načítání...
menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

E-kniha: 1918 – Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa – Jan Rychlík

1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa

Elektronická kniha: 1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa
Autor: Jan Rychlík

Rakousko-Uhersko před první světovou válkou. Národy monarchie a Velká válka. Češi, Slováci a odboj do počátku roku 1917. Rok 1917 - neúspěšný pokus o reformu monarchie. Jaro 1918: na cestě k zániku monarchie. Agónie a zánik monarchie. ... (celý popis)
Titul je skladem - ke stažení ihned
Médium: e-kniha
Vaše cena s DPH:  219
+
-
7,3
bo za nákup

ukázka z knihy ukázka

Titul je dostupný ve formě:
elektronická forma ELEKTRONICKÁ
KNIHA

hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2%hodnoceni - 83.2% 100%   celkové hodnocení
3 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: VYŠEHRAD
Dostupné formáty
ke stažení:
EPUB, MOBI, PDF
Upozornění: většina e-knih je zabezpečena proti tisku a kopírování
Médium: e-book
Rok vydání: 2018
Počet stran: 275
Úprava: ilustrace, portréty
Vydání: Vydání první
Skupina třídění: Dějiny Česka a Slovenska
Jazyk: česky
Téma: první světová válka, odboj
ADOBE DRM: bez
ISBN: 978-80-742-9988-9
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis / resumé

Rakousko-Uhersko před první světovou válkou. Národy monarchie a Velká válka. Češi, Slováci a odboj do počátku roku 1917. Rok 1917 - neúspěšný pokus o reformu monarchie. Jaro 1918: na cestě k zániku monarchie. Agónie a zánik monarchie.

Popis nakladatele

Komplexní pohled na jednu z nejzásadnějších událostí naší historie.

Připomeňte si okolnosti ničivého konfliktu, který přepsal mapu Evropy. Historik Jan Rychlík sleduje rozpad habsburské monarchie nejen z hlediska národnostních aspirací Čechů a Slováků, ale z pohledu všech jejích národů. Ukazuje, že představy a požadavky jednotlivých národů byly vzájemně neslučitelné. Problém monarchie tedy nebyl v tom, že by nechtěla vyřešit své národnostní problémy, ale v tom, že tyto problémy byly neřešitelné.

Předmětná hesla
Zařazeno v kategoriích
Jan Rychlík - další tituly autora:
Dějiny Ukrajiny Dějiny Ukrajiny
Češi a Slováci ve 20. století Češi a Slováci ve 20. století
 (e-book)
Československá ústava 1920 -- Devadesát let poté Československá ústava 1920
Od minulosti k dnešku -- Dějiny českých zemí Od minulosti k dnešku
 (e-book)
Mezi Terstem a Istanbulem Mezi Terstem a Istanbulem
Dějiny Chorvatska Dějiny Chorvatska
 
K elektronické knize "1918 - Rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa" doporučujeme také:
 (e-book)
Edvard Beneš Edvard Beneš
 (e-book)
Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata II Edvard Beneš. Politická biografie českého demokrata II
 (e-book)
Soumrak impéria Soumrak impéria
 
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

1918 – Rozpad

Rakouska-Uherska

a vznik Československa

Vyšlo také v tištěné verzi

Objednat můžete na

www.ivysehrad.cz

www.albatrosmedia.cz

Jan Rychlík

1918 – Rozpad Rakouska-Uherska

a vznik Československa – e-kniha

Copyright © Albatros Media a. s., 2018

Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této publikace nesmí být rozšiřována

bez písemného souhlasu majitelů práv.
1918

ROZPAD

RAKOU S KA-U H E RS KA

A VZNIK

ČESKO­SLOVENSKA


1918


ROZPAD

RAKOU S KA

UHERSKA

A VZNIK

ČESKO­

SLOVENSKA

Jan Rychlík

VYŠEHRAD

-


OBSAH

Předmluva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Úvod:­Vznik­Československa­a­nástupnických­států­

jako­problém­historiografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.­Rakousko­Uhersko­před­první­světovou­válkou . . . . . . . . . . . . . . . .29

2.­Národy­monarchie­a­Velká­válka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

3.­Češi,­Slováci­a­odboj­do­počátku­roku­1917 . . . . . . . . . . . . . . . . . .101

4.­Rok­1917­–­neúspěšný­pokus­o­reformu­monarchie . . . . . . . . . . . .131

5.­Jaro­1918:­na­cestě­k­zániku­monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

6.­ Agónie­a­zánik­monarchie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209

Závěr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .247

Přehled­použitých­pramenů­a­literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .255

Resumé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260

Místní­rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .262

Jmenný­rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269

Ediční­poznámka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275


9

PŘEDMLUVA

V­ roce­ 2018­ si­ Češi­ a­ Slováci­připomínají­sté­ výročí­vzniku­společného­česko­slovenského­státu,­který­–­ bez­ ohledu­na­ to,­ že­ už­ čtvrt­ století­neexistuje­–­ zanechal­trvalou­stopu­v­ dějinách­obou­národů.­S­ radostí­jsem­ proto­uvítal­ nabídku­nakladatelství­Vyšehrad,­abych­při ­této ­příležitosti­napsal­o ­zániku­ Rakouska­Uherska­a­ vzniku­Československa­knihu.­Když­jsem­ však­ na­ knize ­ začal­počátkem­roku­2017­ pracovat,­zjistil­jsem,­že­o­uvedeném­tématu­toho ­ bylo­ napsáno­již­ příliš­mnoho,­a­ že­ bych­ tedy­ sotva­dokázal­–­ snad­ kromě­ několika­detailů­–­ přinést­něco­ nového.­Nadto­se­ v­ roce­ 2018­ uskutečňuje­ k­ stému­výročí­vzniku­Československa­několik­velkých­vědeckých­konferencí,­na­ nichž­jsem­ přislíbil­účast;­zdálo­se­ mně­ proto­nevhodné­napsat­pro ­ Vyšehrad­text,­ který­by­ jen­ opakoval­to,­ co­ bude­ obsaženo­v­ příslušných­konferenčních­sbornících.

Rok ­1918 ­ale ­nebyl ­významný­jen ­pro ­Čechy­a­Slováky,­protože­rozpad­

Rakouska­Uherska­měl ­tak ­či ­onak ­dopad­na ­všechny­jeho ­národy.­Poláci­ se­ tehdy­po­ sto­ dvaceti­třech­letech­dočkali­obnovení­svého­státu,­Rumuni­

získali­Sedmihradsko­a­Bukovinu­a­zřídili­své ­„Velké­Rumunsko“,­Italové­

se ­posunuli­směrem­ke ­svému­ideálu­– ­sjednocení­všech­Italů ­do ­jediného­ státu, ­Srbové,­Chorvati­a­Slovinci­vytvořili­jihoslovanský­stát, ­který ­–­přes ­ svůj­ další­ komplikovaný­vývoj­a­ tragický­konec­v­ devadesátých­letech­ 20.­ století­–­ byl­ před­ sto­ lety­ nepochybně­vítán.­Jsou­ ale­ i­ národy,­kterým­ rok­ 1918­ přinesl­zármutek:­pro­ Maďary­např.­ znamenal­zánik­tisíc­ let­ trva

jícího­uherského­státu ­a ­pro ­řadu ­osob,­které­se ­cítily­být ­Rakušany,­zánik­

vlasti,­se­ kterou­se­ ztotožnily.­To­ mne­ přivedlo­na­ myšlenku­nepsat­jen ­ o­vzniku­Československa,­ale ­zasadit­rozpad­Rakouska­Uherska­do ­širších­ souvislostí­a ­pojednat­i ­o ­vzniku­dalších­nástupnických­států.­Smyslem­měla ­

Předmluva


10 PŘEDMLUVA

být­ jakási­vzájemná­komparace.­Do­ jaké­ míry­se­ mně­ to­ podařilo,­nechť­

posoudí­čtenáři­sami.

Autor­chce­ na­ tomto­místě­vyjádřit­poděkování­jednak­nakladatelství­

Vyšehrad­za­ to,­ že­ umožnilo­vznik­a­ vydání­této­ knihy.­Další­poděkování­

patří­ oběma­recenzentům­textu­–­ prof.­ PhDr.­Robertu­Kvačkovi,­CSc., ­

dr.­ h.­ c.,­ profesorovi­moderních­dějin­na ­Katedře­historie­Fakulty­příro

dovědné­a ­pedagogicko­humanitní­Technické­univerzity­v ­Liberci­a ­eme

ritnímu­profesorovi­Ústavu­českých­dějin­Filozofické­fakulty­Univerzity­

Karlovy­v­ Praze,­a­ PhDr.­Dušanovi­Kováčovi,­DrSc.,­vědeckému­pracov-

níkovi­Historického­ústavu­SAV­ v­ Bratislavě.­Připomínky­obou­ byly­ velmi­

cenné­a­ v­ mezích­možností­jsem­ se­ snažil­zakomponovat­je­ do­ textu.­Dále ­

chce­ autor­poděkovat­své­ manželce­PhDr.­Magdaléně­Rychlíkové,­která ­

text­ přečetla­a­ opravila­v­ něm­ četné­překlepy­a­ drobné­stylistické­chyby.­

Totéž­platí­ o­ redaktorovi­textu­Filipovi­Outratovi,­který­úpravám­textu ­

věnoval­při­ nedostatku­času­ maximální­možnou­péči.­ Dík­ dále­ patří­ auto

rovi ­rejstříku­Josefovi­Schwarzovi,­který­vynaložil­velké­úsilí,­aby ­našel­

správné­tvary­jednotlivých­osobních­jmen­ a­ zeměpisných­názvů­a­ sjednotil­

je. ­Autor­také ­děkuje­kolegům­z ­Masarykova­ústavu­a ­archívu­Akademie­

věd­ České­republiky,­s­ nimiž­konzultoval­některé­dílčí­ otázky,­a­ jmeno

vitě ­pak ­Jeleně­Pavlovně­Serapionové­z ­Ústavu­slovanských­studií­(Institut

slavjanoveděnija)­ Ruské­akademie­věd­ (RAN),­s­ níž­ konzultoval­některé­

otázky­týkající­se­ událostí­v­ Rusku­a­ okolností­vstupu­československých­

legií ­do ­ruské­občanské­války.­

Praha,­srpen­2018 ­


11

Ú VOD

VZNIK­ČESKOSLOVENSKA­

A­NÁSTUPNICKÝCH­STÁTŮ­

JAKO­PROBLÉM­HISTORIOGRAFIE

Většina­historických­publikací­začíná­v­ úvodu­konstatováním,­že­ problému,­ jemuž­se ­kniha­věnuje,­nebyla­doposud­věnována­dostatečná­pozornost.­Pokud­ jde ­o­ první ­světovou­válku,­rozpad­Rakouska­Uherska­a­vznik­Československa­ a­ostatních­nástupnických­států,­tak ­toto ­tvrzení­neplatí.­Naopak:­těmto­téma- tům ­byla ­v ­uplynulých­sto ­letech­věnována­obrovská­pozornost.­Otevřeme­li ­si ­ na­ webové­stránce­Národní­knihovny­systematický­katalog­České­republiky,­ najdeme­tam­ jen­ pod­ heslem­„První­světová­válka“­7267­ položek,­pod­ heslem­ „Rakousko­Uhersko“­7502­položek­a­ pod­ heslem­„Vznik­Československa“­ 553 ­položek.

1

­Nepřeberné­množství­prací­různé­hodnoty­se ­týká ­dále ­vzniku­

dalších­nástupnických­států,­tedy ­především­Polska­a ­Jugoslávie.

K­rozpadu­Rakouska­Uherska­existuje­poměrně­rozsáhlá­literatura­od ­za­hra

ničních­autorů,­kteří­ se­ většinou­shodují­v­ tom,­ že­ příčinou­bylo­ vyhrocení­ národnostních­rozporů­v­ důsledku­války,­která­se­ pro­ Rakousko­Uhersko­ nevyvíjela­úspěšně.

2

­Příčiny­vzniku­a­ zodpovědnosti­za­ první­světovou­válku­

jsou ­dodnes­předmětem­sporů­historiků­zabývajících­se ­mezinárodními­vztahy.­ Pochopitelně,­že­ názory­se­ liší­ i­ podle­jednotlivých­zemí.

3

­Tato ­otázka­se ­však ­

netýká­předmětu­této­ práce.­Neméně­obsáhlá­je­ literatura­vztahující­se ­ 1

https://aleph.nkp.cz/ .­Stav ­k ­15. ­2. ­2018. 2

Seton­Watson,­H. ­– ­Seton­Watson,­Ch.: ­The ­Making­of ­a ­New ­Europe.­R. ­W. ­Seton­Watson­and ­the ­ Last ­Years­of ­Austria­Hungary.­London:­Methuen,­1981;­Michel,­B.: ­La ­chute­de ­l’empire­austro­hongrois.­Paris:­Robert­Laffont,­1991­ (vyšlo­také­ česky­pod­ názvem­Smrt­dvouhlavého­orla.­ Praha:­Mladá­ fronta,­1994),­Plaschka,­R. ­G.: ­Die ­Auflösung­des ­Habsburgerreiches.­Zusammenbruch­und ­Neuorientierung­in­ Donauraum.­Wien:­Verlag­für­ Geschichte­und­ Politik,­1970;­Sachslehner,­J.:­ Der­ Infarkt:­ Österreich­Ungarn­am ­28 ­Oktober­1918.­Wien:­Pichler,­2005.­ 3

Srv.­ např.:­Ivančík,­M.:­ Diskurzívna­analýza­britskej­historiografie­príčin­prvej ­svetovej­vojny.­ Dizertačná­práca.­Strojopis.­Univerzita­Komenského­v ­Bratislave,­Bratislava:­Filozofická­fakulta,­Kate- dra ­všeobecných­dejín,­2017.

Úvod:­Vznik­Československa­a­nástupnických­států­jako­problém­historiografie


ÚVOD12

k­ průběhu­první ­světové­války,

4

­avšak­průběh­vojenských­operací­se­ týká ­

této­ knihy­spíše­okrajově:­hlavním­obsahem­mají­ být­ procesy,­které­vedly ­ k­ rozkladu­habsburské­monarchie­a­ vzniku­Československa,­resp.­ ostatních­ nástupnických­států,­protože­československou­otázku­nelze­vytrhávat­z­ širšího­ kontextu­přestavby­střední­Evropy­po­ první­světové­válce.­Ani­ zde­ ovšem­ není ­v ­silách­jednotlivce­veškerou­literaturu­přečíst­a ­zhodnotit.­Místo­výčtu­ hlavních­prací,­který­by ­stejně­nemohl­být ­vyčerpávající,­se ­proto­v ­úvodu­ zaměříme­na ­vývoj­pohledů­na ­uvedenou­problematiku.

V­ jednotlivých­nástupnických­státech­byla ­rozpadu­Rakouska­Uherska­

věnována­pozornost­již­ od­ dvacátých­let­ a­ tento­zájem­trvá­ dodnes.­Byl ­ (a­ dodnes­je)­ samozřejmě­rozdíl­v­ přístupu­mezi­ historiografií­a­ publicistikou­ v­zemích,­kde ­byl ­rozpad­vnímán­jako ­vítězství,­a­v­těch, ­kde ­byl ­přijímán­jako ­ prohra,­ztráta­části­ vlastního­těla­ či­ jako­ ztráta­území,­považovaného­za­ vlastní.­ To ­se ­týká ­nástupnického­Rakouska,­kde ­převládala­nostalgie­za ­zaniklou­velkou­ říši,

5

­ale ­především­trianonského­Maďarska,­kde ­zánik­tisíc ­let ­trvajících­

Uher­byl­ už­ od­ počátku­vnímán­jako­ tragédie­bez­ hranic,

6

­jako ­„maďarská­

kalvárie“,­jak­ tuto­ událost­nazval­ve­ svých­pamětech­maďarský­politik­József­ Kristóffy,

7

­i ­významný­předválečný­a ­meziválečný­historik­Gyula­Szekfű,­jenž ­

ve­ svém­díle­ „Tři­ generace“­přirovnal­Trianon­k­ moháčské­katastrofě­z­ roku ­ 1526 .

8

­Historiografie­národů­jednotlivých­nástupnických­států­se­ naopak­

na­ světovou­válku­a­ zánik­habsburské­monarchie­dívá­ především­ze­ svého­ nacionálního­pohledu,­tedy­ jako­ na­ částečné­či­ úplné­naplnění­(anebo­naopak­ nenaplnění)­svých­národních­tužeb.

9

4

Vojenský­historický­ústav­(VHÚ)­v ­Praze­pořádá­od ­roku ­2014 ­každoročně­mezinárodní­konferenci ­„Léta­do ­pole ­okovaná“­k ­jednotlivým­válečným­rokům­s ­odstupem­sta ­let ­(tj. ­v ­r. ­2014 ­k ­roku ­1914,­ v­ roce­ 2015­ k­ roku­ 1915­ atd.).­Výsledky­těchto­konferencí­jsou­ průběžně­publikovány­a­ přinášejí­nejnovější­ pohledy­a­ poznatky­především­vojenských­historiků.­Viz:­ Láník,­J.­ –­ Kykal,­T.­ (eds.):­Léta­ do­ pole ­ okovaná­1914:­proměny­společnosti­a­ státu­ve­ válce.­Praha:­Ministerstvo­obrany­–­ VHÚ,­2015;­titíž: ­ Léta ­do ­pole ­okovaná.­Sv. ­II. ­1915:­noví ­nepřátelé­– ­nové ­výzvy.­Praha:­MO ­– ­VHÚ,­2017.­ 5

Horstenau­Glaise,­E.: ­Die ­Katastrophe.­Die ­Zertrümmerung­Österreich­Ungarns­und ­das ­Werden­ der ­Nachfolgerstaaten.­Zürich­– ­Leipzig­– ­Wien,­1929. 6

Rozbor­maďarské­literatury­reagující­na ­Trianon­viz ­Vörös,­L.: ­Rozpad­Uhorska,­vznik­Českoslo- venska­a­ Trianon.­Reprezentácie­udalostí­rokov­1918 –1920­v­ maďarskej­a­ slovenskej­historiogfrafii.­ In: ­Michela,­M. ­– ­Vörös,­L. ­(eds.):­Rozpad­Uhorska­a ­trianonská­mierová­zmluva.­K ­politikám­pamäti­ na­ Slovensku­a­ v­ Maďarsku.­Bratislava:­Historický­ústav­SAV,­2013,­s.­ 26 –34.­ 7

Kristóffy,­J.:­ Magyarország­kalváriája­az­ összeomlás­újta.­ Politikai­emlékek­1890 –1926.­I. ­II.­ 2. ­ kiadás,­Budapest:­Wodianer,­1928. ­ 8

Szekfű,­G.:­ Három­nemzedék.­Budapest:­Élet­ irodalmi,­1920.­Práce­není­ historickou­monografií­ v­pravém­slova­smyslu,­ale ­spíše­souborem­historických­úvah.­Dílo ­se ­stalo ­velmi­populární­a ­bylo ­opakovaně­vydáváno.­V­ roce ­1934­ vyšlo­rozšířené­vydání­obsahující­kapitolu­o­ vývoji­po­ Trianonu.­Re­­edice­ tohoto­díla ­vyšla­v ­roce ­1989.­ 9

Pajewski,­J.:­ Odbudowa­państwa­polskiego­1914 –1918.­Poznań:­Uniwersytet­A.­ Mickiewicza,­2018; ­ Magočij,­P. ­R.: ­Ukrajna.­Istorija­jj ­zemel‘­ta ­narodiv.­Užgorod:­Vydavnyctvo­V. ­Padjaka,­2012, ­s. ­445 – 487­ (vyšlo­původně­anglicky:­Magocsi,­P.:­ A­ History­of­ Ukraine.­The­ Land­and­ Its­ Peoples.­2nd­ ed.­ Toron

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ

JAKO PROBLÉM HISTORIOGRAFIE 13

Je ­samozřejmé,­že ­i­v­meziválečném­dvacetiletí­byla ­vzniku­Československa­ věnována­u ­nás ­velká­pozornost,­která ­se ­soustřeďovala­především­na ­výzkum­ zahraniční­a­ domácí­odbojové­akce.­Odboj­proti­ Rakousku­Uhersku­totiž­ tvořil ­fundament­zakladatelského­příběhu­československého­státu ­a ­jeho ­hlavní­ protagonisté­byli­ ve­ dvacátých­letech­současně­hlavními­aktéry­československého­politického­života.­Ti ­také ­už ­záhy ­napsali­svůj ­„odbojový­příběh“­mající­ buď­ přímo­podobu­memoárů,­nebo­ aktualizujících­politických­spisů.

10

­Bylo ­to ­

dáno­ i­ tím,­ že­ ve­ dvacátých­letech­probíhaly­ostré­ polemiky­mezi­ příslušníky­ domácího­a ­zahraničního­odboje­o ­tom, ­kdo ­se ­více ­zasloužil­o ­vznik­československého­státu.­Přes ­poměrně­malý ­časový­odstup­vznikaly­také ­už ­tehdy­ první­populární­i­ odborné­práce.

11

Každý­nový ­stát, ­který­vznikl­odštěpením­od ­jiného­státu ­nebo ­v ­důsledku­ jeho­ rozpadu,­se­ musí­ nějak­vůči­ státu­ původnímu­vymezit.­Toto­ vymezení­ je­ už­ z­ logiky­věci­ negativní,­protože­jinak­by­ nový­stát­ neměl­žádný­raison d’être. Československo­v ­tomto­ohledu­nebylo­samozřejmě­výjimkou.­První­ republika­tak­ podávala­masový­obraz­Čechů­a­ Slováků­bojujících­od­ počátku­ proti ­Rakousku­Uhersku,­ať ­už ­na ­domácí­nebo ­zahraniční­frontě.­Literatura­ zdůrazňovala­nechuť­Čechů­a­ Slováků­bojovat­v­ řadách­rakousko­uherské­ armády­a ­logicky­vyzdvihovala­význam­československých­legií. ­Legionářská­ tradice­se­ ostatně­stala­ ideovým­základem­budování­meziválečné­československé ­armády.­Není ­proto­nijak ­překvapující,­že ­literatura­o ­legiích­a ­legionářská­ to­ –­ Buffalo­–­ London,­2010);­Hrycak,­J.:­ Historia­Ukrainy.­1772–1999.­Lublin:­Instytut­Europy­Środ- kowo ­– ­Wschodniej,­2000,­s. ­117–168;­Pascu,­Ş.: ­The ­Making­of ­the ­Romanian­Unitary­National­State­ 1918.­Bucharest,­1988;­Terzić,­S.­ et­ al.:­ Srbija­1918­ godine­i­ stvaranje­jugoslavenske­države.­Beograd:­ Istorijski­institut­SANU,­1989.­ 10

Viz ­např. ­Masaryk,­T. ­G.: ­Světová­revoluce.­Praha:­Čin ­Orbis,­1925; ­Beneš,­E.: ­Světová­válka­a­naše ­

revoluce.­I. ­III.­ Praha:­Orbis­–­ Čin,­ Praha­1927–1929;­Soukup,­F.:­ 28.­ říjen­ 1918.­I. ­II.­ Praha:­Orbis,­ 1928;­Kalina,­A. ­S.: ­Krví ­a ­železem­dobyto­československé­samostatnosti.­Praha:­[s. ­n.], ­1938;­Dérer,­I.: ­ Slovensko­v­ prevrate­a­ po­ ňom.­Bratislava:­[s.­ n.],­ 1924;­Medvecký,­K.­ A.:­ Slovenský­prevrat.­I. ­IV. ­ Trnava:­Bratislava:­Spolok­sv.­ Vojtecha­–­ Vydavateľská­spoločnosť­Komenský,­1930 –1931;­Šrobár,­V.: ­ Oslobodené­Slovensko.­I. ­Praha:­Čin, ­1928­(II. ­díl ­Bratislava:­Academic­Electronic­Press,­2004);­týž: ­ Pamäti­z­ vojny­a­ z­ väzenia.­Praha:­Gustav­Dubský,­1922;­Hodža,­M.:­ Slovenský­rozchod­s­ Maďarmi.­ Bratislava:­Slovenský­denník,­1929;­Opočenský,­J.:­ Konec­monarchie­rakousko­uherské.­Praha:­Čin, ­ 1928;­týž:­ Zrození­našeho­státu.­Praha:­Čin,­ 1928;­Habrman,­G.:­ Mé­ vzpomínky.­Praha:­[s.­ n.],­ 1928; ­ Hajšman,­J.:­ Česká­maffie.­Praha:­Orbis,­1932;­Markovič,­I.:­ Slováci­v­ zahraničnej­revolúcii.­Praha:­ Památník­odboje,­1923;­Janoška,­J.:­ Z­ historie­prevratu.­Trnava:­[s.­ n.],­ 1927;­Markovič,­I.:­ Slováci­ v­ zahraničnej­revolúcii.­Praha:­Památník­odboje,­1923. 11

Tobolka,­Z.:­ Česká­politika­za­ světové­války.­Praha:­Československý­kompas,­1922;­týž:­ Politické­

dějiny­československého­národa­od­ roku­ 1848­ až­ do­ naší­ doby.­IV.­ 1914 –1918.­Praha:­Čs.­ kompas,­1937; ­ Paulová,­M.:­ Dějiny­Maffie.­Odboj­Čechů­a­ Jihoslovanů­za­ světové­války­1914 –1918.­I. ­II.­ Praha:­Čs.­ grafická ­unie,­1937–1939;­Sidor,­K.: ­Slováci­v ­zahraničnom­odboji.­Bratislava:­[s. ­n.], ­1928;­Papoušek,­J.: ­ Boj ­za ­československou­samostatnost.­Praha:­Orbis,­1928.

ÚVOD14

literatura

12

­byla ­jednou­z ­hlavních­součástí­literatury­o ­zahraničním­odboji.

13

Pokud­jde­ o­ hodnocení­války,­pak­ přes­ určitou­rozdílnost­názorů­jsou­ státy ­ „Dohody“­jednoznačně­podávány­jako ­ta ­strana,­která ­vedla ­spravedlivou­ válku­za­ dobrou­věc.­ Vznik­československého­státu­ byl­ vysvětlován­jednak­ jako ­důsledek­získání­dohodových­států ­pro ­myšlenku­rozbití­Rakouska­Uherska,­ přičemž­se­ zdůrazňoval­hlavně­přínos­amerického­prezidenta­Wilsona,­ a­ jednak­jako­ následek­vojenské­porážky­Rakouska­Uherska,­k­ níž­ přispěly­ jak­ československé­legie­ v­ zahraničí,­tak­ zpravodajská­činnost­Maffie,­tedy ­ domácí­odboj.

Zatímco­v­ období­první­republiky­byl­ vznik­Československa­jednoznačně­

vnímán­jako­ přirozené­završení­národního­vývoje­Čechů­a­ Slováků,­období­

nacistické­okupace­a­ slovenského­státu­ přineslo­značný­posun.­V­ protektorátu­ se ­objevily­práce,­nepsané­ovšem­kvalifikovanými­historiky,­ale ­spíše­historizujícími­kolaborantskými­publicisty,­které­přímo­označovaly­vznik­Čes- koslovenska­za­ chybu.­V­ této­ koncepci­vznik­republiky­znamenal­vytržení­ Čechů­ze­ středoevropského­prostoru,­který­Čechům­v­ konečném­důsledku­ nijak ­nepomohl,­protože­byl ­jen ­politickým­kalkulem­Francie­a ­Velké­Británie­ namířeným­proti­ Německu.­Když­se­ v­ roce­ 1938­ priority­těchto­dvou­ států ­ změnily,­ztratily­na­ Československu­zájem­a­ nechaly­je­ padnout.­Pro­ Čechy­ to­ však­ nebyla­žádná­škoda,­ba­ naopak:­byla­ to­ vlastně­výhoda,­protože­se ­ vrátili­tam,­ kam­ vždycky­patřili,­totiž­ do­ rámce­velkého­Německa,­a­ v­ jeho ­ rámci­budou­v­ budoucnu­účastni­všech­výhod,­které ­lidstvu­přinese­nová, ­ Německem­sjednocená­Evropa.­Hlasateli­této­ teorie,­která­vycházela­z­ potřeb­ nacistické­propagandy,­se­ stali­ aktivističtí­novináři­Karel­Lažnovský

14

a Vla

dimír ­Krychtálek

15

,­a ­pak ­především­ministr­školství­a ­národní­osvěty­Ema

nuel ­Moravec,­který­se ­stal ­snad ­nejnenáviděnějším­kolaborantem.

16

­Diskurs­

12

Pojem­„legionářská­literatura“­bývá­zpravidla­chápán­šíře, ­než ­jen ­jako ­literatura­o ­legiích:­je ­sem ­ zahrnována­i­tvorba­spisovatelů­legionářů,­jako­ byli ­Rudolf­Medek,­Josef­Kopta,­František­Langer­ a­další ­popisující­uměleckou­formou­boje ­legií ­proti ­Rakousku­Uhersku­a ­jejich­angažování­se ­v ­občanské ­válce­v ­Rusku.­ 13

Viz­ např.­Kudela,­J.:­ Československé­a­ polské­vojsko­v­ Rusku.­Praha:­Čs.­ obec­ sokolská,­1927;­týž: ­ československá­anabase­v ­Rusku.­Brno:­Čs. ­obec ­sokolská,­1928;­týž: ­Československé­vojsko­v ­Itálii.,­ Praha:­Čs.­ obec­ sokolská,­1928;­týž:­ Československé­vojsko­ve­ Francii.­Praha:­Čs.­ obec­ sokolská,­1928; ­ Kratochvíl,­J.: ­Cesta­revoluce.­Československé­legie ­v ­Rusku.­Praha:­Čin,1922­(2. ­doplněné­vydání­Praha:­ Čin,1928);­Klecanda,­V.:­ Operace­československého­vojska­na­ Rusi­ v­ letech­1917–1920,­Praha:­ Čs. ­vědecký­ústav­vojenský,­1921 ­ 14

Lažnovský,­K.: ­Hovory­s ­dějinami.­Praha:­Orbis,­1940.­Do ­roku ­1941 ­vyšlo­celkem­šest ­vydání.­ 15

Krychtálek,­V.:­ Bolševici,­Beneš­a­ my.­ Praha:­Orbis,­1941,­s.­ 150 –156.­ 16

Moravec,­E.: ­V ­úloze­mouřenína.­Československá­tragédie.­Praha:­Orbis,­1940.­Dílo ­bylo ­vydáváno­ za ­války­opakovaně,­do ­roku ­1942 ­vyšlo­celkem­osm ­vydání.­V ­roce ­1941 ­kniha­vyšla­v ­pražském­nakladatelství­Orbis­také ­německy­pod ­názvem­Das ­Ende­der ­Benesch­Republik.­Die ­tschechoslowakische­ Krise­1938 ­a ­do ­roku ­1942 ­vyšlo­celkem­pět ­německých­vydání.­V ­roce ­2004­vyšla­kniha­znovu­česky­

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ

JAKO PROBLÉM HISTORIOGRAFIE 15

odmítající­vznik­Československa­jako ­„chybu“­ale ­samozřejmě­neměl­v ­čes

kém ­prostředí­naději­na ­úspěch.

Ve ­stejné­době ­na ­Slovensku­vznikl­další ­diskurs,­který­přinesl­nový ­pohled­

na­ vznik­Československa.­Šlo­ o­ pohled­vycházející­primárně­z­ politických­

potřeb­vládnoucí­Hlinkovy­slovenské­ľudové­strany­(HSĽS).­Slovenský­stát, ­

vzniklý­14.­ března­1939,­se ­sice ­vymezoval­proti ­právě­zaniklému­Českosloven

sku, ­avšak­odmítnout­význam­roku ­1918 ­nemohl­už ­proto,­že ­se ­musel­bránit­

proti­ sílícímu­maďarskému­revizionismu;­odmítnout­vznik­Československa­

znamenalo­odmítnout­i­ odtržení­od­ Uher.­Ľudácká­historiografie­a­ publicistika­

se­ na­ rok­ 1918­ sice­ dívala­se­ sympatiemi,­viděla­jej­ však­ jen­ jako­ jeden­z­ mez

níků­ –­ byť ­významných­–­ na­ cestě­ Slovenska­k­ vlastnímu­státu­ jako­ logickému­

vyústění­slovenských­dějin.­Tuto­ koncepci­propracoval­už­ na­ sklonku­třicátých­

let ­historik­František­Hrušovský,­před­ válkou­středoškolský­učitel ­a­pak­ ředitel­

gymnázia­v­ Kláštore­pod­ Znievom,­v­ době­ válečné­Slovenské­republiky­posla

nec ­slovenského­sněmu­a ­od ­roku ­1944 ­profesor­slovenských­dějin ­na ­Komen

ského­univerzitě­(tehdy­přejmenované­na ­„Slovenskou­univerzitu“).­V­ ucelené­

podobě­ji ­nacházíme­poprvé­v ­jeho ­syntetické­práci ­„Slovenské­dejiny“.

17

­Vznik­

republiky­v­ roce­ 1918­ je­ vykládán­čistě­ ze­ slovenského­pohledu­a­ spojení­

s­ Čechy­jako­ za­ dané­ situace­nutný­a­ správný­krok.­Ve­ výkladu­je­ zesílena­pře

devším­Štefánikova­úloha­v ­odboji­a ­rovněž­angažovanost­slovenských­krajanů,­

hlavně­pak ­Slovenské­ligy ­v­Americe.­Československo­znamenalo­pro ­Slováky­

podle­Hrušovského­nepopiratelně­zlepšení­jejich­postavení,­a­ to­ bez­ ohledu­

na­ to,­ že­ z­ české­strany­nebyla­dodržena­Pittsburská­dohoda­a­ nerealizovala­

se­ slíbená­autonomie­Slovenska.­Meziválečné­dvacetiletí­podle­Hrušovského­

plnilo­úlohu­přechodného­období;­Československo­mělo­ podobu­„prechodnej­

stanice,­cez­ ktorú­bolo­ treba­prejsť,­aby­ Slováci­dozreli­a­ nadobudli­odvahy­

rozbehnúť­sa ­ku ­skutečnému­společnému­cieľu,­kterým­mohla­byť ­len ­samo

statnosť­Slovenska,­jako­ predpoklad­naozaj­slobodného­slovenského­života.“

18

Představa­o­ „Československu­jako­ přestupní­stanici“,­jako­ státu,­kde­ sice ­

Slovákům­bylo­ celkem­dobře,­ale­ který­již­ splnil­svou­ historickou­úlohu,­se ­ na­Slovensku­stala ­znovu­populární­po ­roce ­1989 ­a ­především­po ­roce ­1993,­

v­ nakladatelství­Filip­ Trend­Publishing­v­ Pardubicích.­Viz­ též:­ Moravec,­E.:­ Děje­ a­ bludy.­Praha:­Orbis,­

1941 ­(2. ­doplněné­vydání­Praha:­Orbis,­1942).­

17

Hrušovský,­F.: ­Slovenské­dejiny.­Turč. ­Sv. ­Martin:­Matica­slovenská,­1939. ­Jen ­do ­roku ­1940 ­vyšlo ­

6­vydání,­kromě­toho ­byla ­práce­v ­přepracované­formě­vydávána­opakovaně­i ­jako ­středoškolská­učeb

nice­ i­ učebnice­pro­ národní­školy.­Zkrácená­verze­byla­ také­ přeložena­do­ němčiny­(Die­ Geschichte­der ­

Slowakei.­Bratislava:­Slowakische­Rundschau,­1940)­a­ po­ válce­v­ zahraničí­do­ angličtiny­pod­ názvem­

This ­is ­Slovakia.­A ­Country­You ­Do ­not ­Know.­2. ­vyd. ­Cambridge­(Ontario):­Friends­of ­Good­Books,­

1976. ­První­vydání­se ­autorovi­této ­knihy­nepodařilo­opatřit.­

18

Hrušovský,­F.:­ Cesta­slovenských­dejín­k­ Slovenskej­republike.­In:­ Špinc,­M.­ (ed.):­Slovenská­repub-

lika­ 1939 –1949.­Scranton,­Pa.:­ Obrana­Press,­1949,­s.­ 21. ­

ÚVOD16

byť ­není­ spojována­s­Františkem­Hrušovským,­jehož­jméno­dnes ­širší­ veřejnost­ vůbec­nezná.

19

­Podobný­pohled­na ­Československo­totiž ­umožňoval­a ­i ­v ­sou

časnosti­umožňuje­slovenským­historikům­i­ veřejným­činitelům­pozitivně­hledět­ na­ Československo,­ale­ přitom­se­ nestavět­negativně­k­ faktu­jeho­ zániku­ v­ roce­ 1992.

20

Zásadní­změnu­diskursu­o­ světové­válce­a­ vzniku­Československa­přinesl­

komunistický­převrat­v­ roce­ 1948­ a­ postupně­se­ formující­marxistická­historiografie.

21

­Intelektuální­elity ­KSČ ­už ­v ­meziválečném­období­vnímaly­vznik­

Československa­především­z­ hlediska­probíhající­národní­a­ sociální­revoluce.­ Podle­tohoto­výkladu­pracující­masy­v­ roce ­1918­ usilovaly­nejen­o­ národní,­ale ­ i­o ­sociální­svobodu,­tj. ­o ­vítězství­socialismu.­Z ­tohoto­pohledu­byl ­28. ­říjen ­ a­ vznik­samostatného­státu­ jen­ první­fází­ revoluce,­protože­se­ realizoval­pouze­ národní­program­(dodejme:­jen ­český,­resp. ­případně­ještě ­slovenský).­K­vítěz- ství­ socialismu­nedošlo,­protože­revoluční­proces­byl­ násilně­zastaven­v­ prosinci ­1920,­když ­policie,­četnictvo­a ­vojsko­zlomily­generální­stávku­zamýšlenou­socialistickou­levicí ­jako ­počátek­povstání­pracujících­mas. ­Zárodek­ „socialistického­diskursu“,­vzniklý­už­ v­ první­republice,­se­ úspěšně­rozvinul­ po­ roce­ 1945­ a­ zejména­1948:­květnové­povstání­proti­ nacistickým­okupantům­ v­ roce­ 1945­ bylo­ vnímáno­jako­ znovuzahájení­a­ pokračování­národní­ a­ sociální­revoluce,­přerušené­v­ roce­ 1920,­a­ „vítězný­únor“­v­ roce­ 1948­ jako ­ její­ konečné­vítězství.­V­ praxi­to­ znamenalo,­že­ 28.­ říjen­ 1918­ sice­ zůstal­ významným­mezníkem,­byl ­však ­zastíněn­květnovými­událostmi­roku ­1945 ­ (především­9.­ květnem,­dnem­osvobození­Československa­sovětskou­armá- dou) ­a ­25. ­únorem.­Pohled­na ­„dvě ­fáze ­revoluce“­tak ­vlastně­kopíroval­marxisticko­leninský­pohled­na­ dvě­ fáze­ ruské­revoluce­v­ roce­ 1917,­ ovšem­s­ tím ­

rozdílem,­že­ v­ Rusku­mezi­ nimi­ uběhlo­jen­ necelých­devět­měsíců,­zatímco­

v­ Československu­třicet­let.

Obdobný­pohled­existoval­od­ padesátých­letech­i­ ve­ slovenské­historiografii:­

oficiální­„tézy ­dejín ­Slovenska“,­vydané­v­roce ­1956, ­např.­ uvádějí­toto: ­„Vznik­ Československej­republiky­bol­ v­ podstate­národnou­a­ demokratickou­revolúciou.­ Český­a­ slovenský­národ­sa­ oslobodil­od­ jarma­rakúskych

22

­a ­maďarských­

19

Hrušovský­v ­roce ­1945 ­utekl­do ­Itálie­a ­pak ­emigroval­do ­USA,­kde ­v ­roce ­1956 ­ve ­věku ­53 ­let ­zemřel.­ 20

Viz­ např.:­Mannová,­E.­ a­ kol.:­ Krátke­dejiny­Slovenska.­Bratislava:­Academic­Electronic­Press ­ (AEC),­2003,­s.­ 265 –269,­s.­ 325 –326. 21

K­ tomu ­viz ­Sommer,­V.: ­Angažované­dějepisectví.­Stranická­historiografie­mezi ­stalinismem­ a­ reformním­komunismem­1950 –1970.­Praha:­Nakladatelství­lidové­noviny­(NLN)­–­ Filozofická­fakulta­ UK,­ 2011;­Hudek,­A.:­ Najpolitickejšia­veda.­Slovenská­historiografia­v­ rokoch­1948 –1968:­Bratisla- va: ­Historický­ústav­(HÚ)­SAV,­2010.­ 22

Výraz­„rakúske­vládnuce­triedy“­je­ velmi­problematický­a­ je­ otázkou,­co­ si­ pod­ ním­ máme­představit.­ „Rakouský­národ“­ve­ skutečnosti­tehdy­v­ Rakousku­Uhersku­neexistoval.­Pod­ pojmem­„rakúske­ vládnúce­triedy“­tak ­vlastně­figurují­„vládnuce­triedy“­všech­národů­Předlitavska,­včetně­českých.­

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ

JAKO PROBLÉM HISTORIOGRAFIE 17

vládnucich­tried,­rozbil­monarchiu­a­ odstránil­privilégia­šľachty.­Nositeľom­ a­hybnou­silou ­v ­národnooslobodzovacom­boji ­bola ­česká­a ­slovenská­robotnícka­trieda,­ale­ v­ dôsledku­zrady­pravicových­sociálnych­demokratov­sa ­ v­novom­štáte ­dostala­k ­moci ­česká­a ­slovenská­buržoázia.­Pri ­vzniku­nového­ štátu­ došlo­k­ vytvoreniu­spojenectva­domácej,­prorakúskej­buržoázie­s­ buržoáznymi­predstaviteľmi­tzv.­ zahraničného­odboja­(T.­ G.­ Masaryk,­E.­ Beneš,­ M.­ R.­ Štefánik),­ktoré­bolo­ namierené­proti­ českému­a­ slovenskému­ľudu.“

23

Komunistický­převrat­v­ roce­ 1948­je­ potom­líčen­jako­ dovršení­národního­ a­ sociálního­zápasu:­„Pracujúci­ľud­ vo­ Februári­1948­ rozhodne­zvíťazil.­Uda- losti ­vo­ Februári­1948­ upevnili­ľudovú­demokraciu­v­ jej ­funkcii­diktatúry­proletariátu­a­ navždy­odstránili­možnosť­obnoviť­v­ Československu­kapitalizmus­ vnútornými­silami­reakcie.“

24

Ruská­revoluce­ale­ ovlivnila­historiografii­o­ roce­ 1918­ ještě­ dalším­způso

bem.­ Oficiální­česká­a­ slovenská­marxistická­historiografie­byly­ totiž­ nuceny­ převzít­Leninovu­tezi ­o­ světové­válce ­jako­ válce ­imperialistické,­v­ níž ­obě ­ strany­bojovaly­jen ­za ­své ­sobecké­cíle,

25

­a ­samozřejmě­také ­tezi ­o ­bolševické­

revoluci­ze ­7. ­listopadu­1917 ­(„Velké­říjnové­socialistické­revoluci­– ­VŘSR“)­ jako­ počátku­nové­ epochy­světových­dějin,­která­ovlivnila­zásadním­způso- bem ­národně­osvobozenecký­boj ­všech­národů­a ­národů­habsburské­monarchie ­zvláště.

26

­Do ­„špatného­světla“­se ­tím ­dostal­především­zahraniční­odboj,­

jehož­protagonisté­byli­ nyní­ prezentováni­nejen­jako­ sluhové­české­a­ slovenské­ buržoazie,­ale ­i ­jako ­poskoci­britských­a ­francouzských­imperialistů.­Nejhůře­ pochopitelně­dopadly­československé­legie,­které­ byly­ hodnoceny­zásadně­negativně­nejen­pro ­svůj ­boj ­na ­straně­„dohodových­imperialistů“,­ale ­především­ pro­ své­ vystoupení­proti­ bolševikům­během­ruské­občanské­války.

27

­Jiné ­než ­

negativní­hodnocení­legií­ ostatně­nebylo­především­v­ padesátých­letech­možné­ už­ proto,­že­ jejich­roli­ v­ ruské­občanské­válce­jednoznačně­odsoudily­oficiální­ „Dějiny­Všesvazové­Komunistické­strany­(bolševiků)“,­schválené­ústředním­ 23

Holotík,­Ľ.­ a­ kol.:­ Dejiny­Slovenska­(Tézy).­Príloha­Historického­časopisu­III­ (1955).­Bratislava:­ SAV, ­1956,­s. ­191. ­ 24

Tamtéž,­s. ­289. 25

Lenin,­V. ­I.: ­Spisy.­Sv. ­21. ­Praha:­SNPL,­s. ­21. ­ 26

Tento­výklad­je ­možné­číst ­v­ sovětských­„Dějinách­světa“­(Vsemirnaja­istorija,­tom ­8,­ Moskva:­ Socekgiz,­1961),­které­vyšly­také­ česky.­Viz: ­Dějiny­světa,­Díl.­ 8.­ Praha:­Svoboda,­1966,­s.­ 15,­ s.­ 79 –89,­ s. ­151–164.­ 27

Muška,­J. ­– ­Hořec,­J.: ­K ­úlohe­československých­légií ­v ­Rusku.­Bratislava:­Slovenské­vydavateľstvo­ politickej­literatúry­(SVPL),­1954;­Vávra,­V.: ­Z ­Masarykovy­kontrarevoluční­činnosti­v ­Rusku.­Historie­ a­ vojenství,­1954,­č.­ 1,­ s.­ 84 –114;­týž:­ Klamná­cesta.­Příprava­a­ vznik­protisovětského­vystoupení­československých­legií.­Praha:­Naše­vojsko,­1958.­Pozitivně­byla ­naproti­tomu­oceňována­ta ­(početně­velmi­ malá)­část­ legionářů,­která­v­ občanské­válce­přeběhla­na­ stranu­bolševiků.­Viz­ např.:­Veselý,­J.:­ Češi ­ a­Slováci­v ­revolučním­Rusku­1917–1920.­Praha:­Státní­nakladatelství­politické­literatury­(SNPL),­1954; ­ Vodička,­J.: ­Jak ­jsme ­žili ­a ­bojovali.­Praha:­Svaz ­protifašistických­bojovníků­(SPB),­1957.­

ÚVOD18

výborem­VKS­ (b)­ v­ roce­ 1938­ a­ představující­v­ době­ Stalinovy­vlády­závazný­ kánon.

28

­Rozhodujícím­faktorem­pro­ vznik­Československa­tak­ v­ novém­„so

cialistickém­diskursu“­už­ nebyla­činnost­čelných­českých­a­ slovenských­politiků ­v ­zahraničí­i ­doma­a ­podpora­států­Dohody,­ale ­ohlas­„Velké­říjnové­ socialistické­revoluce“­v­ Rusku.­Ta ­vyhlásila­právo­národů­na ­sebeurčení­ včetně­odtržení,­prosazovala­požadavek­spravedlivého­míru ­(„mír­bez ­anexí­ a­kontribucí“),­ale ­především­inspirovala­dělnickou­třídu ­v ­jiných­státech,­aby ­ se­ rovněž­vydala­revoluční­cestou.

Výklad­vzniku­Československa­jako­ pouhého­odrazu­bolševické­revoluce­

v­ Rusku,­vyjadřovaný­často­heslem­„Bez­ Velké­říjnové­socialistické­revoluce­ by­ nebylo­svobodné­Československo“

29

,­ se­ ve­ veřejnosti­nikdy­příliš­neprosa

dil,­ což­ komunističtí­ideologové­připisovali­přežívání­„buržoazních­legend“­ o­ „otcích­zakladatelích“­–­ T.­ G.­ Masarykovi,­E.­ Benešovi­a­M.­ R.­ Štefánikovi.­ Místo­těchto­politiků­byl ­nyní ­jako ­hybatel­a ­hlavní­hegemon­boje ­za ­národní­ samostatnost­dosazen­„pracující­lid“.­ Přepisování­historie­vzniku­Československa­bylo­ intenzívně­zahájeno­od­ roku­ 1951,­kdy­ se ­stalo­ součástí­nové ­ ideologické­směrnice­vedení­KSČ.­V­ rámci­ní­ byl­ na­ podzim­zrušen­28.­ říjen ­ jako ­státní­svátek,­byť ­poněkud­paradoxně­zůstal­(až ­do ­roku ­1975)­dnem­pra- covního­klidu.

30

­Hlavní­součástí­ideologického­boje,­do­ kterého­se­ zapojila­

řada­ tehdy­mladých­historiků,­zůstal­boj­ proti­ „buržoazním­legendám“.­Že ­ právě­tento­ úkol,­ a­ nikoliv­bádání­o­ tom,­ „jak­ to­ tehdy­skutečně­bylo“,­má­ být ­ do­ budoucna­náplní­práce­historika,­komunistické­vedení­ani­ nijak­ neskrývalo.­ Václav­Král,­který­se­ později­stal­ přímo­symbolem­falšování­dějin,­v­ úvodu­ ke­ své­ knize­s­ názvem­„O­ Masarykově­a­ Benešově­kontrarevoluční­protisovětské­ politice“­napsal:­„Tato­práce­chce­ ukázat,­že­ nikoliv­činnost­Masarykova,­ Benešova­a ­Štefánikova­vedla­k ­našemu­národnímu­osvobození­a ­k ­vytvoření­ samostatné­Československé­republiky,­nýbrž­že­ to­ byl­ revoluční­pracující­lid ­

doma­i­na­frontách,­který,­veden­příkladem­Velké­říjnové­socialistické­revo-

luce,­ pohřbil­starou­reakční­monarchii.“

31

­Ľudovít­Holotík­v ­úvodu­k ­práci ­„Šte

fánikovská­legenda­a ­vznik­ČSR“­zase ­uvedl­toto: ­„Oslobodzovacie­legendy­ a­ medzi­nimi­ i­ štefánikovská­legenda,­skreslovali­historickú­pravdu­o­ vzniku­ 28

Příslušná­pasáž­o­ legiích­česky­viz:­ Dějiny­Všesvazové­komunistické­strany­(bolševiků).­Praha:­ Svoboda,­1951,­s.­ 231. 29

Křížek,­J.:­ Bez­ Velké­říjnové­socialistické­revoluce­by­ nebylo­Československa.­Rovnost,­Praha­1951. ­ Obdobou­tohoto­tvrzení­bylo­ i­ heslo­„Bez­7.­ listopadu­by­ nebylo­28.­ října“,­které­ovšem­působilo­poně- kud ­nelogicky. 30

Zákon­č.­ 93/1951­Sb.­ z­ 2.­ listopadu­1951.­Státním­svátkem­byl­ napříště­pouze­9.­ květen­jako­ den ­ osvobození­Československa­sovětskou­armádou­v­ roce­ 1945.­28.­ říjen­ byl­ v­ zákoně­označen­jako­ den ­

znárodnění,­tj. ­připomínka­vyhlášení­znárodňovacích­dekretů­č. ­100–104/1945­Sb.

31

Král, ­V.: ­O ­Masarykově­a ­Benešově­kontrarevoluční­protisovětské­politice.­SNPL,­Praha­1953,­s. ­7. ­

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ

JAKO PROBLÉM HISTORIOGRAFIE 19

Československej­republiky,­o­ úlohe­robotníckej­triedy­a­ Veľkej­októbrovej­ socialistickej­revolúcie­v­ boji­ proti­ rakúsko­uhorskej­monarchii­a­ za­ národnú­ nezávislosť.“

32

­V­ rámci­tohoto­nového­výkladu­vzniku­Československa­byla ­

na­ počátku­padesátých­let­ zahájena­dehonestující­kampaň­proti­ T.­ G.­ Masarykovi

33

,­E. ­Benešovi

34

­a­ M.­ R.­ Štefánikovi,­ale­ také­ např.­ americkému­prezi

dentovi­Woodrowu­Wilsonovi,­který­byl­ označen­za­ protagonistu­americké­ expanzívní­politiky­ve­ světě­obecně­a­ v­ Evropě­zvláště.

35

Dokázat­přímý­vliv­ ruské­bolševické­revoluce­na­ vznik­Československa­

na­ základě­archívních­dokumentů­či­ jiných­ověřitelných­faktů­není­ možné­ a­ i­ v­ padesátých­letech­šlo­ o­ pouhou­nedokazatelnou­hypotézu.­Historici­ padesátých­let­ se­ proto­v­ praxi­–­ víceméně­z­ nouze­–­ omezovali­na­ zdůrazňování­a­ popisy­různých­stávek­a­ vzpour­v­ Rakousku­Uhersku­v­ letech­ 1917–1918

36

,­ ačkoliv­ty­ ke­ vzniku­Československa­bezprostředně­nepřispěly­

a­ navíc­ani­ jejich­souvislost­s­ revolucí­v­ Rusku­nebyla­ve­ většině­případů­průkazná.­V ­rámci­bourání­starých­legend,­někdy­skutečně­věcně­nesprávných,

37

tak­ začaly­být­ vytvářeny­legendy­nové,­ještě­ mnohem­vzdálenější­od­ reality.­ Na­ druhou­stranu­je­ třeba­ dodat,­že­ samotný­význam­vzniku­Československa­ komunisté­nezpochybňovali;­takový­krok­ by­ byl­ v­ tak­ zásadním­protikladu­ s­českým­i ­slovenským­národním­příběhem,­že ­by ­jej ­veřejnost­(včetně­členů­ KSČ)­nemohla­přijmout.

V­ šedesátých­letech,­v­ podmínkách­postupné­liberalizace,­vidíme­pomalý­

návrat­k­ rehabilitaci­postav­protihabsburského­odboje,­28.­ října­ a­ nakonec­ i­ československých­legií,­jejichž­protisovětské­vystoupení­bylo­ považováno­ 32

Holotík,­L.: ­Štefánikovská­legenda­a ­vznik­ČSR.­2. ­vydanie,­Bratislava:­Vydavateľstvo­SAV,­1960,­ s.­ 8.­ První­vydání­vyšlo­v­ SAV­ v­ Bratislavě­v­ roce­ 1958,­práci­ovšem­Holotík­napsal­dříve,­o­ čemž­sám ­ v­úvodu­k ­vydání­z ­roku ­1960­na ­s. ­12 ­napsal:­„Považujem­za ­potřebné­poznamenať,­že ­na ­danej­téme­ sme ­začali­pracovať­roku ­1951,­keď ­otázka­boja ­proti ­buržoáznym­legendám­stála ­v ­popredí­ideologického­ boja­ našej­strany.­V­ tom­ čase­ sme­ uverejnili­niekoľko­štúdií,­ktoré­sú­ východiskom­pre­ túto­ prácu“.­ Text ­byl ­dokončen­v ­roce ­1956 ­(tamtéž,­s. ­13). ­ 33

Nečásek,­F. ­–­Pachta,­J. ­–­Raisová,­E. ­(eds.).:­Dokumenty­o­protilidové­a­protinárodní­politice­T. ­G. ­ Masaryka.­Praha:­Orbis,­1953;­Nečásek,­F.­ –­ Pachta,­J.­ (eds.):­Dokumenty­o­ protisovětských­piklech­ československé­reakce.­Praha:­SNPL,­1954. 34

Král, ­V.: ­Beneš­a ­obrana­štátu.­Bratislava:­Tatran,­1952.­ 35

Hájek,­J.: ­Wilsonovská­legenda­v­ dějinách­ČSR.­Praha:­SNPL,­1953,­s.­ 149 –157.­Úvod­ke ­knize­nijak ­ nevybočuje­z ­dané ­linie:­„Česká­buržoazie­obestřela­dějiny­svého­panství­nad ­národem­velkým­množstvím­mýtů­a­legend.­[...]­Tyto­legendy­měly­v­lidových­vrstvách­vyvolat,­rozšířit­a­upevnit­představu­ a­přesvědčení,­že ­jen ­tito ­,velcí‘­mužové­buržoazie­jsou ­skutečnými­hrdiny­a ­tvůrci­národních­dějin.­[...] ­ To ­se ­stalo ­smyslem­a ­obsahem­legendy­o ­28. ­říjnu ­1918.­Byl ­v ­ní ­zamlčen­ba ­úplně­znetvořen­význam­ Velké­říjnové­socialistické­revoluce­v­ Rusku­i­ význam­tehdejšího­revolučního­rozmachu­českého­a­ slovenského­lidu ­doma“­(s. ­9). ­ 36

Fiala,­J.:­ Rumburská­vzpoura.­Praha:­Naše­vojsko,­1953;­Pichlík,­K.:­ Vzpoura­71.­ pluku­v­ červnu­ 1918.­Praha:­Naše­vojsko,­1956. ­ 37

Sem ­patří ­především­přežívající­představa,­že ­pro ­samostatnost­Československa­se ­nejprve­vyslovil­ prezident­Woodrow­Wilson­ve ­svých­14 ­bodech­z ­ledna­1918.­

ÚVOD20

spíše­za­ jakousi­politováníhodnou­chybu­či­ nedorozumění,­způsobené­„ne­­ pochopením“­skutečných­cílů­ bolševické­revoluce.

38

­Tento­posun­byl ­možný­

pod­ heslem­„návratu­k­ pramenům“.­Vznikaly­tak­ práce,­které­sice­ především­ ve­ své­ formální­podobě­zůstávaly­věrné­marxisticko­leninským­frázím,­ale ­ na­ druhé­straně­obsahovaly­faktograficky­podložený­výklad.­Ten­ se­ samozřejmě­nutně­dostával­do ­rozporu­s ­oficiální­tezí ­o ­zásadním­vlivu­ruské­revoluce­ na­ rozpad­Rakouska­Uherska­a­ vznik­Československa,­resp.­ ostatních­ nástupnických­států,­byť­ tento­rozpor­z­ taktických­důvodů­autoři­nezdůrazňovali.­Rehabilitace­prvního­odboje­a­ pozitivní­úlohy­jeho­ vůdců­kulminovala­ v­ roce­ 1968­ při­ příležitosti­50.­ výročí­vzniku­Československa.­Tehdy­vyšla­také ­ velmi­odvážná­práce­o­ odboji­a­ legiích­od­ Karla­Pichlíka.

39

­Pichlík­se ­svými­

názory­v­květnu­vystoupil­v­podobě­hlavní­přednášky­na ­zasedání­československo­sovětské­historické­komise­v ­Moskvě.

40

­Dalšími­významnými­přínosy­

byla ­kniha­Zdeňka­Kárníka­o­vývoji­postoje­sociálních­demokratů­k­myšlence­ samostatného­státu ­a ­jejich­skutečném­příspěvku­k ­jeho ­vzniku,

41

­či ­práce­Jana ­

Galandauera­o ­formování­československého­programu.

42

Období­normalizace­znamenalo­v­ historiografii­návrat­k­ „třídnímu­pojetí­

dějin“­a­ „třídní­stranickosti­v­ dějepisectví“,­což­ znamenalo­rozchod­s­ objektivistickými­tendencemi­založenými­na­ přísné­fakticitě.­Není­ jistě­ náhodou,­že ­ právě ­tuto ­tendenci­vysloveně­odsoudil­hlavní­normalizační­historik­Václav­ Král,­který­v­ roce­ 1972­ veřejně­kritizoval­reformní­historiky­(tehdy­již­ zbavené ­možnosti­publikovat­či ­se ­veřejně­bránit)­za ­jejich­objektivismus,­označený­ jím ­samým­za ­nástroj­buržoazní­ideologie.

43

­Král ­se ­současně­otevřeně­posta

vil­ za­ „jednotu­vědy­ a­ ideologie“­v­ historiografii.

44

­V­obecné­rovině­takovýto­

požadavek­znamenal­přijetí­principu:­„odporuje­li­ ideologický­výklad­faktům,­ tím­ hůře­ pro­ fakta“;­v­ koncepční­rovině­–­ v­ případě­výkladu­o­ vzniku­Československa­–­ byl­ návratem­k­ překonaným­interpretacím­padesátých­let,­ ale­ také ­ (což ­bylo ­nepochybně­horší)­k ­vypouštění­či ­zatajování­a ­zkreslování­důležitých­ 38

Pichlík,­K. ­– ­Vávra,­V. ­– ­Křížek,­J.: ­Červenobílá­a ­rudá.­Vojáci­ve ­válce­a ­revoluci­1914 –1918.­Naše­ vojsko,­Praha­1967.­ 39

Pichlík,­K.:­Československé­osvobozenecké­hnutí­za­první­světové­války­a­vznik­Československa.­ Ústí­ n.­ L.:­ Krajské­pedagogické­nakladatelství,­1968;­týž:­ Zahraniční­odboj­1914 –1918­bez­ legend.­Pra- ha: ­Svoboda,­1968.­ 40

Přednáška­vyšla ­jako­ interní­tisk: ­Čechoslovackoje­osvoboditeľnoje­dviženie­vo­ vremja­mirovoj­ vojny.­Praha­[s.­ n.],­ 1968.­Podle­sdělení­Karla­Pichlíka­autorovi­této­ knihy­v­ roce­ 1998­ se­ v­ SSSR­nesetkala ­s­pozitivním­přijetím.­ 41

Kárník,­Z.: ­Socialisté­na ­rozcestí.­Habsburk,­Masaryk­či ­Šmeral?­Praha:­Svoboda,­1968.­ 42

Galandauer,­J.: ­Formování­českého­politického­programu­v ­letech­první­světové­války.­Praha:­[s.n.],­ 1969 . 43

Král,­V.:­ Historie­v­ naší­ společnosti.­In:­ Král,­V.­ (ed.):­Úkoly­československé­historiografie.­Praha:­ ČSAV,­1972,­s. ­89. ­ 44

Tamtéž,­s. ­91.

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ

JAKO PROBLÉM HISTORIOGRAFIE 21

historických­faktů.­Pozitivní­posun­je­ možné­vidět­ pouze­v­ tom,­ že­ alespoň­odpadla ­agresivní­dehonestující­kampaň­proti ­představitelům­protihabsburského­ odboje­a­některé­práce ­přinesly­nová ­dílčí ­fakta,­která ­ovšem­mohla­být ­publikována­jen­ tehdy,­pokud­nebyla­v­ protikladu­s­ oficiální­koncepcí.

45

­S ­ohledem­

na ­to, ­že ­řada ­odborníků­na ­danou­problematiku­z ­šedesátých­let ­(především­ Karel­Pichlík)­byla­ normalizačním­režimem­proskribována,­objevil­se­ i­ problém ­vhodných­autorů.­Není ­proto­jistě ­náhoda,­že ­hlavními­autory­se ­stávají­ historici,­píšící­na­ toto­ téma­ z­ čistě­ ideologických­pozic­již­ v­ padesátých­letech­–­ především­Jurij ­Křížek­a ­Václav­Král.

46

­Oba ­samozřejmě­opětovně­zdůraznili­

význam­bolševické­revoluce,­Křížek

47

­v ­úvodu­a ­Král ­v ­závěru.

48

­V ­této ­sou

vislosti­je­ zajímavé,­že­ oba­ sice­ v­ úvodu­ke­ svým­pracím­uvedli,­že­ je­ založili­ na­ výsledcích­rozsáhlých­výzkumů­v­ československých­i­ zahraničních­archívech,­avšak­poznámkový­aparát­tomu­ani­ v­ jednom­případě­nenasvědčuje.

49

Je­ otázkou,­co­ uvedené­práce­vlastně­přinesly­nového.­Z­ tohoto­hlediska­byl ­ v­ období­normalizace­např.­ mnohem­větším­přínosem­překlad­knihy­ruského­ historika­Alexandra­Charitonoviče­Klevanského­o­ česko­­slovenském­osvobozeneckém­hnutí ­v­Rusku­a­vystoupení­legií, ­která ­přes ­nutné ­úlitby­obsahuje­

přesné­citace­ze­ sovětských­archívů,­cizím­historikům­tehdy­zcela­nedostup-

ných.

50

­Vydání­překladu­této­ práce­v­ Československu­bylo­ zřejmě­výsledkem­

kalkulu­nakladatelství:­knihu­na­ tak­ citlivé­téma­od­ domácího­historika­by ­ 45

Viz­ např.­Hronský,­M.:­ Slovenské­národné­rady­ a­ gardy­roku­ 1918.­SAV,­Bratislava­1975;­týž:­ Slovensko­na ­rázcestí:­1918.­Východoslovenské­vydavateľstvo,­Košice­1976.­ 46

Křížek,­J.: ­Vznik­Československa.­Praha:­Praha,­1978; ­Král, ­V.: ­Vznik­ČSR. ­Praha:­Melantrich,­ 1985 . 47

„Před­šedesáti­lety,­ 28.­ října­ 1918,­byl­ v­ Praze­vyhlášen­samostatný­československý­stát.­ Češi­ a­ Slováci ­se­ v­ něm ­sešli ­ke ­společnému­státnímu­životu­v­ době,­kdy­ lidstvo­zahájilo­novou­etapu­svých­dějin­–­ etapu ­přechodu­od ­kapitalismu­k ­socialismu.­Tuto ­skutečnost,­která­byla ­obsažena­už ­ve ­známém­hesle,­ že­ bez­ Velké­říjnové­socialistické­revoluce­by­ nebylo­Československa,­je­ nutno­velmi­zdůraznit.­Bez ­

úplného­a­všestranného­docenění­toho, ­že ­vznik­Československa­byl ­součástí­i­výsledkem­nástupu­svě

tového­revolučního­procesu,­zrozeného­první­vítěznou­proletářskou­revolucí­na ­světě,­nemůžeme­správ- ně ­pochopit­dějinný­vývoj­vytvoření­československého­státu,­ani ­jeho ­další ­vývoj­a­osud.“­(Křížek,­J.: ­ c. ­d., ­s. ­5). ­ 48

„Češi­a ­Slováci­získali­národní­svobodu­a ­nezávislost.­Byl ­to ­důsledek­mohutného­revolučního­hnutí, ­jež ­bylo ­inspirováno­vítěznou­revolucí­ruského­proletariátu.“­(Král,­V.: ­c. ­d., ­s. ­308).­ 49

Viz­ Křížek,­J.:­ c.­ d.,­ s.­ 5.­ Práce­není­ nijak­rozsáhlá,­má­ jen­ 109­ stran­a­ jde­ vlastně­spíše­o­ popularizační ­brožuru.­Králova­práce,­jejíž ­text ­byl ­dokončen­v­červnu­1983, ­tedy ­půl ­roku ­před ­autorovou­smrtí­ (kniha­vyšla­posmrtně),­je­ mnohem­rozsáhlejší­(320­ stran).­Králův­úvod­ působí­dojmem­megalomanie:­ „Autor­využil­všeho­cenného,­co­ se­ kdy­ v­ literatuře­objevilo.­Na­ některé­otázky­bylo­ třeba­hledat­odpověď­ v­ původním­pramenném­materiálu.­Tak­ byly­ prozkoumány­klíčové­archívní­fondy,­uložené­v­ Praze,­ ve­ Vídni,­v­ Moskvě,­v­ Bonnu,­v­ Paříži­a­ v­ Londýně.“­(c.­ d.,­ s.­ 7.).­ Veškerý­poznámkový­aparát­je ­ ovšem­soustředěn­na­ pouhých­třech­stranách­na­ konci­knihy­(s.­ 309 –311)­a­ odkazy­na­ archívní­fondy­ zde ­téměř­nejsou.­Kniha­obsahuje­faktografické­chyby.­ 50

Klevanskij,­A. ­Ch.: ­Českoslovenští­internacionalisté­a ­legionářský­sbor ­v ­Rusku.­Praha:­Horizont,­ 1973. ­Ruský­originál­má ­název:­Čechoslovackije­internacionalisty­i ­prodannyj­korpus.­Moskva:­Nauka,­ 1965 .

ÚVOD22

nebylo­možné­vydat,­ale­ dalo­ se­ předpokládat,­že­ proti­ vydání­práce,­která­již ­ vyšla ­v ­SSSR,­stranické­orgány­pravděpodobně­nezasáhnou.

Situace­se ­změnila­teprve­v ­éře ­československé­přestavby.­V ­roce ­1988 ­se ­

komunistický­režim­přihlásil­k­ odkazu­28.­ října­ a­ tento­ den­ byl­ znovu­prohlášen­ za­ státní­svátek­–­ den­ vzniku­československého­státu.

51

­Můžeme­říci, ­že ­

v­ pohledu­na ­rok­ 1918­ –­ podobně­jako­ už ­koncem­šedesátých­let ­–­ došlo­k­ určitému ­průniku­prvorepublikového­„buržoazně­demokratického“­a ­„socialistického“­diskursu.­Při­ příležitosti­70.­ výročí­vzniku­Československa­pak­ vyšly ­ hned­ dvě­ monografie,­opírající­se­ tentokrát­o­ hlubokou­znalost­faktů,­z­ pera ­ Jana­ Galandauera­a­ Václava­Čady.

52

­Průnik­obou ­diskursů­je ­znatelný­v ­obou ­

pracích.­Jan­ Galandauer­ve ­své ­práci ­v­ zásadě­rehabilitoval­zahraniční­i­domácí­ odboj,­avšak­zakomponoval­do ­své ­knihy­kapitolu­„Ohlas­Velké­říjnové­socialistické­revoluce“,

53

­která­v ­podstatě­opakuje­starší­tezi ­o ­velkém­(byť ­autor­

nikde ­neříká,­že ­rozhodujícím)­vlivu ­bolševického­převratu­na ­domácí­poměry:­ „V­ druhé­polovině­ledna­1918­ vyvrcholila­první­vlna­ přímého­ohlasu­Velké­ říjnové­socialistické­revoluce.­Vystoupení­lidových­mas­ otřáslo­habsburskou­ monarchií.­Rakousko­Uhersko­sice­ těžkou­krizi­ z­ počátku­roku­ 1918­ přežilo,­ nicméně­jeho­ hospodářská,­sociální­a­ politická­struktura­se ­octla ­v­ těžké­a­stále ­ se ­prohlubující­krizi,­kterou­do ­svého­zániku­nedokázalo­překonat.“

54

­Práce­

Čadova­se ­zabývá­výslovně­průběhem­28. ­října ­1918 ­a ­proto­zde ­nebyl­velký­ prostor­pro­ vysvětlování­vlivu­ruské­revoluce.­Proto­autor­alespoň­v­ závěru­ uvedl:­„Dodejme­ještě,­že­ československé­buržoazii­se­ její­ sny­ splnit­nepodařilo.­Zůstávaly­jen ­iluze,­a ­nakonec­zmizely­i ­ty. ­Na ­samém­počátku­existence­samostatné­Československé­republiky,­ale­ to­ snad­ již­ čtenář­poznal,­se ­ však­ začaly­formovat­ty­ společenské­síly,­ které­programově­směřovaly­nejen ­ k­národnostnímu,­ale ­i ­sociálnímu­osvobození­našeho­lidu. ­Ideje ­Velké­říjnové­ socialistické­revoluce­zrodily­i ­v ­Československu­komunistickou­stranu,­která ­ po­ letech­vyzrávání,­tvrdých­zkoušek­a­ bojů­ dokázala­vybojovat­buržoazií­ v­ Mnichově­ztracenou­svobodu,­postavit­se­ do­ čela­ našich­národů­a­ obnovit­ Československou­republiku­na­ kvalitativně­nových­sociálně­i­ národnostně­ spravedlivých­základech.“

55

51

Zákonem­č. ­56/1975­Sb. ­z ­11. ­června­1975 ­byl ­28. ­říjen ­zrušen­jako ­den ­pracovního­klidu­a ­ponechán­ jen ­jako ­památný­den. ­Zákonným­opatřením­Federálního­shromáždění­č. ­141/1988­Sb. ­z ­21. ­září ­1988,­ které ­bylo ­dodatečně­schváleno­zákonem­č. ­170/1988­Sb. ­ze ­dne ­8. ­listopadu­1988,­byl ­28. ­říjen ­prohlášen ­za ­státní­svátek­spolu­s ­9. ­květnem.­ 52

Galandauer,­J.:­ Vznik­Československé­republiky­1918.­Programy,­projekty,­předpoklady,­Praha:­ Svoboda,­1988;­Čada,­V.:­ 28.­ říjen­ 1918.­Skutečnost,­sny­ a­ iluze.­Praha:­Mladá­fronta­–­ Naše­vojsko,­ 1988 . 53

Galandauer,­J.:­ c.­ d.,­ s.­ 105 –128. 54

Tamtéž,­s. ­121. ­ 55

Čada,­V.: ­c. ­d., ­s. ­299. ­

VZNIK ČESKOSLOVENSKA A NÁSTUPNICKÝCH STÁTŮ

JAKO PROBLÉM HISTORIOGRAFIE 23

Zbývá­dodat,­že­ v­ souvislosti­s­ oživující­se­ diskusí­o­ česko­slovenském­

poměru­se­ v­ této­ době­také­ objevily­na­ Slovensku­práce­hodnotící­vznik­ Česko­slovenska­ze­ slovenské­perspektivy,­především­pak­ z­ hlediska­problému,­do ­jaké ­míry ­se ­na ­jeho ­vzniku­podíleli­Slováci,­a ­především­jak ­a ­zda ­ se­ v­ novém­státě­ realizovaly­slovenské­představy­a­ požadavky.

56

Po­ roce­ 1989­ padla­všechna­omezení­a­ autoři­mohli­psát­ zcela­svobodně.­

V­ devadesátých­letech­šlo­ koncepčně­vlastně­o­ návrat­k­ prvorepublikovému­ diskursu.­V­ této­ době­ vyšly­také­ znovu­i­ některé­starší­práce,­do­ nichž­autoři­ dopracovali­pasáže,­které­původně­nemohly­z­ politických­důvodů­vyjít.­Opa- kovaně­tak­ např.­vyšly­opravené­práce­Karla­Pichlíka.

57

­Za ­téměř­třicet­let ­

od­ převratu­v­ listopadu­1989­ se­ počet­vydaných­knih­ samozřejmě­enormně­ rozšířil.­Za­ nutné­považuji­zde­ připomenout­alespoň­práce­Antonína­Klimka,

58

­Roberta­Kvačka,

59

­či ­práci ­Ivana ­Šedivého,

60

­na ­Slovensku­práce ­Mariána­

Hronského­a ­Miroslava­Pekníka.

61

­Na ­druhou­stranu­je ­v ­domácí­historiografii­

o­ československém­osvobozeneckém­hnutí­patrná­absence­skutečně­důkladné­ analýzy­vlivu­Ruska­a ­ruských­revolucí­na ­zahraniční­odboj.

62

Bylo­ již­ řečeno,­že­ vznik­Československa­nelze­chápat­izolovaně­od­ vzniku­

dalších­státních­útvarů­na­ území­zaniklého­Rakouska­Uherska.­Omezený­ prostor­této ­kapitoly­a ­také ­omezené­jazykové­schopnosti­autora­neumožňují­ provést­detailní­srovnání­historiografie­o­ vzniku­Československa­s­ dějepisectvím ­o ­vzniku­ostatních­nástupnických­států,­proto­se ­omezíme­na ­kompa       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.