načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Adiktologické poradenství - Rudolf Filkus

Adiktologické poradenství
-7%
sleva

Kniha: Adiktologické poradenství
Autor: Rudolf Filkus

Publikace vznikla v reakci na potřebu souhrnného zpracování klinických, teoretických a výzkumných aktivit v oblasti adiktologického poradenství z hlediska odborníka z praxe. Slouží jako ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
doručujeme do Vánoc
Vaše cena s DPH:  490 Kč 456
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
15,2
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 49Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Galén
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2011
Počet stran: 461
Rozměr: 155x225
Vydání: 1. české vyd.
Název originálu: Learning the language of addiction counseling
Spolupracovali: přeložil Jiří Bareš
Jazyk: česky
Datum vydání: 17.09.2011
Nakladatelské údaje: Praha, Galén, 2011
ISBN: 978-80-7262-765-3
EAN: 9788072627653
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Publikace vznikla v reakci na potřebu souhrnného zpracování klinických, teoretických a výzkumných aktivit v oblasti adiktologického poradenství z hlediska odborníka z praxe. Slouží jako referenční materiál, který mohou využít jednak studenti bakalářských, magisterských a postgraduálních programů, kteří se připravují na práci v různých typech služeb určených osobám závislým na návykových látkách, a jednak kliničtí pracovníci, pro něž je oblast adiktologického poradenství nová nebo kteří by rádi přehodnotili aktuální stav jeho vývoje.

Přestože tato kniha pojednává o technikách a přístupech, jejichž těžiště spočívá ve výzkumu, zaměřuje se především na odborníky z praxe. Text je průběžně prokládán případovými studiemi, náměty k diskusi a dalšími interaktivními cvičeními, která mají čtenářům pomoci při praktické aplikaci zprostředkovaných informací a vyučujícím mají posloužit k lepšímu využití tohoto materiálu v hodinách. Adiktologické poradenství je textem, ke kterému se každý pracovník může uchýlit jako k základnímu metodickému průvodci po klinické praxi v této oblasti.

Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Rudolf Filkus - další tituly autora:
Ekonóm v politike Ekonóm v politike
 
Ke knize "Adiktologické poradenství" doporučujeme také:
Jak překonat hazard -- Prevence, krátka intervence a léčba Jak překonat hazard
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

Obsah

P ředm luva 15

P řed m lu v a к českém u vydání 17

Pod ěk ování 19

1 Úvod 21

C íle 21

F a k to ry o v liv ň u jící a d ik to lo g ic k é p o ra d e n s tv í 23

M o d e l léčby zá vislo sti ja k o n em o ci 23

A d ikto lo g ický v ý z k u m 24

O rganizace říze n é péče 25

T eo rie záv islo sti 29

M o rá ln í m o d el 31

Psychologické m o d e ly 31

S o c io k u ltu r n í m o d e ly 31

M e d ic ín ský m o d e l 32

Bio-psycho-sociální m o d e! 33

M o d e l m in im a liz a ce r iz ik 34

S h rn u tí 36

O tá zk y 37

P říp a d o v é s tu d ie 37

P řípadová stu d ie 1.1. 37

P řípadová stu d ie 1.2. 37

C v ičen í 38

C vičen í 1.1. 38

C vičen í 1.2. 38

D o p o ru č e n á lite ra tu ra 38

2 Teorie p o ra d e n stv í související s léčbou závislostí 41

C íle 41

U tv á řen í te o re tic k é h o rá m c e a d ik to lo g ic k éh o p o ra d e n s tv í 42

Oskalí p ř i u tv á ř e n í teoretického rám ce a fo r m u lo v á n í d o p o ru čen í 43

Teoretické m o ž n o sti prezen ta ce p říp a d u 46

Z á k la d n í te o rie p o ra d e n s tv í 47

P sychoanalytická/adlerovská teorie 47

P řípadová stu d ie 2.1. 51

E xisten ciá ln i/n a k lie n ta za m ěřen á /G e sta lt terapie 53

P řípadová stu d ie 2.2. 54

Teorie kontroly/terapie realitou 54

P řípadová stu d ie 2.3. 55

B ehaviorální terapie 56

P řípadová stu d ie 2.4. 56

K o g nitivně-behaviorální terapie 57

5


6 O b sa h

P řípadová stu d ie 2.5.

S h rn u tí

O tázk y

P řípadová stu d ie 2.6.

Cvičení

C vičen í 2.1.

C vičení 2.2.

C vičen í 2.3.

D o p o ru č e n á lite ratu ra

3 Z h o dno cení a d iag n o stik a závislosti

Cíle

R o zhovory

R ozhovory s k lie n ty

R o zh o vo ry se sig n ifik a n tn ím i o sobam i

B eh av io ráln í p o zo ro v án í

F yziologické n á stro je

P sy ch o m e tric k é n á stro je

O rien ta čn í přehled

D ospělí

D ospívající

Věkový fa k to r

V lastn í d iag n o stik a

S h rn u tí

O tázk y

P řípadová stu d ie 3.1.

C vičení 3.1.

D o p o ru č e n á lite ratu ra

4 Z h od nocení a d ia g n o stik a d u á ln íc h p o ru ch

Cíle

D o s av a d n í stře ty m ezi o b ě m a o b o ry

O b e c n é ra d y

P ro b lé m y s d ia g n o s tik o v á n ím

D élka abstinence

K lientova a n a m n é za

T ypy d uálních diagnóz

B ezd o m o vectvi

Patologické h rá čství

N ásilí

Sex

P osttraum atická stresová porucha

Poruchy osobnosti

K o g n itivn í p o ru c h y

Deprese

Ú zkostné p o ru c h y

Screening

57

58

58

58

59

59

59

60

60

61

61

62

62

74

75

75

76

77

84

86

87

88

92

92

92

93

93

95

95

97

99

99

100

100

100

101

1 0 2

103

104

105

106

106

107

107

107


A d ik to lo g ic k é p o r a d e n s tv í 7

R o z p o zn á v án í p ro b lé m ů v rů z n ý c h ty p ec h léčby 108

Léčba zá vislo sti 108

Léčba du ševn ích p o ru ch 109

P řiz p ů so b o v á n í léčby a o b e c n á d o p o r u č e n í 109

Č asové hledisko 110

M ed ika ce 110

Z m ě n a k o n fro n ta č n íh o s ty lu 111

Psychiatrická p o d p o ra 111

M o tiv a čn í rozhovor a f á z e z m ě n y 111

Svépom ocné sk u p in y 112

Screening u ž ív á n í 114

S h rn u tí 114

O tá z k y 115

P říp a d o v é s tu d ie 115

P řípadová stu d ie 4.1 115

P řípadová stu d ie 4 .2 116

C v iče n í 116

C vičení 4.1 116

C vičení 4 .2 116

D o p o ru č e n á lite ra tu ra 117

5 Proces léčby závislostí 119

C íle 119

K rizová i n te rv e n c e 119

K rátkodobé p o ra d e n stv í 121

B ěžn é k rize p ř i u zd ra vo v á n í se z e zá vislo sti 122

P řípadová stu d ie 5.1 126

C vičení 5.1. 126

In d iv id u á ln í tera p ie 126

P oradenství za lo že n é na u p řím n o s ti 128

P lány léčby 131

P řípadová stu d ie 5.2. 134

C vičení 5.2. 135

S kupinová te ra p ie 135

T ypy sku p in 136

Fáze v ývo je s k u p in y 139

Techniky v ed e n í s k u p in y 142

Specifická p ro b le m a tik a 144

Terapeutova p é če o sebe sa m a 145

Případová stu d ie 5.3. 147

Cvičení 5.3. 147

R o d in n á tera p ie 149

T ypy rodin s p r v k e m závislosti, vývo jo vá sta d ia 150

Z á k la d n í p o jm y rodin n éh o adiktologického p o r a d e n s tv í 151

Techniky 152

Kodependence 153

D ěti problém ových u živa telů alko h o lu 155


8 O b sa h

Proces u zd ra vo v á n i 155

P řípadová stu d ie 5.4. 156

C vičení 5.4. 157

S h rn u tí 157

O tá zk y 157

D o p o ru č e n á lite ra tu ra 158

Z d ro je týka jící se p o ř iz o v á n í d o k u m en ta c e 158

P o d kla d y к problem atice sk u p in 158

P o d kla d y к problem atice abstinence 159

6 P rob lem atika související s léčb o u 161

C íle 161

S ex u áln í p ro b lem atik a 162

Z n á siln ěn í 162

P řípadová stu d ie 6.1. 163

P o h la vn í z n e u ž ív á n í 164

P řípadová stu d ie 6.2. 170

C vičen í 6.1. 170

S ex u áln í o rie n ta c e (gayové, lesby, b isex u álo v é a tran sse x u álo v é) 170

P řípadová stu d ie 6.3. 176

C vičení 6.2. 176

H IV /A ID S 176

K lasifikace 177 Přenos 178 N á sled ky 178

Poradenské p řístu p y 179

P řípadová stu d ie 6.4. 183

C vičení 6.3. 184

D o m á cí n ásilí 184

D ia g n ó za /zh o d n o cen í 186 Léčebné p řístu p y 189 So u visející o tá z k y 193 P řípadová stu d ie 6.5. 196

C vičení 6. 4. 197

P o ru c h y p říjm u p o tra v y 197

S ro v n á n í s n á v y k o v ý m c h o vá n ím 198 D iagnóza 198 M e n tá ln í anorexie 198 M e n tá ln í b u lim ie 200 Souvislost s p o h la v n ím z n e u ž ív á n ím 202

Z h o d n o c e n í 203

Léčba 204 P řípadová stu d ie 6.6. 205 C vičení 6.5. 205

S h rn u tí 206

O tá zk y 206

D o p o ru č e n á lite ra tu ra 207


A d ik to lo g ic k é p o r a d e n s tv í 9

7 Prevence relapsu 211

C íle 211

P řístu p y p o ra d c e 211

V ytvá řen í p řízn iv ý c h p o d m ín e k p ro d isk u si 212

H y p erp ro tek tiv n í ch o vá n í 213

V n ím á n í relapsu 214

V ytvo řen í d ů v ěr yh o d n é a tm o sfé ry 215

M o d e ly p re v e n c e relap su 216

M odel G orskeho C entra a plikovaných věd 217

M o d e l prevence relapsu M a rla tta a G ord o n o vé 218

P o ra d e n sk é te c h n ik y 222

M o d el p reven ce relapsu M a rla tta a G ordonové 223

D eset nejběžnějších nebezpečí 227

» T IP Y « j a k z v lá d a t zá tě žo v é situ a ce 227

H A L T 227

P řípadová stu d ie 7.1. 228

P říp a d o v é s tu d ie specifických p o p u la c í 229

P řípadová stu d ie 7.2. 229

P řípadová stu d ie 7.3. 230

P řípadová stu d ie 7.4. 231

D u á ln í d ia g n ó z a 232

P řípadová stu d ie 7.5. 232

S h rn u tí 233

O tá zk y 233

C v ičen í 234

C vičení 7.1. 234

C vičení 7.2. 234

D o p o ru č e n á lite ra tu ra 234

8 Svépom ocné sk u p in y 237

C íle 237

D o p o ru č e n í p r o p o ra d c e 237

Sk u p in y n a b á zi m o d e lu 12 k ro k ů 240

A n o n y m n í alkoholici 240

D va n á ct k ro ků 241

D va n á ct tradic 242

A n o n y m n í n a rk o m a n i 242

A n o n y m n í k o ka in isti 243

Typy se tká n í 243

M e d a ilo n ky 244

V yu ž ití v rá m ci p o r a d e n s tv í 244

Přednosti 245

O m ezen í 246

W o m en fo r S o b rie ty 249

Z á k la d n í koncepce 249

V yu ž ití v rám ci p o r a d e n s tv í 250


10 O b sa h

Přednosti 252

O m e z e n í 252

Š e stn á ct k ro k ů 252

Z á k la d n í koncepce 253

16 k ro ků 253

U platnění v rá m ci p o ra d e n stv í 254

Přednosti 254

O m e z e n í 255

R a cio n áln í ú z d ra v a 255

Z á k la d n í koncepce 255

U platnění v rám ci p o ra d e n stv í 256 Přednosti 256 O m e z e n í 257

S ecu lar O rg a n iz a tio n fo r S o b rie ty 257

Z á k la d n í koncepce 257

U p la tn ěn í v rám ci p o ra d e n stv í 258 Přednosti 258 O m e z e n í 258

S e lf-M a n ag e m e n t a n d R eco v ery T ra in in g - S M A R T R e c o v e ry ' 259

Z á k la d n í koncepce 259

U p la tn ěn í v rá m ci p o ra d e n stv í 261 Přednosti 261 O m e z e n í 261

V olba sv ép o m o cn ý c h s k u p in s o h le d e m n a p o tře b y k lie n tů 261

N a co se p tá t 262 P o su zo vá n í »osobitosti« s k u p in y 264

Jak p o z n a t » zdravou« a »nezdravou« sku p in u « 266

Jak p o m o c i k lie n to v i n a jít p a tro n a /m e n to r a 267 N a co se p tá t 268 la k p o z n a t »zd ra vé h o « a »nezdravého« p a tro n a /m e n to r a 268 Specifické o tá zky: p ro b lém m alých m ě s t 269 A n o n y m ita 270

O n lin e s e tká n í/d is ku s n í sk u p in y 270

S h rn u tí 270

O tá zk y 271

P řípadová stu d ie 8.1. 272

C v ičen í 272

C vičení 8.1. 272

C vičení 8.2. 273

C vičení 8.3. 273

C vičení 8.4. 273

C vičení 8.5. 274

D o p o ru č e n á lite ra tu ra 274

P řílo h a: p říb ě h y z léčby 274

S k u p in y n a b á z i 12 k ro ků 274

Program y tvo ř íc í a lte rn a tivu v ů či 12 k ro k ů m 275

Inform ace o p o d p ů rn ých sku p in á ch p r o závislé o soby 275

A d ik to lo g ic k é p o r a d e n s tv í 11

9 Stávající a nově se rozvíjející te ra p e u tic k é p řístu p y a te c h n ik y 279

C íle 279 P o zitiv n í p sy c h o lo g ie 279 O d o ln o s t k lie n ta 281 Fáze m o d e lu z m ě n y 282 M o tiv ačn í ro z h o v o r 284 K rátk á te ra p ie 288

H istorický v ývo j 288

Postoje 289

Screening 290

Vedení rozh o vo ru 291

Teoretické za m ě ř e n i a in terven ce 292

Překážky, odpor, r ů z n é ty p y k lie n tů a j in é o b tíž e 298 Evaluace e fek tiv n o sti 301 S h rn u tí 301

O tá z k y 302

P říp a d o v é stu d ie 302

P říp a d o v á stu d ie 9.1. 302

P řípadová stu d ie 9.2. 303

P řípadová stu d ie 9.3. 304

C vičen í 9.1. 304 D o p o ru č e n á lite ra tu ra 304 D alší m a te riá ly (c v ič e n í/n á s tro je ) 305

K n ih y 305

Specifické po p u la ce 306

P říru čky 306

10 Léčba závislostí: specifické o tázk y 307

C íle 307 D efinice m u ltik u ltu rn íh o 308

S o c io -e n v iro n m e n tá ln í a s p e k ty 309

C h u d o b a 309

»Ism y« a p ře d su d k y 310

K u ltu r n í asim ilace (a kulturace) 310 N o rm a tiv n í c h o v á n í 310

H istorický p o h le d na k u ltu r n í d iv e rz itu v A m e ric e 311 Selhání k o m u n ik a c e 311 M u ltik u ltu rn í k o m p e te n c e 312 D ialo g 313

V ytvá řen í a tm o sfé ry d ia lo g u 313

O b e cn á d o p o r u č e n í p r o p o ra d e n s k o u p ra x i 315 O tá zk y z h o d n o c e n í, léčby a n á s le d n é p é č e 316

G en d er 316

P řípadová s tu d ie 10.1. 324

C vičení 10.1. 325

N árodnost, etn icita 325

P řípadová stu d ie 10.2. 330

12 O b sa h

P řípadová stu d ie 10.3. 332

P řípadová stu d ie 10.4. 335

P řípadová stu d ie 10.5. 338

C vičení 10.2. 338

Z d r a v o tn í o m e ze n í 338

P řípadová stu d ie 10.6. 344

C vičení 10.3. 344

D ospívající m lá d e ž 344

P řípadová stu d ie 10.7. 352

S ta rší lidé 352

P řípadová stu d ie 10.8. 355

B ezd o m o vci 356

P řípadová stu d ie 10.9. 358

S h rn u tí 358

O tá z k y 359

D o p o ru č e n á lite ra tu ra 359

11 O sob ní a p rofesní rozvoj p o ra d c e 363

C íle 363

E tické o táz k y 363

D ů věrn o st in fo rm a cí 364

P řípadová stu d ie 11.1. 366

C vičení 11.1. 366

D u á ln í v z ta h y 367

P řípadová stu d ie 11.2. 370

C vičení 11.2. 371

C vičení 11.3. 372

R o zh ra n í m e z i p r á v n ím i a e tic k ý m i a sp e k ty 372

P řípadová stu d ie 11.3. 373

V ýpověď u s o u d u 373

Typické p říp a d y svědeckých v ýp o v ěd í v souvislosti se zá vislo stí 374

P řípadová stu d ie 11.4. 377

C vičení 11.4. 378

P ráce s p ro b lem atick ý m i jed in c i 378

Teoretický rám ec » raněného léčitele« 378

R o zp o zn á n í problém ů: odejít, nebo z ů s ta t 380

P řípadová stu d ie 11.5. 382

C vičení 11.5. 383

Péče o se b e 383

Jak p ra k tik o va t realistickou p éči o sebe 383

V ýzn a m v n itřn íh o přesvědčení o po třeb ě p éče o sebe 387

P řípadová stu d ie 11.6. 389

C v ičen í 389

C vičen í 11.6. H la v n í ž iv o tn í role 389

C vičení 11.7. Péče o sebe p ro střed n ictvím sm ys lů 390

C vičení 11.8. P racovní pro g ra m 390

P ráce se z ávislým i 391

A d ik to lo g ic k é p o r a d e n s tv í 13

A n a lý za a n a m n é z y vla stn íh o u ž ív á n í 391

V ěd o m í hranic vlastních m o ž n o s tí 393

D skalí - zá v islí p o ra d ci 394

P řípadová stu d ie 11.7. 395

C vičení 11.9. (Pro adiktologické poradce, k te ř í se neléčili z e zá vislo sti) 395

Ú skalí - n ezá vislí p o ra d ci 396

P řípadová stu d ie 11.8. 396

C vičení 11.10. (Pro adiktologické poradce p o a b solvování léčby zá vislo sti) 397

Stejná fo r m a p o d p o r y 397

S h rn u tí 398

O tázk y 398 D o p o ru č e n á lite ra tu ra 399

12 P říp rava ad ikto logick éh o p rac o v n ík a n a certifikaci

a udělení licence 401 Cíle 401 A k red itace a p é č e o se b e 402

O sobní reakce 403

Sb írá n í in fo rm a cí 403

O becná d o p o ru č e n í o h led n ě péče o sebe 404

S u p erv ize 405

A k red itace 406

P ísem n á z k o u šk a 407

M etoda p r e ze n to vá n í p říp a d u 408

P rezentace p ř íp a d u 411

S h rn u tí 412

O tá zk y 412

P řípadové s tu d ie 413

P řípadová stu d ie 12.1. 413

P řípadová s tu d ie 12.2. 413

C vičení 413

C vičení 12.1. M yšlen ky a p o c ity o hledně a kred ita ce 413

Cvičení 12.2. Teorie a tech n iky 414 D o p o ru č e n á lite ra tu ra 414

L iteratura 417

Přehled in stitu cí 451

R ejstřík 453
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2019 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist