načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: 4. český thriller -- povídky - kolektiv

4. český thriller -- povídky

Elektronická kniha: 4. český thriller -- povídky
Autor:

„Kdo jsme, abychom mohli určovat, co je normální?“ – tato myšlenka se prolíná všemi povídkami v knize 4. český thriller. Sedm statečných autorů přináší sedm napínavých ... (celý popis)
Produkt teď bohužel není dostupný.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Ladislav Kocka
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku
Médium: e-book
Počet stran: 98
Jazyk: česky
ADOBE DRM: bez
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

„Kdo jsme, abychom mohli určovat, co je normální?“ – tato myšlenka se prolíná všemi povídkami v knize 4. český thriller. Sedm statečných autorů přináší sedm napínavých příběhů: Babucha (Monika Pospíšilová) je strašidlo. Jakou roli sehraje při „souboji“ dvou sester o větší díl matčiny lásky? Splní se děsivé přání jedné z nich? – Vraždící klauni (David Urban) straší Karla z bezpečnostní agentury nejen v představách. Zabrání jejich útoku na dětské pacienty v nemocnici? – Doktor (Lukáš Záleský) Phillips je spolehlivým lékařem, ale až do chvíle, než si začne „vyrábět“ pacienty sám. Dokáže ale ublížit i své lásce Marry? – Dobří kluci (Miroslav Šváb) představují partu bezdomovců u rybníka Hrouda. Jak dopadne jejich válka s rybářem Donutilem? – Profesor (Petr Doležal) nebude lidským hrdinou, ale... – nechte se překvapit. Jedno je však jisté, nikdy se nezapojujte do výzkumu kolektivně řízeného snění, lehce tím můžete ohrozit vlastní život... – Půlnoční autobus (Ludmila Svozilová) skoro ujede šestnáctileté Tereze. Hrůzostrašné setkání s neznámým mužem, který likviduje děti se schopnostmi oživovat mrtvé, se ale vyvine úplně jinak... – Plavba (Luboš Štěrba) se věnuje předtuchám a prorockým vizím, co se splnily... Té poslední hrdinové nevěří, netuší ale, co je čeká...

Související tituly dle názvu:
Povídky a Nové povídky Komplet Povídky a Nové povídky Komplet
Svěrák Zdeněk
Cena: 471 Kč
Povídky a Nové povídky Komplet 8 CD Povídky a Nové povídky Komplet 8 CD
Svěrák Zdeněk
Cena: 757 Kč
Ochlazení Ochlazení
Žantovský Michael
Cena: 309 Kč
Živý mrtvý a další policejní povídky Živý mrtvý a další policejní povídky
Goffa Martin
Cena: 115 Kč
Děs (audiokniha) Děs (audiokniha)
Hidden David
Cena: 266 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

ISBN 978-80-87622-46-9


4. český thrill er

povíd ky„Kdo jsme, abychom mohli urč ovat,

co je normální?“

Clive Barker

(* 5. října 1952,Li verpool,Velká Brit ánie)


6

Český thrill er po čt vrté

Ke všem milovníkům napětí se dos tává již čtvrtákniha českého

thrilleru. Bratříč ek an tolo gií čes kéhohororu pokračuje – a já Vám

s chut í nabízímsedm přitažlivých povídek.

Ke st atečným autorům z minulýchtří knih přibudou v této kn ize

dal ší, někteří„staří“ známí, jiní zase noví,a to těm it o po víd kami:

Babucha (Monika Posp íšilo vá) je str ašidlo.Jakou roli sehrajepř i

„souboji“ dvousester, které usilují o větší díl matčinylásky? Splní

přán í jednéze dv ou sest er? –Vra ždící klau ni(David Urban) st raší

Karla z bezpečnostní agen tur y nejenv představách. Zabrání jejich

útoku na dětsképacienty v nem ocnici? Nebo to vše bylo jinak...?!

– Dok tor(L ukáš Zá les ký) Phillips je sp olehlivýmlékařem, ale až do

chvíle, než si začne„vyrábět“ pacientysám. Dokáže ale ub lížit

i své lásceMarry? Kam až bu de schopenzajít? – Dobří kluci

(Mi ro slavŠváb) před stavujípar tu bezdomovců, al ko holiků

a feťáků u rybníka Hro ud a, kt erý je rájemrybářů. Jak dopadne

jejich válka se starýmrybář em Do nut ilem a jaké do padyto bude

mít pro hlavníhohr dinu?!– Profesor (Petr Doležal) nebu de lid -

ským hrdinou, ale. .. – nechtese překvapit.Jedno je ale jisté, nikd y

se nezapojujte do výzkumu kolektivněřízeného sněn í, lehcetím

můž ete ohrozit vlastní živo t... –Půl nočníau to bus(Lud mila

Svozilov á) skoroujed e šestn áct ilet é Tereze.Hrůzostrašné set kání

s nezn ámýmmužem, kt erý likviduje děti se sch opnostmioživovat

mr tvé, se ale vyvineúplně jin ak, ne ž by každ á z oboustran

ček ala.. . –Pl avba (Lu boš Štěr ba) se věnujepředtuchám a pro -

rockým vizím, co se sp ln ily ... Té po sledníhrdin ové nevěří,net uší

ale , co je čeká. ..

V thriller záměru hod lámepokr ačo vat, prot o oslovujemevšechny

tv ůrce, aby se zapojilido 5. českého thrilleru . Uzávěrka

ruko pis ů:do 18. 02 . 2018. Rozsah : do 22 normostran, tj. cca 40

00 0 znaků.Dí la posílejte na mail: kalina08@at las.cz.

Děkuji za dosavadnípřízeň jak auto rům,tak i čtenářům!

Milan Kalina,edit or, 03/ 2017


První povídka Monika Pospíšilová

Babucha

Paprsek měsíčního světla dopadal na tvář malédívky, která se

neklidně převalovala na posteli.Potil a se a přerývanědýchala.

„Ma mi, mami!“S křike m se pr obudila.

Do pokojevklouzla další dívka. Pře stožepůsobila velmi křehkým dojmem, mohla být o pár let staršínež děvčátko v peřinách. Přispěchala k němu.

„Za se se mi o tom zdálo.Už ten se n nechci!“Po tváříchjí stékaly slzy. „Anno,zavolej maminku!“

Již něko lik měsí ců se dívcezdával sen. Probíhalpokaždé stejně. Na začátkuse dělo něco ob yčejného,třeb a se proc házelapo zahradě,pos edávalau jezír ka nebosi na dvor ku hrála se svýmipanenkami. Po chvílisi ale všim la, že se oko lí začínáměni t. St romyjako by se zabarvilydo červena, stejně tak tekoucívoda a ptáci poletující kolem. Zpozorovala, že i trávaztra tila svou zeleň.Pak událostinabr aly rychlýspád. Země před ní nasakovalarudou barvu a bl ížila se k ní . Dívka ochr omenáhrůzou jen bezmocněsledovala, jak jí červená barva začíná oli zovatboty a stoupá stále výš. V té chvílise probudila.

„Julie, už jsem ta dy,“ mla dá ženaspěšně přis edla na okraj

postele. „Byl to jen zlý sen,“utěš ovaladceru, zatí mco jí jemně

otír ala uplakanýobli čej. „Nebojse, zůstanutu s tebou,jestli

chceš.“

Dívku matčina pří tomnostzřejmě uklidnila, protože vmžiku

přest ala vzly kat. „Zů staň,pros ím!“ zakňourala a pos unulase,

aby v pos teli uvolnila mís to.

„Já tu taky můžuzůsta t?“ Ozvalo se děvčátko, kt eré až doteď bylo zticha.

7


„Anno, co tady vlastněděláš? Běž si lehnoutzas e zpátkydo postele.“

„Ale ma mi, já se tam taky bojím,tak můžutady zůstat s vámi?“ za naléhala.

„No tak, jsi už přecidost velká,abys mohla spát sama.“ Matka se na ni us málaa pohladila ji po vlasech.Dívka si otráveně povzdechla a šouravým krokem zamířila ke dveřím. Ještě než za sebouzabouchla, věnovala těm dvěmadlouhý smutný pohled.

** *

„Vymyslela jsem plán! “ Annapřisedla ke své sestřena tr av -

natý palouček.Ve tváři se jí zračiltajemný výraz.

„Plán?“ Zopakovala Julie ledabylea dál se věnovalasvé panence, která zrovna usedala na dřevěnoufigurku koně.

„Poslouchej mě!“ Napomenula mladší dívku a sebrala jí hračku. Juli e už chtělazačí t pr otest ovat,ale Annaji rychle umlčela.

„Vím, co udělat,aby se ti už nikdynezdál ten zlý sen!“ Vychrlila nadšeně. „A abysměla už jen samépěkné sny,“ pokračovala a sledovala sestřinu reakc i. Teprvete ď si zís kala její pozornost.

„Nejdřív mi ale sli b, že to nikomunepovíš!“

Dívka našpulila pusu a bylo vidět,že o tom přem ýš lí . Pak ale přikývla. „Tak dobře,sl ibuj u.“

Anna se ujistila, že je nikdones ly ší, a pak se k ní naklonila.

„Půjdeme za Babuchou!“zašeptala a vít ězos lavněse na sestru usmála. Ta překvapeněvykulila oči .

„Ze Babu chou?“zopa kovala,v hla se bylo slyšetpochyby. „Vždyť Ba buchaje strašidlo!“ Poslední slovo taky zašeptala.

„Ale my se jí přecinebudeme bát. Celoudobu tam budu s tebou a spolu ten str ach přemůžeme,“ pokr ačovala se stejným nadšeníma chytla Julii za ruce. „Splníti přání , ja kék oliv chceš. Můžeš si př át, aby se ti už nikdynezdál ten oškl ivý sen! ” 8

„A ty si taky budešněco přát ?“ zeptalase Julie zvědavě.

„To víš, že budu.A taky vím, jak se ods ud nepozorovaně dostaneme. Utečeme dnes v noci.“

„Ale co maminka?Bude se na ná s moc zlobit,“ namítla Julie. Annin výrazpři jejíchsl ov ech trochuztuhl .

„Ne ž maminka ně co zjis tí, budeme už dávnozpát ky. Navíc si něcomůžeš přát i pro ni, takžejí ješ tě uděl áš radost!“ Dí vka jí viselana rt ech. Annazvedl a ukazováčeka namířila jí m na sestru. „Ale pam at uj, mamince ani slovo!“ Přikázala důr azně. Julie zakývalahla vou. St arší dív ka se na ni us málaa vrát il a jí dřevěného koníka.

***

„No tak, Anno, posp ěš si!“ zak řičeladívka polohlasně

směrem k blížící se post avě. Za os třila zrak,aby vi děl a, jak si

sestra přiložila mal íček ke rtům.Julie protočilaoči v sl oup.

Tohle ge sto se naučilaovládat teprve nedávno, a proto ho

s nadšením používalav jakék oliv vhodnéi nevhodné situaci .

Teď chtělasestru trochu pozlobit. Chvílise botoučvac htalave

šp inavélouži u ce sty , a kdyžse už ses třinykroky ozývaly

opravdu blízko, vzhlédla k ní a dem onstrativnězakoulela

očim a znovu.

„Ne předvádějse a radějikoukej být zticha,“zpražila ji Anna. Její hlas zněl překvapivěpříkř e. „Cojsem ti doma říkala? Nikdo o nás nes mí vědět. Jest li budemepl ašit zvířata, vyplašíme i Babuchu. A víš , co by se pak stalo,ne?“ Přísně sle - dovala svoji sestrua vyčkávala .

Julie se už zase šťouralav bahně a s odpovědí si dával a

pořádně načas. „Pak by se Babuchaschovala i se svojí

chaloupkou a už bychomji nikdynenašly,“ vys ouk al a ze sebe

nako ne c.

Anna si k ní přidřeplaa mír ně se na sestruusmála. „Tak to

vid íš. A to přecinechceme. Poj ď, půjdemedál .“

Dívky pokračovaly pěšinou,která je vedlast ál e hloubějido

9


jedlového les a. Mlhavéšer o pozvolna vy tlač ilo slune ční

paprsky podzimního odpoledne.

„Jak dalekoto ještěje? “ ozv ala se Julie udýchaně,když překonávaly strmě stoupající ce stu brázděnoukameny. Vypadala dost unaveněa její utrmácenývzhled ješ těumocňovala špína,která už ulpívala nejen na botách.

„Neboj, už tam brzy budeme,“odpověděla Anna odhod - laně, aniž by zpomalila.

Julie se zastavila.„N e, to js i říkalauž předpůl hodinou. A předtím taky! My js me se ztratily,viď?“ Hlas se jí roztřásl a uslzenýma očima hleděla na zá da své sestry.

Anna si povzdechlaa otočila se k ní. „Nebojse,“ zopakovala, „vím,kam jdeme.Už jsem ta dy dřív byla.“Prohlédla si ji . „Musíš mít hlad.Poj ď, dámesi něco k jídl u. Vidí š támhlety borůvk y?“

Julie pomalupř ikývla,otř ela si slzy a vykr očila za svojí ses - trou, kteráteď mířilak malému keřovému háj i. Dřeplasi k nejb ližšímukeřík u a otrhanébobule bez velkéhootálení vhazovala rovn ou do ús t. „Vidělajsi ji? Babuchu?“zeptala se s pln ou pusouzamazanou od červenéšťávy.

„Ano, naš la jsemji,“ odpovědělaAnna prostě, zat ímcosi plnila dlaněčerstvými plody.

Julie na ni vykulilaoči . „Mělajsi přání?Co sis přála?A splni - la ti to?“ vychrlila na ni další otázkya úplně přitom zapomněla žvýkat, rudá šť áva jí stékalaaž na límechal enky.

Anna se pohrdavězas mála . „T y jsi ale hl oupá!“ Pohlédla na sestru, která se po chvíli chytlaza bř icho.

„Anno, je mi ně jak špatně,“zakňourala dívka.

„Hm, asi ses trochuotrávila,“ sledovala Jul ii s nevzr ušeným výraze m.

** *

Záře plamenůosvětlovala tmavá zákoutí malého letního sídla.

Několik mužů s louče mi pročesávalookolí pozemku. Vtom

10


je den z nich ukázal na přibližujícíse siluetu. Žena nervózně

přecházející sem tam se náhlezast avila a s úlevouvykři kla.

„Anno!“ Rozběhla se k děvčetia pevně je sevřelav náručí.

„Kd e máš ses tru?“

„Ne vím, mami, já opravduneví m, ztr atily jsme se, a pak, já nevím, mami...“, po tváři se jí koulelyobrovské slzy.

Žen a zbledla.„P očkejtady , už nikamnechoď!“ rozkázala důrazně. „Najdeme Julii!“

„Ma mi,“vzlykla Anna, „co se stane,jestli se nevrátí? Budeme spolu zase samy?“

„Ne boj se. Naj demeJulii a všechnobude zase dobré,“ zopakovala je nom,chvatně pol íbil a dceruna čelo a vyběhlaza nejbližším mužem.

Ve dveříchbudovy se obje vila robustní post ava starší ženy. Spěš ně se vydalak Anně, kt erá uslzenýmpohledem sl edovala postavy mizej ící v dálce.

„Pojď, děvenko, musíš být celá promrzlá. Uvařila jsem ti dobrou polévku, ta tě zahř eje a hnedti bude o něco líp,

uvidíš!“ Hospodyně jí kolemra menpřehodila deku, jednou

rukou ji objal a a spolus ní zamířilak domu.

***

Anna postávala u okna a upíralazrak do tmy. Vyhlíželasebe -

menší jis kru pl ame ne loučí,která by pr ozrazovalabrzký návrat

výpr avy. Všudese však rozpr ostíralojen čer no. Tichopř eruši lo

slabé zaklepání. Do pokojevs toupila hospodyně se stříbr ný m

podnosem. Z mís y, kterástála na tá cu, se hus tě kouři lo.

Dívka usedla ke stolu,ale do jí dla se nepustila. Polévkujen

nab írala na lžíci a hn ed ji zas e vylévalazpátky do talíře.

„Zk us se trochuvyspat. Až se probudíš,budou tady na tebe

obě če kat, maminkai ses třička“povzbudivě se na dívk u

us mála.

„Ne můžuspát, když js ou tam venku,“odpověděla Anna

vážně.

11


Žena si po vzdychlaa přisedla k ní. „Já vím , dítě, já vím.“ Pohladila ji po vla sech.Dívka se troc hu odtáhla.Hos podyně jakoby si tohonev šimlaa pokračovala. „Proto jsem při nes la něco, co ti s usínánímpomůže.“ Teprve teď si děvčevši mlo, že s sebou žena přinesla také útlouknihu. Hospodyně se na ni přátelsky usmála, zvedla svaze k a natáhlajej k dívce.

Anna si od ní kníž ku vza la a přejeladlaní po jejímhřbetu. „Poh ádky?“okomentovala knihu zklamaným hlasem.

„Máš ji př eci ráda.A tvoje ses tra si ji taky moc oblí bil a, když sem k nám přišla.“

„Ra ději si chcičíst tuhle!“Ods trčilapol évkua přešl a k po ličce s knihami, ze kteréjednu z nich vytáhla. Byla trochu potrhaná, vypadala staře. Na tit ulní straněbylo vy obrazené jakési modré stvoření. Své četnépař áty natahovalopo dětech schovávajících se za stromya v křoví.

„Tuhle a př ed spaním?Vždyť se po tak ovémčtení budešbát zavřít oči, děvče!“

„A čeho bych se mělabát? Babuchy?Na tu přecivěří jen malé děti,“opáčila nevzrušeně.

„No, no, taky jsi na ni věř il a. Všaksi vzpomínámna doby, kdy ti z téhleknížky ma minkaobčas předčítala a ty jsi pak za mnou v noci běhávalado kuchyně,vyděšená, že máš pod postelí strašidlo,“dobrosrdečně se za smála.

Anna knihu odložila a upřela na hospodyni nepřítomný pohled. „T o už je dávno.Jediný, kdo tomuješ tě pořádvěří, je Julie,“ otoči la se zpát ky k oknu.Žena se na dívkustarostliv ě zadívala. Na dechlase, jako by chtěl a ještěněco říct, z ús t jí však nevyšlo už nic. S prázdnýmtáce m zamí řila pryč z mí st -

nosti.

** *

Když listovalaknihou, úna vou jí už kles ala ví čka. Z rozespalosti

Annu vyrušily tiché hlas y. Pr omnula si oči a vyklouzla z post ele.

Bosýma nohama ti še naš lapovalaaž ke dveř ím, kteréopatr ně

12


pootevřela. Strnula, když us lyšelamaminčin pláč. Dalš í lidé

v místnosti si mezisebou cosi rozrušeněšeptali. Slyšel a jen

útr žky jejichrozhovoru.

„Ani psi neza chyt ili žá dnoustopu... Sama v lese dlouho nep řežije...Zítra...“

Mrštně se protáhla úzk ou šk vírouve dveřícha nehlučně popošla dál do ch odby,aby slyš ela víc. Rozpoznalahlas hosp odyně.

„Pa ní, to budedobré, Julie je stat ečn é a ši kovnéděvče, bude v pořádku,“ chlácholila ji tiše. Žen a usedavěplakala dál . Vtom Anna zaslechla kroky blížící se ke schodištipod ní . Ryc hle se otočila,vklouzla do pokojea tiše za sebouzavřela dveře. Spěšným kro kem zam íř ila zpátkydo postele. Srdcejí divoce bušilo. O chv íli pozdějise dv eře znovuotevřely.

„Anno,“ zašeptala že na uplakanýmhlasem.

Dívka se posadila na post eli. „Mami,jsi zpátky!“Vykřikla radostně. „Kdeje Ju li e?“

„Teď spi, holčičko.“ Př isedl a k ní. „M ám tě ráda,dcer uško,“ objala ji a pol íbi la na čelo.

„Já tebe taky, ma mi,“ us málase Annašťastně.

***

Probudily ji tiché zvu ky. Annasice nebylažádný st raš pytel,ale

přest o nynízůstala nehybně ležet. Opatrně se rozhlédla.

V místnosti byla sama,ačkoliv měla divný pocit, že ji někdo

pozo ruje . Její prvnípohl ed padlna dveře.Zavřené. Ucí ti la

závan ch ladnéhovzduchu a da lší vlnu zvuků,jako by někdo

klepal. Vycházely od pootevřeného okna. Povzdychla si a po

chvíli přemlouvání neoc hot ně opustilavyhřátou a bezpečnou

postel. Vkročila do studenémístnosti. Souděpodl e chladu

muselo být oknootevřené celou noc. Zvláš tní, nevzpomínala

si, že by ho tak nechala. Podívalase ven. Vítr si pohrával

s vět vičkami,kt eré naráželydo okennítabule. Trochu se ukl id -

nila. Zavřelaokno a zamířila zpátky k pos teli . Zachumlalase

13
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist