načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: 7 návyků skutečně efektivních lidí - Stephen M. R. Covey

7 návyků skutečně efektivních lidí
-15%
sleva

Kniha: 7 návyků skutečně efektivních lidí
Autor:

Proč jsou úspěšní lidé úspěšní, naučte se jejich návyky! Vliv Stephena R. Coveyho se rozšířil natolik, že obsáhl celou naši planetu. Covey během této doby diskutoval s mnoha lidmi ... (celý popis)
Titul doručujeme za 4 pracovní dny
Vaše cena s DPH:  439 Kč 373
+
-
rozbalKdy zboží dostanu
12,4
bo za nákup
rozbalVýhodné poštovné: 0Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3%hodnoceni - 77.3% 95%   celkové hodnocení
2 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Management Press
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2016-02-17
Počet stran: 376
Rozměr: 165 x 235 mm
Úprava: 366 stran : ilustrace
Vydání: 3. rozšířené vydání
Spolupracovali: z anglického originálu The 7 habits of highly effective people. Powerful lessons in personal change ... a The 7 habits of highly effective people. Powerful lessons in personal change, the 25th anniversary edition... přeložil Aleš Lisa
Vazba: brožovaná lepená s chlopněmi
Umístění v žebříčku: 201. nejprodávanější kniha za poslední měsíc
ISBN: 9788072614035
EAN: 9788072614035
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Sedm základních návyků, které autor doporučuje pro přeměnu v cílevědomou, sebevědomou a harmonickou osobnost. Stephen R. Covey předkládá rady, které dokáží zefektivnit náš dosavadní život, pomohou nám žít v souladu s principy dnešní doby a prosadit se v dnes již tak enormně se měnícím světě. Jak soustředit naše odhodlání, jak vytrvat při dosažení našich cílů a mnohem více poznatků nabízí uznávaný odborník na rodinnou problematiku a vedení lidí ve svém nejznámějším díle.

Popis nakladatele

Proč jsou úspěšní lidé úspěšní, naučte se jejich návyky! Vliv Stephena R. Coveyho se rozšířil natolik, že obsáhl celou naši planetu. Covey během této doby diskutoval s mnoha lidmi na svých seminářích i mimo ně, s mnoha vrcholovými manažery i běžnými pracovníky a nejrůznějšími způsoby je seznamoval s principy efektivního života a s tím, jak jich dosáhnout. V době svého skonu v roce 2012 byl považován za jednoho z nejvlivnějších lidí na světě a kniha 7 návyků za nejvýznamnější publikaci na téma sebezdokonalování ve dvacátém století. Radikální změny, jichž jsme a budeme svědky, počínaje nejistotami v ekonomické sféře a dramatickými změnami globálních mocenských vztahů konče, vyvolávají potřebu ještě více těžit z moudrých a nadčasových myšlenek Stephena R. Coveyho. Stephen R. Covey - uznávaný odborník na vedení lidí a rodinnou problematiku, renomovaný autor, lídr a konzultant - v tomto svém jedinečném díle dokazuje, že primárním předpokladem úspěchu je osvojit si a systematicky využívat základní, univerzální principy - návyky, jež jsou základem vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti a jež nám umožňují, abychom jednali co možná nejefektivněji nejen v pracovním, ale i v osobním životě. Nejprve musíme začít sami u sebe (osvojit si návyky 1: Buďte proaktivní, 2: Začínejte s myšlenkou na konec a 3: To nejdůležitější dávejte na první místo, znamenající osobní vítězství) a poté tyto návyky využít k rozšíření svého okruhu vlivu – k tomu, aby i další lidé začali v souladu s nimi jednat. Proto je třeba seznámit se s návyky 4: Myslete způsobem výhra-výhra, 5: Nejdříve se snažte být pochopit, potom být pochopeni a 6: Vytvářejte synergii, představující společné vítězství). Poslední 7. návyk: Ostřete pilu ilustruje, že je nezbytné neustále se posouvat na kvalitativně vyšší úroveň, a poskytuje praktický návod, jak to dokázat. Třetí rozšířené, jubilejní vydání dnes již klasické knihy, která byla přeložena do čtyřiceti světových jazyků, vychází v nové úpravě s předmluvou Jima Collinse a s předmluvou autorových dětí, v níž vzdávají hold nejen svému skutečně efektivnímu otci, ale především věhlasnému učiteli a výjimečnému člověku. Závěr knihy patří syntéze Coveyho „nadčasových“ myšlenek týkajících se 7 návyků, v níž Covey mimo jiné apeluje na enormní nutnost řídit se jimi v dnešním rychle se měnícím světě mnohem více než kdykoli dříve. Žijte v souladu se 7 návyky a přiřaďte se k těm vzácným lidem, kteří dokáží svět skutečně transformovat, dokáží soustředit svoji energii, odhodlání, elán, tvořivost a kázeň na něco většího a trvalejšího, než jsou oni sami, dokáží se soustředit na cíl, který je „přesahuje“, ať už je to vytvořit skvělou firmu nebo být dobrým lídrem pro ostatní. Stephen R. Covey - mezinárodně uznávaný odborník na vedení lidí, spoluzakladatel a viceprezident společnosti FranklinCovey, učitel a autor motivační literatury - zasvětil svůj život seznamování lidí s tím, jak vést život založený na principech a vedení lidí. Byl autorem několika pozoruhodných a vysoce ceněných publikací, zvláště pak bestselleru 7 návyků skutečně efektivních lidí (7 Habits of Highly Effective People). Z jeho dalších děl jmenujme knihu Třetí alternativa (The Third Alternative), 8. návyk (The 8th Habit), To nejdůležitější na první místo (First Things First), Vedení založené na principech (Principle-Centered Leadership) či 7 návyků šťastné rodiny (7 Habits of Highly Effective Families). Se svou rodinou žil v Provu, ve státě Utah. Měl devět dětí a padesát čtyři vnoučat. Zemřel v roce 2012 ve věku nedožitých osmdesáti let. (zásady osobního rozvoje, které změní váš život)

Další popis

Nové, aktualizované vydání bestselleru uznávaného odborníka na vedení lidí a rodinnou problematiku, renomovaného autora, lídra a konzultanta, vycházející při příležitosti 25. výročí uvedení této knihy na knižní trh, charakterizuje 7 návyků, jež je třeba si osvojit, abychom jednali co možná nejefektivněji, a jež jsou základem vytvoření harmonické, cílevědomé a integrované osobnosti.Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Stephen M. R. Covey - další tituly autora:
Zákazníci kupující knihu "7 návyků skutečně efektivních lidí" mají také často zájem o tyto tituly:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

PRINCIPY OSOBNÍHO VEDE NÍ

To, co je za námi, a to, co je před námi,

jsou drob nos ti

ve srov ná ní s tím, co je v nás.

OLIVER WENDEL HOLMES

N

A ČTENÍ NĚKO LI KA NÁSLE DU JÍ CÍCH STRÁ NEK si najdě te klid né místo, kde

bude te sami a nikdo vás nebu de rušit. Pus ťte z hlavy všech no ostat ní –

časo vý roz vrh, práci, rodi nu, přá te le – a zcela se sou stře ďte na to, co bude te číst

a co bude te dělat.

Zkus te si před sta vit, že jede te na pohřeb něko ho vám blíz ké ho, koho jste

měli velmi rádi. Ve svých myš len kách se vidí te při jíž dět k obřad ní síni nebo

kapli, před níž zapar ku je te auto a vej de te dovnitř. Vidí te kvě ti ny a sly ší te tichou

hudbu var han. Vnímá te obli če je přá tel a pří bu zných, které míjí te. Sdí lí te s nimi

smu tek nad ztrá tou blíz ké ho člo vě ka. Cítí te, tak jako ostat ní pří tom ní, pocit štěs tí, že jste zesnu lé ho znali.

Přichá zí te k rakvi – a hle dí te si do tváře. Je to váš vlast ní pohřeb – odedneška za tři roky. Všichni lidé kolem vás při šli, aby vám vzda li čest a vyjád ři li vám

svoji lásku a úctu.

Zatím co sedí te mezi ostat ní mi smu teč ní mi hosty a čeká te, až obřad začne,

pro hlí ží te si pro gram. Budou hovo řit čtyři řeč ní ci. První bude mlu vit za vaše

blíz ké i vzdá le né pří buz né – děti, sou ro zen ce, synov ce a nete ře, tety, strý ce,

bra tran ce a sestře ni ce, pra ro di če, kteří se sjeli ze všech koutů země. Druhým

řeč ní kem je jeden z vašich přá tel, který bude hovo řit o tom, jakým člo vě kem

jste byl. Třetí řeč ník zastu pu je vaše kole gy ze zaměst ná ní nebo pro fe se. Čtvr tý

je čle nem vaše ho cír ke vní ho spo le čen ství nebo orga ni za ce repre zen tu jí cí míst ní

komu ni tu, v nichž jste pra co va li.

A teď se důklad ně zamys le te. Co byste chtě li, aby každý z nich řekl o vás

a o vašem živo tě? Jaké ho man že la či man žel ku, otce nebo matku by měla jejich

slova před sta vit? Jaké ho syna nebo dceru, bra tran ce či sestře ni ci? Jaké ho přítele? Jaké ho kole gu nebo spo lup ra cov ní ka?

104


Jak byste chtě li, aby vylí či li váš cha rak ter? Které záslu hy a úspě chy by měli pří tom ným při po me nout? Pozor ně se podí vej te na lidi kolem sebe. O jaké změny v jejich živo tech byste se býva li chtě li zaslou žit?

Než bude te číst dál, struč n ě si pozna me nej te své dojmy. Pomů že vám to pocho pit návyk 2.

CO ZNA ME NÁ „ZAČÍ NAT S MYŠ LEN KOU NA KONEC“

Pokud jste vše vzali sku teč n ě vážně, dotkli jste se ve svých před sta vách některých záva žných, základ ních hod not. Dosta li jste se do kon tak tu s vnitř ním systé mem, který se nachá zí v samém cen tru okru hu vlivu a vede vaše jed ná ní.

Zamys le te se nad slovy Josep ha Addi so na:

„Při pohle du na hroby veli ká nů ve mně umírá jaký ko li pocit závis ti; při čteníepita fů na náhrob cích zná mých lidí mizí všech ny mé vášně; když vidím smu tek

rodi čů nad hroby, mé srdce se napl ňu je sou ci tem; když vidím jejich vlast ní hroby,

pře mý šlím o mar nos ti smut ku těch, které musí me brzy násle do vat; když vidím

krále odpo čí vat vedle těch, kteří je svrh li, když vidím ducha pl né nebo svaté

muže, kteří roz dě li li svět svými spory, spo čí vat bok po boku, uvě do mu ji si s lítostí a úža sem malost lid ské ho sou pe ře ní, nesvá rů a hádek. Když čtu data nanáhrobcích nedáv no zemře lých i těch, kteří odeš li před šesti sty lety, pře mý šlím o onom

velkém dni, kdy se vši chni sta ne me sou čas ní ky a zje ví me se pospo lu.“

Ačko li se návyk 2 týká mnoha růz ných okol nos tí, oblas tí a etap živo ta, to nej dů le ži těj ší, co pro jeho prak tic ké vyu ži tí může te udě lat, je před sta vit si ko nec svého živo ta, resp. při jmout para dig ma „Začí nej te s myš len kou na konec“ jako měřít ko nebo kri té ri um pro všech no ostat ní. Vše v živo tě – to, jak jed ná te dnes, zítra, příš tí týden, násle du jí cí měsíc – je možné posu zo vat v širším kon tex tu celku, v rámci toho, co je pro vás sku teč n ě nej dů le ži těj ší. Pokud to udě lá te, může te se kdy ko li pře svěd čit, zda všech no, co dělá te, není v roz po ru s nej dů le ži těj ší mi kri té rii, která jste si sta no vi li, a zda každý den smys lu pl ně při spí vá k dosa že ní vaší život ní vize.

Začí nat s myš len kou na konec zna me ná mít jas nou před sta vu cíle. Zna me ná to vědět, kam smě řu je me. To nám umož ní lépe pocho pit, kde se v sou čas nos ti nachá zí me, a nasmě ro vat své kroky správ ným smě rem.

Nechat se lapit do pasti pří liš né zane prázd ně nos ti, pod leh nout tlaku mnoha

poža dav ků kaž do den ní ho živo ta, pra co vat stále usi lov ně ji a usi lov ně ji ve snaze

stou pat po žeb říč ku úspě chu jenom proto, abychom nako nec zjis ti li, že se opírá

o nespráv nou zeď, je mimo řád ně snad né. Být zane prázd něn – dokon ce velmi

zane prázd něn – ještě nezna me ná, že jed ná me efek tiv ně.

Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec 105


Lidé často zjiš ťu jí, že dosáh li vítěz ství, která nic nezna me na jí, že zaznamena li úspě chy, jichž docí li li na úkor věcí, kte rých si cení mno hem více. Lidé ze všech oblas tí – léka ři, vědci, herci, poli ti ci, eko no mo vé, spor tov ci a řeme sl ní ci – často usi lu jí o vyšší pří jem, uzná ní nebo odbor nost, aby nako nec zjis ti li, že honba za tímto cílem jim zne mož ni la vidět věci, na nichž nej ví ce zále ží a které jsou nená vrat ně pryč.

Když sku teč n ě víme, co je pro nás velmi důle ži té, nepouš tí me to ze zře te le

a jed ná me v sou la du s tím, na čem (nám) nej ví ce zále ží, náš život se pod stat ně

změní. Když se žeb řík, po němž během živo ta stou pá me, neopírá o správ nou

zeď, každý krok nás jenom rych le ji při bli žu je na nespráv né místo. Může me být

velmi zane prázd ně ni, může me být velmi výkon ní, ale sku teč n ě efek tiv níbudeme pouze tehdy, když bude me začí nat s myš len kou na konec.

Když peč li vě zvá ží te, co byste si přáli, aby o vás lidé říka li při vašemvlastním pohř bu, nalez ne te vlast ní defi ni ci úspě chu. Může být velmi odliš ná od

toho, co jste až dosud za úspěch poklá da li. Možná že sláva, výsled ky, pení ze

nebo něco jiné ho, o co usi lu je te, nej sou dokon ce ani jed ním z kame nů zdi, o níž

by se žeb řík vaše ho živo ta měl opí rat.

Začí ná te-li s myš len kou na konec, zís ká te jiný pohled na věci kolem sebe. Na pohř bu spo le čné ho pří te le se jeden muž zeptal dru hé ho: „Kolik toho po sobě zane chal?“ A pří tel mu odpo vě d ěl: „Všech no.“

VŠECH NO VZNI KÁ DVA KRÁT

Návyk „Začí nej te s myš len kou na konec“ vychá zí z prin ci pu, že všech no vzni ká

dva krát. Všech no vzni ká nej dří ve men tál ně a tepr ve poté fyzic ky.

Vez mě me si napří klad stav bu domu. Dříve než zatlu če te první hře bík, dům do nej men ších detai lů navrh ne te. Sna ží te se při tom udě lat si jas nou před sta vu, jaký dům vlast ně chce te. Pokud je vaším cílem rodin ný dům, naplá nu je te umístě ní obý va cí ho poko je tak, aby byl při ro ze ným mís tem, kde by se scházela celá rodi na. Do plánů zakom po nu je te posuv né dveře a místo, na němž by si mohly hrát děti. Pra cu je te ve své mysli s myš len ka mi tak dlou ho, až si vytvo ří te přesnou před sta vu toho, co chce te posta vit.

Potom nakres lí te pro jekt a sta veb ní výkre sy. To vše udě lá te před tím, než popr vé kop ne te do země. Pokud bude te postu po vat jinak, bude te muset přidruhém, fyzi ckém vytvá ře ní domu dělat náklad né změny, které mohou nákla dy na stav bu zdvoj ná so bit.

Tesa ři dobře znají osvěd če né pra vi dlo: „Dva krát měř, jed nou řež.“ Musí te

mít jis to tu, že pro jekt, tj. výsle dek prv ní ho vytvá ře ní, sku teč n ě před sta vu je

to, co chce te, že jste všech no dobře pro my sle li. Tepr ve potom ho pře ve de te

do reál né podo by z cihel a malty. Každý den zajde te do sta veb ní buňky,vyn>7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ106


dá te výkre sy a naplá nu je te postup dal ších prací. Začí ná te s myš len kou na

ko nec.

Další pří klad je ze světa pod ni ká ní. Chce te-li úspěš ně pod ni kat, musí te nejdříve jasně sta no vit, čeho chce te dosáh nout. Peč li vě zvá ží te – z hle dis ka cílo vé ho

trhu – jaký výro bek nebo služ bu chce te nabí zet. Potom se posta rá te o všech no

potřeb né k rea li za ci svého cíle – finan ce, výzkum a vývoj, výro bu, mar ke ting,

lidi, zaří ze ní a budo vy atd. Schop nost vytvo řit úspěš ný pod nik často závi sí na tom, nako lik jste na začát ku mys le li na konec. Mnoho poku sů pod ni kat ztrosko ta lo již na počát ku na tako vých věcech, jako jsou nedo sta tek kapi tá lu, nespráv ný odhad trhu nebo nedo sta teč ný či žádný pod ni ka tel ský plán.

Totéž platí pro rodi čov ství. Pokud chce te vycho vat odpo věd né děti, schop né

sebe ká zně, musí te mít tento cíl neu stá le na pamě ti při kaž do den ní komu ni ka ci

s nimi. Nemů že te s nimi jed nat tak, aby to pod la mo va lo jejich sebe ká zeň

a sebe úc tu.

Tento prin cip pou ží vá me v různé míře, v roz ma ni tých sfé rách živo ta všichni. Než se vydá te na cestu, sta no ví te si cíl a naplá nu je te nej lep ší trasu. Než

začne te vysa zo vat zahra du, udě lá te si před sta vu o roz mís tě ní jed not li vých rostlin ve své hlavě nebo si nakres lí te plá nek. Přednáš ky si před tím, než je přednese te, napí še te. Územ ní úpra vy si před tím, než se do nich pus tí te, před sta ví te ve

své mysli. Dříve než se cho pí te jehly, udě lá te si před sta vu, jaké šaty chce te,

a vytvo ří te jejich návrh.

V míře, v níž chá pe me prin cip dvo jí ho vytvá ře ní a jed ná me v sou la du s ním

(pře ve zme me odpo věd nost za první i druhé vytvá ře ní), jed ná me uvnitř okru hu

vlivu a roz ši řu je me ho. V míře, v níž nejed ná me v sou la du s tímto prin ci pem

a nepře vez me me odpo věd nost za první vytvá ře ní, zmen šu je me svůj okruh vlivu.

PODLE PLÁNU, NEBO PODLE OKOL NOS TÍ

To, že se všech no vytvá ří dva krát, je prin cip. První vytvá ře ní ale není vždy

vědo mým pro ce sem. Pokud neroz vi ne me (ve sféře sou kro mé ho živo ta) vlast ní

sebeu vě do mě ní a nepře vez me me odpo věd nost za první vytvá ře ní, dává me druhým lidem a okolnos tem, nachá ze jí cím se vně naše ho okru hu vlivu, většímožnost ve velkém roz sa hu for mo vat náš vlast ní život. Jed ná me reak tiv ně a žije me

v sou la du s živo tní mi scé ná ři, které pro nás „napsal“ někdo jiný – rodi na,spolup ra cov ní ci, part ne ři, jiní lidé se svými vlast ní mi agen da mi, resp. se řídí me

okol nost mi a jed ná me pod jejich tla kem – žije me v sou la du s živo tní mi scé ná ři pochá ze jí cí mi z dří věj ších let, žijeme podle scé ná řů vytvo ře ných výcho vou a vzdě lá ním, odbor nou pří pra vou a podmíněností prostředím.

Tyto scé ná ře jsou dílem lidí a nej sou zalo že ny na prin ci pech. Dopřává me jim

slu chu vzhle dem k naší hlu bo ké vnitř ní nejis to tě, naší závis los ti na dru hých

Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec 107


lidech, naší potře bě a touze uzná ní a lásky, sou ná le ži tos ti, pří sluš nos ti, vlast ní ho

význa mu a ceny, poci tu, že nej sme zby teč ní a že pro něko ho něco zna me ná me.

První vytvá ře ní exis tu je, bez ohle du na to, zda si to uvě do mu je me nebo ne,

zda je kon tro lu je me či niko li. Každý z nás je výsled kem dru hé ho vytváření, realizo va né ho buďto podle vlast ní ho proak tiv ní ho pro jek tu, nebo v sou la du s agen -

da mi dru hých lidí, s okol nost mi či s minu lý mi návy ky.

Jedi neč né lid ské vlast nos ti a poten ci ál – schop nost sebeu vě do mě ní, představi vost a svě do mí – nám umož ňu jí zkou mat průběh a výsledky prvního vytváření a převzít odpovědnost za první vytvá ře ní sebe sama, napsat si vlast ní život ní

scé ná ře. Jinak řeče no, zatím co první návyk říká: „Ty jsi tvůr ce“, druhý návyk

před sta vu je samo první vytvá ře ní.

VEDE NÍ A ŘÍZE NÍ – DVOJÍ VYTVÁ ŘE NÍ

Návyk 2 je zalo žen na prin ci pech osob ní ho vede ní, což zna me ná, že vede ní je

prv ním vytvá ře ním. Vede ní není totéž co říze ní. Říze ní (mana ge ment) je druhé

vytvá ře ní a bude me o něm hovo řit v násle du jí cí kapi to le, věno va né návy ku 3.

Nej dří ve je ale na řadě vede ní.

Říze ní se zamě řu je na fak to ry, jejichž rea li za ce před sta vu je spod ní hra ni ci

naše ho sna že ní: Jak něco udě lat nej lé pe? Vede ní se zabý vá tím, co před sta vu je

horní hra ni ci: Co chci doká zat? Slovy Pete ra Druc ke ra a Warre na Ben ni se:

„Řídit zna me ná dělat věci správ ně; vést zna me ná dělat správ né věci.“ Říze ní

umož ňu je dosa ho vat při stou pá ní po žeb ří ku úspě chu dob ré ho výko nu. Vede ní

urču je, zda se náš žeb řík opírá o správ nou zeď (zda dělá me správ né věci).

Význam roz li še ní těchto dvou pojmů rych le pocho pí te, když si před sta ví te sku pi nu lidí, kteří si mače ta mi pro se ká va jí cestu džun glí. Jsou to lidé, kteří

něco pro du ku jí, kteří řeší pro blé my. Vyse ká va jí pod rost a čistí cestu.

Mana že ři jdou za nimi. Ostří jim mače ty, urču jí tak ti ku a sesta vu jí plán, sepi su jí pra cov ní návo dy, rea li zu jí tré nin ko vé pro gra my, zavá dě jí doko na lej ší tech no lo gie, sesta vu jí pra cov ní roz vr hy a vytvá ře jí sou sta vy odmě ňo vá ní pro pra cov ní ky s mače ta mi.

Líd rem je ten, kdo šplhá na nej vyš ší strom, roz hlí ží se kolem a volá: „Jsme ve špat né džun gli!“

Jak ale vši chni tito zane prázd ně ní, výkon ní lidé s mače ta mi a mana že ři často reagu jí? „Buď zti cha! Vždyť postu pu je me dopře du.“

Jednotliv ci, sku pi ny nebo pod ni ka tel ské sub jek ty jsou tak často zaneprázdně ni pro se ká vá ním pod ros tu, že si nevšim nou, že jsou v nespráv ném lese. V rych le se mění cím pro stře dí, v němž žije me, je vede ní – ve všech aspek tech živo ta, ve všech oblas tech nezá vis lých vzta hů i vzta hů vzá jem nos ti – důle žitější než kdy ko li dříve.

7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ108


Potře bu je me spíše vizi nebo před sta vu o tom, kam smě řu je me, kom pas

(sou bor prin ci pů nebo směrů, způ so bů roz vo je) než mapu kra ji ny, v níž se

pohy bu je me. Často neví me, jaký terén je před námi nebo co bude me potřebovat, abychom se dosta li dál. Náš úspěch v mnoha smě rech závi sí na našem

úsud ku. Vnitř ní kom pas nám ale vždy udá směr.

Efek tiv nost, a často i pře ži tí, nezá vi sí výluč n ě na vyna lo že ném úsilí, ale na

tom, zda ho vyna lo ží me správ ným smě rem (ve správ ném lese). Pro mě ny, jimiž pro chá zejí téměř všech na odvět ví a obory, vyža du jí na prv ním místě vede ní a poté říze ní.

Ve sféře pod ni ká ní pro chá ze jí trhy tak rych lý mi změ na mi, že mnohévýrobky a služ by, které před něko li ka roky vyho vo va ly vkusu a potře bám zákaz ní ků,

jsou dnes zasta ra lé. Proak tiv ně vést zna me ná neu stá le sle do vat změny prostředí, zejmé na nákup ní cho vá ní a moti vy spo tře bi te lů, a při ná šet pře svěd či vé argumen ty, pod ně ty a potře bnou sílu umož ňu jí cí vhod ně uspo řá dat zdro je a zamě řit

je správ ným smě rem.

Tako vé změny, jako dere gu la ce letec ké dopra vy, závrat ný růst nákla dů na

zdra vot ní péči nebo vyšší kva li ta a množ ství dová že ných auto mo bi lů, výra zně ovliv ňu jí tržní pro stře dí. Kdyby lidé půso bí cí v jed not li vých odvět vích nesledova li pro stře dí, v němž se pohy bu jí, včet ně akti vit vlast ních pra cov ních týmů, a nepů so bi li by v nich tvůr čí lídři, kteří je vedou správ ným smě rem, ani tinejlep ší mana že ři by nemo hli zabrá nit jejich úpad ku.

Mít výkon ný mana ge ment bez efek tiv ní ho vede ní je, jak kdysi někdo řekl,

totéž jako „roz klá dat lehát ka na palu bě Tita ni ku“. Sebe lep ší říze ní nemů že

nahra dit nedo sta teč né vede ní. Vést ale není snad né, pro to že často zůstá vá me

v zaje tí para dig mat mana ge men tu.

Na závě re čném zase dá ní ročního kurzu pro výkon né řídí cí pra cov ní ky v Seatt lu

ke mně při šel pre zi dent ropné spo leč nos ti a řekl mi: „Když jste ve dru hém

měsí ci naše ho pro gra mu pou ká zal na roz dí ly mezi vede ním a říze ním, přemýšlel jsem o své roli pre zi den ta spo leč nos ti a uvě do mil jsem si, že jsem nikdy

nebyl lídrem. Vždy jsem byl nato lik zaměst nám říze ním a řeše ním nalé ha vých

úkolů a kaž do den ních logis tických pro blé mů, že jsem na to neměl čas. Roz ho dl jsem se proto stá hnout se z říze ní a pře ne chat ho dru hým. Chtěl jsem svojiorgani za ci sku teč n ě vést.

„Neby lo to roz hod ně snad né. Musel jsem se vyrov nat s tím, že mnohéakutní, nalé ha vé zále ži tos ti, jejichž zvlá dá ní mi při ná še lo oka mži tý pocit úspě chu,

jdou nyní mimo mě. Když jsem se pus til do řeše ní zále ži tos tí týka jí cích se

zamě ře ní spo leč nos ti, vytvá ře ní firem ní kul tu ry, hloub ko vé ana lý zy pro blé mů

a využívá ní nových pří le ži tos tí, nepo ci ťo val jsem žádné velké uspo ko je ní.

Ostat ní lidé ve spo leč nos ti také trpě li, pro to že muse li změ nit dosa vad ní styl

práce a roz lou čit se s pohod lným živo tem. Chy bě lo jim, že ke mně nema jí tak

Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec 109


snad ný pří stup, na jaký byli až dosud zvyk lí. Chtě li, abych jim byl k dis po zi ci,

abych jim pomá hal řešit jejich kaž do den ní pro blé my.

Vytrval jsem. Byl jsem pevně pře svěd čen, že mým úko lem je vést. A nako nec

jsem to doká zal. Dnes je naše situa ce úplně jiná. Přiz pů so bi li jsme se požadavkům pro stře dí. Zdvoj ná so bi li jsme výno sy. Zisk jsme zvý ši li na čtyř ná so bek.

A já jsem sku teč ným lídrem.“

Jsem pře svěd čen, že rov něž rodi če jsou pří liš často v zaje tí para dig ma tu říze ní.

Uva žu jí v tako vých pojmech, jako jsou kon tro la, výkon nost a pra vid la – místo

toho, aby se sna ži li usměr ňo vat, zamě řit pozor nost na smysl a cíl a vytvá ře li

vztah k rodi ně.

Ještě víc nám ovšem chybí vede ní v osobním živo tě. Sous tře dí me se na řízení a výkon nost, vyty ču je me si a dosa hu je me cílů, aniž bychom si napřed třeba

jen ujas ni li, jaké jsou naše vlast ní hod no ty.

PŘE PI SU JE ME VLAST NÍ ŽIVOT NÍ SCÉ NÁŘ – STÁ VÁ ME SE

PRV NÍ MI TVŮRCI SEBE SAMÝCH

Již dříve jsme vidě li, že mož nost proak tiv ní ho jed ná ní je zalo že na na jedi neč né lid ské schop nos ti sebeu vě do mě ní. Dalšími dvěma jedi neč ný mi, výluč n ě lidskými vlast nost mi, jež nám umož ňu jí zvět šit svou proakti vi tu a vést sami sebe, jsou před sta vi vost a svě do mí.

Představivost nám umož ňu je v duchu si vyba vit dosud nevy tvo ře ný poten -

ci ál, jímž můžeme disponovat. Svě do mí nám umož ňu je kon takt s uni ver zá lní mi

záko ny nebo prin ci py, s naším jedi ne čným nadá ním, s tím, jak může me při spět

k běhu světa, s tím, co nás vede, urču je hra ni ce naše ho jed ná ní a v mezích čeho

může me neje fe ktiv ně ji roz ví jet své nadá ní a jed ná ní. Společ n ě se sebeu vě doměním nám před sta vi vost a svě do mí umož ňu jí vytvo řit si vlast ní život ní scé nář.

Pro to že obvyk le žije me v sou la du s mnoha scé ná ři, které pro nás „napsa li“

jiní lidé, je vytvá ře ní nové ho živo tní ho scé ná ře ve sku teč nos ti spíše „pře pi sováním“ již exi stu jí cích scé ná řů nebo posu nem para dig ma tu – změ nou někte rých

základ ních para dig mat, která máme. Když pozná me své nee fek tiv ní scé ná ře,

nespráv ná nebo neúpl ná para dig ma ta, jimiž se řídí me, může me začít proak tiv ně

pře pi so vat vlast ní život ní scé nář.

Dom ní vám se, že nej ná zor ně jším pří kla dem pře pi so vá ní živo tní ho scé ná ře je život Anva ra Sada ta, býva lé ho egypt ské ho pre zi den ta. Sadat vyro stl a byl vycho ván podle scé ná ře hlu bo ké nená vis ti k Izrae li. V tele vi zi pro hlá sil: „Nikdy nepo dám ruku žád né mu Izraelci, dokud bude Izrael oku po vat jedi nou píďarab>7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ110


ské ho území. Nikdy, nikdy, nikdy!“ Mohut né zástu py lidí po celé zemi vodpověď na jeho slova skan do va ly: „Nikdy, nikdy, nikdy!“ Tento život ní scé nář mu

umožnil posta vit do jed no ho šiku celou zemi, sjed no tit vůli a odhod lá ní všech

lidí.

Život ní scé nář, jímž se Sadat řídil, z něj dělal nezá vis lé ho a silně nacio nalistic ké ho poli ti ka a v lidech vyvo lá val hlu bo ké emoce. Byl ale také velminerozum ný – a Sadat si to uvě do mo val. Tento scé nář nebral na vědo mí, že vzhle dem

k exi stu jí cí vyso ké pro vá za nos ti a vzá jem nos ti jed not li vých akté rů je situa ce

velmi ris kant ní a poten ci ál ně mimo řád ně nebez peč ná.

Sadat proto svůj život ní scé nář „pře psal“. Nau čil se to, když byl v mládí

věz něn na samot ce v ústřed ní věz ni ci v Káhi ře za účast na spik nu tí proti králi

Faru ko vi. Nau čil se zde zba vit svou mysl všeho nepa třič né ho, opros tit se od

svých myš le nek a posou dit, zda jsou jeho život ní scé ná ře při ja tel né a rozum né.

Nau čil se vyprázd nit svou mysl, medi to vat, pře mýš let o věcech, vyu ží vat vlastní život ní scé ná ře, udr žet si nadě ji a pře psat svůj cel ko vý život ní scé nář.

Ve svých vzpo mín kách uvádí, že se mu téměř nechtě lo opus tit věze ňskou

celu, pro to že právě zde si uvě do mil, že sku teč ným úspě chem je změ nit sebe

sama. Být úspěš ný nezna me ná mít pozem ské stat ky, ale stát se pánem sebe

sama, zví tě zit nad sebou samým.

V době Nási ro vy vlády byl Sadat odsu nut stra nou a zastá val poměr něbezvý znam né místo. Všichni si mys le li, že to zlo mi lo jeho ducha, ale neby lo tomu

tak. Tyto před sta vy neby ly ničím jiným než pro jek cí vlast ních život ních scénářů. Lidé mu nero zu mě li. A Sadat čekal, až při jde jeho čas.

Když se stal egyptským pre zi den tem a musel se vyrov nat s poli tic kou realitou, pře psal svůj scé nář týka jí cí se Izrae le. Zaví tal do Jeru za lé ma, navští vil

Knes set a zahá jil míro vý pro ces, jaký téměř neměl v his to rii obdo by –odvážnou ini cia ti vu, která vedla k při je tí dohod z Camp Davi du.

Sadat doká zal využít své sebeu vě do mě ní, před sta vi vost a svě do mí k tomu,

aby doká zal vést sebe sama, změ nit základ ní para dig ma ta, zís kat nový pohle d

na situa ci. Pra co val na věcech nachá ze jí cích se v samém stře du okru hu vlivu.

Výsled kem bylo pře psá ní živo tní ho scé ná ře, změna para dig ma tu – a násled ně

i změna Sada to va jed ná ní a posto je, která ovliv ni la živo ty miliónů lidí nacházejí cích se v širším okru hu zájmu.

Při roz ví je ní sebeu vě do mě ní často nara zí me na nee fek tiv ní scé ná ře, hlu bo ce

zako ře ně né návy ky, jež jsou pro nás napros to bez cen né a neslu či tel né s tím,

čeho si v živo tě sku teč n ě cení me. Návyk 2 říká, že se těmi to scé ná ři nemu sí me řídit. Nese me odpo věd nost za to, že vyu ži je me svoji před sta vi vost a tvo ři vost, a s jejich pomo cí vytvo ří me nové, efek tivněj ší scé ná ře, jež jsou více v sou la du s naši mi nej hlu bší mi hod no ta mi a se správ ný mi prin ci py, které těmto hod no tám dáva jí smysl.

Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec 111
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist