načítání...
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Astronomie 1001 otázek - Zdeněk Mikulášek

Astronomie 1001 otázek
-7%
sleva

Kniha: Astronomie 1001 otázek
Autor:

Populární vědní obor, který doznal za posledních 100 let nejvíce změn, a to jak z hlediska praktického pozorování, tak i pokud jde o nové teorie a jejich potvrzení v praxi. Formou otázek ... (celý popis)
Kniha teď bohužel není dostupná.

»hlídat dostupnost


hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: Aventinum
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 05.05.2006
Počet stran: 168
Rozměr: 217x287
Úprava: 168 stran : fot., obr.
Vydání: Vyd. 1
Jazyk: česky
ISBN: 978-80-9032-840-2
EAN: 9788090328402
Ukázka: » zobrazit ukázku
Popis

Populární vědní obor, který doznal za posledních 100 let nejvíce změn, a to jak z hlediska praktického pozorování, tak i pokud jde o nové teorie a jejich potvrzení v praxi. Formou otázek a odpovědí se čtenář seznámí s vesmírem, jaký je, a s nejnovějšími poznatky o něm. Kniha může být použita i jako doplňkový učební text pro studenty tohoto oboru. Český text (100 + 1 záludných otázek)

Související tituly dle názvu:
Astronomie v antice Astronomie v antice

Cena: 305 Kč
Souvislosti - Astronomie a fyzika Souvislosti - Astronomie a fyzika
Kulhánek Petr
Cena: 336 Kč
Astronomie a fyzika - Svítání Astronomie a fyzika - Svítání
Kulhánek Petr, kol.
Cena: 336 Kč
Příběh Astronomie Příběh Astronomie
Rooney Anne
Cena: 297 Kč
Zlaté století astronomie Zlaté století astronomie
Pokorný Zdeněk
Cena: 293 Kč
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.


Ukázka / obsah
Přepis ukázky

OBSAH

1. N a M ě s íc i je p r ý K o p e r n ík . Jak se ta m d o s ta l? (z p ) ... 8

2. C o u v id ím e ze d n a Ptolem aea? (z m ) ... 10

3. U k á ž e te n á m , k d e je ze nit? ( z m ) ... 11

4. K o lik d n í m á ro k? (z p ) ... 12

5. K d e le ž í k o lé b k a našeho Slunce? (z m ) ... 13

6. Proč je o b lo h a m o d rá ? (z m ) ... 14

7. Jak to , že jsm e S lu n c i n e jb líž e v zim ě ? ( z p ) ... 16

8. P la tí m n e m o te c h n ic k á p o m ů c k a o d o r ů s ta jíc ím n e b o c o u v a jíc ím M ě síci

v ž d y a všu de ? (z p ) ... 18

9. Proč je S lu n ce p ř i o b z o ru červené? (z m ) ... 20

10. Proč jsou k o s m o n a u ti v d r u ž ic i v e s ta v u beztíže? (z p ) ... 22

11. Proč je S lu n ce p ř i o b z o ru zp lo ště lé ? (z m ) ... 24

12. M ů ž e se S lu n ce s r a z it s jin o u h v ě z d o u ? (z m ) ... 25

13. Je p ra v d a , že e xiste n ce fá z í V enuše je d ů k a z e m s p rá v n o s ti h e lio c e n tric k é

d o m n ě n k y ? (z p ) ... 26

14. Jak h lu b o k o je S lu n ce p o d o b z o re m , k d y ž p rá v ě z a pa dá ? (z m ) ... 28

15. C o m a jí s p o le č n é h o m e te o ry s m e te o ro lo g ií? (z p ) ... 30

16. U m íte si p ř e d s ta v it v z d á le n o s ti ve v e s m íru ? (z p ) ... 32

17. K terá h v ě z d a je Z e m i n e jb líž? (z m ) ... 34

18. Proč n e v id ím e ve d n e h v ě z d y ? (z m ) ... 35

19. Jsou h v ě z d y v ž d y v ě tš í n ež p la n e ty ? (z p ) ... 36 20. D o ž ije se S lu n ce v p ln é s v ě ž e s ti 75 m ilia r d let? (z m ) ... 37 21. Jaký je r o z d íl m e z i h v ě z d o u a p la n e to u ? ( z p ) ... 38 22. Jakou b a r v u m a jí s lu n e č n í s k v r n y ? (z m ) ... 40 23. Jsou n o v y o p r a v d u n o v ý m i h v ě z d a m i? (z m ) ... 42

24. Jaká je p e rio d a rota ce Z em ě? (z p ) ... 44

25. Proč je S lu n ce ta k m á lo a k tiv n í? (z m ) ... 45 26. Jaké je id e á ln í m ís to p r o a s tro n o m ic k o u o b s e rv a to ř? (z p ) ... 46

27. C o s v ítí víc: o k e m v id it e ln é h v ě z d y neb o M lé č n á d rá h a ? (z m ) ... 47

28. Jakou b a r v u m á ve sm ír? (z m ) ... 48

29. K d e le ž í s tře d v e s m íru ? (z m ) ... 50

30. Proč je te p lo v e s k le n ík u ? (z p ) ... 51

31. Proč jsou m ě s íč n í k r á te r y k ru h o v é ? (z p ) ... 52

32. Jak je m o ž n é , že se v e lk é b o m b a rd o v á n í Z e m i v y h n u lo ? (z p ) ... 54

33. Proč h v ě z d y b lik a jí? (z m ) ... 56

34. Proč p la n e ty t o l ik n e b lik a jí? (z m ) ... 57

35. C o ta k z a ly ž o v a t s i na M e r k u r u ? (z p ) ... 58

36. Proč je na V e n u ši ta k h o rk o ? ( z p ) ... 60

37. Je na M ě síci v n o c i tm a? (z m ) ... 62

38. S tříd a jí se ro č n í d o b y v š u d e na Z e m i? ( z p ) ... 64

39. Proč h v ě z d y v id ím e , a le n e v id ím e r e lik t n í zá ře ní? ( z m ) ... 65

OBSAH

40. P řijd e m e o M ěsíc? (z m ) ... 66

41. Je (n e b o b y l) na M a rs u ž iv o t? ( z p ) ... 68

42. Jsou v id ě t ze s tu d n y h v ě z d y i v e d ne ? (z m ) ... 70

43. S m ě řu je o h o n k o m e ty v ž d y o d Slunce? (z p ) ... 71

44. Je m o ž n é , a b y e x is to v a la v e lk á k o s m ic k á tělesa s lo že n á z le d u ? (z p ) ... 72

45. Proč se r o jí m e te o ry ? (z p ) ... 45

46. Jsou U F O p o s lo v é c iz íc h s vě tů ? (z p ) ... 76

47. B u d e m e se n ě k d y p ro c h á z e t p o p o v r c h u Slunce? (z m ) ... 78

48. O d k u d se v e S lu n c i b e r o u fo to n y ? ( z m ) ... 79

49. U s ly š ím e n ě k d y v y s ílá n í c iz íc h c iv iliz a c í? ( z p ) ... 80

50. C o je d iv n é h o na d v o jh v ě z d ě z v a n é S iriu s ? (z m ) ... 82

51. C o s k r a b ič k o u o d z á p a le k , p ln o u S iria B? (z m ) ... 83

52. B yla P o lá rk a v ž d y S e verko u? ( z p ) ... 84

53. Je p ř i m ě s íč n íc h z a tm ě n íc h n a M ě s íc i tm a? (z m ) ... 85

54. C o se d ěje, k d y ž pes p o ž írá psa, ane b ja k se o m la z u jí h v ě z d y ? (z m ) ... 86

55. Jak a p ro č v z n ik a jí p o lá r n í záře? ( z p ) ... 88

56. K d e se v e v e s m ír u v z a lo z la to ? (z m ) ... 90

57. Jak d lo u h o tr v á v ý c h o d Z e m ě na M ě síci? (z p ) ... 92

58. K te ré je n e jv ě tš í a n e jm e n š í s o u h v ě z d í? ( z m ) ... 94

59. Proč n e n a stá vá z a tm ě n í M ěsíce p ř i k a ž d é m ú p lň k u ? ( z p ) ... 96

60. E x is tu jí s k u te č n é č ty ř h v ě z d y ? (z m ) ... 98

61. Jak v y p a d á o b lo h a v k u lo v é h v ě z d o k u p ě ? (z m ) ... 100

62. Jak to , že r e l ik t n í z á ře n í o te p lo tě p o u h ý c h t ř í k e lv in ů s vě d čí o h o r k é m

p o č á tk u v e s m íru ? (z m ) ... 102

63. K d y se o p a lo v a t? (z m ) ... 104

64. L z e se o p á lit i v e s tín u ? (z m ) ... 105

65. K o l ik časů je n a Z e m i? ( z p ) ... 106

66. C o js o u Trojané? ( z p ) ... 107

67. Proč se liš í p řiv r á c e n á a o d v rá c e n á stra n a M ěsíce? (z p ) ... 108

68. O d k u d к n á m p ř ilé ta jí k o m e ty ? (z p ) ... 110

69. P ro č P h ob o s p a d á na M ars? (z m ) ... 112

70. H ře je J u p ite r? (z p ) ... 114

71. C o n á m v y f o u k la G e m in g a ? (z m ) ... 115

72. P ro č se m ě n í r o z e v ře n í S a tu rn o v ý c h p rs te n c ů ? (z p ) ... 118

73. Jak v y p a d a jí h v ě z d n á n o v o ro z e ň a ta ? (z m ) ... 120

74. P ro č se S lu n c e n e z h ro u tí? (z m ) ... 122

75. C o b y c h o m v id ě l i v n it r u Slunce? (z m ) ... 124

76. B ý v á n ě k d y S lu n ce zce la beze s k v r n ? (z p ) ... 126

77. P o lk n e S lu n ce Z e m i? (z m ) ... 128

78. Jak m n o h o Z e m ě p ř ib ý v á na váze? (z p ) ... 130

79. Jsou b í lí tr p a s líc i g ig a n tic k ý m i d ia m a n ty ? (z m ) ... 131

OBSAH

80. Je m o ž n é b ílé h o tr p a s lík a „ v y h o d i t d o p o v ě tř í " ? (z m ) ... 132

81. Je M ěsíc s t ř íb r n ý a M a r s r u b ín o v ý ? (z p ) ... 134

82. Proč n e m a jí M e r k u r a V enuše s vé p řir o z e n é d ru ž ic e ? (z m ) ... 136

83. Jak v z n ik ly m ě s íč n í k rá te r y ? (z p ) ... 138

84. Proč tá h n o u p tá c i na sever? (z m ) ... 140

85. Proč v z n ik a jí p ra c h o v é b o u ře na M a rs u ? ( z p ) ... 142

86. Z čeho js o u p o lá r n í č e p ič k y na M a rs u ? ( z p ) ... 144

87. Proč v š e c h n y v e lk é p la n e ty m a jí prstence? ( z p ) ... 146

88. K o s m o n a u tů m s la p y n e va d í? ( z m ) ... 148

89. M a jí ta ké p la n e tk y své d ru ž ic e ? ( z p ) ... 150

90. Je v ě tšina m e te o r itů že le zn ých ? (z p ) ... 151

91. Jak v z n ik l M ěsíc? (z p ) ... 152

92. K o lik l i d í j i ž b y lo u s m rc e n o m e te o rity ? ( z p ) ... 153

93. Proč s o p tí Ió? ( z p ) ... 154

94. Je P lu to o p r a v d u p la n e to u ? (z p ) ... 156

95. C o řík á a n tr o p ic k ý p rin c ip ? (z p ) ... 157

96. E x is tu jí p la n e ty u c iz íc h h v ě z d ? (z p ) ... 158

97. C o b y se sta lo, k d y b y ve S lu n c i n a rá z u s ta ly te r m o n u k le á r n í reakce? ( z m ) ... 160

98. H ro z í Z e m i g lo b á ln í o te p le n í? (z p ) ... 162

99. C o m a jí h m o tn í v e le o b ř i sp o le č n é h o s m e d v ě d y ? (z m ) ... 164

100. Proč v id ě l H u b b le ro zm a za n ě ? (z p ) ... 166

101. Jak to , že ve v e s m ír u c h y b í a n tih m o ta ? (z m ) ... 168

(zm) - autorem je Zdeněk M ikulášek

(zp) - autorem je Zdeněk Pokorný
       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz - online prodej | ABZ Knihy, a.s.
ABZ knihy, a.s.
 
 
 

Knihy.ABZ.cz - knihkupectví online -  © 2004-2018 - ABZ ABZ knihy, a.s. TOPlist