • asynchronní výuka • atestace • audiovizuální didaktické prostředky • audiovizuálníme

toda • autobiogra e • autoevaluace • autoevaluace škol • autonomie školy • autoregulace učení • autoregulované uče

ní • autorita • axiologie • bakalář • bakalářské studium • bakalářský studijní program • bakalářský titul • bariéry vzdě

lávání dospělých • baterie testů / testová baterie • behaviorální vědy • behaviorismus • benchmarking • Bernsteino

va teorie • bezděčné učení • bezplatné vzdělání • bibliogra e • Bílá kniha • bilingvismus • bilingvní školy • bilingvní

vzdělávání • biodromální přístup ve vzdělávání (vývojový integrální přístup k člověku) • biogra cká metoda • blen

ded learning • bloková výuka • Bloomova taxonomie • Boloňská deklarace • boloňský proces • bossing • Bourdieuo

va teorie kulturního kapitálu • brainstorming • brainwashing • brainwriting • burnout efekt • CEDEFOP • celoživot

ní učení/vzdělávání • centralizovaný styl řízení • centrum hodnocení • Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

(CSVŠ) • CERMAT • certi kace • cíle vzdělávání • cíle vzdělávání dospělých • cílové skupiny ve vzdělávání dospě

lých • cílové skupiny v podnikovém vzdělávání • církevní školy • citační analýza • cizí jazyk • CLIL • Comenius pro

gram • CONFITEA (International Conference on Adult Education) • curriculum vitae (CV) • cvičení • cyklické/reku

rentní vzdělávání • cyklus • cvičná škola • čas pro vzdělávání • časopisy o rozvoji lidských zdrojů • časopisy o vzdě

lávání dospělých • Česká andragogická společnost, o. s. (ČAS) • Česká asociace distančního univerzitního vzdělává

ní (ČADUV) • Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) • Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů • Čes

ká školní inspekce (ČŠI) • české dokumenty o vzdělávání dospělých • čestný doktorát • činná škola • činnostní uče

ní • čtenářská gramotnost • čtení • čtivost (textu) • dálkové studium • další vzdělávání • další vzdělávání pedagogic

•• AAsAssesessssmeme tntnt CCCenenttrtree (A(A(AC)C)C) •• aasysyncnchhrhronon íníní vvýýuýukkaka •• aattete tststacacee •• auaudididiovoviiziz áuáuállnlnííí didididdadaktktktiicickékéké pproro tststřřeředkdkdkyy •• auaudididiovoviiziz áuáuállnlnííí meme

A NDR A -

GOGICKÝ

SLOV NÍK

JAN PRŮCHA, JAROSLAV VETEŠK A

toooooorrrmrmiiningg •• bbrbr iaiainwnwasashihihingng •• bbbraraiininwrwrwrrrw iti

stytytyyytyllllll řířířířířířízezezezeze íníníníníní ••• cccccenenenenenttrtrtrtrtrumumumumum hhhhhh dodododododnononononocecececece íníníníníní •••• CC

Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz www.grada.cz

ANDRAGOGICKÝ SLOVNÍK

Jan Průcha, Jaroslav Veteška

Dostává se vám do rukou první slovník andragogiky, vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů na českém knižním trhu zaměřený na termíny a základní reálie daného tématu. Zabývá se teorií, výzkumem a praxí vzdělávání dospělých, rozebírá různé formy a metody profesního vzdělávání, podnikového vzdělávání, zájmového a občanského vzdělávání. Věnuje se androdidaktice, psychologickým a sociálním aspektům učení a  vzdělávání dospělých a  přináší reálie (andragogické instituce, časopisy, pracoviště, publikace aj.). Slovník je určen odborníkům působícím v oblasti vzdělávání dospělých, pedagogům a manažerům vzdělávání, personalistům, HR specialistům, lektorům a  pracovníkům z  útvarů rozvoje a  řízení lidských zdrojů, studentům a doktorandům těchto oborů, školským politikům, sociologům i široké veřejnosti.• Assessment Centre (AC) • asynchronní výuka • atestace • audiovizuální didaktické prostřed

ky • audiovizuální metoda • autobiografie • autoevaluace • autoevaluace škol • autonomie školy

• autoregulace učení • autoregulované učení • autorita • axiologie • bakalář • bakalářské studi

um • bakalářský studijní program • bakalářský titul • bariéry vzdělávání dospělých • baterie tes

tů / testová baterie • behaviorální vědy • behaviorismus • benchmarking • Bernsteinova teorie •

bezděčné učení • bezplatné vzdělání • bibliografie • Bílá kniha • bilingvismus • bilingvní školy

• bilingvní vzdělávání • biodromální přístup ve vzdělávání (vývojový integrální přístup k člo

věku) • biografická metoda • blended learning • bloková výuka • Bloomova taxonomie • Boloň

ská deklarace • boloňský proces • bossing • Bourdieuova teorie kulturního kapitálu • brainstor

ming • brainwashing • brainwriting • burnout efekt • CEDEFOP • celoživotní učení/vzdělává

ní • centralizovaný styl řízení • centrum hodnocení • Centrum pro studium vysokého školství, v.

v.i. (CSVŠ) • CERMAT • certifikace • cíle vzdělávání • cíle vzdělávání dospělých • cílové sku

piny ve vzdělávání dospělých • cílové skupiny v podnikovém vzdělávání • církevní školy • ci

tační analýza • cizí jazyk • CLIL • Comenius program • CONFITEA (International Conference

on Adult Education) • curriculum vitae (CV) • cvičení • cyklické/rekurentní vzdělávání • cyklus

A ndr A -

gogick ý

SL oV nÍk

Jan Průcha, Jaroslav vetešk a


Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být repro

dukována ani šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného

souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D. AnDrAgogický SloVník TIRÁŽ TIŠTĚNÉ PUBLIKACE: Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 4910. publikaci Odpovědná redaktorka Jana J. Kubínová Sazba a zlom Antonín Plicka Návrh a zpracování obálky Antonín Plicka Počet stran 296 Vydání 1., 2012 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. © Grada Publishing, a.s., 2012 iSBn 978-80-247-3960-1 ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE: iSBn 978-80-247-8182-2 (ve formátu PDF) iSBn 978-80-247-8183-9 (ve formátu EPUB)

obsah

Předmluva 7

hlavní použitá literatura 9

seznam zkratek 11

heslář 13

významné publikace české a slovenské andragogiky (1990–2011) 289 Předmluva Účel slovníku Andragogika jako  obor  teorie a praxe zabývající se  vzděláváním dospělých má  v současné společnosti stále  rostoucí význam. To  se  projevuje i v České republice  v několika ohledech: Zvyšují se  počty lidí,  kteří  po  ukončení svého formálního  (školního) vzdělávání dále  rozvíjejí své  znalosti a kompetence v různých formách  profesního nebo  zájmového vzdělávání, studují při zaměstnání, absolvují rekvalifi­ kační kurzy a odborná školení apod. V souvislosti s tím  se  rozvíjí také  andragogika  jako  vědecká disciplína a na  některých vysokých školách se  připravují specialisté  pro andragogickou teorii a její aplikace. Jako  v každém prudce se  rozvíjejícím oboru i v andragogice se  rozrůstá počet od­ borných pojmů a termínů, které  se  k nám dostávají často  prostřednictvím angličtiny.  Potíž je  v tom, že  česká terminologie andragogiky se  uplatňuje dosti  živelně a ne­ přehledně a objevují se  termíny, jejichž obsah není  zcela jasný a obecně přijímaný.  K přehlednosti a významové ujasněnosti termínů slouží v jednotlivých oborech  vědy  a praxe terminologické slovníky. Má  je  vytvořeny pedagogika a psychologie  (viz  přehled zdrojů níže), avšak andragogika dosud nikoliv. K eliminaci tohoto  nedostatku má přispívat tento slovník. Andragogický slovník pokrývá výběrově nejdůležitější terminologii obecné andra­ gogické teorie a androdidaktiky a také souvisejících oborů, jako  je  řízení lidských  zdrojů a teorie organizace. Protože andragogika má  mnoho společných termínů  s pedagogikou, jsou  ve slovníku zahrnuty také  některé relevantní termíny pedago­ gické. Totéž se  týká  psychologie, jež  je  pro  andragogiku stejně důležitá, zejména  pokud jde  o teorii a praxi lidského učení. Výklad některých termínů se  soustřeďuje  na významy spojené s andragogikou a příbuznými obory. konstrukce slovníku Slovník obsahuje více než tisíc hesel, která mají tuto strukturu: •  U každého hesla je  podán stručný výklad jeho  významu, případně několika 

existujících významů. Některé termíny nemají ustálenou českou podobu, respek­

tive  se  vyskytují ve  dvou  či  více ekvivalentech, například společnost vědění /

/ znalostní společnost aj.,  což  je  ve  slovníku zachyceno.Také se  vyskytují ter­

míny, které  nemají české ekvivalenty, a tudíž se  používají jen  v anglické verzi, 

například e-learning, diverzity management aj.

•  Jednotlivé termíny spolu více  či  méně obsahově souvisejí. Proto je  na  konci 

každého hesla připojen odkaz na  souvztažná jiná  hesla slovníku a je  vyzna­

čen  šipkou a kurzivou. Například u hesla: neformální vzdělávání →  formální 

vzdělávání, informální učení, podnikové vzdělávání, zájmové vzdělávání apod.

•  U většiny hesel je  připojen bibliografický údaj  na  jednu či  více  publikací (čes­

kých  a/nebo slovenských), v nichž je  problematika příslušného hesla  zkoumána 

či  podrobněji vymezována. Je  samozřejmé, že  v naprosté většině jde  o výběr 

z literatury, která je mnohdy mnohem početnější.

•  Na  konci slovníku je  připojen přehled Významné publikace české a slovenské 

andragogiky (1991–2011). Má  sloužit čtenářům k základní orientaci v současné 

literatuře české a slovenské andragogiky. Použité zdroje Při  výběru hesel a definování významu jednotlivých pojmů se  autoři opírali pře­ devším o četné andragogické publikace (knižní a časopisecké). Kromě toho  bylo 

přihlédnuto i k termínům a definicím v některých oborových slovnících a encyklo­

pediích (viz Hlavní použitá literatura).

* * *

Tato  práce je  u nás prvním pokusem o vypracování souborného výkladového slov­ níku  andragogických termínů. Přitom je  nutno brát  v úvahu, že  terminologie andra­ gogiky se  jak  v zahraničí, tak  u nás neustále rozrůstá, takže zachytit ji  v úplnosti  je  nemožné. Autoři budou vděčni uživatelům slovníku za  upozornění na  případné  nepřesnosti či na důležitá hesla, jež by měla být do slovníku také zahrnuta. Za  posouzení rukopisu slovníku vyjadřujeme poděkování paní  prof.  Miladě Ra­ bušicové z Ústavu pedagogických věd  Filozofické fakulty Masarykovy univerzity  v Brně. Dále  děkujeme kolegům dr.  Michaele Tureckiové, doc.  Milanu Benešovi  a doc. Jaroslavu Mužíkovi za jejich připomínky. Uživatelům Andragogického slovníku přejeme, aby  jim  naše  dílo  bylo  prospěšnou  pomůckou při  studiu, zkoumání a plánování tak  důležité součásti života lidské  společnosti, jakou je vzdělávání dospělých.

Jan Průcha a Jaroslav Veteška


9

Hlavní použitá literatura ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10.  vyd.  Praha: Grada Publishing, 

2007 (dotisk 2010). 800 s. BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Grada Publishing, 2008. 136 s. HARTl, Pavel  – HARTlOVá,  Helena. Velký psychologický slovník. Praha: Portál, 

2010. 800 s. JARVIS, Peter. International Dictionary of Adult and Continuing Education.

london: Kogan Page, 2002. 202 p. KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. 4.  vyd. 

Praha: Management Press, 2009. 400 s. NAKONEČNÝ, Milan. Encyklopedie obecné psychologie. Praha: Academia, 1997.  

439 s. PAláN, Zdeněk. Výkladový slovník. Lidské zdroje. Praha: Academia, 2002. 282 s. PAláN, Zdeněk – l ANGER, Tomáš. Základy andragogiky. Praha: Univerzita Jana  

Amose Komenského, 2008. 184 s.

PRŮCHA, Jan (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. 936 s.

PRŮCHA, Jan  –  WAl TEROVá, Eliška –  MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník.

6., aktualiz. vyd., Praha: Portál, 2009. 395 s.

ŠVEC, Štefan. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. 2.,  rozšír. a dopln. 

vyd., Bratislava: IRIS, 2002. 318 s. URBAN, Jan. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů. Praha: ASPI, 2004. 208 s.

Seznam zkratek

BSc Balanced Scorecard

cBA Competency Based Approach (přístup podle kompetencí)

cBM  Competency Based Management (řízení podle kompetencí)

cBT  Computer Based Training (učení založené na elektronické bázi) cŽU celoživotní učení EU  Evropská unie HDP  hrubý domácí produkt HR  Human Resources kTP  Kartotéka typových pozic MBc Management by Competencies MBo Management by Objectives (řízení podle cílů) MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MŠMT  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV Ministertsvo vnitra MZ Ministertsvo zdravotnictví nÚoV Národní ústav odborného vzdělávání nVF Národní vzdělávací fond nVQ  National Vocational Qualification OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj oP Vk Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PEN  Pedagogická encyklopedie PiSA Programme for  International Student Assessment (Program pro  mezi­

národní hodnocení žáků/studentů)

rVP rámcový vzdělávací program SoŠ střední odborná škola SoV střední odborné vzdělávání ŠVP školní vzdělávací program TQM Total Quality Management (Komplexní řízení jakosti) UnESco Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu ÚiV Ústav pro informace ve vzdělávání UJAk Univerzita Jana Amose Komenského Praha Vo Š  vyšší odborná škola VŠ  vysoká škola VÚP  Výzkumný ústav pedagogický v Praze VÚoŠ Výzkumný ústav odborného školství WBi  Web  Based Information (informační podpora cíleného vzdělávání 

na internetu; součást samoučení)

WBT  Web  Based Training (vzdělávací akce  distribuované na  internetu; vzdě­

lávání pomocí webových stránek) HESlÁŘ

absolutorium absolventi škol na trhu práce

15

A

absolutorium

Závěrečná zkouška k ukončení studia na 

některých druzích škol  a příslušné osvěd­

čení.  V České republice se  realizuje jed­

nak na vyšších odborných školách, jednak

na konzervatořích. Absolutorium v kon­

zervatoři (v úrovni ISCED 5B)  je  kom­

plexní odborná zkouška, která  se  skládá 

z teoretické zkoušky v odborných před­

mětech, zkoušky z cizího jazyka, absol­

ventské práce a její obhajoby, absolvent­

ského výkonu z jednoho či  dvou  hlavních 

oborů. Absolutorium ve  VOŠ  se  skládá ze 

zkoušky z odborných předmětů, zkoušky 

z cizího jazyka a obhajoby absolventské 

práce. V obou druzích škol  je  dokladem 

o ukončení vzdělávání vysvědčení o abso­ lutoriu diplom s označením „diplomovaný  specialista“ (DiS). → absolvent literatura: zákon č. 561/2004 Sb.

absolvent

Subjekt, který ukončil některý druh for­ málního vzdělávání (střední, vyšší odbor­ né,  vysokoškolské vzdělávání) nebo  někte­ rý  typ neformálního vzdělávání (např. kurz  podnikového vzdělávání, rekvalifikační kurz,  odborné školení apod.). V závislosti  na  druhu a úrovni získaného vzdělání či   kvalifikace dostávají absolventi odlišné  doklady o absolvování, zejména certifiká­ ty,  vysvědčení, akademické tituly aj.  Podle   toho  se také  absolventi jednotlivých druhů  škol rozdílně uplatňují na trhu práce. → absolutorium literatura: Úlovcová, H.  –  Vojtěch, J.: Ab­ solventi škol na trhu práce. PEN,  2009,  s. 390–395.

absolvent vysoké školy

Subjekt, který řádně absolvoval studium  v příslušném studijním programu na vyso­

ké škole a obdržel vysokoškolský diplom

a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce. 

Podle typu  vysoké školy získávají tito  ab­

solventi odlišné akademické tituly. Počty 

absolventů vysokých škol  v České repub­

lice  se  během posledních let  neustále zvy­

šují,  jsou  ale  rozdílné podle oborů studia. 

V roce 2010  činil  počet absolventů všech 

vysokých škol  v České republice v růz­

ných  formách studia celkem 81 672 osob, 

z toho ve  veřejných vysokých školách 

69 647 a v soukromých vysokých školách 

12 032 osob (14,7 %).

→ terciární vzdělávání, vysokoškolské

studium, vysokoškolské vzdělání

literatura: databáze ÚIV

absolventi škol na trhu práce

Ve  všech ekonomicky vyspělých zemích 

včetně České republiky se vyskytuje shod­

ný  socioekonomický obraz: Čím  vyšší je 

dosažená vzdělanostní úroveň absolventů 

škol,  tím  lepší  jsou  šance  k uplatnění na  

trhu práce. Tudíž absolventi vysokých škol 

vykazují nižší  míru  nezaměstnanosti než  

absolventi středních škol  (ovšem odlišně 

podle oboru studia) a nejvyšší míra  neza­

městnanosti se  projevuje u absolventů jen 

s úrovní základního vzdělání, respektive 

bez  vyučení. Vzhledem k tomu, že  v Čes­

ké republice tvoří  absolventi středních škol 

(tj.  s úrovní vzdělání ISCED 3–4)  většinu 

(86 %) v populaci mladých pracovních sil 

(ve  věku  15–24 let), soustřeďují se  různé 

analýzy zaměstnanosti právě na  tuto  sku­

pinu. Počet nezaměstnaných absolventů 

podle evidence úřadů práce v posledních 

letech ukazuje tabulka na  následující strán­

ce  (v %). Ve  srovnání se  situací v celé 

Evropské unii  je  míra nezaměstnanosti 

absolventů škol v České republice mírně 

pod  průměrem zemí  EU  a až  do  poloviny 

roku  2008 dokonce nezaměstnanost kle­

sala.  Avšak tento příznivý vývoj se  v dů­

sledku prohlubující se ekonomické krize  


adaptabilita adaptační proces

16

postupně z horšuje, i když se objevuje jeden  pozitivní trend: Řemeslníci, kvalifikova­ ní dělníci a technici se uplatňují poměrně  dobře. Celkově je struktura absolventů  začleněných do trhu práce dosti variabilní  v závislosti na profesním odvětví, regionu  a délce nezaměstnanosti. Analýzy uplatně­ ní absolventů škol na trhu práce publikuje  NÚOV provozující informační systém ISA  (www.infoabsolvent.cz). → absolvent vysoké školy literatura: Burdová, J. a kol.: Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2010. Praha, NÚOV, 2011; Burdová, J. – Cha­ moutová, D.: Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzdě­ láním – 2011. Praha, NÚOV, 2011.

adaptabilita

Schopnost jedince přizpůsobit se vněj­ šímu přírodnímu i sociálnímu prostředí.  Nedostatečná nebo snížená adaptabilita  může vést k psychosomatickým sympto­ mům, nejvíce neurotickým. Proto jsou  neurotické poruchy někdy považovány  za poruchy adaptace. → adaptace, adaptační proces

adaptace

(1) Evoluční proces, při kterém se daný  organismus (druh) přizpůsobuje vnějším  podmínkám, v nichž žije. Přizpůsobování  probíhá prostřednictvím morfologických,  fyziologických a etologických změn, které  organismu nebo celé populaci umožňují  přežít (být funkční a reprodukční). Díky  adaptaci umožněné přirozeným výběrem 

vznikají účelné obecné vlastnosti (dědič­

nost). Na fyziologické úrovni se organis­

mus přizpůsobuje prostřednictvím refle­

xů a homeostatických procesů. Z tohoto 

hlediska se jedná o asimilaci (splynutí) 

a akomodaci (přizpůsobení) receptorů 

s prostředím. (2) Z psychologického a so­

ciologického hlediska zahrnuje přizpůso­

bení se chování, myšlení, emocím, vnímá­

ní, normám a postojům dané společnosti. 

(3) Proces postupného přizpůsobování se 

jedince sociálnímu okolí a podmínkám. 

Rozlišuje se adaptace pasivní (akomoda­

ce) a aktivní. Při nesprávné nebo nevhod­

né adaptaci (nepřizpůsobení) jedinec žije 

se svým okolím v napětí a v konfliktech 

(maladaptace). (4) Kulturní adaptace je 

specificky lidský způsob přetváření světa 

prostřednictvím výroby artefaktů, vytvá­

řením sociokulturních regulativů a aku­

mulací idejí.

→ adaptabilita, adaptační proces

adaptační proces

(1) Proces, ve kterém se jedinec přizpů­

sobuje měnícímu se sociálnímu prostředí 

a rozmanitým, zejména profesním (pra­

covním) situacím. (2) V oblasti řízení 

lidských zdrojů se jedná o snahu jedince 

vyrovnávat se s novým pracovním pro­

středím. Cílem adaptačního procesu je co 

nejrychlejší zařazení (zapracování) pra­

covníka, aby mohl uplatnit své znalosti, 

schopnosti a dovednosti. Proces adaptace 

musí být formalizován a řízen, zpravidla 

přímým nadřízeným nebo personálním 

útvarem, sníží se tak riziko adaptačního 

Skupina absolventů podle úrovně vzdělání 2002 2005 2010 2011

Střední s výučním listem 23,8 15,7 15,6 15,3

Střední odborné s maturitou 20,8 10,1   8,3   8,9

Vyšší odborné   9,9   8,2   6,2   6,9

Vysokoškolské magisterské N N   4,3   4,7

Pramen: Databáze ISA (2011); N = údaje neuvedeny

:


adicionální vzdělávání

17

Adult learning Information Centre Europe

stresu, který je  vyvolán reakcí na  nové  pracovní prostředí a situace. Další  vý­

hodou je  rychlejší zapojení pracovníka 

do  pracovního týmu a rychlejší dosažení  adekvátního pracovního výkonu. V rámci  adaptace dochází k orientaci pracovníka,  tj.  k obecnému seznámení se  s firmou,  firemní kulturou a  etickým kodexem,  vnitřními předpisy a podmínkami výkonu  práce. Orientace zkracuje dobu adaptace  nového pracovníka. U některých pozic  je  vhodné připravit adaptační plán,  který  přesně stanoví obsah a délku adaptace.  Nejefektivnější metoda seznámení nové­ ho  pracovníka s organizací v rámci pro­ cesu  jeho  adaptace na  nové  pracoviště je  tzv. rotace práce. → adaptace, adaptabilita

adicionální vzdělávání

→ doplňkové vzdělávání

adiktologie

Věda zabývající se  etiologií, prevencí,  léčbou a výzkumem závislostí na návy­ kových látkách. Adiktologie je  rovněž  samostatný studijní obor  na  VŠ.  Odbor­ né  aktivity koordinuje zejména Centrum  adiktologie, pracoviště Psychiatrické kli­ niky  1.  lékařské fakulty Univerzity Kar­ lovy  v Praze a VFN v Praze. Zaměřuje  se  na  výzkum užívání návykových látek  a činností, jež  mohou vést  k vytvoření  závislého chování, a na  výzkum a vývoj  nových přístupů v prevenci, léčbě a so­ ciální reintegraci postižených. Na  státní  úrovni je  řešena tzv.  drogovou politikou,  která  se  zabývá formami sociální kontro­ ly  chování jedinců nebo určitých skupin  společnosti. Její  podobu implikuje a for­ muje to,  jak  společnost vnímá a reaguje  na  problematiku užívání drog  (z pohledu 

lékařského, morálního, sociálního, kri­

minálního i z pohledu veřejného zdraví), 

tj. jak se  společnost dívá  na  měkké a tvrdé 

drogy, na  jejich užívání a na  jejich uži­

vatele. Primární drogovou prevenci mo­

hou  zajišťovat školy, které  jsou  vhodným 

prostředím pro  osvětu a prevenci užívání 

alkoholu, tabáku i nelegálních drog.

→ droga, drogová závislost

adolescence

Období  dospívání  jedince, v  němž  se 

uskutečňují mentální a tělesné změny vy­

značující přechod od  dětství do  dospělého 

věku. Ve  vývojové psychologii není  jed­

notné vymezení počátku a ukončení ado­

lescence. langmeier a Krejčířová (2006) 

člení  dospívání na  období pubescence 

(zhruba 11–15 let) a adolescence (zhruba 

15–22 let), s velkými interindividuálními 

rozdíly. Z pedagogického a andragogické­

ho  hlediska je  adolescence významné ob­

dobí  vzhledem k tomu, že  většina mladých 

lidí  na  jeho  počátku ukončuje povinnou 

školní docházku a volí si  další vzdělávací

dráhu. S tím  jsou  spojeny problémy týkají­

cí  se volby oboru studia, volby povolání aj.

literatura: langmeier, J.  –  Krejčíková, D.: 

Vývojová psychologie. 2.  aktual. vyd.,  Pra­

ha,  Grada Publishing, 2006; Trhlíková, J.: 

Populace českých středoškoláků a jejich

vzdělávání. PEN, 2009, s. 366–372.

Adult learning Documentation and

information network (AlADIN)

Nabízí přístup k asi  devadesáti informač­

ním a dokumentačním službám s cílem 

umožnit jedincům získat co  nejvíce infor­

mací  a dokumentace z oblasti vzdělávání 

dospělých, a zejména zpřístupnit ty  mate­

riály, které nejsou dostupné na  internetu. 

Aktivita vznikla v roce 1997  v Hamburgu 

v rámci 5.  CONFINTEA. AlADIN koor­

dinuje UNESCO –  Institute for lifelong 

learning (UIl).

Adult learning information centre

Europe (AlICE)

Evropské informační centrum pro  vzdělá­

vání  dospělých spravuje databázi s infor­       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist