načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště - Jan Sobotka

Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště
-16%
sleva

Kniha: Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště
Autor:

"Aforismus je literární forma, která šetří nejen papír, ale i čtenáře". Obsah a členění publikace je obdobné jako u publikace AFORISMY - MYŠLENKY I SMYŠLENKY.
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  129 Kč 108
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
3,6
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9%hodnoceni - 79.9% 100%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » ANAG
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 30.06.2007
Počet stran: 103
Rozměr: 20 cm
Úprava: ilustrace
Vydání: 2. vyd.
Jazyk: česky
Vazba: kniha, brožovaná vazba
ISBN: 8072633511
EAN: 9788072633517
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

"Aforismus je literární forma, která šetří nejen papír, ale i čtenáře". Obsah a členění publikace je obdobné jako u publikace AFORISMY - MYŠLENKY I SMYŠLENKY.

Další popis

Aforismy J. Sobotky o charakterech a morálce, o pravdě, lži a slovech vůbec, o penězích, úplatcích i majetku, o práci a kariéře, o ženách, mužích, manželství i módě apod.Jan Sobotka napsal další knihu aforismů s názvem Aforismy z tehdy i nyní a možná i pro příště

„Ševcova žena chodívá bosa. Ženu krejčího nepotkávám. Škoda.“ Jan Sobotka se opět ve 13 osvědčených tematických okruzích zamýšlí nad věcmi, lidmi a událostmi kolem sebe. Ani v tomto volném pokračování knihy „Aforismy, myšlenky i smyšlenky“ nepostrádá vtip, fantazii a ostrý jazyk. Kniha „Aforismy z tehdy i nyní" je opět doplněna ilustracemi samotného autora.Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Jan Sobotka - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

© Jan Sobotka, 2006

© Nakladatelství Anag, 2006

ISBN 80-7263-351-1

Aforismus je literární forma,

která šetří nejen papír,

ale i čtenáře.


( ( 13 ) )

Mezi svatým a prohlášeným za svatého je rozdíl.

O tu svatost.

Dobrý èlovìk aby se bál zlých lidí.

Zlý nemusí, jsou to jeho kolegové.

Jsou lidé,

kteøí se nikdy v životì nevzdali.

Shodou okolností tvoøí vìtšinu z nich ti,

kteøí nikdy nebojovali.

Poprvé vám dobrý skutek odpustí,

podruhé vás budou mít za podivína

a pøi tøetím vám budou pøièítat

postranní úmysly.

Dal si laku hodnì vysoko,

takže pod ní pohodlnì prošel.

Výhodnìjší je vysekat z maléru viníka

než obhájit nevinného.

Ten druhý obvykle nemá èím zaplatit.

Komu není rady, tomu není pomoci.

Rozumìj:

Když do toho nemùžeme mluvit, nepomùžeme.

Dobro má sice více fanouškù,

ale zlo movitìjší sponzory.

Nelidských èinù se dopouštìjí výhradnì lidé.

Nejsou nevìøící,

jsou pouze vìøící v nìco jiného

nebo vìøící v nic.


( ( 14 ) )

Øídil se heslem „Padni, komu padni“,

nebo adepti byli peèlivì vybráni.

Není dùležité, co si myslím,

ani to, co si lidé okolo mne myslí, že si myslím,

ale co øeknou, že si myslím.

Nabìhl na ránu, aby si dopøál rozkoš odpouštìní.

Se surovci je nutno jednat co nejslušnìji,

abychom jim dávali dobrý pøíklad.

Kde jsou ty èasy, kdy bývalo pouze desatero høíchù!

Ze všech pøírodních sil ovládá èlovìk nejhùø ty, jež má v sobì.

Zvítìzit sám nad sebou je velice obtížné,

nebo nemùžeme použít prostøedky,

které bychom použili proti cizímu.

Všechno zlé je k nìèemu dobré.

Pøinejmenším pro pùvodce zla.

Nepravostem nelze jen tak pøihlížet.

Proto si píšu tajný deník.

Nechceš-li se stát podezøelým,

jednej vždy jen ve svém vlastním zájmu.


( ( 15 ) )

O PRAVDÌ, LŽI A SLOVECH VÙBEC

Nebyla to vìèná pravda, ale vdìèná pravda.

Zapletete-li se do svých lží, mùžete se pøiznat.

Co však dìlat,

jestliže se zapletete do svých pravd?

Pravda vítìzí. Nejèastìji nad jinou pravdou.

Obèas i nad lží.

Nìkdo má pravdu pouze proto,

že se mu nepøíèí násilí.

Pro pravdu se nezavírá

nejen ve svobodné spoleènosti,

ale ani tam, kde není nikdo,

kdo by se za ni dal zavøít.

Opakem pravdy je nejenom lež,

ale i jiná pravda.

Lidé o vás rádi uslyší pravdu pouze v pøípadì,

že bude zajímavìjší než lež.

Podíval se pravdì do oèí.

Sklopila je.

Proè bojovat za pravdu a ne za lež?

Protože se má pomáhat slabšímu.

Nìco mnì na nìm nesedìlo.

Nelhal, a pøitom kradl.


( ( 26 ) )

Fandím bohatým,

neboť od nich mohu něco získat,

kdežto chudí mě chtějí o něco připravit.

Je-li problém opravdu závažný,

nestačí dát dohromady pouze hlavy,

ale především peníze.

Jen co přijdu k majetku,

dojde i na charakter.

Štěstí není v penězích,

ale lépe se s nimi hledá.

Vzhlížela k němu s obdivem

k jeho majetku.

Polehčující okolnost:

o majetek, který ukradl,

se staral s péčí dobrého hospodáře.


( ( 27 ) )

O PRÁCI A KARIÉØE

Práce šlechtí èlovìka.

Nìkoho i živí.

Øíkávali jsme:

„Jak budeme pracovat, tak budeme žít.“

Ukázalo se, že jsme mìli pravdu.

Mluvily za nìho výsledky jeho práce.

Dokonce volaly do nebe.

Pøiložil ruku k dílu.

Spadlo.

Živit se poctivou prací lze i zprostøedkovanì.

Byli jako jeden muž. Tolik udìlali práce.

Tìžko øíci, zda práce šlechtí èlovìka.

Rozhodnì však zušlechtila tažný dobytek.

Lenost polidštila opici.

Nechtìlo se jí skákat po stromech.

Bez práce nejsou koláèe.

Dnes už netrváme na tom,

že musí jít o práci vlastní.

Divide et labora.

Mìl prostoje nejen v práci, ale i v životì.


( ( 32 ) )

O ŽENÁCH, MUŽÍCH, MANŽELSTVÍ I MÓDÌ

Ševcova žena chodívá bosa.

Ženu krejèího nepotkávám.

Škoda.

Bylo to silnìjší než já.

A taky o patnáct let mladší

než moje žena.

Obvykle mívá pravdu žena.

Moudøejší zpravidla ustoupí.

Pøiznání je polehèující okolnost u soudu,

ne v manželství.

Byl to tak bezkonfliktní typ,

že se pro manželství nehodil.

Muž bývá okouzlen ženou.

Žena tím, že okouzlila muže.

Dnes už trpí manželskými problémy

i pøedmanželské vztahy.

Kvìtinou øekneš vše a zlatem to upøesníš.

Kùò má mít nohy rychlé,

žena pìkné

a muž schované.

Muži by se mìli obávat okamžiku,

kdy feministky vystoupí jako jeden muž.


( ( 35 ) )

Manželka je žena,

která si vzala svého muže jako nejlepšího ze všech,

aby mu po svatbì dávala

všechny ostatní muže za pøíklad.

Muž na sebe dbá, aby okouzlil ženu.

Jakmile ji získá, musí o nìho žena dbát,

aby mohl mezi lidi.

Žena má pro manželství vìtší nadání,

a proto je to muž,

kdo v nìm musí více cvièit.

Ženy mají smysl pro náš humor

pouze do okamžiku,

než se stanou našimi manželkami.

Uzavøením sòatku

se oba manželé vzdávají své svobody,

aby si ji poté pøerozdìlili.

Do jeho života vstoupila øada žen.

Vìtšina jím prošla,

avšak jedna bohužel nepokraèovala.

Bláznivý mužský je duševnì nemocný muž.

Bláznivá ženská je normální žena.

Žena se radìji pøizná, že lhala,

než aby pøipustila, že nemìla pravdu.

Mìla ètyøicet, ale vypadala na sedmnáct.

Tak byla hloupá.

Krajním prostøedkem ženy, jak zvítìzit, je podlehnout.


( ( 40 ) )

O LÁSCE A PØÁTELSTVÍ I O NEPØÁTELÍCH

Milovala ho k zbláznìní.

Zbláznil se za tøi nedìle.

Nevadí, je-li vášeò slepá.

Nemìla by však být hluchá,

aby nepøeslechla klíè v zámku.

Láska je jediná nemoc,

jejíž vyléèení není nutné,

ale pøesto se všichni uzdravují.

Dobrý partner splòuje všechny naše požadavky.

Ideální partner také,

ale nadto sám na nás nemá žádné.

Láska hory pøenáší. Jednotlivì.

Nenávist celá pohoøí.

Pøedností malých lásek je,

že na rozdíl od velkých nebývají nešastné.

Láska je jako motýl.

Pokud si nepoláme køídla, uletí.

Láska znamená bohatší život

a chudší penìženku.

Láska je mocná èarodìjka.

Nenávist o poznání mocnìjší èarodìjnice.

Zbožòoval svou lásku. Tak mu dala desatero.


( ( 45 ) )

O DÌTECH, RODIÈÍCH, MLADÝCH I STARÝCH

Správná délka sukní je ta,

která by se nám zdála na vlastní dceøi

pøíliš krátká.

Jablko nikdy nepadne daleko od stromu.

Zvláš shnilé se rozplácne pøímo pod ním.

Domovy dùchodcù

jsou plné bývalé dnešní mládeže.

O høbitovech nemluvì.

Z dìtí je tøeba vychovávat hodné lidi,

kteøí vìdí, že lidé jsou zlí.

O dìti se nejdøíve bojíme a pozdìji se bojíme,

abychom se jich nemuseli ještì pozdìji bát.

Je z generace,

která se máminých sukní nedržela.

Nedosáhla na nì.

Živil se poctivou prací svých rodièù.

Stáøí je moudré. Ví, že nemá dìlat to,

co tak jako tak už dìlat nemùže.

Kdysi nastalo v rodinì dusno,

jestliže se rozzlobil otec.

Dnes k tomu dochází, jestliže se rozzlobí dìti.


( ( 56 ) )

Svìt mu nechtìl ležet u nohou.

Tak mu tam leželi alespoò jednotlivci.

V krvi.

Pod mou nadvládou si budete všichni rovni.

Objevné a vzrušující pravdy

se nejprve stanou nezajímavými,

poté unavujícími a nakonec iritujícími.

Je èas na revoluci.

Viníky potrestáme! Ale co s tìmi nevinnými?

Silný si váží, slabý uctívá.

Pole cti a slávy mohou být dva rùzné pozemky.

Poèet pasivních revolucionáøù za všech dob pøevyšuje

poèet jejich aktivních kolegù.

Proto jsou to také první z nich,

kteøí se nakonec dostanou k moci.

Sochaø, jenž tvoøí sochy politikù, sice rychleji zbohatne,

ale souèasnì si snižuje šanci na nesmrtelnost.

Z praktických dùvodù by se mìly pomníky

stavìt jen mrtvým, a to nejdøíve v dobì,

kdy už nežije nikdo z jejich pamìtníkù.

Pomníky by mìly vypovídat o mrtvém,

ne o pozùstalých.

Pro jistou kategorii pomníkù by bylo vhodné

nalézt ménì trvanlivé materiály,

než jsou žula a bronz.


( ( 63 ) )

O POLITICE A POLITICÍCH

Politik si nesmí dìlat iluze,

ale musí je umìt vyvolávat.

I slovo je èin.

Jinak by se pouzí øeèníci nestávali èiniteli.

Pro politiky je velmi nebezpeèné,

jsou-li døíve zapomenuty jejich zásluhy

než høíchy.

Lidstvo vìøí,

že svìt spìje k lepšímu.

Politici se je snaží pøesvìdèit,

že k tomu mohou pøispìt.

Èlovìk by mìl dostávat moc

vždy alespoò o kousek menší, než je on sám.

Dùvìra obèanù v politiky nebývá pøíliš velká,

a proto je dùvìra politikù v obèany

ještì o nìco menší.

Pøísloví

„Starého psa novým kouskùm nenauèíš“

v politice neplatí.

Do politiky lidé vstupují

kvùli vlastním zájmùm

nebo kvùli ideálùm.

Obojí však z ní nechtìjí odejít

z prvního dùvodu.


( ( 92 ) )

Jsou tøi hlupáci tøikrát chytøejší než jeden hlupák,

nebo jsou tøikrát hloupìjší?

Rozumný èlovìk ví,

že má být sám se sebou spokojen,

aby si zbyteènì nepøidìlával starosti.

Reformu školství by mìli dìlat nezaujatí.

Nevzdìlanci.

Poèet vzdìlaných roste,

poèet nevzdìlaných se snižuje.

Podíl moudrých a hlupákù

je však v populaci již po celá staletí stabilní.

Výchovu je tøeba ponechat na uèitelích,

abychom si zdraví nenièili všichni.

Vzdìlanost národa je vysoká.

Nápisy na zdech dokazují,

že u nás jsou gramotní i naprostí debilové.

Osla lze donutit skákat, ne však myslet.

Vzdìlané vrstvy obyvatelstva lze ohlupovat teoriemi,

s nimiž bychom u nevzdìlancù neuspìli.

Byl o trochu chytøejší než hlupák.


( ( 103 ) )

OBSAH

O charakterech a morálce 4

O pravdě, lži a slovech vůbec 15

O penězích, úplatcích i majetku 21

O práci a kariéře 27

O ženách, mužích, manželství i módě 32

O lásce a přátelství i o nepřátelích 40

O dětech, rodičích, mladých i starých 45

O různých dobách i jejich hrdinech 49

O politice a politicích 63

O lidstvu a lidech i o životě 73

O rozumu, myšlení a vzdělávání 82

A ještě pár navíc pro trpělivé... 93

K věci 100

       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist