načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: 7 návyků efektivní Cyklické ženy - Dana-Sofie Šlancarová

7 návyků efektivní Cyklické ženy

Elektronická kniha: 7 návyků efektivní Cyklické ženy
Autor:

E-book vyvrací 7 mýtů, jak by měla fungovat správná a výkonná žena, a popisuje 7 principů, jak funguje efektivní cyklická žena tak, aby měla neustále dostatek energie a dobrou ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  349
+
-
11,6
bo za nákup

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Osule, s.r.o.
Dostupné formáty
ke stažení:
PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 68
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

E-book vyvrací 7 mýtů, jak by měla fungovat správná a výkonná žena, a popisuje 7 principů, jak funguje efektivní cyklická žena tak, aby měla neustále dostatek energie a dobrou náladu. Kniha je ilustrována řadou barevných fotografií.

Zařazeno v kategoriích
Dana-Sofie Šlancarová - další tituly autora:
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

!

!

www.cyklickazena.cz!1 7 návyk! efektivní Cyklické "eny Dana-Sofie #lancarová

7 návyk!

efektivní Cyklické "eny

Dana-Sofie #lancarová

vydalo: nakladatelství OSULE, 2014

text ©"Dana-Sofie #lancarová 2014

ilustra$ní fotografie"©"Dana-Sofie #lancarová 2006–2014

ISBN: 978-80-905262-8-0

grafika a sazba 1. vydání: Dana-Sofie #lancarová

jazyková korektura: Lucie Koubek

!

!

www.cyklickazena.cz!2

!

!

!

www.cyklickazena.cz!3 OBSAH ! OBSAH ÚVOD FÁZE CYKLU EFEKTIVNÍ CYKLICKÉ %ENY PRINCIP PRVNÍ: CYKLICKÁ %ENA SI DOVOLUJE ODPO&ÍVAT M!tus: Správná a v!konná "ena nikdy nespí. PRINCIP DRUH': CYKLICKÁ %ENA JEDE NA CYKLICKÉ VLN( M!tus: Správná a v!konná "ena pracuje po#ád stejn$, nem$nn$ a bez v!kyv%. PRINCIP T)ETÍ: CYKLICKÁ %ENA DOB)E VÍ, %E MÉN( JE V%DY VÍCE M!tus: Správná a v!konná "ena si na konci dne od&krtla v&echny polo"ky na svém to-do listu. PRINCIP &TVRT': CYKLICKÁ %ENA SPOLUPRACUJE SE SV'M VNIT)NÍM MU%EM M!tus: Disciplína a systém jsou pro chlapy, správná a v!konná "ena zvládá chaos. PRINCIP PÁT': CYKLICKÁ %ENA VYU%ÍVÁ SV*J CYKLUS JAKO EFEKTIVNÍ KOU&OVACÍ NÁSTROJ M!tus: Správná a v!konná "ena projevy svého cyklu potla'uje a skr!vá. PRINCIP #EST': CYKLICKÁ %ENA MÁ &ISTOU HLAVU M!tus: Správná a v!konná "ena myslí v"dycky na v&echno. PRINCIP SEDM' A POSLEDNÍ: CYKLICKÁ %ENA P)IJÍMÁ SVÉ TEMNÉ STRÁNKY M!tus: Správná a v!konná "ena je v"dy stoprocentn$ sebejistá, sebev$domá a pozitivní a v&e se jí da#í.

!

!

www.cyklickazena.cz!4 ÚVOD ! Tuhle knihu pí+u na louce a ohromn, se u toho bavím. Je teplo, svítí slunce, zpívají ptáci, m-j pes n,kde kolem hledá srnky. Jsem tam, kde m, to nejvíc baví, tedy v" p.írod,, a d,lám to, co m, nejvíc baví, tedy pí+u. Velmi dob.e si ale stále pamatuju na dobu, kdy n,co jako „lesní pracovna“ pro m, bylo absolutn, nedosa/itelné, p.esto/e jsem po tom velmi tou/ila. A d,lat, co m, baví? Tak to u/ v-bec nep.ipadlo v"úvahu!"Nejd.ív je p.ece nutné d,lat to, co je t.eba, co se musí. A bohu/el si také velmi dob.e pamatuju v0sledky. Byla jsem permanentn, ve stresu, permanentn, bez energie a permanentn, bez pen,z. Fungovala jsem na úrovni konstantního vy$erpání a

konstantní vy$erpání jsem si taky p.itahovala do /ivota.

Za$arovan0 kruh.

V tomto e-booku se proto chci s vámi pod,lit o t,ch n,kolik

zásadních v,cí, které mi dopomohly k tomu, /e dneska

mu pracovat, odkudkoli se mi zachce. %ivit se tím, co m,

absolutn, napl1uje a je mou vá+ní, sed,t u toho

s"notebookem na louce a chladit si bosé nohy v"tráv,. B0t ve

svém flow a cítit se spokojená, vyrovnaná a +2astná.

V této knize naleznete 7 princip-, které si mete osvojit,

abyste dosáhly tého/. Proto/e jak .íká s oblibou Alice Kir+:

„#tastná /ena = +2astn0 mu/ = +2astné d,ti = +2astná

spole$nost.“

D.ív jsem si nedovolovala b0t +2astná, proto/e jsem si

myslela, /e kdy/ trpí tolik lidí kolem mne, je nefér b0t

spokojená a v pohod,. Jednoho dne mne ale kone$n,

osvítilo: „Neme+ se m0lit více!“ pravil m-j vnit.ní

hlas." „Kdy" jsi ne$%astná a vystresovaná, vibruje

v tob& energie nepohody a neklidu – a tuto energii

taky vyza'uje$ navenek. Tím tedy zaprvé do svého

"ivota p'itahuje$ je$t& více takov(ch zá"itk! a více

stresu a zadruhé tuto energii p'ená$í$ i na v$echny

kolem sebe. Dovol si b(t $%astná, za)ni pe)ovat o

svoje vlastní $t&stí, a budou $%astní i v$ichni kolem

tebe.“

!

!

www.cyklickazena.cz!5


P.iznám se, /e jsem hodn, racionální a hodn, dám na

logické argumenty, a to $asto i p.esto, /e mi moje intuice

jasn, .íká n,co jiného. Tohle byl ale p.esn, ten logick0

argument, kter0 m-j mozek pot.eboval, aby nastartoval

prom,nu m0ch nefunk$ních vnit.ních návyk-, zastaral0ch

interních program- a negativních p.esv,d$ení. Najednou

jsem to vid,la jasn, a v syt0ch barvách. Tu energii, která ze

mne vychází, kdy/ jsem v" pohod,, dob.e vyspaná, dob.e

nalad,ná. A co to d,lá s druh0mi lidmi, se kter0mi se

potkávám, kdy/ vyza.uju tento druh energie. A ten rozdíl,

kdy/ v pohod, nejsem...

Jakmile jsem za$ala v0+e zmín,n0 poznatek prakticky

aplikovat ve svém /ivot,, okam/it, jsem také vid,la, jak se

najednou zv0+ila moje kreativita a efektivita. Moje práce m,

za$ala mnohem víc bavit. Za$ala jsem potkávat ú/asné lidi.

Zlep+ily se v+echny moje vztahy, a to s m0mi nejbli/+ími i

s" lidmi, se kter0mi jsem se v" minulosti neroze+la úpln,

v" dobrém. %ivot mi za$al ukazovat svou p.íjemnou tvá. –

proto/e jsem byla p.ipravena a ochotna ji vid,t."

A kdy/ jsem k tomu v+emu p.idala je+t, své cyklické

zku+enosti a poznatky, za$ala jsem objevovat úpln, nov0

/ivot a nové mo/nosti fungování ve v+ech oblastech – jak co

se t0kalo mne samé, tak mého partnera, mého syna i mého

podnikání, které je mou opravdovou vá+ní.

Zvu vás tedy také na tuto cestu. Stojí za to. Kv-li vám

sam0m, kv-li práci, kterou d,láte a kterou obohacujete

ostatní, kv-li lidem, které máte kolem sebe a které milujete

a chcete je $init +2astn0mi.

I vy m!"ete b(t $%astné, spokojené a napln&né a

p'itom nanejv($ kreativní a efektivní, milující "ivot

a sv&t a p'i tom v$em stále samy sebou.!

!

!

www.cyklickazena.cz!6


FÁZE CYKLU EFEKTIVNÍ CYKLICKÉ *ENY

!

!

www.cyklickazena.cz!7


PRINCIP PRVNÍ: CYKLICKÁ *ENA SI DOVOLUJE ODPO+ÍVAT

!

M!tus: Správná a v!konná "ena nikdy nespí.

Nic neme b0t dál od pravdy ne/ tato v,ta, a p.itom je

v" nás tak pevn, zako.en,ná. )íkám tomu syndrom matek

údernic. Podíváme-li se na své maminky nebo babi$ky,

velmi $asto vidíme, /e se i ve svém pokro$ilém v,ku ani na

chvíli nezastaví. Po.ád je co d,lat. Va.it pro rodinu. Starat se

o d,ti nebo o vnou$ata. Starat se o tatínka nebo o d,du.

Starat se o v+echny jiné v okolí. Trávit voln0 $as prací na

zahrad,. Troufám si .íct, /e ob, moje babi$ky um.ely na to,

/e se nedokázaly zastavit a vypnout a odpo$ívat. A moji

maminku doká/e vypnout, a to jen na den $i dva, taky jen

totální kolaps.

A já jsem to m,la taky. Velmi dlouhou dobu. Proto/e tohle

byl vzor, kter0 jsem v d,tství p.evzala. Program, kter0 jsem

si ulo/ila do podv,domí: Správná /ena nikdy nespí. Kdy/

jsem já ráno vstávávala do +koly, moje maminka byla u/

n,kolik hodin na nohou. Kdy/ jsem já +la spát, moje

maminka byla je+t, v plné práci. A v"d,tství se u$íme nejvíc

p.es osobní p.íklad, i kdy/ to $asto v období dospívání

popíráme.

Pozd,ji ve svém dosp,lém /ivot, jsem se tedy za$ala

dostávat do situací, kdy jsem jen pracovala, pracovala a

pracovala – a zastavit m, dokázal jen totální kolaps

v"podob, nemoci. Nej$ast,ji to b0vala angína $i ch.ipka"–

nebo velmi silná a bolestivá menstruace s"k.e$emi, které se

nedaly vydr/et. Choroby z"nachlazení se opakovaly co $tvrt

roku, bolestivá menstruace co m,síc. Jen/e tehdy jsem tu

zprávu, kterou mi tyto moje nep.íjemné stavy p.edávaly,

nedokázala p.e$íst. Nedocházelo mi, /e n,co je +patn,. %e

mi ty nemoci a stavy nemohoucnosti ukazují, /e mám n,co

zm,nit – a /e kdy/ to ud,lám, tak zmizí a p.estanou se

vracet. Dají mi pokoj jednou prov/dy.

!

!

www.cyklickazena.cz!8


První vla+tovku zm,ny mi pak do /ivota p.ineslo práv,

setkání s cykli$ností. Pomalu mi za$alo docházet, /e kdy/

trochu uberu, zejména v dob, t,sn, p.ed menstruací,

projevy premenstrua$ního syndromu (PMS) se zna$n,

zmírní. P.esto se stále opakovaly m,síce, kdy jsem si

„opravdu, ale opravdu nemohla dovolit odpo$ívat“. Co

následovalo, asi velmi dob.e znáte. S p.íchodem pomenstrua$ní, dynamické fáze (viz graf fází cyklu v"p.edchozí

kapitole) se moje energie a akceschopnost nevrátila. B0vala

jsem vy$erpaná, unavená a stejn, jsem nemohla nic d,lat, i

kdy/ jsem teoreticky m,la b0t dynamická a ak$ní.

Kdy/ jsem ov+em k tomuto uv,dom,ní p.idala poznatek,

kter0 popisuju v úvodu, tedy /e pokud chci b(t p'ínosem

pro druhé, musím se primárn& starat o svou vlastní

pohodu, v,ci se za$aly doopravdy m,nit.

Dnes proto v/dy hledím na to, abych" dostate$n, spala a

zohled,ovala r!zné pot'eby spánku v r!zn(ch

fázích. V dynamické a ovula$ní fázi spím v0razn, mí1.

Chodím pozd, spát a brzo vstávám, ale energie mi nechybí.

S nástupem premenstrua$ní fáze v+ak za$ínám respektovat

nar-stající pot.ebu spánku. N,které /eny v"této dob, chodí

spát se sv0mi mal0mi d,tmi a ve$er u/ cílen, nic ned,lají,

ani v domácnosti. )ada /en, které pro+ly m0mi kurzy,

potvrzuje, /e v dob, p.ed menstruací pot.ebují spát i o dv,

hodiny déle ne/ v" p.edchozích dvou fázích – a /e ve fázi

menstrua$ní by klidn, prospaly cel0 den. A pokud si to

dop.ejí, v0razn, se zvy+uje jejich v0konnost ve v+ech fázích

cyklu.

Na sv0ch kurzech a p.edná+kách $asto p.ipodob1uji na+e

t,lo mobilu. Na+e zásobárna energie = baterka má ur$itou

kapacitu a v pr-b,hu m,síce se vybíjí. Pokud si nenabijeme

baterku mobilu, u/ si nezatelefonujeme. Není +2áva, není

funkce. Na+e t,lo má "bohu/el jednu nev0hodu – po .adu let

se námme zdát, /e na+e vnit.ní baterka je nevy$erpatelná.

Ale není. Prvními známkami vybití b0vají drobné neduhy:

" bolesti hlavy, bolesti b.icha p.ed menstruací nebo p.i ní,

drobné r0me$ky, ka+lí$ky, angíne$ky, ch.ipe$ky... Pokud

v+echny tyto signály ignorujeme, nastupují zásadn,j+í

choroby: tak siln0 PMS, /e nás na n,kolik dní vy.adí

z"provozu, nejr-zn,j+í „/enské“ nemoci, únavové syndromy

a tak dále. Kon$í to bu3 razantní zm,nou /ivotních návyk-,

anebo – smrtí. Baterka je dead a u/ si nezavoláme.

Meme si také p.edstavit vytrvalostního b,/ce. I on trénuje

s p.estávkami, dává si pauzy, odpo$ívá, relaxuje, spí. Neb,/í

po.ád. Po závod, si nejde zab,hnout dal+í maraton, ale

nechá t,lo odpo$inout a nabrat síly.

Na+e dal+í nev0hoda je v tom, /e my " jako moderní lidé

nep.et,/ujeme tolik svoje t,lo, ale spí+e svou mysl.

Nedoká/eme ji ani na chvíli vypnout. Neustále v ní b,/í

n,jaké my+lenky, $asto ani/ bychom si to uv,domovali.

)ada z nich b,/í na pozadí bez na+eho v,domí. A víte, jak to

dopadá s Windows, kdy/ necháte p.íli+ mnoho aplikací

otev.en0ch na pozadí? B,h po$íta$e se postupn, zpomaluje

a zpomaluje, a/ vám nezbude, ne/ stejn, v+echno vypnout a

restartovat cel0 systém. Proto je velmi /ádoucí aplikace

vypínat a systém nep.et,/ovat a toté/ platí i pro ná+ mozek.

I on pot.ebuje pravideln, resetovat, vymazávat staré a

!

!

www.cyklickazena.cz!9


nefunk$ní programy a neukládat na disk zbyte$n, mnoho

nepot.ebn0ch my+lenkov0ch soubor-.

Správná cyklická "ena si tedy dovoluje odpo)ívat.

Dbá na to, aby dostate$n, spala, proto/e ví, /e kdy/

investuje do toho, aby znovu nabrala sílu, mnohonásobn, se

jí to vrátí v efektivit, a vnit.ní pohod, v p.í+tím m,síci.

Správná cyklická /ena ví, /e její cyklus zahrnuje jak fázi

aktivity, tak fázi odpo)inku, stejn, jako pln0 rok

zahrnuje jak jaro a léto, tedy r-st, bujení a rozkv,t, tak

podzim a zimu, tedy dobu vnit.ního ponoru, stahování se do

ústraní a do klidu a chvíle odpo$inku, nicned,lání a

nabírání síly pro dal+í cyklus.

&asto také sl0chávám námitku: „Ano, tyto my+lenky se mi

velmi líbí, ale já sama si prost, tolik odpo$inku nemu

dovolit. Nedovoluje mi to moje náro$né zam,stnání, moje

d,ti, moje domácnost...“ M-j argument je jednoduch0 –

znovu apeluji na my+lenku, kterou rozvádím v úvodu: Jste

platn,j+í pro svého zam,stnavatele, své kolegy, své klienty,

svého partnera, svou rodinu, kdy/ pracujete do úmoru,

nespíte, neodpo$íváte a pak jste permanentn, ve stresu a

v"nepohod, – nebo kdy/ dop.ejete svému t,lu i své mysli to,

co pot.ebuje, tedy i chvíle relaxu? Ur$it, jste si u/ v+imly, /e

kdy/ jste unavené a ve stresu, snáz d,láte chyby a v+echno

vám jde pomaleji. Krokem k vy$$í efektivit& tedy není

pracovat víc, ale pracovat mí, a víc odpo)ívat."

Zkuste to. V0sledek zaru$en.

Mám pro vás je$t& n&kolik drobn(ch tip!, které mi

fungují:

• V premenstrua$ní a menstrua$ní fázi chodím spát o

hodinu d.ív a jsem v tom disciplinovaná, opravdu si to

hlídám. Vyplácí se to.

• Pokud na mne p.ijde stav silné únavy i b,hem dne,

ne.e+ím to kávou nebo $ern0m $ajem, ale prost, si na

deset nebo na dvacet minut lehnu. " Bu3 se mi poda.í

usnout, nebo se jen dostanu do takového specifického

medita$ního alfa stavu, kter0 mi umo/ní"„restartovat“

mysl, a tím i celé t&lo. V,t+inou se sama spontánn,

probudím, ne déle ne/ po dvaceti minutách, a cítím se

!

!

www.cyklickazena.cz!10
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist